Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Комитета по экономическим реформам

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 17.03.2010 № 355/2010
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Питання Комітету з економічних реформ

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 8 квітня 2010 року N 524/2010
,
 від 14 травня 2010 року N 627/2010
,
від 10 червня 2010 року N 681/2010
,
від 12 серпня 2010 року N 807/2010
,
 від 27 вересня 2010 року N 916/2010
,
 від 3 грудня 2010 року N 1069/2010
,
 від 21 грудня 2010 року N 1154/2010
,
 від 14 січня 2011 року N 30/2011
,
 від 13 квітня 2012 року N 261/2012
,
 від 16 січня 2013 року N 17/2013

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 2 вересня 2014 року N 701/2014)

1. Затвердити Положення про Комітет з економічних реформ (додається).

У зв'язку з цим визнати такими, що втратили чинність, статті 2 і 3 Указу Президента України від 26 лютого 2010 року N 273 "Про утворення Комітету з економічних реформ".

2. Стаття 2 втратила чинність

(стаття 2 втратила чинність згідно з Указом
 Президента України від 16.01.2013 р. N 17/2013)

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям утворити в установленому порядку на чолі з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами відповідних місцевих державних адміністрацій як консультативно-дорадчі органи для здійснення моніторингу ходу економічних реформ у регіонах та підготовки за результатами такого моніторингу відповідних пропозицій регіональні комітети з економічних реформ, залучивши до їх складу представників місцевих органів виконавчої влади, депутатів відповідних рад, провідних фахівців наукових установ, представників громадських об'єднань.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
17 березня 2010 року
N 355/2010
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з економічних реформ

1. Комітет з економічних реформ (далі - Комітет) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, створеним з метою впровадження системних економічних реформ, спрямованих на вихід із фінансової та економічної кризи, на забезпечення сталого економічного розвитку України як передумови зростання добробуту її населення.

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комітету є:

1) опрацювання з урахуванням нинішньої соціально-економічної ситуації в Україні та на основі кращого світового досвіду напрямів і механізмів здійснення економічних реформ відповідно до Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (далі - Програма);

2) підготовка національних планів дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (далі - національні плани);

3) забезпечення підготовки для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України законопроектів, спрямованих на реалізацію Програми;

4) залучення громадськості до обговорення пропозицій щодо напрямів і механізмів здійснення економічних реформ, найважливіших законопроектів з цих питань, забезпечення врахування позиції громадськості у процесі реалізації економічних реформ;

5) здійснення аналізу ефективності реалізації Програми, стану виконання національних планів та підготовка пропозицій щодо корегування Програми та національних планів;

6) сприяння формуванню позитивного іміджу України у зв'язку з проведенням економічних реформ, доведенню до міжнародної спільноти об'єктивної інформації про зміст та стан економічних реформ в Україні.

4. Комітет відповідно до покладених на нього основних завдань:

1) забезпечує узагальнення пропозицій щодо напрямів та механізмів здійснення необхідних економічних реформ;

2) забезпечує підготовку національних планів, затверджує плани-графіки з упровадження економічних реформ;

3) забезпечує підготовку відповідно до національних планів законопроектів, а також проектів актів Президента України, спрямованих на впровадження Програми;

4) заслуховує інформацію про стан роботи з упровадження економічних реформ, у тому числі про стан підготовки законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів;

5) розглядає питання корегування напрямів та механізмів здійснення економічних реформ, відповідної актуалізації Програми, національних планів, корегування планів-графіків з упровадження економічних реформ;

6) здійснює моніторинг стану впровадження економічних реформ у регіонах та готує пропозиції щодо прискорення здійснення економічних реформ та регіонального економічного зростання;

7) організовує вивчення громадської думки щодо питань, які розглядаються Комітетом, забезпечує висвітлення у засобах масової інформації результатів роботи Комітету;

8) організовує проведення моніторингу інформаційного простору з питань висвітлення економічних реформ в Україні, напрацьовує пропозиції щодо забезпечення поширення в Україні та за її межами об'єктивної інформації про стан та результати проведення економічних реформ;

9) виконує інші функції відповідно до актів Президента України.

5. Комітет має право:

1) запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати в установленому порядку до участі в роботі Комітету як радників посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ і організацій, провідних вітчизняних та іноземних учених і фахівців, у тому числі експертів міжнародних фінансових організацій, представників об'єднань громадян;

3) заслуховувати звіти керівників відповідних напрямів реформ, керівників центральних органів виконавчої влади щодо стану реалізації Програми та виконання національних планів, планів-графіків з упровадження економічних реформ;

4) утворювати тимчасові експертні групи для опрацювання окремих питань діяльності Комітету;

5) запрошувати на свої засідання представників державних органів, органів місцевого самоврядування, голів регіональних комітетів з економічних реформ, представників підприємств, установ, організацій, а також об'єднань громадян, залучати запрошених осіб до обговорення відповідних питань;

6) вносити пропозиції щодо створення нових напрямів з упровадження реформ та призначення їх керівників;

7) ініціювати проведення громадського обговорення проектів законів, актів Президента України, підготовлених на виконання національних планів;

8) організовувати та проводити конференції, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до його відання.

