Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 июня 2005 года "О мерах по улучшению инвестиционного климата в Украине" и от 28 октября 2005 года "О мерах по утверждению гарантий и повышению эффективности защиты права собственности в Украине"

Президент Украины
Указ Президента от 24.11.2005 № 1648/2005
Утратил силу

Указ
Президента України

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" та від 28 жовтня 2005 року "Про заходи щодо утвердження гарантій та підвищення ефективності захисту права власності в Україні"

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 6 червня 2014 року N 504/2014)

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" та від 28 жовтня 2005 року "Про заходи щодо утвердження гарантій та підвищення ефективності захисту права власності в Україні".

У зв'язку з рішеннями Ради національної безпеки і оборони України:

1. Визнати одними з основних пріоритетів державної політики України забезпечення визначених Конституцією України, Конвенцією про захист прав і основних свобод людини, Першим протоколом до цієї Конвенції гарантій права власності, надійного захисту права усіх форм власності, в тому числі державної.

2. З метою поліпшення інвестиційного клімату в Україні, сприяння залученню інвестицій в економіку держави, забезпеченню захисту прав іноземних та вітчизняних інвесторів визнати за необхідне:

прискорення формування та початок діяльності Національної ради України з інвестицій та інновацій;

утворення Державного агентства України з інвестицій та інновацій як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом з покладенням на нього, зокрема, функції із забезпечення діяльності Національної ради України з інвестицій та інновацій.

3. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити неухильне додержання органами виконавчої влади положень Меморандуму про гарантії прав власності та забезпечення законності при їх реалізації від 16 червня 2005 року;

2) забезпечити при розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань власності одночасну підготовку пропозицій щодо внесення відповідних змін до законодавства з метою недопущення виникнення неузгодженостей та суперечностей у законодавстві;

3) забезпечити здійснення із залученням представників усіх гілок державної влади та громадськості аналізу законодавства, що регулює відносини власності, та в разі необхідності подати в місячний строк у встановленому порядку до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до:

законодавчих актів, які регламентують реалізацію та захист права власності, для усунення існуючих розбіжностей;

Законів України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна" щодо забезпечення інтересів держави під час реалізації органами державної податкової служби майна, що перебуває в податковій заставі;

процесуального законодавства з метою:

- врегулювання проблем щодо розмежування компетенції адміністративних і господарських судів, у тому числі чіткого розмежування підсудності справ про сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів, митних зборів, справ про земельні спори;

- установлення підвідомчості господарським судам справ у спорах, що виникають між засновниками (учасниками) господарських товариств щодо додержання установчих документів, між засновниками (учасниками) та органами управління товариством (крім спорів, що виникають із трудових відносин), а також справ у спорах, що виникають у процесі приватизації (за винятком справ про спори з питань приватизації державного житлового фонду);

- удосконалення процедури апеляційного оскарження судових рішень, зокрема унеможливлення безпідставного повернення суддями апеляційних скарг;

Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за порушення права власності;

законодавчих актів щодо запобігання фіктивному банкрутству, зокрема:

- посилення відповідальності арбітражних керуючих за невиконання або неналежне виконання плану санації;

- підвищення вимог до кваліфікації арбітражних керуючих (необхідність досвіду роботи на керівній посаді, галузевої спеціалізації тощо);

- посилення контролю Міністерства економіки України за діяльністю арбітражних керуючих та вдосконалення механізмів впливу на них;

- вдосконалення механізму призначення арбітражних керуючих боржника, частка у майні якого належить державі, схвалення планів санації, підготовки та укладення мирових угод таких боржників;

- проведення Фондом державного майна України обов'язкової інвентаризації майна боржника - державного підприємства або господарського товариства, частка статутного фонду якого належить державі, до початку реалізації комплексу заходів, передбачених процедурою банкрутства;

- удосконалення порядку реалізації майна боржника, державна частка у майні якого становить 25 і більше відсотків;

законодавства України про обіг векселів щодо підвищення ефективності використання у господарському обороті векселів як засобу платежу;

4) опрацювати та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

у місячний строк - щодо порядку врегулювання спорів, що виникають у процесі приватизації;

