Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Государственном комитете строительства, архитектуры и жилищной политики Украины

Президент Украины
Указ Президента от 09.12.1997 № 1342/97
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Положення про Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України

Із змінами і доповненнями, внесеними
Указами Президента України
від 15 вересня 1998 року N 1019/98
,
 від 1 серпня 2000 року N 943/2000
,
 від 16 травня 2001 року N 314/2001 

Указ втратив чинність
 (згідно з Указом Президента України
 від 20 серпня 2002 року N 725/2002)

1. Затвердити Положення про Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України (додається).

2. Кабінету Міністрів України привести у тримісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
9 грудня 1997 року
N 1342/97

 
 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 9 грудня 1997 року N 1342/97

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України

1. Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України (Держбуд України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економіки України.

Держбуд України в установленому порядку вносить пропозиції щодо формування державної житлової політики, державної науково-технічної і економічної політики у сфері містобудування та архітектури, будівництва, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства, міського електротранспорту та забезпечує їх реалізацію, здійснює управління у цих сферах, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання.

(пункт 1 в редакції Указу Президента
 України від 16.05.2001 р. N 314/2001)

2. Держбуд України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також директивним наказом Міністра економіки України. У межах своїх повноважень Держбуд України організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Держбуд України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України.

(пункт 2 в редакції Указу Президента
 України від 16.05.2001 р. N 314/2001)

3. Основними завданнями Держбуду України є:

участь у формуванні державної житлової політики, державної науково-технічної та економічної політики у сфері містобудування, будівництва, комунального господарства та охорони пам'яток архітектури і містобудування та забезпечення проведення її в життя;

здійснення заходів щодо комплексного планування територій, поліпшення архітектурно-планувального та інженерно-технічного рівня забудови населених пунктів, будинків і споруд;

забезпечення проведення реформи у житлово-комунальному господарстві;

здійснення заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та міського електротранспорту;

організація роботи по стандартизації в галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства і міського електротранспорту;

забезпечення розроблення та реалізації заходів щодо енерго-та ресурсозбереження, впровадження екологічно безпечних технологій у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та міському електротранспорті;

4. Держбуд України відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та подає у встановленому порядку проекти актів законодавства з питань містобудування, будівництва, архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства, міського електротранспорту та охорони пам'яток архітектури і містобудування;

2) забезпечує розроблення, затвердження, видання і контроль за дотриманням державних стандартів (у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів), державних будівельних норм і правил, галузевих стандартів, а також погоджує такі документи, які розробляються іншими центральними органами виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

3) аналізує стан планування територій, вживає заходів для формування повноцінного життєвого середовища, підвищення архітектурно-планувального та інженерно-технічного рівня забудови і благоустрою населених пунктів, розвитку їх шляхового господарства та поліпшення санітарно-епідемічного стану;

4) здійснює нормативно-методичне забезпечення ведення містобудівного кадастру населених пунктів, бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб, грошової оцінки земель населених пунктів;

(підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 16.05.2001 р. N 314/2001)

5) бере участь у розробленні, затвердженні та реалізації містобудівної документації;

6) організовує розроблення методології проектування об'єктів житлово-цивільного і виробничого призначення, інженерних споруд, систем інженерного обладнання будинків і споруд, а також реконструкції та пристосування об'єктів для інших цілей;

7) здійснює заходи щодо розроблення і впровадження технічних рішень з реконструкції та модернізації об'єктів житлово-цивільного призначення;

8) розробляє рекомендації з питань інженерного захисту територій, будівель і споруд від шкідливого впливу техногенних і соціально-побутових факторів та небезпечних природних явищ, забезпечення їх надійного технічного стану, організовує розроблення системи інженерного сейсморайонування території України, схем упорядкування промислової забудови та інженерної інфраструктури територій і населених пунктів;

9) здійснює відповідно до своїх повноважень роботу, пов'язану з охороною, реставрацією пам'яток архітектури і містобудування, а також районів історичної забудови;

(підпункт 9 пункту 4 в редакції Указу
 Президента України від 16.05.2001 р. N 314/2001)

10) здійснює нормативне та методичне забезпечення діяльності структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій з питань містобудування та архітектури, капітального будівництва, житлово-комунального господарства, інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю, технічних інспекцій міського електротранспорту, відповідних служб Української державної інвестиційної експертизи, а також бюро технічної інвентаризації (крім питань реєстрації прав власності на нерухоме майно);

(підпункт 10 пункту 4 в редакції Указу
 Президента України від 16.05.2001 р. N 314/2001)

11) розробляє проекти державних програм у сфері містобудування, будівництва, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та міського електротранспорту, організовує їх виконання;

12) розробляє і подає у встановленому порядку пропозиції та обгрунтування до проекту Державного бюджету України з питань, що належать до його компетенції;

13) готує пропозиції та бере участь у формуванні та реалізації політики у сфері виконання робіт і поставок продукції для державних потреб;

14) аналізує стан справ у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів, розробляє прогнози і пропозиції щодо його поліпшення;

