Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Министерства транспорта Украины

Президент Украины
Указ Президента от 27.12.1995 № 1186/95
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Міністерства транспорту України

Із змінами і доповненнями, внесеними
Указом Президента України
від 15 вересня 1998 року N 1019/98

Указ втратив чинність
 (згідно з Указом Президента України
 від 11 травня 2000 року N 678/2000)

1. Затвердити Положення про Міністерство транспорту України (додається).

2. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 11 вересня 1995 року N 826 "Про вдосконалення управління транспортним комплексом України" встановити, що до системи Міністерства транспорту України входять Державний департамент автомобільного транспорту України, Державний департамент авіаційного транспорту України, Державний департамент морського і річкового транспорту України, які є органами державної виконавчої влади, та Державна адміністрація залізничного транспорту України, Українська державна корпорація по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг, які здійснюють функції з управління відповідно залізничним транспортом та дорожнім господарством.

Керівників цих органів призначає Президент України.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк привести Положення про Українську державну корпорацію по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг у відповідність з цим Указом і подати пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Положення про Державний департамент авіаційного транспорту України.

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
27 грудня 1995 року
N 1186/95

 
 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 27 грудня 1995 року N 1186/95

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство транспорту України

1. Міністерство транспорту України (Мінтранс) є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України.

Мінтранс реалізує державну політику в галузі транспорту і дорожнього господарства, сприяє структурній перебудові економіки України.

Мінтранс здійснює керівництво транспортно-дорожнім комплексом, несе відповідальність за його розвиток, координує роботу об'єднань, підприємств, установ та організацій автомобільного, авіаційного, залізничного, морського і річкового транспорту та дорожнього господарства, які входять до сфери його управління (далі - підприємства).

Керівництво підприємствами транспорту та дорожнього господарства Мінтранс здійснює через Державний департамент автомобільного транспорту України, Державний департамент авіаційного транспорту України, Державний департамент морського і річкового транспорту України, Державну адміністрацію залізничного транспорту України, Українську державну корпорацію по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг. Положення про ці органи затверджує Кабінет Міністрів України.

Державний департамент автомобільного транспорту України, Державний департамент авіаційного транспорту України, Державний департамент морського і річкового транспорту України, Державна адміністрація залізничного транспорту України, Українська державна корпорація по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг, підприємства, установи та організації, що входять до сфери управління Мінтрансу, становлять систему Міністерства транспорту України.

2. Мінтранс у своїй діяльності керується Конституцією України, Конституційним Договором між Президентом України та Верховною Радою України "Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України", законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

У межах своїх повноважень Міністерство організовує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Мінтранс узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями Мінтрансу є:

здійснення державного управління транспортним комплексом України;

реалізація державної політики становлення та розвитку транспортного комплексу України для забезпечення своєчасного, повного та якісного задоволення потреб населення і суспільного виробництва у перевезеннях;

забезпечення взаємодії та координації роботи автомобільного, авіаційного, залізничного, морського і річкового транспорту та дорожнього комплексу, здійснення заходів щодо створення єдиної транспортної системи України;

створення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств транспорту всіх форм власності;

забезпечення входження транспортного комплексу України до європейської та світової транспортної системи.

4. Мінтранс відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює заходи щодо становлення єдиної транспортної системи;

2) розробляє та реалізує заходи щодо взаємодії всіх видів транспорту та координації їх діяльності;

3) забезпечує реалізацію єдиної державної економічної, тарифної, інвестиційної, науково-технічної та соціальної політики на транспортно-дорожньому комплексі;

4) організовує роботу, пов'язану із забезпеченням безпеки на транспортно-дорожньому комплексі та надійності його роботи;

5) розробляє у межах визначених обсягів фінансових і матеріальних ресурсів проекти індикативних планів розвитку транспортно-дорожнього комплексу та подає їх на затвердження Кабінету Міністрів України;

6) організовує розроблення та експертизу проектів державних програм розвитку транспортно-дорожнього комплексу та уживає заходів щодо їх виконання;

7) здійснює в межах повноважень, визначених законодавством України, функції з управління майном підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності та належать до сфери управління Міністерства;

8) регулює за допомогою економічних важелів роботу підприємств транспортно-дорожнього комплексу;

9) забезпечує створення рівних умов для розвитку господарської діяльності всіх підприємств незалежно від форм власності;

10) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо зміни умов функціонування транспортно-дорожнього комплексу стосовно оподаткування, одержання кредитів, визначення особливостей приватизації та демонополізації підприємств;

11) здійснює відповідно до чинного законодавства заходи щодо санації підприємств;

12) забезпечує захист прав громадян під час їх транспортного обслуговування;

13) сприяє розвиткові зовнішньоекономічних зв'язків, за дорученням Уряду представляє інтереси транспортно-дорожнього комплексу в міжнародних організаціях, укладає в установленому порядку міжнародні договори про розвиток міжнародного сполучення транспортно-дорожнього комплексу, погоджує з відповідними органами інших держав квоти міжнародних перевезень пасажирів і вантажів;

14) видає ліцензії на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним (крім країн СНД), повітряним, річковим, морським транспортом, агентування морського торговельного флоту, виконання авіаційно-хімічних робіт; контролює дотримання ліцензійних умов при здійсненні зазначених видів діяльності;

(підпункт 14 пункту 4 в редакції 
Указу Президента України від 15.09.98 р. N 1019/98)

15) затверджує галузеві стандарти, готує пропозиції щодо державного інвестування галузі;

