Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Межведомственной комиссии по вопросам преодоления демографического кризиса и развития трудоресурсного потенциала при Совете национальной безопасности и обороны Украины

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 15.04.2008 № 361/2008
Утратил силу

Указ
Президента України

Про Міжвідомчу комісію з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу при Раді національної безпеки і оборони України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 20 жовтня 2009 року N 839/2009

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 6 червня 2014 року N 504/2014)

1. Призначити ЗАЙЧУКА Бориса Олександровича - заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України - головою Міжвідомчої комісії з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу при Раді національної безпеки і оборони України.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу при Раді національної безпеки і оборони України та її персональний склад (додаються).

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
15 квітня 2008 року
N 361/2008
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу при Раді національної безпеки і оборони України

1. Міжвідомча комісія з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу при Раді національної безпеки і оборони України (далі - Комісія) є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

аналіз стану і можливих загроз національній безпеці України у питаннях подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу, а також стану виконання державних програм і заходів, пов'язаних із реалізацією центральними та місцевими органами виконавчої влади державної політики у відповідних питаннях;

узагальнення міжнародного досвіду щодо формування та реалізації державної політики у питаннях подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу;

розроблення і внесення Президентові України та Раді національної безпеки і оборони України пропозицій щодо:

- визначення національних інтересів України у питаннях подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу, здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення державної політики у цих питаннях;

- удосконалення системи правового забезпечення питань поліпшення демографічної ситуації та розвитку трудоресурсного потенціалу;

- організації та порядку взаємодії міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у питаннях подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу;

- удосконалення системи оперативного забезпечення Президента України інформаційно-аналітичними матеріалами з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань у встановленому порядку має право:

одержувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій статистичні дані, інформацію, довідкові та інші матеріали, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

використовувати електронні бази даних, системи зв'язку і комунікацій органів виконавчої влади;

здійснювати аналіз виконання програм і заходів, пов'язаних із реалізацією центральними та місцевими органами виконавчої влади державної політики у питаннях подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу;

утворювати в разі потреби експертні групи, залучати в установленому порядку для розгляду питань, що належать до компетенції Комісії, представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ, а також незалежних експертів;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад з питань, віднесених до її повноважень;

брати участь у відповідних міжнародних заходах, у тому числі й за кордоном.

5. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря і членів Комісії та працює на громадських засадах.

Комісію очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Персональний склад Комісії затверджує Президент України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України за пропозицією голови Комісії вносить подання Президентові України щодо змін персонального складу Комісії.

Голова Комісії здійснює керівництво діяльністю Комісії, визначає порядок її роботи та головує на її засіданнях. У разі відсутності голови його обов'язки виконує заступник.

6. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. Голова Комісії в разі необхідності має право скликати позачергові засідання Комісії.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів. Відсутній на засіданні член Комісії має право викласти свою думку з питання, що обговорюється, у письмовій формі.

7. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. Якщо член Комісії не згодний із прийнятим рішенням, він має право викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Прийняті рішення оформляються протоколом і підписуються головою та секретарем Комісії.

8. Рішення Комісії є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

9. Інформаційне, організаційно-технічне та фінансове забезпечення діяльності Комісії здійснюється Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

10. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Глава
Секретаріату Президента України
 

 
В. БАЛОГА
 

 

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу при Раді національної безпеки і оборони України

ІГНАТЕНКО
Павло Миколайович

- заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, голова Міжвідомчої комісії 

ГНИБІДЕНКО
Іван Федорович 

- керівник управління соціальної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України, заступник голови Міжвідомчої комісії 

БАХТЕЄВА
Тетяна Дмитрівна 

- голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я (за згодою) 

ВЛАСЕНКО
Наталія Степанівна 

- заступник Голови Державного комітету статистики України 

ГЕЄЦЬ
Валерій Михайлович 

- директор Інституту економіки та прогнозування НАН України (за згодою) 

ШМІДТ
Роман Михайлович 

- заступник Міністра аграрної політики України 

ДВОРНИК
Олег Іванович 

- заступник керівника управління соціальної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України, секретар Міжвідомчої комісії 

ДУТЧАК
Мирослав Васильович 

- заступник Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту 

ЖУКОВСЬКИЙ
Роман Сергійович 

- Керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України 

ЗГУРОВСЬКИЙ
Михайло Захарович 

- ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (за згодою) 

ІВАНКЕВИЧ
Віктор Вікторович 

- заступник Міністра праці та соціальної політики України 

ІШКОВ
Володимир Миколайович 

- заступник голови Донецької обласної ради (за згодою) 

КРАСИЛЬЩИКОВ
Анатолій Лаврентійович 

- начальник Управління стратегії реформування соціальних відносин Секретаріату Кабінету Міністрів України (за згодою) 

КРЕМЕНЬ
Василь Григорович 

- президент Академії педагогічних наук України (за згодою) 

КРЮЧКОВА
Ірина Володимирівна 

- заступник Міністра економіки України 

ЛІБАНОВА
Елла Марленівна 

- директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України (за згодою) 

МАТВІЙЧУК
Володимир Макарович 

- заступник Міністра фінансів України (за згодою) 

МЕЛЬНИК
Сергій Вікторович 

- директор Науково-дослідного інституту соціально-трудових відносин Міністерства праці та соціальної політики України 

МИТНИК
Зіновій Миколайович 

- заступник Міністра охорони здоров'я України 

МІРОШНИЧЕНКО
Олексій Валентинович 

- виконавчий віце-президент Всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців "Конфедерація роботодавців України" (за згодою) 

НОВІКОВА
Ольга Федорівна 

- завідувач сектору проблем соціальної безпеки Інституту економіки промисловості НАН України (за згодою) 

ПАВЛЕНКО
Анатолій Федорович 

- ректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (за згодою) 

САЄНКО
Юрій Іванович 

- завідувач відділу соціальної експертизи Інституту соціології НАН України (за згодою) 

СЕРДЮК
Андрій Михайлович 

- директор Інституту гігієни та медичної екології імені О. М. Марзеєва Академії медичних наук України (за згодою) 

УКРАЇНЕЦЬ
Сергій Якович 

- заступник Голови Федерації професійних спілок України (за згодою) 

ХВЕСИК
Михайло Артемович 

- заступник голови Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України (за згодою). 

 

Глава
Секретаріату Президента України
 

 
В. БАЛОГА
 

(склад із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 20.10.2009 р. N 839/2009)

Опрос