Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Совете регионального развития

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 21.04.2015 № 224/2015
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про Раду регіонального розвитку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 5 травня 2015 року N 253/2015
,
 від 5 жовтня 2016 року N 431/2016

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 18 грудня 2019 року N 909/2019)

З метою сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування у питаннях напрацювання оптимальної моделі розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади, здійснення реформ у сфері децентралізації управління регіональним розвитком, вирішення проблемних питань життєзабезпечення регіонів та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Раду регіонального розвитку як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Затвердити Положення про Раду регіонального розвитку (додається).

3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям утворити в установленому порядку ради регіонального розвитку як консультативно-дорадчі органи на чолі з головами відповідних місцевих державних адміністрацій.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
21 квітня 2015 року
N 224/2015

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду регіонального розвитку

1. Рада регіонального розвитку (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів, зокрема місцевих органів виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування щодо удосконалення державного будівництва, напрацювання новітніх підходів у сфері регіонального розвитку;

2) вироблення узгодженої позиції щодо соціально-економічного та гуманітарного розвитку регіонів, механізмів подолання диспропорцій розвитку територій, ефективного використання економічного потенціалу регіонів, підвищення їх інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності;

3) підготовка пропозицій щодо напрямів, пріоритетів та механізмів проведення адміністративно-територіальної реформи, формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади з урахуванням стандартів Європейської хартії місцевого самоврядування, реалізації регіональної державної політики у сфері кадрового забезпечення державного управління в регіонах та законодавчого врегулювання цих питань;

4) напрацювання оптимальних шляхів дальшого розвитку політично і економічно дієздатного місцевого самоврядування;

5) підготовка пропозицій щодо визначення першочергових заходів щодо впровадження європейських демократичних стандартів у сфері територіальної організації місцевого самоврядування, оптимізації співпраці територіальних громад з державою, а також забезпечення їх взаємної відповідальності за комплексний розвиток територій;

6) сприяння врахуванню інтересів регіонів і специфіки розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць у проектах нормативно-правових актів з питань регіональної політики, проектах загальнодержавних та інших державних цільових програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку та охорони довкілля;

7) вивчення міжнародного досвіду в сфері інноваційних стратегій територіального розвитку та здійснення заходів щодо його практичної реалізації;

8) моніторинг стану виконання актів Президента України з питань державної регіональної політики та підготовка пропозицій щодо підвищення рівня виконавської дисципліни;

9) аналіз законодавства України з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування та територіальної організації влади, підготовка пропозицій щодо його удосконалення;

10) організація роботи щодо формування складу делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.

(пункт 3 доповнено підпунктом 10 згідно з Указом
 Президента України від 05.05.2015 р. N 253/2015)

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування та їх всеукраїнських асоціацій, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

2) запрошувати на свої засідання керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування та їх всеукраїнських асоціацій, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, вітчизняних та іноземних учених, експертів;

3) залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Ради, працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);

4) створювати тимчасові робочі групи, інші робочі органи для розроблення і детального опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Ради, визначати порядок їх роботи, залучати до роботи в таких групах експертів і фахівців (відповідно за їх згодою або за погодженням з їх керівниками), координувати та коригувати роботу створених тимчасових робочих груп, заслуховувати їх звіти;

5) організовувати проведення симпозіумів, конференцій, семінарів, круглих столів, нарад, а також інших заходів із питань, що належать до компетенції Ради.

5. Рада в процесі виконання покладених на неї завдань співпрацює з Національною радою реформ, взаємодіє з іншими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, а також з державними органами, органами місцевого самоврядування та їх всеукраїнськими асоціаціями.

6. Рада утворюється у складі Голови, виконавчого секретаря та інших членів, які беруть участь у роботі Ради на громадських засадах.

Головою Ради є Президент України.

Виконавчим секретарем Ради є один із заступників Глави Адміністрації Президента України, до відання якого віднесені питання регіональної політики.

