Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Координационного комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при Президенте Украины

Президент Украины
Указ Президента от 24.03.2004 № 362/2004
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо дальшого вдосконалення діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
від 11 травня 2004 року N 512/2004
,
 від 27 серпня 2004 року N 1012/2004

Указ втратив чинність
 (згідно з Указом Президента України
 від 8 лютого 2005 року N 208/2005)

З метою забезпечення більш ефективної діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України постановляю:

1. Внести зміни до таких указів Президента України:

1) на зміну статей 1 і 2 Указу Президента України від 13 травня 2003 року N 402 "Про підвищення ефективності діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю" (зі змінами, внесеними Указом від 24 жовтня 2003 року N 1210) Положення про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України викласти в новій редакції та затвердити новий персональний склад цього Координаційного комітету (додаються);

2) у статті 2 Указу Президента України від 19 червня 2002 року N 561 "Питання Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю":

у частині першій цифру і слово "9 осіб" замінити цифрами і словом "16 осіб";

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"Установити, що оплата праці, матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування працівників апарату організаційного забезпечення діяльності Координаційного комітету здійснюються виходячи з умов, установлених для працівників відповідних категорій апарату Ради національної безпеки і оборони України".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;

частину четверту викласти в такій редакції:

"Фінансове забезпечення діяльності Координаційного комітету здійснюється Державним управлінням справами".

2. Главі Адміністрації Президента України затвердити у двотижневий строк Положення про апарат організаційного забезпечення діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України та його персональний склад.

3. Кабінету Міністрів України вирішити в установленому порядку питання щодо віднесення посад працівників апарату організаційного забезпечення діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України до відповідних категорій посад державних службовців.

4. Опублікуванню не підлягає.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
24 березня 2004 року
N 362/2004
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України

1. Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України (далі - Координаційний комітет) є дорадчим органом, утвореним з метою сприяння Президентові України в реалізації його конституційних повноважень із забезпечення національної безпеки шляхом координації діяльності всіх державних органів, на які покладено обов'язки щодо ведення боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

2. Координаційний комітет у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами і розпорядженнями Президента України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційного комітету є розроблення і подання Президентові України пропозицій щодо пріоритетних напрямів єдиної державної політики у сфері боротьби з корупцією і організованою злочинністю, здійснення контролю за реалізацією заходів, спрямованих на таку боротьбу.

4. Відповідно до покладених завдань Координаційний комітет:

1) координує здійснення заходів, що проводяться державними органами, які беруть участь у боротьбі з корупцією і організованою злочинністю;

2) розробляє рекомендації щодо стратегії і тактики боротьби з корупцією і організованою злочинністю;

3) організовує співробітництво з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю з відповідними органами іноземних держав та міжнародними організаціями;

4) готує та вносить на розгляд Президента України щорічні і спеціальні доповіді (інформації) про стан, основні напрями і результати боротьби з корупцією і організованою злочинністю в Україні;

5) взаємодіє з комітетами Верховної Ради України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Радою національної безпеки і оборони України, органами виконавчої влади у вирішенні завдань щодо зміцнення законності та правопорядку в державі;

6) керує Міжвідомчим науково-дослідним центром з проблем боротьби з організованою злочинністю;

7) надає методичну допомогу координаційним комітетам по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях в їх діяльності;

8) інформує населення про заходи, що вживаються Президентом України щодо боротьби з корупцією і організованою злочинністю.

5. Для виконання покладених завдань Координаційний комітет має право:

1) вивчати, аналізувати і перевіряти за дорученням Президента України стан додержання і виконання міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними органами, підприємствами, установами, організаціями (незалежно від підпорядкованості та форми власності) Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів та своїх рішень;

2) утворювати робочі групи для проведення перевірок стану виконання законодавства з питань, віднесених до його компетенції, розроблення відповідних пропозицій та рекомендацій, включати до їх складу спеціалістів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів, наукових установ і навчальних закладів (за погодженням з їх керівниками);

3) доручати правоохоронним і державним органам, що мають контрольні повноваження, проведення перевірок стану додержання і виконання законодавства з питань, віднесених до його компетенції, в державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях (незалежно від підпорядкованості та форми власності);

4) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію та звіти керівників міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів про стан додержання і виконання ними вимог законодавства щодо боротьби з корупцією і організованою злочинністю;

5) надавати за дорученням Президента України міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, правоохоронним органам, керівникам і службовим особам підприємств, установ та організацій (незалежно від підпорядкованості та форми власності) обов'язкові для розгляду рекомендації щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів і правопорушень;

6) вносити Президентові України пропозиції про притягнення посадових осіб до відповідальності за неналежне виконання покладених на них обов'язків щодо запобігання корупції і організованій злочинності, іншим порушенням законодавства;

7) одержувати безкоштовно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій (незалежно від підпорядкованості та форми власності) інформацію, документи, статистичні дані і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

8) доводити до відома керівників міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів результати перевірок стану додержання і виконання законодавства України, указів і розпоряджень Президента України, рішень Координаційного комітету з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю, брати участь у розгляді ними зазначених питань;

9) засновувати в установленому порядку друкований орган.

