Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Межведомственной комиссии по вопросам энергетической безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины

Президент Украины
Указ Президента от 06.03.2006 № 201/2006
Утратил силу

Указ
Президента України

Питання Міжвідомчої комісії з питань енергетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 6 серпня 2007 року N 693/2007

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 6 червня 2014 року N 504/2014)

1. Затвердити відповідно до статті 14 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" Положення про Міжвідомчу комісію з питань енергетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України (додається).

2. Затвердити персональний склад Міжвідомчої комісії з питань енергетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України (додається).

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
6 березня 2006 року
N 201/2006
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань енергетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України

1. Міжвідомча комісія з питань енергетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України (далі - Комісія) є консультативним органом, утвореним при Раді національної безпеки і оборони України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

аналіз стану і прогнозування тенденцій розвитку паливно-енергетичного комплексу, ринків паливно-енергетичних ресурсів, виявлення потенційних загроз енергетичній безпеці України, розроблення заходів щодо їх попередження та нейтралізації;

вивчення стану державного регулювання паливно-енергетичного комплексу, ринків паливно-енергетичних ресурсів, ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки;

участь у розробленні та здійснення експертизи проектів нормативно-правових актів з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу України;

розроблення пропозицій щодо державної підтримки науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з актуальних питань енергетичної безпеки;

опрацювання матеріалів для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України з питань, пов'язаних із забезпеченням енергетичної безпеки;

(пункт 3 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 Указом Президента України від 06.08.2007 р. N 693/2007,
 у зв'язку із цим абзац шостий вважати абзацом сьомим)

внесення Президентові України та Раді національної безпеки і оборони України пропозицій щодо здійснення заходів, спрямованих на системне розв'язання проблем паливно-енергетичного комплексу та забезпечення енергетичної безпеки України.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, довідкові та інші матеріали, необхідні для її роботи;

утворювати, у разі потреби, експертні комісії та робочі групи для поглибленого вивчення конкретних проблем у сфері енергетичної безпеки та підготовки пропозицій щодо їх розв'язання;

вносити пропозиції центральним і місцевим органам виконавчої влади, а також Національній академії наук України щодо реалізації цільових проектів з проблемних питань у сфері енергетичної безпеки;

організовувати проведення конференцій, семінарів і нарад, у тому числі міжнародних, з питань, віднесених до компетенції Комісії;

брати в установленому порядку участь у форумах і заходах, у тому числі міжнародних, з питань, віднесених до компетенції Комісії.

5. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів Комісії, які працюють на громадських засадах.

Головою Комісії за посадою є Секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Персональний склад Комісії затверджує Президент України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Голова Комісії має право вносити в разі потреби зміни до її персонального складу.

6. Голова Комісії здійснює керівництво її діяльністю, визначає порядок роботи Комісії та головує на її засіданнях. У разі відсутності голови його обов'язки виконує заступник голови.

7. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів. Відсутній на засіданні член Комісії має право викласти свою думку з питання, що обговорюється, у письмовій формі.

Для участі у засіданнях Комісії можуть бути запрошені народні депутати України, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, вчені та спеціалісти.

8. За результатами розгляду питань Комісія приймає рішення.

Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. Член Комісії, не згодний із прийнятим рішенням, має право викласти у письмовій формі окрему думку, яка додається до протоколу засідання Комісії.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Комісії.

Рішення Комісії є обов'язковим для розгляду органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями.

9. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

10. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Глава Секретаріату
Президента України
 

 
О. РИБАЧУК
 

 

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань енергетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України

ПЛЮЩ
Іван Степанович 

- Секретар Ради національної безпеки і оборони України, голова Комісії 

ПРОДАН
Юрій Васильович 

- заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, заступник голови Комісії 

БАКУЛІН
Євген Миколайович 

- голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (за згодою) 

ЄРМІЛОВ
Сергій Федорович 

- директор Інституту проблем екології та енергозбереження (за згодою) 

КАРП
Ігор Миколайович 

- радник при дирекції Інституту газу НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою) 

КИРЮШИН
Ігор Володимирович 

- голова правління відкритого акціонерного товариства "Укртранснафта" (за згодою) 

КРУТЬ
Олександр Анатолійович 

- заступник Голови Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів 

КУЛИК
Микола Миколайович 

- директор Інституту загальної енергетики НАН України (за згодою) 

МАЙМЕСКУЛ
Микола Іванович 

- заступник Міністра закордонних справ України 

МЯРКОВСЬКИЙ
Анатолій Іванович 

- заступник Міністра фінансів України 

ОЛІЙНИК
Дмитро Семенович 

- заступник Голови Головного контрольно-ревізійного управління України 

ПАРАШИН
Сергій Костянтинович 

- заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України 

ПРОСКУРКІН
Володимир Павлович 

- начальник Управління моніторингу та ринкових перетворень в енергетичному секторі економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України 

РЕДЬКО
Володимир Федорович 

- завідувач відділу ядерної безпеки Департаменту з питань енергетичної та ядерної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України, секретар Комісії 

РОМАНЮК
Сергій Андрійович 

- перший заступник Міністра економіки України 

САПРИКІН
Володимир Леонідович 

- директор енергетичних програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені О. Разумкова (за згодою) 

СВЕТЕЛІК
Олександр Дмитрович 

- заступник керівника Департаменту з питань енергетичної та ядерної безпеки - керівник управління енергетичної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України 

СЕМЧУК
Григорій Михайлович 

- заступник Міністра з питань житлово-комунального господарства України 

СКЛЯР
Олег Васильович 

- заступник Голови Служби безпеки України 

ТЕЛИЧКО
Костянтин Іванович 

- член Національної комісії регулювання електроенергетики України 

ЧУПРУН
Вадим Прокопович 

- перший заступник Міністра палива та енергетики України 

ШЛАПАК
Олександр Віталійович 

- Перший заступник Глави Секретаріату Президента України - Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України 

ЯЩЕНКО
Юрій Петрович 

- перший заступник Міністра вугільної промисловості України. 

 

Глава Секретаріату
Президента України
 

 
В. БАЛОГА
 

(склад у редакції Указу Президента
 України від 06.08.2007 р. N 693/2007)

Опрос