у шестимісячний строк - про державні унітарні підприємства;

5) забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Господарського процесуального кодексу України (реєстраційний N 4157-2), а також законопроектів:

про внесення змін до деяких законів України (щодо угод купівлі-продажу цінних паперів відкритих акціонерних товариств) (реєстраційний N 2247);

про ломбарди і ломбардну діяльність (реєстраційний N 2424-1);

про холдингові компанії в Україні (реєстраційний N 3355);

про внесення змін до деяких законів України з питань здійснення банківського нагляду, врегулювання проблемних питань аудиту банків (реєстраційний N 3669);  

про внесення змін до Закону України "Про страхування" (щодо повноважень у сфері регулювання ринків фінансових послуг) (реєстраційний N 5296-2);

про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (щодо філій іноземних банків) (реєстраційний N 7274);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо орендних відносин) (реєстраційний N 7453);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо питань розвитку іпотечних відносин) (реєстраційний N 7482);

про цінні папери та фондовий ринок (реєстраційний N 7818);

6) вжити невідкладних заходів щодо прискорення завершення формування Єдиного реєстру об'єктів державної власності;

7) забезпечити завершення створення відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" єдиної системи органів державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень, а також формування Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень;

8) забезпечити завершення до 1 січня 2007 року передбаченої Указом Президента України від 27 квітня 2001 року N 285 "Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні" інвентаризації об'єктів інтелектуальної власності, під час створення яких використовувалися кошти державного бюджету та державних цільових фондів;

9) вжити у місячний строк у встановленому порядку заходів щодо суттєвого скорочення строків одержання суб'єктами господарювання документів дозвільного характеру, насамперед від органів державного пожежного нагляду та санітарно-епідеміологічної служби, і зменшення вартості цих послуг;

10) забезпечити приведення у місячний строк порядку розроблення, погодження, розгляду проектів регуляторних актів та прийняття регуляторних актів Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади у відповідність із Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

11) вжити у місячний строк заходів щодо безумовного забезпечення процедури реєстрації та взяття на облік суб'єктів господарювання за принципом "єдиного вікна" у термін, що не перевищує однієї доби з моменту подання відповідних документів;

12) подати у місячний строк проект основних напрямів реалізації податкової реформи в Україні, зокрема:

комплексного вирішення проблем, пов'язаних із податком на додану вартість, зокрема, відшкодуванням сум такого податку;

забезпечення стимулюючої ролі податкової амортизації в оновленні основних фондів;

звільнення емісійного доходу від оподаткування при здійсненні емітентом первинного розміщення цінних паперів;

стимулювання імпорту машин та обладнання, насамперед високотехнологічного, що не виробляються в Україні;

запровадження єдиного соціального внеску, зниження навантаження на фонд оплати праці;

визначення етапів роботи над проектом Податкового кодексу України та їх строків;

13) подати у місячний строк у встановленому порядку пропозиції щодо перетворення Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Національну комісію з питань регуляторної політики та підприємництва як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що діє на засадах колегіальності, підконтрольний Президентові України та підзвітний Верховній Раді України;

14) підготувати за участю Національного банку України та подати у місячний строк пропозиції щодо вдосконалення системи державного регулювання ринків фінансових послуг і нагляду за діяльністю фінансових установ на консолідованій основі відповідно до європейського законодавства та стандартів Базельського комітету банківського нагляду;

15) внести у місячний строк пропозиції щодо налагодження системної роботи з поліпшення міжнародного інвестиційного іміджу України;

16) подати у місячний строк пропозиції щодо покладання на Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку функцій з розроблення макроекономічних показників розвитку фондового ринку України, їх моніторингу та щоквартального оприлюднення;

17) опрацювати разом із Національним банком України та внести у двомісячний строк у встановленому порядку пропозиції щодо запровадження інституту первинних дилерів на ринку державних цінних паперів;

