Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственной инспекции учебных заведений Украины

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 08.04.2011 № 438/2011
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 25 квітня 2013 року N 240/2013

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 20 червня 2019 року N 419/2019)

Додатково див. постанову
Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 року N 538

1. Затвердити Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України (додається).

2. Кабінету Міністрів України привести в двомісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

3. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
8 квітня 2011 року
N 438/2011
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну інспекцію навчальних закладів України

(У тексті Положення слова "Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України" замінено словами "Міністерства освіти і науки України", а слова "Державна інспекція" в усіх відмінках - словами "ДІНЗ України" згідно з Указом Президента України від 25 квітня 2013 року N 240/2013)

1. Державна інспекція навчальних закладів України (ДІНЗ України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України (далі - Міністр).

ДІНЗ України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері освіти шляхом здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

(пункт 1 у редакції Указу Президента
 України від 25.04.2013 р. N 240/2013)

2. ДІНЗ України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими актами законодавства, а також дорученнями Президента України та Міністра.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 25.04.2013 р. N 240/2013)

3. Основними завданнями ДІНЗ України є:

реалізація державної політики у сфері освіти шляхом здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності;

внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо формування державної політики у зазначеній сфері.

4. ДІНЗ України відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює контроль за виконанням навчальними закладами положень Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів з питань освіти;

2) вивчає роботу органів управління освітою щодо реалізації ними державної політики в сфері освіти, ефективності управління навчальними закладами;

3) проводить комплексні перевірки дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних та вищих навчальних закладів, контролює проведення атестаційної експертизи та координує роботу, пов'язану з програмно-методичним забезпеченням атестації цих навчальних закладів;

4) здійснює планові заходи державного нагляду (контролю) у системі загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти з періодичністю, залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг;

5) здійснює інспектування навчальних закладів з питань організації навчально-виховної і науково-методичної роботи, використання науково-педагогічного потенціалу та матеріальних ресурсів, розвитку матеріально-технічної бази і соціальної сфери;

6) здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням вимог стандартів вищої освіти, державне інспектування;

7) аналізує роботу навчальних закладів щодо дотримання ними нормативно-правових актів у галузі освіти, дає оцінку відповідності їх діяльності державним стандартам і вимогам, вносить пропозиції щодо усунення негативних і поширення позитивних тенденцій у розвитку освіти;

8) своєчасно інформує органи управління освітою про терміни і наслідки проведення перевірок підпорядкованих їм навчальних закладів, вживає необхідні заходи для усунення виявлених порушень і недоліків;

9) узагальнює практику застосування законодавства з питань державного контролю, що належить до її компетенції, розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та у встановленому порядку подає їх Міністру;

10) бере участь у підготовці і розгляді проектів рішень з питань реформування освіти, прогнозування розвитку системи освіти та її організаційно-правового забезпечення;

11) здійснює методичне керівництво і координацію роботи органів управління освітою з питань організації і проведення контрольних заходів та атестації підпорядкованих їм навчальних закладів;

12) здійснює контроль та бере участь у моніторингу якості підготовки учнів та студентів;

13) вивчає стан організації виробничої практики учнів і студентів, працевлаштування випускників вищих і професійно-технічних навчальних закладів;

14) здійснює інші повноваження, визначені законом України та покладені на неї Президентом України.

5. ДІНЗ України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті ДІНЗ України;

2) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат ДІНЗ України, формує в установленому порядку кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті ДІНЗ України, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;

4) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю ДІНЗ України;

5) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті ДІНЗ України;

6) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

7) організовує ведення діловодства та архіву в апараті ДІНЗ України відповідно до встановлених правил.

6. ДІНЗ України має право:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

2) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) скликати в установленому порядку наради і проводити семінари з питань, що належать до її компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) утворювати комісії, робочі групи, залучати до їх складу науково-педагогічних, педагогічних працівників, учених, спеціалістів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками;

6) безперешкодно відвідувати навчальні заклади, одержувати від їх керівників необхідні пояснення, матеріали та інформацію для виконання покладених на неї завдань.

7. ДІНЗ України у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями.

8. ДІНЗ України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України та доручень Міністра видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписує Голова ДІНЗ України.

9. ДІНЗ України очолює Голова, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняється з посади Президентом України.

10. Голова ДІНЗ України:

1) очолює ДІНЗ України, здійснює керівництво її діяльністю, представляє ДІНЗ України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

2) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування державної політики в галузі освіти та розроблені ДІНЗ України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України з питань, що належать до сфери діяльності ДІНЗ України;

3) забезпечує виконання ДІНЗ України Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України з питань, що належать до сфери діяльності ДІНЗ України, та доручень Міністра;

4) затверджує за погодженням з Міністром схвалені на засіданні колегії річний план роботи ДІНЗ України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань;

5) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи ДІНЗ України та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності ДІНЗ України, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

6) вносить пропозиції Міністру щодо кандидатур на посади своїх заступників;

7) затверджує розподіл обов'язків між своїми заступниками;

8) затверджує положення про структурні підрозділи апарату ДІНЗ України;

9) вносить Міністру пропозиції щодо граничної чисельності державних службовців і працівників апарату ДІНЗ України;

10) забезпечує взаємодію ДІНЗ України із визначеним Міністром структурним підрозділом Міністерства, відповідальним за взаємодію з ДІНЗ України;

11) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Міністерством і ДІНЗ України та вчасність її подання;

12) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату ДІНЗ України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату ДІНЗ України;

13) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам апарату ДІНЗ України відповідних рангів державних службовців, їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

14) вносить Міністру у встановленому законодавством порядку подання щодо відзначення державними нагородами України працівників ДІНЗ України;

15) здійснює інші повноваження, визначені законами України та іншими актами законодавства у визначених сферах діяльності.

11. Голова ДІНЗ України має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника, заступника Голови ДІНЗ України призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови ДІНЗ України, погоджених із Міністром.

Першого заступника, заступника Голови ДІНЗ України звільняє з посад Президент України.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДІНЗ України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в ДІНЗ України утворюється колегія у складі Голови ДІНЗ України (голова колегії), першого заступника та заступника Голови ДІНЗ України за посадою, визначених посадових осіб Міністерства. У разі потреби до складу колегії ДІНЗ України можуть входити керівники структурних підрозділів ДІНЗ України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу ДІНЗ України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності ДІНЗ України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова ДІНЗ України.

13. Граничну чисельність державних службовців та працівників ДІНЗ України затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату ДІНЗ України затверджує її Голова за погодженням із Міністром.

Штатний розпис, кошторис ДІНЗ України затверджує її Голова за погодженням із Міністерством фінансів України.

ДІНЗ України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

ДІНЗ України припиняється шляхом реорганізації або ліквідації Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
С. ЛЬОВОЧКІН
 

Опрос