Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по повышению ответственности за расчеты с бюджетами и государственными целевыми фондами

Президент Украины
Указ Президента от 04.03.1998 № 167/98
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами

У зв'язку з набранням чинності
 Законом України від 21 грудня 2000 року N 2181-III
цей Указ втратив чинність відповідно до 
пункту 4
 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України

Додатково див. Інформацію
 Секретаріату Верховної Ради України
 станом на 17 липня 1999 року, опубліковану в газеті
 "Урядовий кур'єр" від 28 серпня 1999 року N 158

З метою забезпечення своєчасного і повного надходження податків і зборів (обов'язкових платежів), неподаткових платежів до бюджетів і державних цільових фондів, зміцнення податкової та платіжної дисципліни, а також підвищення відповідальності платників податків і зборів (обов'язкових платежів), неподаткових платежів за виконання своїх обов'язків перед бюджетами та державними цільовими фондами та відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України постановляю:

1. Запровадити податкову заставу як спосіб забезпечення погашення платником податків податкової заборгованості.

Для цілей цього Указу:

платником податків визнається юридична особа, її філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності;

податковою заборгованістю визнаються суми несплачених у встановлені строки податків, зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових платежів до бюджетів і державних цільових фондів, пені, штрафів та інших санкцій, передбачених законодавством і застосованих у встановленому порядку за несвоєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових платежів до бюджетів і державних цільових фондів, що підлягають стягненню у безспірному порядку.

2. Установити, що з дня виникнення податкової заборгованості все майно і майнові права платника податків, а щодо фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності - майно та майнові права, які використовуються ним для здійснення підприємницької діяльності, перебувають у податковій заставі, крім майна і майнових прав, що відповідно до закону не можуть бути предметом застави, та основних фондів підприємства, визнаного у встановленому порядку казенним підприємством.

Податкова застава не потребує письмового оформлення. Орган державної податкової служби у триденний строк від дня виникнення податкової застави повідомляє у письмовій формі відповідного платника податків про податкову заставу належного йому майна та майнових прав.

3. З 1 липня 1998 року податкова застава рухомого майна підлягає реєстрації в Державному реєстрі застав рухомого майна.

Для реєстрації податкової застави рухомого майна орган державної податкової служби звертається у п'ятиденний строк від дня виникнення податкової застави до держателя Державного реєстру застав рухомого майна з відповідною заявою, в якій зазначаються:

найменування та адреса платника податків, а щодо фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності - прізвище, ім'я та по батькові;

номер, що ідентифікує платника податків;

дата виникнення податкової застави.

Держатель Державного реєстру застав рухомого майна здійснює реєстрацію податкової застави протягом двох робочих днів з дня надходження заяви.

Реєстрація податкової застави здійснюється безоплатно.

4. Платник податків, майно якого перебуває у податковій заставі, зобов'язаний повідомити кожного з наступних заставодержателів про податкову заставу. Заставодавець зобов'язаний відшкодувати збитки, що виникли у заставодержателів внаслідок невиконання ним цього зобов'язання.

5. Платник податків, майно якого перебуває у податковій заставі, володіє і користується ним на свій розсуд, забезпечуючи при цьому збереження такого майна.

Відчуження майна та майнових прав, які перебувають у податковій заставі, може здійснюватися лише за письмовою згодою органів державної податкової служби за місцезнаходженням платника податків, крім товарів в обороті, якщо такі товари реалізуються за цінами не нижче звичайних.

Порушення платником податків вимог, передбачених частинами першою та другою цієї статті, визнається ухиленням від сплати податків.

Заборону органів державної податкової служби щодо здійснення платником податків угод, зазначених у частині другій цієї статті, може бути оскаржено до вищестоящого органу державної податкової служби або у судовому порядку.

6. Вимоги органів державної податкової служби щодо майна і майнових прав, які є предметом податкової застави, мають пріоритет перед будь-якими правами щодо цього майна і майнових прав, крім випадків, коли ці права виникли і в установленому порядку оформлені до дня виникнення податкової застави.

7. Податкова застава припиняється погашенням або списанням у встановленому порядку податкової заборгованості.

Про дату припинення податкової застави органи державної податкової служби у триденний строк повідомляють держателя Державного реєстру застав рухомого майна. На підставі такого повідомлення держатель Державного реєстру застав рухомого майна виключає відповідний запис щодо податкової застави з реєстру.

8. У разі непогашення платником податків податкової заборгованості протягом п'яти робочих днів від дня її виникнення органи державної податкової служби на шостий робочий день приймають рішення про припинення операцій по всіх рахунках (за винятком основного) такого платника, крім операцій із спрямування коштів на основний рахунок, до повного погашення податкової заборгованості та надсилають таке рішення до установ банків, у яких обслуговується платник податків, а також інформують у письмовій формі платника податків про прийняте рішення.