15) бере участь у розробленні та реалізації заходів, спрямованих на проведення економічної реформи, демонополізації, приватизації в будівництві, забезпечення післяприватизаційної підтримки приватизованих підприємств, на вдосконалення організаційних форм і розвиток на конкурсних засадах ринку підрядної діяльності, проектної продукції, будівельних матеріалів та виробів, засобів механізації, житлово-комунальних послуг, а також у визначенні економічних критеріїв оцінки господарської діяльності підприємств, установ і організацій будівельного комплексу, житлово-комунального господарства та міського електротранспорту;

16) вносить пропозиції відповідним центральним органам виконавчої влади про вдосконалення системи бухгалтерського та статистичного обліку і звітності з питань, що належать до його компетенції;

17) здійснює нормативно-методичне забезпечення діяльності органів приватизації державного житлового фонду, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та молодіжних житлових комплексів, а також сприяє впровадженню конкурентних засад у наданні послуг з обслуговування та експлуатації житлового фонду;

18) вносить у межах своїх повноважень пропозиції Кабінету Міністрів України з питань інвестиційної діяльності, що потребують державного регулювання;

19) готує пропозиції щодо формування державної політики з питань ціноутворення у сфері проектування, будівництва, житлово-комунального господарства, ремонту об'єктів комунального та житлово-цивільного призначення, забезпечує відповідно до своєї компетенції її реалізацію;

(підпункт 19 пункту 4 в редакції Указу
 Президента України від 16.05.2001 р. N 314/2001)

20) формує кошторисну нормативну базу в сфері проектування, будівництва, ремонту об'єктів комунального та житлово-цивільного призначення, а також реставрації пам'яток містобудування і архітектури, визначає порядок її застосування та здійснює перевірку правильності визначення вартості проектування, будівництва, ремонту та реставрації об'єктів, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів державних підприємств або підприємств, державна частка у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків;

21) бере участь у розробленні методик і визначенні порядку оцінки будівельної частини нерухомого майна та незавершеного будівництва;

22) здійснює нормативно-методичне забезпечення формування рівнів тарифів на комунальні послуги, нормативів витрат і втрат ресурсів, що використовуються у житлово-комунальному господарстві, вносить пропозиції щодо включення відповідних видатків на покриття втрат від надання житлово-комунальних послуг окремим категоріям населення за пільговими тарифами до Державного бюджету України, бере участь у вдосконаленні порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;

23) забезпечує вдосконалення проектно-кошторисної справи та інженерних розвідувань, здійснення експертизи державних інвестиційних програм, містобудівної та науково-реставраційної документації, проектів і кошторисів на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт конкретних об'єктів;

24) визначає види, склад, порядок розроблення, погодження і затвердження містобудівної документації та проектів конкретних об'єктів;

25) визначає пріоритетні напрями наукових досліджень у сфері містобудування, будівництва, архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та міського електротранспорту;

26) аналізує стан використання потужностей для виготовлення будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, їх сировинної бази, визначає основні напрями та координує роботу по розвитку матеріально-технічної бази будівництва, бере участь у розробленні програм реструктуризації підприємств промисловості будівельних матеріалів;

27) координує роботи і надає методичну допомогу у вирішенні питань водовідведення та водо-, теплопостачання населених пунктів, а також у розробленні, виробництві і впровадженні засобів обліку та регулювання споживання води і теплової енергії в побуті, сприяє модернізації інженерного обладнання будинків;

28) здійснює державний моніторинг вод;

29) бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо поліпшення якості питної води, припинення скидання забруднених стічних вод, поліпшення екологічного стану довкілля; аналізує хід їх виконання і подає відповідні пропозиції органам виконавчої влади;

30) організовує науково-технічну інформаційну діяльність, пропаганду досягнень і передового досвіду з питань, що належать до його компетенції, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж на галузевому рівні, видає журнали "Будівництво України", "Міське господарство України", інформаційний бюлетень Держбуду України;

31) здійснює міжнародне співробітництво у сфері містобудування, будівництва, архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства, міського електротранспорту;

32) забезпечує у встановленому порядку відповідно до законодавства України:

державний архітектурно-будівельний контроль;

ліцензування певних видів господарської діяльності у сфері, що належить до його повноважень;

(абзац третій підпункту 32 пункту 4
 із змінами, внесеними згідно з 
Указом Президента України від 15.09.98 р. N 1019/98
,
 в редакції Указу Президента
 України від 16.05.2001 р. N 314/2001)

сертифікацію продукції, робіт і послуг в рамках державної системи сертифікації;

державний контроль за технічним станом міського електротранспорту та забезпеченням безпеки руху трамвайних вагонів і тролейбусів, реєстрацію та облік трамвайних вагонів і тролейбусів;

контроль за технічним станом житлового фонду і об'єктів комунального призначення незалежно від форм власності;

перевірки правильності визначення лімітів, необхідних для фінансування робіт, що виконуються за рахунок резервного фонду Кабінету Міністрів України, в тому числі пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій;

(підпункт 32 пункту 4 доповнено абзацом сьомим згідно з
 Указом Президента України від 16.05.2001 р. N 314/2001)

