Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения Украины

Президент Украины
Указ Президента от 25.04.2002 № 379/2002
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін до Положення про Міністерство охорони здоров'я України

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 13 квітня 2011 року N 467/2011)

Внести до Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2000 року N 918, зміни, що додаються.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
25 квітня 2002 року
N 379/2002
 

  

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міністерство охорони здоров'я України

1. Пункти 8 і 9 викласти в такій редакції:

"8. МОЗ України очолює Міністр, якого призначає на посаду та звільняє з посади в установленому законодавством порядку Президент України.

Міністр:

1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України за розроблення і реалізацію державної політики у сферах охорони здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення, виконання МОЗ України своїх завдань і функцій;

2) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання, визначає на виконання вимог законодавства в межах наданих йому повноважень політичні пріоритети, стратегічні напрями роботи МОЗ України та шляхи досягнення поставлених цілей;

3) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери діяльності Міністерства;

4) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є МОЗ України;

5) подає Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо кандидатур на посаду Державного секретаря МОЗ України (далі - Державний секретар), а за поданням Державного секретаря - пропозиції щодо призначення на посади першого заступника та заступників Державного секретаря;

6) затверджує за поданням Державного секретаря програми і плани роботи МОЗ України, розглядає та затверджує звіт Державного секретаря про їх виконання;

7) приймає за поданням Державного секретаря рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МОЗ України, розглядає та затверджує звіт Державного секретаря про виконання цих рішень;

8) підписує нормативно-правові акти МОЗ України;

9) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі МОЗ України урядових органів державного управління;

10) вносить Кабінету Міністрів України подання про призначення на посади та звільнення з посад керівників урядових органів державного управління, утворених у складі МОЗ України;

11) призначає на посади та звільняє з посад у встановленому законодавством порядку керівників територіальних органів МОЗ України, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

12) порушує в установленому порядку питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності Державного секретаря, його першого заступника та заступників;

13) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення державними нагородами України працівників МОЗ України;

14) погоджує пропозиції Державного секретаря з питань:

призначення на посади та звільнення з посад працівників центрального апарату МОЗ України;

утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів МОЗ України, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, затвердження їх положень (статутів);

граничної чисельності працівників урядових органів державного управління, утворених у складі МОЗ України;

15) погоджує виконання Державним секретарем функцій з управління майном, що перебуває у сфері управління Міністерства;

16) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

9. Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності МОЗ України здійснюється Державним секретарем.

Державного секретаря призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.

Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові.

Державний секретар має першого заступника та заступників, яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посад Президент України.

Державний секретар, його перший заступник та заступники призначаються на посади на строк повноважень Президента України.

Державний секретар розподіляє за погодженням з Міністром обов'язки між першим заступником та заступниками Державного секретаря, визначає ступінь їх відповідальності.

Основними завданнями Державного секретаря є:

організація забезпечення виконання завдань, що належать до сфери діяльності МОЗ України;

забезпечення діяльності Міністра як керівника МОЗ України та члена Кабінету Міністрів України;

здійснення поточної роботи, пов'язаної із виконанням покладених на МОЗ України завдань;

забезпечення стабільності і наступності в роботі МОЗ України.

Державний секретар відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату МОЗ України;

2) готує та подає на затвердження Міністрові програми і плани роботи МОЗ України, організовує та контролює їх виконання, звітує про їх виконання перед Міністром;

3) забезпечує підготовку проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є МОЗ України, інших документів і подає їх на розгляд Міністрові;

4) організовує розроблення нормативно-правових актів, що приймаються МОЗ України, та подає їх на підпис Міністрові;

5) організовує та контролює виконання законів, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказів та доручень Міністра;

6) у разі відсутності Міністра доповідає за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України законопроекти та інші питання на пленарних засіданнях Верховної Ради України, бере участь у заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом Міністрів України;

7) забезпечує вирішення питань, що виникають у взаємовідносинах апарату МОЗ України з Адміністрацією Президента України, Апаратом Верховної Ради України, іншими державними органами і належать до їх відання;

8) забезпечує взаємодію апарату МОЗ України з Секретаріатом Кабінету Міністрів України;

9) забезпечує взаємодію МОЗ України з іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування у процесі виконання завдань, покладених на Міністерство;

10) координує роботу відповідних урядових органів державного управління, територіальних органів МОЗ України, координує і контролює роботу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, і вживає заходів до забезпечення ефективності їх роботи;

11) подає Міністрові пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі МОЗ України урядових органів державного управління; за поданням керівників зазначених органів затверджує в установленому порядку граничну чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис і кошторис видатків цих органів;

12) приймає в установленому порядку рішення щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів МОЗ України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, затверджує їх положення (статути);

13) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

14) організовує роботу з документами у МОЗ України;

15) подає Міністрові пропозиції щодо кандидатур на посади першого заступника та заступників Державного секретаря;

16) призначає на посади і звільняє з посад за погодженням з Міністром працівників центрального апарату МОЗ України та за пропозицією Міністра - працівників патронатної служби, визначає відповідальність керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства;

17) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам центрального апарату МОЗ України відповідних рангів державних службовців, заохочення, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

18) подає Міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МОЗ України, забезпечує та контролює виконання рішень Міністра щодо розподілу цих коштів та звітує перед Міністром з цього питання;

19) розпоряджається відповідно до законодавства бюджетними коштами, передбаченими на утримання центрального апарату Міністерства і територіальних органів МОЗ України, та інформує Міністра про їх використання;

20) за погодженням з Міністром виконує функції з управління майном, яке перебуває у сфері управління МОЗ України;

21) вносить у встановленому порядку за погодженням з Міністром пропозиції щодо визначення особливостей приватизації державного майна, що належить до сфери управління МОЗ України;

22) забезпечує контроль за виконанням контрактів, укладених Міністерством з керівниками підприємств та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України;

23) формує та затверджує кадровий резерв МОЗ України, забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації його працівників;

24) забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень, передбачених законом;

25) забезпечує використання в установленому порядку гербової печатки МОЗ України;

26) у разі ліквідації МОЗ України очолює ліквідаційну комісію і забезпечує здійснення всіх необхідних заходів з ліквідації Міністерства;

27) виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням діяльності МОЗ України.

Державний секретар з питань, що належать до його компетенції, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання.

Державний секретар має право:

брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу під час розгляду питань, що належать до сфери діяльності МОЗ України;

залучати в установленому порядку працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, утворювати робочі групи, скликати наради для розгляду питань, що належать до компетенції МОЗ України;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань".

2. В абзаці першому пункту 10 слова "заступників Міністра за посадою" замінити словами "Державного секретаря, його першого заступника та заступників (за посадою)".

3. Абзаци другий і третій пункту 14 замінити трьома абзацами такого змісту:

"Структуру МОЗ України затверджує Міністр за пропозицією Державного секретаря.

Штатний розпис і кошторис видатків МОЗ України затверджує Державний секретар за погодженням з Міністерством фінансів України.

Положення про структурні підрозділи центрального апарату МОЗ України затверджує Державний секретар".

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
В. ЛИТВИН
 

Опрос