Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дополнительных мерах по развитию фондового рынка Украины

Президент Украины
Указ Президента от 26.03.2001 № 198/2001

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про додаткові заходи щодо розвитку фондового ринку України

З метою прискорення економічних реформ, підвищення ролі фондового ринку в процесі залучення інвестицій в економіку України, вдосконалення правових, економічних та організаційних засад державного регулювання фондового ринку України постановляю:

1. Схвалити Основні напрями розвитку фондового ринку України на 2001 - 2005 роки (додаються).

2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

розробити та затвердити до 1 липня 2001 року заходи щодо реалізації Основних напрямів розвитку фондового ринку України на 2001 - 2005 роки;

передбачати, починаючи з 2002 року, під час формування проектів Державного бюджету України та місцевих бюджетів видатки на реалізацію зазначених заходів.

3. Покласти на Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку методологічне забезпечення запровадження та розвитку загальноприйнятих принципів корпоративного управління.

4. Кабінету Міністрів України:

1) опрацювати в місячний строк питання щодо можливих шляхів утворення єдиного депозитарію, який здійснюватиме діяльність з цінними паперами, крім державних цінних паперів, обслуговування обігу яких, у тому числі депозитарну діяльність щодо них, здійснює Національний банк України;

2) розробити та внести до 1 липня 2001 року в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти про:

- внесення змін та доповнень до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" стосовно поступового переходу до функціонування однієї саморегулівної організації з кожного виду професійної діяльності на ринку цінних паперів;

- внесення змін та доповнень до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" стосовно виключення із сфери регулювання цього Закону правовідносин, пов'язаних з ліцензуванням професійної діяльності на ринку цінних паперів;

- внесення змін та доповнень до Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" стосовно поширення дії цього Закону на відповідних працівників Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- установлення вимоги укладання угод купівлі-продажу цінних паперів відкритих акціонерних товариств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, виключно на організованих ринках (крім угод, що укладаються в процесі приватизації, угод щодо цінних паперів, сумарна вартість яких, виходячи з номінальної, становить менше 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також у разі успадкування цінних паперів, дарування, внесення їх як майнового внеску до статутних фондів господарських товариств).

5. Рекомендувати Верховному Суду України, Вищому арбітражному суду України систематично узагальнювати судову практику у справах про порушення законодавства України про цінні папери.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
26 березня 2001 року
N 198/2001
 

  

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ
розвитку фондового ринку України
на 2001 - 2005 роки

Головними тенденціями на міжнародних фондових ринках, що визначатимуть дальший розвиток фондового ринку України, є:

- глобалізація світового ринку капіталу, створення глобальних торговельних та розрахунково-клірингових систем для обслуговування міжнародних ринків капіталу;

- технологізація ринків капіталу через зростаюче використання новітніх інформаційних і фінансових технологій;

- універсалізація діяльності фінансових інститутів, які спроможні надавати своїм клієнтам повний спектр фінансових послуг, включаючи послуги на ринках цінних паперів;

- інституціоналізація або зростання ролі інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній) у здійсненні фінансових інвестицій;

- інтернаціоналізація та регіоналізація регулювання фондових ринків;

- дерегуляція фінансових ринків як засіб протидії їх переміщенню в офшорні зони.

Цілі та завдання фондового ринку України

Головною метою функціонування та розвитку фондового ринку в Україні повинно стати залучення інвестиційних ресурсів для спрямування їх на відновлення та забезпечення дальшого зростання виробництва.

Ліквідний, надійний та прозорий фондовий ринок має забезпечити реалізацію національних інтересів України, сприяти зміцненню економічного суверенітету шляхом:

- сприяння надходженню інвестицій у реальний сектор економіки;

- створення ефективної системи захисту прав і інтересів інвесторів, як вітчизняних, так і іноземних;

- створення сприятливих умов для розвитку інститутів спільного інвестування, в тому числі недержавних пенсійних фондів;

- розбудови сучасної надійної системи виконання угод з цінними паперами та обліку права власності на цінні папери;

- розбудови ефективної системи організованої торгівлі, яка має визначати ринкову вартість цінних паперів вітчизняних емітентів;

- концентрації і централізації торгівлі корпоративними цінними паперами українських емітентів на організованому ринку на засадах конструктивної конкуренції та інновацій;

- створення умов для підвищення конкурентоспроможності фондового ринку України з дальшою цивілізованою його інтеграцією в міжнародні ринки капіталу;

- гармонізації політики держави на фондовому ринку з грошово-кредитною, валютною і бюджетно-податковою політикою з метою розвитку фондового ринку України.