18) подати у місячний строк пропозиції про внесення змін до Указу Президента України від 22 червня 1999 року N 703 "Про Загальні засади функціонування Національного депозитарію України" щодо приведення видів діяльності Національного депозитарію України у відповідність із Законом України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та привести постанову Кабінету Міністрів України від 17 липня 2001 року N 847 "Про управління часткою держави у статутному фонді Національного депозитарію" у відповідність із зазначеним Законом;

19) доповнити Державну програму розвитку Національної депозитарної системи України заходами щодо створення консолідованої біржової системи та вдосконалення системи розкриття інформації на фондовому ринку, забезпечити фінансування визначених Програмою заходів, виходячи з необхідності завершення її виконання до 1 січня 2008 року;

20) подати у двомісячний строк пропозиції щодо механізмів стимулювання інвестицій у виробничу і соціальну інфраструктури;

21) забезпечити в установленому порядку фінансування заходів, передбачених цим Указом.

4. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку:

1) вжити у місячний строк у встановленому порядку заходів щодо запобігання веденню подвійних реєстрів власників іменних цінних паперів та запровадження зберігання у Національному депозитарії України копій реєстрів власників іменних цінних паперів;

2) розробити разом із Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України за участю Національного банку України та внести в установленому порядку у тримісячний строк пропозиції щодо модернізації системи обліку та обігу цінних паперів та похідних цінних паперів, захисту корпоративних прав, створення консолідованої біржової системи.

5. Міністерству економіки України за погодженням із Фондом державного майна України, іншими центральними органами виконавчої влади розробити та подати до 1 січня 2006 року пропозиції щодо визначення оптимальної структури корпоративних прав держави.

6. Фонду державного майна України у місячний строк:

1) визначити заходи щодо посилення контролю за діяльністю оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності;

2) вжити заходів щодо підвищення кваліфікації державних службовців у сфері корпоративного управління;

3) подати пропозиції щодо вдосконалення системи розрахунків при передачі в оренду майна державних підприємств (з урахуванням місця знаходження об'єкта, його ринкової вартості тощо);

4) внести разом із Міністерством охорони навколишнього природного середовища України в установленому порядку пропозиції щодо врегулювання проблеми права власності на відходи, накопичені у процесі діяльності об'єктів, що приватизуються, відповідальності за збереження та утилізацію таких відходів.

7. Затвердити План заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні (додається).

Кабінету Міністрів України забезпечити контроль за своєчасним виконанням заходів, передбачених Планом, а також координацію діяльності центральних органів виконавчої влади з його виконання.

8. Затвердити Основні напрями розвитку фондового ринку України на 2005 - 2010 роки (додаються).

Кабінету Міністрів України затвердити в місячний строк заходи щодо реалізації Основних напрямів розвитку фондового ринку України на 2005 - 2010 роки та визначити в установленому порядку механізм їх фінансування.

9. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України до 1 січня 2006 року:

1) здійснити перевірки додержання законів щодо захисту державної власності та вжити відповідних заходів із підвищення ефективності захисту інтересів держави при судовому розгляді справ про приватизацію та інші форми відчуження державного майна;

2) проаналізувати практику притягнення до відповідальності за статтями 218, 219, 233, 235 і 375 Кримінального кодексу України та за результатами аналізу вжити відповідних заходів.

10. Рекомендувати Верховному Суду України:

1) узагальнити судову практику застосування законодавства щодо реалізації права власності, порушення прав власників та інвесторів;

2) здійснювати постійний моніторинг рішень судових органів у спорах, пов'язаних з інвестиційною діяльністю та рухом капіталу;

3) розглянути разом із Державною судовою адміністрацією України питання щодо створення єдиної інформаційної системи судових справ з метою уникнення винесення судами взаємовиключних рішень, а також неврахування місцевими судами рішень Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів при винесенні рішень з однакових питань.

11. Рекомендувати Національному банку України:

1) розглянути питання щодо перегляду строків повернення в Україну валютної виручки та внести в разі потреби в установленому порядку відповідний законопроект;

2) підготувати у тримісячний строк законопроект про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо створення банків виключно у формі відкритих акціонерних товариств із мінімальним розміром статутного капіталу на момент реєстрації банку не менше п'яти мільйонів євро;

3) забезпечити розроблення до 31 грудня 2005 року стратегії розвитку банківської системи України на 2006 - 2010 роки, передбачивши, зокрема, заходи щодо забезпечення більшої стійкості як банківської системи в цілому, так і окремих банків.

12. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
24 листопада 2005 року
N 1648/2005
 

  

 

ПЛАН
заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні

1. Внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів:

1) про внесення змін до Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" щодо вдосконалення діяльності інститутів спільного інвестування відповідно до світового досвіду;

2) "Про похідні (деривативи)";

3) про внесення змін до Закону України "Про боротьбу з корупцією" щодо періодичного оприлюднення у засобах масової інформації даних про посадових осіб підприємств, установ, організацій, які визнані в судовому порядку винними у хабарництві, щодо доходів, майна, в тому числі такого, що перебуває у банках, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, керівників органів виконавчої влади, суддів;

4) про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" у частині оподаткування страхової діяльності податком на прибуток за загальною ставкою оподаткування;

5) про внесення змін до законів, які регулюють господарську діяльність, щодо впровадження європейських принципів комерційного права;

6) про внесення змін до законодавчих актів України з валютного регулювання і валютного контролю щодо вдосконалення та оптимізації валютного регулювання;

7) про внесення змін до законів України стосовно формування пенсійними фондами активів у цінних паперах виключно за рахунок цінних паперів, які пройшли лістинг чи перебувають в обігу на фондових біржах або кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України;

8) про внесення змін до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (нова редакція) щодо приведення регулювання діяльності Національної депозитарної системи у відповідність із вимогами ЄС;

9) про внесення змін до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" щодо посилення ролі Фонду у розвитку банківської системи, розширення його регуляторних функцій, поетапного збільшення гарантованих сум відшкодування, забезпечення рівності умов відшкодування для вкладників банків - учасників Фонду, розширення переліку джерел формування коштів Фонду;

10) про внесення змін до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" щодо надання Кабінету Міністрів України права збільшувати термін розрахунків за складні технічні вироби.

2. Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції, в тому числі в разі потреби проекти відповідних нормативно-правових актів щодо:

1) прискорення впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності;

2) відчуження належних державі пакетів акцій (часток, паїв) підприємств, державна частка у статутному фонді яких становить 25 та менше відсотків, шляхом їх продажу виключно на фондових біржах;

3) запровадження попередніх котирувань та продажу 5 - 10 відсотків належних державі акцій підприємств, що приватизуються, на фондових біржах з метою визначення реальної вартості таких акцій;

4) спрощення процедур ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій та митних процедур, процедур одержання суб'єктами господарювання відповідних сертифікатів.

3. Вжити в установленому порядку заходів щодо:

1) обов'язкового проходження на фондових біржах процедури лістингу акціонерними товариствами, державна частка в статутному фонді яких перевищує 60 відсотків, та залучення до проходження такої процедури акціонерних товариств, державна частка у статутному фонді яких є меншою від 60 відсотків;

2) переорієнтації використання коштів міжнародних фінансових організацій і міжнародної технічної допомоги на інвестиційні цілі та розвиток інституційної інфраструктури, передбачивши, зокрема, відповідні положення при доопрацюванні проекту стратегії співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями;

3) інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва та визначення можливостей їх дальшого використання, в тому числі умов залучення інвесторів до їх добудови;

4) впровадження принципів корпоративного управління в діяльність акціонерних товариств, у яких державі належить контрольний пакет акцій, зокрема шляхом внесення в установленому порядку відповідних змін до статутних та інших документів таких товариств;

5) підвищення рівня обізнаності акціонерів та менеджерів акціонерних товариств з питань корпоративного управління та захисту прав акціонерів;

6) відстеження результативності регуляторних актів центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, здійснення перегляду регуляторних актів, зокрема приведення їх у відповідність із Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а за наявності підстав, передбачених зазначеним Законом, - зупинення дії або скасування регуляторних актів.