6. Комітет у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, а також регіональними комітетами з економічних реформ.

7. Комітет утворюється у складі Голови, виконавчого секретаря та інших членів, які беруть участь у його роботі на громадських засадах.

Головою Комітету є Президент України.

Виконавчим секретарем Комітету є один із перших заступників Глави Адміністрації Президента України.

Персональний склад Комітету затверджується Президентом України. Пропозиції щодо персонального складу Комітету на розгляд Президентові України вносяться виконавчим секретарем Комітету.

У разі потреби на одного із членів Комітету Президентом України може бути покладено виконання обов'язків куратора радників Комітету.

8. Голова Комітету здійснює загальне керівництво діяльністю Комітету, визначає порядок його роботи та головує на засіданнях Комітету.

9. Виконавчий секретар Комітету:

1) скликає за дорученням Голови Комітету засідання Комітету, в разі відсутності Голови Комітету головує на засіданнях Комітету, забезпечує організацію діяльності Комітету, підготовку планів його роботи, питань порядку денного засідань Комітету з урахуванням пропозицій членів Комітету, регіональних комітетів з економічних реформ, здійснює моніторинг реалізації рішень Комітету та регулярно інформує про хід їх реалізації Президента України;

2) забезпечує узгоджену діяльність керівників напрямів реформ щодо спрямованості та відповідності результатів їх роботи цілям і змісту Програми, проводить із залученням Координаційного центру з упровадження економічних реформ узгоджувальні наради керівників напрямів реформ;

3) представляє Комітет у взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, іншими неприбутковими організаціями;

4) виконує за дорученням Голови Комітету інші завдання.

10. Основною організаційною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини його складу.

11. Засідання Комітету є відкритими і гласними.

Відкритість засідань Комітету забезпечується шляхом створення умов для присутності на них представників засобів масової інформації, гласність - шляхом розміщення інформації про діяльність Комітету, підготовлені ним матеріали на веб-сайті офіційного Інтернет-представництва Президента України.

Комітет систематично інформує громадськість про свою діяльність.

12. Рішення Комітету приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету.

За результатами засідання Комітету оформляється протокол, який підписується виконавчим секретарем Комітету.

Рішення Комітету в разі необхідності реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів.

13. У період між засіданнями Комітету розгляд та вирішення питань, віднесених до його відання, здійснюється Керуючою радою Комітету з економічних реформ (далі - Керуюча рада), до складу якої входять Голова Комітету (Голова Керуючої ради), Глава Адміністрації Президента України (секретар Керуючої ради), виконавчий секретар Комітету, члени Комітету: Голова Верховної Ради України (за згодою), Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, Міністр юстиції України, Голова Національного банку України.

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 14.01.2011 р. N 30/2011)

Засідання Керуючої ради проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на місяць.

За результатами засідання Керуючої ради оформляється протокол, який підписується секретарем Керуючої ради.

Секретар Керуючої ради:

1) організовує поточну роботу Керуючої ради;

2) готує з урахуванням пропозицій членів Керуючої ради, інших членів Комітету, керівників напрямів реформ, регіональних комітетів з економічних реформ, Координаційного центру з упровадження економічних реформ пропозиції щодо порядку денного засідання Керуючої ради та вносить їх на розгляд голові Керуючої ради;

3) скликає за дорученням Голови Керуючої ради засідання Керуючої ради;

4) забезпечує підготовку питань порядку денного засідань Керуючої ради;

5) регулярно інформує Голову Керуючої ради про хід реалізації рішень Керуючої ради;

6) виконує за дорученням Голови Керуючої ради інші функції.

Секретар Керуючої ради може делегувати свої окремі функції виконавчому секретареві Комітету.

14. Рішення Комітету та Керуючої ради в разі необхідності реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів.

15. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комітету здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами.

16. Комітет використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
С. ЛЬОВОЧКІН
 

(Положення у редакції Указу Президента
 України від 21.12.2010 р. N 1154/2010)

 

СКЛАД
Комітету з економічних реформ

Склад втратив чинність

(склад із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 08.04.2010 р. N 524/2010,
 від 14.05.2010 р. N 627/2010
,
від 10.06.2010 р. N 681/2010
,
від 12.08.2010 р. N 807/2010
,
 від 27.09.2010 р. N 916/2010
,
 від 03.12.2010 р. N 1069/2010
,
 від 14.01.2011 р. N 30/2011
,
 від 13.04.2012 р. N 261/2012
,
 втратив чинність згідно з Указом
 Президента України від 16.01.2013 р. N 17/2013)

Опрос