Посилення конкурентоспроможності фондового ринку України потребує:

проведення сприятливої державної політики щодо оподаткування на фондовому ринку;

перетворення торговців цінними паперами у повнофункціональні, фінансово стійкі інститути, що надаватимуть широкий перелік фінансових послуг; 

спрощення процедури ввезення та вивезення капіталу при здійсненні інвестиційної діяльності на фондовому ринку;

запровадження міжнародних стандартів розкриття інформації: міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASC) та міжнародних стандартів розкриття інформації Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO);

створення незалежних інформаційних та рейтингових агенцій, що здійснюють розкриття інформації про фондовий ринок;

налагодження тісного співробітництва в рамках IOSCO та інших міжнародних організацій для створення позитивного іміджу українського фондового ринку.

Податкове стимулювання розвитку фондового ринку України потребує:

звільнення від обкладення податком на прибуток підприємств та податком на додану вартість некомерційних (неприбуткових) організацій фондового ринку;

включення до складу емісійного доходу емітента сум перевищення виручки від повторного розміщення цінних паперів над ціною викупу таких цінних паперів;

скасування плати (державного мита) за реєстрацію інформації про новий випуск цінних паперів в частині, що відповідає сумі раніше зареєстрованої емісії, та реєстрацію інформації про випуск цінних паперів, розміщення яких здійснюється на організаційно оформленому ринку;

відмови від оподаткування курсових різниць, що виникають при перерахуванні у національну валюту інвестицій на фондовому ринку, які надходять в іноземній валюті;

скасування оподаткування майна та коштів, що надходять підприємству - платнику податків від інвесторів на виконання інвестиційних зобов'язань за договорами купівлі-продажу державних пакетів акцій під час приватизації такого підприємства;

застосування податкової застави щодо забезпечення податкового боргу професійного учасника фондового ринку в розмірі, що не перевищує подвійної суми такого боргу.

Удосконалення системи регулювання ринку цінних паперів в Україні потребує:

визначення пріоритетів державної політики на фондовому ринку та розроблення заходів щодо його дальшого розвитку;

забезпечення єдиного підходу до регулювання діяльності на фондовому ринку як банківських, так і небанківських фінансових установ;

розширення повноважень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо регулювання діяльності небанківських фінансових установ;

оптимізації державного регулювання фондового ринку та розвитку саморегулювання, посилення контролю за дотриманням учасниками фондового ринку регулятивних вимог;

поступової передачі саморегулівним організаціям (CPO) професійних учасників фондового ринку частини повноважень щодо передліцензійної роботи, проведення моніторингу діяльності своїх членів, підготовки, перепідготовки та попередньої сертифікації фахівців;

підвищення вимог до ліцензування професійних учасників фондового ринку;

розроблення програми оперативних дій щодо регулювання фондового ринку в разі фінансової кризи;

спрямування зусиль Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку переважно на регулювання відкритого обігу цінних паперів;

створення системи контролю за торгівлею цінними паперами за участю афілійованих осіб;

забезпечення правового захисту працівників Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які здійснюють правозастосовчі функції;

розроблення та запровадження ефективної системи обміну інформацією між державними органами, що здійснюють регулювання і контроль на фондовому ринку;

створення єдиної бази даних про акціонерні товариства.