 

Глава Секретаріату
Президента України
 

 
О. РИБАЧУК
 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ
розвитку фондового ринку України на 2005 - 2010 роки

Державна політика у сфері функціонування фондового ринку має бути спрямована на створення умов для постійного підвищення капіталізації економіки, запровадження ефективної системи захисту прав інвесторів, забезпечення прозорих правил і процедури діяльності учасників фондового ринку, використання надійних та ліквідних інструментів ринку цінних паперів.

Розвиток фондового ринку України має відбуватись через:

I. Удосконалення механізмів захисту прав інвесторів:

запровадження загальноприйнятих міжнародних принципів корпоративного управління і діяльності акціонерних товариств;

введення в акціонерних товариствах посади корпоративного секретаря з покладенням на нього функцій щодо організації заходів з корпоративного управління в цих товариствах;

розроблення та реалізацію стратегії ефективної дивідендної політики в акціонерних товариствах;

запровадження механізму оцінки ефективності управління акціонерними товариствами через показник їх капіталізації на фондових біржах, удосконалення системи винагороди членів правління таких товариств з урахуванням цього показника;

утворення системи спеціалізованих судів для розгляду корпоративних спорів в акціонерних товариствах;

запровадження для міноритарних акціонерів у засобах масової інформації освітніх та навчальних програм з питань законодавчого регулювання корпоративного управління, прав та обов'язків акціонерів;

систематичне узагальнення Верховним Судом України практики розгляду судами справ про захист прав та законних інтересів акціонерів;

забезпечення підтримки утворення та діяльності громадських організацій громадянами, які є міноритарними акціонерами, з метою захисту їх прав, надання необхідної консультативної допомоги;

II. Розвиток інструментів ринку цінних паперів:

запровадження нових видів іпотечних цінних паперів, а також похідних (деривативів);

створення умов для широкого використання органами місцевого самоврядування облігацій місцевих позик з метою залучення інвестицій для реалізації регіональних соціально-економічних програм;

запровадження системи рейтингування суб'єктів господарювання та інструментів фондового ринку незалежними рейтинговими агентствами, зокрема провідними міжнародними рейтинговими агентствами;

III. Зосередження укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах та інших організаторах торгівлі цінними паперами:

удосконалення механізмів відкритого розміщення цінних паперів акціонерних товариств на фондових біржах;

установлення вимог до організаторів торгівлі цінними паперами щодо мінімального обсягу торгів цінними паперами на них;

приведення законодавства в частині створення та функціонування організаторів торгівлі цінними паперами у відповідність із директивами ЄС;

завершення впровадження єдиних стандартів діяльності для організаторів торгівлі цінними паперами;

IV. Удосконалення Національної депозитарної системи:

створення на основі Національного депозитарію України центрального депозитарію цінних паперів, контрольованого державою та незалежного від впливу фінансово-промислових груп і професійних учасників фондового ринку;

запровадження централізованої, прозорої та надійної системи обліку прав власності на цінні папери;

введення єдиних правил та технологічних процедур обліку цінних паперів;

уніфікацію принципів та порядку здійснення діяльності учасниками Національної депозитарної системи та взаємодії між ними;

запровадження нових видів професійної діяльності на ринку цінних паперів;

V. Удосконалення системи розкриття інформації на ринку цінних паперів:

дальше вдосконалення системи розкриття інформації на фондовому ринку на засадах вільного, оперативного, безкоштовного доступу інвесторів до інформації про емітентів цінних паперів та професійних учасників фондового ринку, зокрема впровадження міжнародних стандартів розкриття інформації;

запровадження адміністративної та кримінальної відповідальності за використання інсайдерської інформації під час здійснення операцій з цінними паперами та за перешкоджання у доступі до інформації про емітентів цінних паперів, професійних учасників фондового ринку та/або викривлення такої інформації;

VI. Розвиток інвестиційної інфраструктури:

розширення переліку фінансових інструментів, у які можуть інвестуватись активи недержавних пенсійних фондів;

підвищення вимог до компаній, які здійснюють діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів;

удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку в інститутах спільного інвестування.

 

Глава Секретаріату
Президента України
 

 
О. РИБАЧУК
 

Опрос