6. Координаційний комітет під час здійснення своїх повноважень не може втручатися в оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство, діяльність органів прокуратури і судів.

7. Координаційний комітет утворюється у складі голови, секретаря та членів Комітету.

Персональний склад Комітету затверджується Президентом України.

8. Основною організаційною формою діяльності Координаційного комітету є засідання.

Про день і місце засідання Координаційного комітету його члени та запрошені повідомляються не пізніше ніж за п'ять днів. У цей же строк членам Координаційного комітету та запрошеним на засідання особам надаються для ознайомлення відповідні матеріали з питань, які вносяться на розгляд Комітету.

Засідання Координаційного комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від його складу. Засідання Комітету проводить його голова. Участь членів Координаційного комітету в його засіданнях є обов'язковою, делегування ними своїх повноважень іншим особам не допускається.

9. У засіданнях Координаційного комітету можуть брати участь Голова Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, Генеральний прокурор України, начальник управління Генеральної прокуратури України по нагляду за виконанням законів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю.

10. Рішення Координаційного комітету приймаються відкритим голосуванням більшістю від складу Комітету.

Рішення Координаційного комітету, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади і посадовими особами, яким вони адресовані.

У разі потреби рішення Координаційного комітету можуть бути реалізовані шляхом надання доручень або видання відповідних актів Президента України.

11. Підготовка матеріалів до засідань Координаційного комітету та контроль за виконанням прийнятих ним рішень здійснюються апаратом організаційного забезпечення діяльності, що діє відповідно до положення про нього. Положення про апарат затверджує Глава Адміністрації Президента України.

Апарат очолює керівник, який за посадою є секретарем Координаційного комітету.

12. Координаційний комітет використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
В. МЕДВЕДЧУК
 

 

СКЛАД
Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України

КОРНЯКОВА
Тетяна Всеволодівна 

- Голова Координаційного комітету 

ГАРДЕЦЬКИЙ
Олександр Степанович 

- заступник Керівника Головного управління з питань судової реформи, діяльності військових формувань та правоохоронних органів Адміністрації Президента України, заступник Голови Координаційного комітету 

ХОЧУНСЬКИЙ
Андрій Михайлович 

- керівник апарату організаційного забезпечення діяльності Координаційного комітету, секретар Координаційного комітету 

БІЛОКОНЬ
Микола Васильович 

- Міністр внутрішніх справ України 

ГЕРМАНЧУК
Петро Кузьмович 

- Голова Головного контрольно-ревізійного управління України 

ГОШОВСЬКА
Валентина Андріївна 

- перший заступник Міністра оборони України 

ДУБИНА
Олег Вікторович 

- президент Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України"

ЄВДОКИМОВ
Валерій Олександрович 

- народний депутат України (за згодою) 

ЖВАЛЮК
Віктор Романович 

- перший заступник Голови Державної податкової адміністрації України - начальник податкової міліції 

КАЛЕНСЬКИЙ
Микола Миколайович 

- Голова Державної митної служби України 

КАРАБАНЬ
Володимир Якович 

- Голова Державної судової адміністрації України 

КОВАЛЕНКО
Валентин Васильович 

- заступник Глави Адміністрації Президента України - Керівник Головного управління з питань судової реформи, діяльності військових формувань та правоохоронних органів Адміністрації Президента України 

КОНДРАТЬЄВ
Ярослав Юрійович 

- ректор Національної академії внутрішніх справ України, керівник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю 

КОПИЛОВ
Вадим Анатолійович 

- заступник Міністра фінансів України 

ЛАВРИНОВИЧ
Олександр Володимирович 

- Міністр юстиції України 

ЛИТВИН
Микола Михайлович 

- Голова Державної прикордонної служби України 

ЛЬОВОЧКІН
Володимир Анатолійович 

- Голова Державного департаменту України з питань виконання покарань 

МАНІН
Михайло Федорович 

- перший заступник Міністра внутрішніх справ України - начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю 

МОТРЕНКО
Тимофій Валентинович

- начальник Головного управління державної служби України

ПЕТРОЧЕНКО
Юрій Адамович

- заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

СЕРГІЄНКО
Євген Володимирович 

- заступник Голови Служби безпеки України з оперативних питань - начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю 

СМЕШКО
Ігор Петрович 

- Голова Служби безпеки України 

СМИРНОВ
Юрій Олександрович

- Радник Президента України

ТАЦІЙ
Василь Якович 

- президент Академії правових наук України, ректор Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого 

ТІГІПКО
Сергій Леонідович 

- Голова Національного банку України 

ЧЕЧЕТОВ
Михайло Васильович 

- Голова Фонду державного майна України 

ШКОЛЬНИК
Леонід Семенович 

- Голова Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

ЯРОШЕНКО
Федір Олексійович 

- Голова Державної податкової адміністрації України.

(склад із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 11.05.2004 р. N 512/2004,
 від 27.08.2004 р. N 1012/2004)

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
В. МЕДВЕДЧУК
 

Опрос