До складу Ради за посадою входять Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України, Глава Адміністрації Президента України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, Заступник Глави Адміністрації Президента України, до відання якого віднесені питання гуманітарної та внутрішньої політики, Представник Президента України у Верховній Раді України, Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України, Керівник Державного управління справами, директор Національного інституту стратегічних досліджень, Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України, Міністр фінансів України, голови обласних, Київської міської державних адміністрацій, Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, голови обласних рад, міські голови міст - обласних центрів, керівники всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 05.10.2016 р. N 431/2016)

Голова Верховної Ради України, голови обласних рад, міські голови міст - обласних центрів, керівники всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування входять до складу Ради за згодою, а члени Кабінету Міністрів України та керівники інших органів виконавчої влади - за погодженням із Прем'єр-міністром України.

7. Голова Ради здійснює загальне керівництво діяльністю Ради, визначає порядок її роботи та головує на засіданнях Ради.

71. Для забезпечення організації діяльності Ради діє виконавчий комітет Ради у складі виконавчого секретаря Ради, Заступника Глави Адміністрації Президента України, до відання якого віднесені питання гуманітарної та внутрішньої політики, директора Національного інституту стратегічних досліджень, які є членами Ради.

Виконавчий комітет Ради очолює виконавчий секретар Ради.

Виконавчий комітет Ради:

1) забезпечує підготовку питань порядку денного та матеріалів до засідань Ради з урахуванням пропозицій членів Ради, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх всеукраїнських асоціацій, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій;

2) подає Президентові України відповідні пропозиції щодо складу делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи;

3) здійснює моніторинг стану реалізації рішень Ради;

4) затверджує плани діяльності утворених Радою тимчасових робочих груп, інших робочих органів, визначає їх голів, затверджує за поданням голів тимчасових робочих груп персональний склад таких груп, координує їх роботу;

5) звітує перед Радою про свою діяльність.

Засідання виконавчого комітету Ради скликається виконавчим секретарем Ради в разі потреби. Рішення виконавчого комітету Ради приймаються консенсусом.

(Положення доповнено пунктом 71 згідно з Указом
 Президента України від 05.05.2015 р. N 253/2015)

8. Виконавчий секретар Ради:

1) скликає за дорученням Голови Ради засідання Ради;

2) забезпечує ведення протоколів засідань Ради;

(підпункт 2 пункту 8 у редакції Указу
 Президента України від 05.05.2015 р. N 253/2015)

3) організовує роботу виконавчого комітету Ради, підписує прийняті ним рішення;

(підпункт 3 пункту 8 у редакції Указу
 Президента України від 05.05.2015 р. N 253/2015)

4) регулярно інформує Голову Ради та інших членів Ради про стан реалізації рішень Ради;

(підпункт 4 пункту 8 у редакції Указу
 Президента України від 05.05.2015 р. N 253/2015)

5) представляє Раду у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування та їх всеукраїнськими асоціаціями, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями;

6) виконує за дорученням Голови Ради інші завдання.

9. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від затвердженого складу Ради.

10. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Ради є вирішальним.

За результатами засідання оформлюється протокол, який підписується виконавчим секретарем Ради.

Рішення Ради можуть надсилатися для розгляду міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування.

У разі необхідності рішення Ради реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів.

11. Рада систематично інформує громадськість про свою діяльність та прийняті нею рішення. Інформація про діяльність Ради та підготовлені нею матеріали розміщуються на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

12. Організаційне, консультативне, інформаційне та експертно-аналітичне забезпечення діяльності Ради, її тимчасових робочих груп та інших робочих органів здійснюється Адміністрацією Президента України та Національним інститутом стратегічних досліджень, інше забезпечення - Адміністрацією Президента України і Державним управлінням справами (у межах компетенції).

13. Рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Глава Адміністрації
Президента України

Б. ЛОЖКІН

Опрос