Розвиток корпоративного управління потребує:

удосконалення системи розкриття інформації про вартість цінних паперів та об'єкти інвестування через інструменти фондового ринку;

вжиття заходів щодо розкриття інформації про інвесторів, які придбавають великі і контрольні пакети акцій, у першу чергу тих підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, монополістів, банків та страхових компаній;

створення умов для переведення боргу та зобов'язань підприємств у цінні папери;

запровадження нових фінансових інструментів для поліпшення умов інвестування;

встановлення ефективних механізмів захисту інвесторів, у тому числі запровадження норми колективного позову;

розроблення нормативно-правових актів щодо врегулювання процедури отримання інвесторами доходів від володіння корпоративними правами.

Розвиток інститутів спільного інвестування потребує:

приведення українського законодавства про інститути спільного інвестування у відповідність із законодавством країн Європейського Союзу;

визначення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування і недержавних пенсійних фондів як виключної;

проведення моніторингу трансформації (ліквідації, реорганізації, перетворення) інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, оперативне реагування на проблеми, які виникатимуть під час такої трансформації;

здійснення заходів щодо формування у населення позитивного сприйняття діяльності нових інститутів спільного інвестування.

Розбудова інфраструктури фондового ринку потребує:

розвитку професійної діяльності з управління цінними паперами, кастодіальної, з інвестиційного консультування;

зосередження торгівлі акціями та облігаціями підприємств та угод з великими пакетами цінних паперів на організаційно оформленому ринку;

організації обміну інформацією між організаційно оформленими ринками;

запровадження електронного документообігу при укладанні та виконанні угод з цінними паперами, прийняття єдиних стандартів та сертифікації систем електронного цифрового підпису та шифрування даних;

здійснення заходів щодо запобігання маніпулюванню ринком, нечесній торговій практиці і порушенню етики професійної діяльності на фондовому ринку.

Розвиток Національної депозитарної системи потребує:

здійснення заходів для утворення єдиного депозитарію цінних паперів (крім державних цінних паперів);

запровадження стандартів діяльності прямих учасників Національної депозитарної системи щодо обліку прав власності на цінні папери, які базуються на сучасних фінансових та інформаційних технологіях;

запровадження механізму здійснення угод із цінними паперами за принципом "поставка проти оплати", в тому числі з використанням гарантованих розрахунків;

запровадження механізму здійснення угод з цінними паперами між інвесторами-нерезидентами за принципом "поставка за умови надходження коштів від покупця";

спрощення процедури знерухомлення цінних паперів, випущених у документарній формі;

забезпечення пріоритетного розвитку бездокументарної форми випуску цінних паперів;

обов'язкової технологічної консолідації реєстраторів власників іменних цінних паперів, що ведуть реєстри емітентів, цінні папери яких знаходяться в лістингу організаторів торгівлі, з центральним депозитарієм цінних паперів на основі електронного документообігу та електронного цифрового підпису;

введення заборони засновникам реєстратора власників іменних цінних паперів на володіння пакетом акцій емітента, реєстр акціонерів якого веде цей реєстратор;

створення системи гарантій посвідчення підпису на основі двосторонніх та багатосторонніх угод між професійними учасниками Національної депозитарної системи;

запровадження обов'язкового страхування прямими учасниками Національної депозитарної системи ризиків за основною їх діяльністю;

розроблення програми приєднання до Європейської асоціації центральних депозитаріїв (ECSDA);

охоплення електронним документообігом прямих учасників Національної депозитарної системи та організаторів торгівлі цінними паперами.

Розвиток законодавства України про цінні папери потребує:

прийняття Законів України "Про інститути спільного інвестування (корпоративні та пайові інвестиційні фонди)", "Про цінні папери та фондовий ринок" (нова редакція), "Про акціонерні товариства", "Про недержавні пенсійні фонди", "Про електронний документообіг та електронний підпис".

Підготовка фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління потребує:

створення комплексної, постійно функціонуючої системи підготовки фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління із застосуванням сучасних навчально-методичних технологій та використанням міжнародного досвіду в цій сфері;

забезпечення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку координації діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, наукових установ та навчальних закладів, об'єднань професійних учасників ринку, науковців у сфері підготовки фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління;

встановлення кваліфікаційних вимог до фахівців професійних учасників фондового ринку.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
В. ЛИТВИН
 

Опрос