Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Указы Президента Украины от 28 декабря 1996 года N 1279 и от 13 февраля 1998 года N 117

Президент Украины
Указ Президента от 26.03.1999 № 283/99
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до Указів Президента України від 28 грудня 1996 року N 1279 і від 13 лютого 1998 року N 117

Указ втратив чинність
 (згідно з Указом Президента України
від 29 серпня 2003 року N 947/2003)

Внести до Указів Президента України такі зміни і доповнення:

1. В Указі Президента України від 28 грудня 1996 року N 1279 "Про дальше вдосконалення державного експортного контролю":

1) статтю 3 доповнити частиною другою такого змісту:

"Установити, що Державна служба експортного контролю України є спеціально уповноваженим органом з питань державного експортного контролю";

2) в останньому абзаці статті 4 слова "Урядовою комісією з політики експортного контролю" замінити словами "Комісією з політики експортного контролю та військово-технічного співробітництва з іноземними державами";

3) у статті 7 слово "трьох" замінити словом "чотирьох";

4) у статті 8 слова "керівників структурних підрозділів" замінити словами "інших співробітників".

2. У Положенні про державний експортний контроль в Україні, затвердженому Указом Президента України від 13 лютого 1998 року N 117:

1) пункти 5, 9, 13, 34 і 45 викласти в такій редакції:

"5. Забороняються міжнародні передачі ядерної, біологічної та хімічної зброї, матеріалів, устаткування і технологій, спеціально призначених для її створення, передачі товарів, якщо їх здійснення суперечить міжнародним зобов'язанням України, інтересам національної безпеки, цілям боротьби з тероризмом і підтримання взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, а також у разі відсутності належних гарантій щодо кінцевого використання товарів"; 

"9. Спеціально уповноваженим органом з питань державного експортного контролю є Державна служба експортного контролю України"; 

"13. Державна служба експортного контролю України разом із заінтересованими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади складає Списки товарів, міжнародні передачі яких підлягають експортному контролю. Ці Списки після попереднього розгляду Комісією з політики експортного контролю та військово-технічного співробітництва з іноземними державами затверджуються Кабінетом Міністрів України і переглядаються не менш як два рази на рік";

"34. Строк розгляду заяви може бути продовжено за рішенням Кабінету Міністрів України"; 

"45. За порушення правил та процедур здійснення міжнародних передач товарів до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності можуть бути застосовані такі заходи:

1) скасування або тимчасове припинення чинності дозволу на право здійснення експорту або імпорту товарів;

2) відкликання за рішенням Державної служби експортного контролю експортного/імпортного сертифікату до моменту його використання;

3) скасування Державною службою експортного контролю позитивного висновку на право проведення переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічного договору (контракту);

4) припинення спеціальних повноважень на право здійснення експорту або імпорту товарів, зазначених у частині другій статті 20 Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність".

За порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та іноземні суб'єкти господарської діяльності можуть бути притягнуті також до відповідальності згідно з законодавством України".

2) у підпунктах 3, 4, 9 і 10 пункту 15 виключити відповідно слова "органами експортного контролю", "органам експортного контролю", "органів експортного контролю";

3) абзац перший пункту 16 після слів "зовнішньоекономічної діяльності" доповнити словами "за погодженням з Комісією з політики експортного контролю та військово-технічного співробітництва з іноземними державами";

4) у пункті 17:

в абзаці другому:

у підпункті 1-"а" слова "або на експорт будь-яких товарів" виключити, а слова "Організації Об'єднаних Націй" замінити словами "міжнародних організацій, членом яких є Україна";

підпункт 2 після слів "умов передачі" доповнити словами "які формулюються в окремому висновку"; у цьому ж підпункті слова "Урядовою комісією з політики експортного контролю" замінити словами "Комісією з політики експортного контролю та військово-технічного співробітництва з іноземними державами";

доповнити абзац підпунктом 5 такого змісту:

"5) продовження дії дозволу на міжнародні передачі товарів";

в абзаці третьому слова "до Урядової комісії з політики експортного контролю" замінити словами "у встановленому порядку";

5) назву розділу "Дозволи на право здійснення міжнародних передач товарів" після слова "дозволи" доповнити словами "та висновки";

6) абзац перший пункту 24 після слова "дозволів" доповнити словами "та висновків"; у цьому ж абзаці слова "Урядової комісії з політики експортного контролю" виключити;

7) у пункті 25 слова "єдиною підставою для прийняття товару до" замінити словами "підставою для прийняття товару до прикордонного контролю та";

8) у пункті 26:

абзаци перший, другий і третій після слова "дозвіл" доповнити словами "та висновок"; у цих же абзацах слова "може", "підтверджує", "видається" і "дійсним" замінити відповідно словами "можуть", "підтверджують", "видаються" і "дійсними";

доповнити пункт абзацом четвертим такого змісту:

"В окремих випадках за рішенням Державної служби експортного контролю України дозвіл може бути надано на строк дії контракту, але не більш як на два роки";

9) пункти 27 і 28 після слова "дозвіл" доповнити словами "та висновок"; у цих же пунктах слова "оформляється", "скріплюється", "підлягає" і "переходить" замінити відповідно словами "оформляються", "скріплюються", "підлягають" і "переходять";

10) у пункті 29:

абзац перший після слова "Дозвіл" доповнити словами "та висновок"; у цьому ж абзаці слова "скасовується або його" замінити словами "скасовуються або їх";

у підпункті 3 слово "банкрутом" замінити словами "або іноземного суб'єкта господарської діяльності банкрутом";

підпункт 4 після слова "дозвіл" доповнити словами "та висновок";

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) встановлення фактів порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або іноземним суб'єктом господарської діяльності вимог щодо особливих умов поставки, з урахуванням яких було надано дозвіл та висновок";

11) назву розділу "Порядок оформлення та розгляду заяв на одержання дозволів на право здійснення міжнародних передач товарів" після слова "дозволів" доповнити словами "та висновків";

12) абзаци перші пунктів 30 і 32 після слова "дозволу" доповнити словами "та висновку";

13) в абзаці третьому пункту 31 слова "на підставі яких надається дозвіл" замінити словами "на підставі яких надаються дозвіл та висновок";

14) підпункт 2 абзацу першого пункту 33 доповнити словами "та тимчасового вивезення (ввезення) будь-яких товарів".

15) в абзаці другому пункту 36:

у підпункті 2 слова "держави походження товарів" замінити словами "держави-експортера";

доповнити абзац підпунктом 3 такого змісту:

"3) інші документи залежно від категорії товару та держави - одержувача товару на вимогу Державної служби експортного контролю України";

16) пункт 43 після слів "протягом місяця" доповнити словами "після митного оформлення";

17) пункт 44 доповнити реченням такого змісту: "Порядок видачі сертифікату визначає Кабінет Міністрів України";

18) пункти 10 і 11 виключити.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
26 березня 1999 року
N 283/99
 

  

Опрос