Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Комитете по реформированию и развитию Вооруженных Сил Украины и оборонно-промышленного комплекса

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 30.05.2012 № 361/2012
действует с 02.06.2012

УКАЗ
Президента України

Про Положення про Комітет з реформування і розвитку Збройних Сил України та оборонно-промислового комплексу

1. Затвердити Положення про Комітет з реформування і розвитку Збройних Сил України та оборонно-промислового комплексу (додається).

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
30 травня 2012 року
N 361/2012

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з реформування і розвитку Збройних Сил України та оборонно-промислового комплексу

1. Комітет з реформування і розвитку Збройних Сил України та оборонно-промислового комплексу (далі - Комітет) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами і дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комітету є:

1) здійснення аналізу:

потенційних і реальних загроз національним інтересам України у воєнній сфері;

діяльності Збройних Сил України, інших військових формувань, їх готовності виконувати завдання у сфері оборони держави;

результатів реалізації державних оборонних програм;

стану вітчизняного оборонно-промислового комплексу;

практики застосування законодавства з питань оборони;

2) підготовка і подання на розгляд Президентові України та за його дорученням Раді національної безпеки і оборони України пропозицій щодо:

удосконалення державної політики у сфері оборони держави;

реформування і розвитку Збройних Сил України та оборонно-промислового комплексу, у тому числі підвищення ефективності оборонно-промислового комплексу і конкурентоспроможності товарів військового призначення та подвійного використання;

фінансування заходів із реформування та розвитку Збройних Сил України та оборонно-промислового комплексу;

забезпечення гарантій соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, соціальної адаптації осіб, звільнених у запас або у відставку;

конверсії колишніх військових об'єктів, удосконалення механізму реалізації військового майна, що вивільняється в ході реформування Збройних Сил України;

підвищення ефективності системи формування і реалізації державної військово-технічної та оборонно-промислової політики, удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності в зазначених сферах, підготовки проектів законів, актів Президента України з цих питань;

забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань новими зразками озброєння і військової техніки, виконання відповідних програм та планів;

науково-технічного та інноваційного розвитку підприємств оборонно-промислового комплексу.

4. Комітет для виконання покладених на нього завдань має право: одержувати в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади, інших державних органів інформацію, довідкові та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників відповідних державних органів з питань, що віднесені до компетенції Комітету;

утворювати в разі потреби робочі та експертні групи;

залучати в установленому порядку працівників органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових працівників, незалежних експертів для розгляду питань, що належать до компетенції Комітету;

організовувати наради з питань, віднесених до його компетенції.

5. Комітет утворюється у складі Голови, виконавчого секретаря, заступника виконавчого секретаря, інших членів Комітету.

Головою Комітету є Президент України.

Виконавчим секретарем Комітету є за посадою Секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Заступником виконавчого секретаря Комітету є за посадою директор Національного інституту стратегічних досліджень.

Персональний склад Комітету затверджується Президентом України за поданням виконавчого секретаря Комітету.

6. Голова Комітету здійснює керівництво діяльністю Комітету, визначає порядок його роботи та головує на засіданнях Комітету.

7. Виконавчий секретар Комітету:

забезпечує організацію діяльності та підготовку планів роботи Комітету, питань порядку денного його засідань з урахуванням пропозицій членів Комітету;

скликає за дорученням Голови Комітету засідання Комітету;

здійснює моніторинг реалізації рішень Комітету, регулярно інформує Президента України про стан їх реалізації;

у разі відсутності Голови Комітету головує на засіданнях Комітету;

координує роботу робочих та експертних груп Комітету, затверджує плани діяльності і персональний склад таких груп (у разі їх утворення);

виконує за дорученням Голови Комітету інші завдання.

8. Заступник виконавчого секретаря Комітету:

забезпечує наукове супроводження діяльності Комітету і роботи робочих та експертних груп (у разі їх утворення);

виконує за дорученням Голови Комітету та виконавчого секретаря Комітету інші завдання.

9. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться у міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Комітету є правомочним у разі присутності на ньому більшості від його складу.

10. Рішення Комітету приймаються шляхом відкритого голосування, більшістю від його складу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписується Головою Комітету та виконавчим секретарем Комітету і є обов'язковим для розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади.

11. Наукове супроводження діяльності Комітету, роботи утворених ним робочих та експертних груп здійснюється Національним інститутом стратегічних досліджень.

Організаційно-технічне, інформаційно-аналітичне та інше забезпечення діяльності Комітету здійснюється Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

 

Глава Адміністрації
Президента України

С. ЛЬОВОЧКІН

Опрос