Рішення, зазначене у частині першій цієї статті, є обов'язковим до виконання установами банків. За невиконання такого рішення органи державної податкової служби застосовують фінансові санкції у вигляді стягнення з банків у безспірному порядку до державного бюджету сум, у розмірі перерахованих з порушенням цієї вимоги коштів, за рахунок прибутку банків, що залишається після сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Органи державної податкової служби протягом першого робочого дня, що настає за днем погашення податкової заборгованості, надсилають до установ банків відповідні повідомлення. У день одержання такого повідомлення установи банків відновляють операції за всіма рахунками платника податків.

9. Установити, що зміна основного рахунка платника податків, який має податкову заборгованість, здійснюється установою банку тільки за згодою органу державної податкової служби.

10. За відсутності коштів на банківських рахунках платника податків, який має податкову заборгованість, органи державної податкової служби можуть вилучати готівку такого платника. Вилучена готівка підлягає внесенню органом державної податкової служби до будь-якого банку в день її вилучення для перерахування на основний рахунок платника податків.

11. Звернення стягнення податкової заборгованості платника податків на суми, які йому належить одержати від дебіторів, здійснюється за розпорядженням органу державної податкової служби у порядку, встановленому статтями 8 і 9 цього Указу для стягнення податкової заборгованості з платника податків.

12. У разі неможливості забезпечити погашення податкової заборгованості за рахунок коштів платника податків та сум, які йому належить одержати від дебіторів, органи державної податкової служби можуть звернути стягнення для погашення податкової заборгованості на майно та майнові права платника податків, які перебувають у податковій заставі.

Звернення стягнення на рухоме майно, що перебуває у податковій заставі, для погашення податкової заборгованості платника податків (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) та наступна реалізація такого майна здійснюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Витрати, пов'язані з реалізацією рухомого майна, що перебувало в податковій заставі, відшкодовуються за рахунок сум, одержаних від його реалізації.

У разі повного погашення платником податків податкової заборгованості у будь-який момент до дня реалізації відповідного рухомого майна орган державної податкової служби приймає рішення про припинення податкової застави майна та майнових прав.

Звернення стягнення на нерухоме майно і майнові права, в тому числі цінні папери, що перебувають у податковій заставі, для погашення податкової заборгованості платника податків, а також на майно і майнові права фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності здійснюється у судовому порядку за зверненням органів державної податкової служби.

13. Установити, що вартість послуг банків та підприємств зв'язку, пов'язаних з обслуговуванням розпоряджень органів державної податкової служби про безспірне стягнення сум податкової заборгованості, відшкодовується за рахунок коштів боржника.

14. Установити, що під час проведення розрахунків, у тому числі за експортними та імпортними операціями, не допускається уступка вимоги та переведення боргу незалежно від наявності угод чи фінансових зобов'язань між резидентами, а також між резидентами та нерезидентами.

Заборонити з 4 травня 1998 року суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності всіх форм власності здійснювати бартерні (товарообмінні) операції у галузі зовнішньоекономічної діяльності з товарами (продукцією, роботами, послугами), перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

15. Кабінету Міністрів України:

вжити заходів щодо внесення до нормативно-правових актів змін, спрямованих на запровадження під час державної реєстрації обов'язкової перевірки місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності та достовірності паспортних даних його засновників;

розробити програму формування високої податкової культури населення та підтримки зусиль податкових органів, спрямованих на наповнення доходної частини бюджету;

переглянути з метою скорочення перелік товарів критичного імпорту, ввезення яких здійснюється без сплати податку на додану вартість;

запровадити порядок перерахування до державного бюджету сум податку на додану вартість, акцизного збору та ввізного мита на імпортні товари у триденний строк від дня надходження платежів на депозитні рахунки митних органів;

затвердити в місячний строк порядок звернення стягнення на рухоме майно, що перебуває у податковій заставі, для погашення податкової заборгованості платника податків (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) та реалізації такого майна;

визначити у двотижневий строк перелік товарів (продукції, робіт, послуг), щодо яких забороняється здійснення бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності;

забезпечити створення єдиного автоматизованого банку даних втрачених, викрадених паспортів, паспортів померлих громадян і розробити механізм надання інформації щодо таких паспортів органам державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та органам державної податкової служби.

16. Кабінету Міністрів України і Національному банку України підготувати і внести проекти нормативно-правових актів щодо:

уточнення порядку надання на вимогу органів державної податкової служби установами банків інформації про наявність і рух коштів на рахунках клієнтів;

спрощення порядку стягнення коштів до державного бюджету з рахунків виявлених фіктивних підприємств, по яких органами державної податкової служби припинено операції;

удосконалення вексельного обігу для уникнення порушень порядку розрахунків платника податків з державним бюджетом.

17. Державній податковій адміністрації України разом з Фондом державного майна України:

провести перевірки виконання вимог законодавства про приватизацію щодо обов'язкового подання покупцями об'єктів приватизації - фізичними особами декларацій про доходи та перевірки достовірності поданих відомостей;

вжити в установленому порядку заходів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства, зазначених у абзаці другому цієї статті.

18. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних роз'яснень щодо цього Указу та здійснення контролю за його виконанням.

19. Цей Указ набирає чинності на тридцять перший день від дня його підписання за наявності обставин, передбачених пунктом 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
4 березня 1998 року
N 167/98

 
 

Опрос