Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Комиссии по вопросам аграрной политики при Президенте Украины

Президент Украины
Указ Президента от 16.04.1999 № 387/99
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Положення про Комісію з питань аграрної політики при Президентові України

Указ втратив чинність
 (згідно з Указом Президента України
 від 13 листопада 2001 року N 1071/2001)

Затвердити Положення про Комісію з питань аграрної політики при Президентові України (додається).

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
16 квітня 1999 року
N 387/99
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань аграрної політики при Президентові України

1. Комісія з питань аграрної політики при Президентові України (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою забезпечення координації діяльності, пов'язаної з реалізацією державної аграрної політики.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

опрацювання та внесення пропозицій Президентові України щодо шляхів проведення аграрної (в тому числі земельної) реформи, прогнозування та визначення основних напрямів розвитку агропромислового комплексу, окремих його галузей;

аналіз і оцінка результатів проведення аграрної реформи, прогнозування її наслідків з урахуванням регіональних і місцевих особливостей;

здійснення в межах своїх повноважень координації та контролю за ходом підготовки та реалізації проекту Міжнародного банку реконструкції та розвитку "Фонд підтримки передекспортних гарантій";

проведення експертизи пропозицій щодо:

- удосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань аграрної реформи і розвитку агропромислового комплексу;

- структурної перебудови агропромислового комплексу, організації ринку продовольства, міжгалузевого регулювання цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників, паритетних умов їх матеріально-технічного, фінансово-кредитного і страхового забезпечення, налагодження взаємовигідних відносин з товаровиробниками інших галузей економіки;

- визначення пріоритетних напрямів залучення та ефективного використання інвестицій, у тому числі іноземних, для розвитку агропромислового комплексу, здійснення взаємодії з міжнародними організаціями, реалізації відповідних спільних проектів та проектів технічної допомоги;

- удосконалення державного регулювання аграрних відносин з метою гарантування продовольчої безпеки держави, захисту здоров'я громадян, охорони навколишнього природного середовища;

- наукового, матеріально-технічного, кадрового та інформаційно-методичного супроводу роботи з реалізації державної аграрної політики.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади статистичні дані, інформацію, довідки та інші аналітичні матеріали, необхідні для її роботи;

проводити наради з питань, що належать до її компетенції, за участю керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій.

5. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, відповідального секретаря та членів Комісії.

6. Голова Комісії має право:

вносити зміни до складу Комісії;

утворювати робочий секретаріат Комісії, підкомісії з окремих проблем, відповідні робочі групи;

залучати до роботи спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, у тому числі міжнародних (за погодженням з їх керівниками).

7. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Головує на засіданнях Комісії її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Для участі в засіданнях Комісії можуть бути запрошені представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ і організацій, провідні вчені та фахівці.

8. Комісія в межах своїх повноважень приймає рішення, організовує і контролює їх виконання.

Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

9. Рішення Комісії мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності.

10. Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

11. Комісія використовує у своїй роботі бланки зі своїм найменуванням.

12. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії в установленому порядку здійснює Кабінет Міністрів України.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
М. БІЛОБЛОЦЬКИЙ
 

Опрос