16) організовує та виконує роботи щодо забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань згідно з чинним законодавством;

17) уживає заходів до зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище та забезпечує екологічну безпеку на транспорті;

18) виступає державним замовником наукових досліджень комплексного характеру з економічних, технологічних, організаційних, екологічних проблем розвитку транспортно-дорожнього комплексу;

19) реалізує державну політику зайнятості, опрацьовує заходи щодо забезпечення підприємств висококваліфікованими працівниками, координує діяльність підприємств з питань підготовки спеціалістів і робочих кадрів, управляє в межах повноважень, визначених законодавством України, охороною праці;

20) організовує підготовку нормативних актів з питань діяльності транспортно-дорожнього комплексу та його безпеки;

21) затверджує в установленому порядку нормативні документи з питань перевезення пасажирів, вантажу, багажу і пошти, безпеки, охорони праці та пожежної безпеки, технічної експлуатації рухомого складу, будівництва, ремонту і утримання шляхів сполучення, а також з питань екологічної безпеки на транспорті за погодженням з Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України;

22) організовує роботу, спрямовану на забезпечення мобілізаційної готовності підприємств;

23) здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням підприємствами законодавства та міжнародно-правових норм;

24) організовує роботу підприємств у разі ліквідації наслідків стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій;

25) організовує службові розслідування причин аварій і катастроф на транспорті;

26) розробляє і погоджує з відповідними органами систему заходів щодо захисту державної, службової та комерційної таємниць.

5. Основними завданнями органів, що входять до системи Мінтрансу, згідно з якими здійснюється розмежування повноважень між ними та Мінтрансом, є:

організація злагодженої роботи об'єднань, підприємств, установ та організацій, що входять до сфери їх управління, з метою задоволення потреб суспільного виробництва і населення в перевезеннях;

вжиття заходів для ефективного використання рухомого складу, його оновлення, ремонту, забезпечення матеріально-технічними та паливно-енергетичними ресурсами;

виконання заходів безпеки функціонування відповідних видів транспорту та забезпечення надійності їх роботи;

здійснення функцій з управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності та закріплене за підприємствами, в частині затвердження статутів (положень) підприємств, контролю за їх додержанням та прийняття рішень у зв'язку з порушенням цих статутів (положень), укладання і розірвання контрактів з керівниками підприємств, за переліком, визначеним Міністерством, здійснення контролю за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємствами державного майна.

6. Мінтранс має право:

1) залучати спеціалістів центральних органів державної виконавчої влади, установ, організацій, а також органів, що входять до системи Мінтрансу (за погодженням з керівниками), для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) представляти Уряд України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час підписання міжнародних договорів України;

3) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, а від Міністерства статистики України - безплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

5) зупиняти на певний строк дію виданої ним ліцензії у разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов або невиконання суб'єктом підприємницької діяльності у визначений строк обов'язкових для виконання розпоряджень щодо додержання ліцензійних умов органу, спеціально уповноваженого Кабінетом Міністрів України, або Мінтрансу;

(пункт 6 доповнено новим підпунктом 5 згідно з
Указом Президента України від 15.09.98 р. N 1019/98) 

6) анульовувати видану ним ліцензію у разі виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу ліцензії чи в документах, що додаються до неї, передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії іншій особі, повторного або грубого порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов.

(пункт 6 доповнено новим підпунктом 6 згідно з
Указом Президента України від 15.09.98 р. N 1019/98) 

7. Мінтранс у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними органами державної виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, органами, що входять до системи Мінтрансу, а також з відповідними органами інших держав.

8. Мінтранс у межах своїх повноважень на основі та на виконання законодавства України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

У випадках, передбачених законодавством України, рішення Міністерства можуть бути обов'язковими для виконання центральними органами державної виконавчої влади, підприємствами незалежно від форми власності та громадянами.

Мінтранс у разі потреби видає разом з іншими центральними органами державної виконавчої влади, місцевими органами влади і самоврядування спільні акти.

9. Мінтранс очолює Міністр, якого призначає Президент України.

Міністр має заступників, яких призначає Президент України. Розподіл обов'язків між заступниками проводить Міністр.

Міністр несе персональну відповідальність за виконання покладених на Міністерство завдань і здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь відповідальності заступників Міністра, керівників підрозділів Міністерства.

Державний департамент автомобільного транспорту України, Державний департамент авіаційного транспорту України, Державний департамент морського і річкового транспорту України, Державну адміністрацію залізничного транспорту України, Українську державну корпорацію по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг очолюють керівники, яких призначає Президент України.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міністерства, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку транспортно-дорожнього комплексу у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра, заступників Міністра за посадою, керівників Державного департаменту автомобільного транспорту України, Державного департаменту авіаційного транспорту України, Державного департаменту морського і річкового транспорту України, Державної адміністрації залізничного транспорту України, Української державної корпорації по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг, керівників інших підприємств та працівників Міністерства.

До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів державної виконавчої влади.

Членів колегії затверджує Кабінет Міністрів України.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністерства.

11. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників центрального апарату Міністерства затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру центрального апарату Міністерства затверджує Перший віце-Прем'єр-міністр України.

Штатний розпис центрального апарату Міністерства і положення про його структурні підрозділи затверджує Міністр.

12. Утримання центрального апарату Мінтрансу здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

13. Мінтранс є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

 

 

Глава Адміністрації
Президента України

 
Д. ТАБАЧНИК

Опрос