33) бере участь у розробленні та реалізації заходів щодо забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства та міського електротранспорту в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;

34) забезпечує розроблення та затвердження у встановленому порядку галузевих кваліфікаційних характеристик професій працівників, проводить організаційно-методичну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики з питань праці та заробітної плати, соціального захисту працівників галузі;

35) проводить роботу з професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів у сфері містобудування, будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства та міського електротранспорту;

36) забезпечує реалізацію підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління, державної політики з питань охорони праці, дотримання ними вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

37) здійснює забезпечення бухгалтерського обліку і звітності та контроль за дотриманням правил цього обліку на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, подає у встановленому порядку зведену бухгалтерську звітність;

38) здійснює відповідно до законодавства України функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

39) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави у межах визначених законодавством повноважень;

40) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Держбуду України, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

41) розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, веде прийом громадян з особистих питань, що належать до його компетенції, вживає заходів для усунення причин цих скарг;

42) погоджує в установленому порядку кандидатури для призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних підзвітних і підконтрольних йому структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; 

(пункт 4 доповнено новим підпунктом 42 згідно з Указом
 Президента України від 16.05.2001 р. N 314/2001
,
 у зв'язку з цим підпункт 42 вважати підпунктом 43)

43) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Держбуд України має право:

1) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;

2) брати участь у роботі міжнародних організацій з питань містобудування, будівництва, архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства, міського електротранспорту, охорони пам'яток містобудування і архітектури, укладати у встановленому порядку міжнародні договори з відповідними органами інших держав з питань, що належать до його компетенції;

3) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) створювати за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади ради, комісії, робочі групи, брати участь у роботі урядових, галузевих та інших комісій, а також залучати вітчизняних та іноземних учених, фахівців і експертів для консультацій з питань, пов'язаних з його діяльністю;

(підпункт 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 01.08.2000 р. N 943/2000)

5) скликати у встановленому порядку наради, проводити конкурси, виставки, конференції, в тому числі міжнародні, з питань, що належать до його компетенції;

6) одержувати у встановленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності інформацію, документи і матеріали, які необхідні для виконання покладених на нього завдань і не становлять комерційної таємниці;

7) притягати до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

8) скасовувати згідно з Законом України "Про місцеві державні адміністрації" накази керівників відповідних підзвітних і підконтрольних йому структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій.

(пункт 5 доповнено новим підпунктом 8 згідно з
Указом Президента України від 15.09.98 р. N 1019/98
,
 в редакції Указу Президента України від 16.05.2001 р. N 314/2001)

9) підпункт 9 пункту 5 виключено

(пункт 5 доповнено новим підпунктом 9 згідно з
Указом Президента України від 15.09.98 р. N 1019/98
,
 виключено згідно з Указом
 Президента  України від 16.05.2001 р. N 314/2001)

6. Держбуд України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.

Держбуд України здійснює свої повноваження безпосередньо та через підзвітні і підконтрольні йому структурні підрозділи з питань містобудування та архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства місцевих державних адміністрацій, а також установи і організації, що належать до сфери його управління.

(пункт 6 доповнено новим абзацом другим згідно з
 Указом Президента України від 16.05.2001 р. N 314/2001
,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Держбуд України у разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування спільні акти.

7. Держбуд України у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти Держбуду України підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Рішення Держбуду України, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та громадянами.

8. Держбуд України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади у встановленому порядку Президент України.

Голова Держбуду України має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства. Голова Держбуду України провадить розподіл обов'язків між своїми заступниками, а також керівниками підрозділів Держбуду України, визначає ступінь їх відповідальності за виконання цих обов'язків.

Голова Держбуду України здійснює керівництво Комітетом і несе відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держбуд України завдань і здійснення ним своїх функцій.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держбуду України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Комітеті утворюється колегія у складі Голови Держбуду України (голова колегії), заступників Голови за посадою, а також інших керівних працівників Держбуду України.

До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держбуду України.

Членів колегії затверджує та увільняє від обов'язків Кабінет Міністрів України.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держбуду України.

10. Для розгляду наукових рекомендацій, пропозицій щодо основних напрямів розвитку містобудування, архітектури, будівництва, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства, міського електротранспорту, а також проектів державних та галузевих стандартів, державних будівельних норм і правил, важливих об'єктів містобудування у Держбуді України утворюються науково-технічна, архітектурно-містобудівна та науково-методична ради.

(пункт 10 в редакції Указу Президента
 України від 16.05.2001 р. N 314/2001)

11. Гранична чисельність працівників Держбуду України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру центрального апарату та положення про структурні підрозділи Держбуду України затверджує його Голова.

Штатний розпис, кошторис видатків центрального апарату Держбуду України затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.

(пункт 11 в редакції Указу Президента
 України від 16.05.2001 р. N 314/2001)

12. Держбуд України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

 

Глава Адміністрації
Президента України

 
Є. КУШНАРЬОВ

 
 
 

Опрос