Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по обеспечению эффективности реализации Программы экономических реформ на 2010 - 2014 годы "Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство"

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 21.12.2010 № 1154/2010
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про заходи щодо забезпечення ефективності реалізації Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указами Президента України
 від 15 березня 2012 року N 198/2012
,
 від 16 січня 2013 року N 17/2013
,
 від 2 вересня 2014 року N 701/2014

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 19 жовтня 2015 року N 595/2015)

З метою забезпечення ефективної реалізації Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", здійснення реформ в інших сферах суспільного і державного життя та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Стаття 1 втратила чинність

(згідно з Указом Президента
 України від 02.09.2014 р. N 701/2014)

2. Стаття 2 втратила чинність

(згідно з Указами Президента
 України від 15.03.2012 р. N 198/2012
,
 від 02.09.2014 р. N 701/2014)

3. Стаття 3 втратила чинність

(стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 16.01.2013 р. N 17/2013
,
 втратила чинність згідно з Указом
 Президента України від 02.09.2014 р. N 701/2014)

4. Затвердити Положення про Координаційний центр з упровадження економічних реформ (додається).

У зв'язку з цим визнати такою, що втратила чинність, статтю 2 Указу Президента України від 2 липня 2010 року N 747 "Про Координаційний центр з упровадження економічних реформ".

5. Стаття 5 втратила чинність

(згідно з Указом Президента
 України від 02.09.2014 р. N 701/2014)

6. Стаття 6 втратила чинність

(згідно з Указом Президента
 України від 02.09.2014 р. N 701/2014)

7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
21 грудня 2010 року
N 1154/2010
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з економічних реформ

Положення втратило чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 2 вересня 2014 року N 701/2014)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційний центр з упровадження економічних реформ

1. Координаційний центр з упровадження економічних реформ (далі - Координаційний центр) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Координаційний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, цим Положенням, а також рішеннями Комітету з економічних реформ, вказівками Керуючої ради Комітету з економічних реформ.

3. Основним завданням Координаційного центру є сприяння впровадженню положень Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (далі - Програма), реалізації національних планів дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (далі - національні плани), планів-графіків з упровадження економічних реформ (далі - плани-графіки).

4. Координаційний центр відповідно до покладеного на нього основного завдання:

1) проводить аналіз і моніторинг упровадження Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування положень Програми, національних планів, планів-графіків, готує регулярні доповіді про хід реалізації передбачених Програмою реформ, стан виконання національних планів, планів-графіків та подає їх Комітету з економічних реформ, Керуючій раді Комітету з економічних реформ;

2) готує для розгляду Комітетом з економічних реформ, Керуючою радою Комітету з економічних реформ інформаційно-аналітичні матеріали щодо впровадження економічних реформ;

3) здійснює, в тому числі із залученням провідних вітчизняних та іноземних учених, фахівців, експертів, експертну оцінку проектів національних планів, планів-графіків щодо їх відповідності цілям і змісту Програми, експертну оцінку проектів законів, актів Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів щодо їх відповідності цілям і змісту Програми, національних планів та готує відповідні висновки;

4) готує пропозиції щодо актуалізації заходів, строків їх виконання і механізмів здійснення економічних реформ, передбачених Програмою, національним планом, планами-графіками, та вносить їх на розгляд Комітету з економічних реформ, Керуючої ради Комітету з економічних реформ;

5) вживає заходів для забезпечення відповідності поточної роботи, в тому числі щодо розробки проектів законів, актів Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, цілям і змісту Програми, національних планів, зокрема, шляхом підготовки відповідних матеріалів на розгляд Комітету з економічних реформ, Керуючої ради Комітету з економічних реформ;

6) опрацьовує узагальнюючі доповіді щодо стану впровадження економічних реформ у регіонах;

7) аналізує стан виконання законодавства щодо упровадження економічних реформ, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

8) готує для розгляду Комітетом з економічних реформ, Керуючою радою Комітету з економічних реформ пропозиції щодо механізмів і заходів щодо здійснення економічних реформ, розширення напрямів реформ та вдосконалення механізмів їх упровадження, пропозиції про внесення змін до Програми, національних планів, погоджує зміни до планів-графіків, у тому числі щодо перенесення строків виконання передбачених ними заходів;

9) організовує та проводить конференції, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до його відання;

10) готує та подає Комітету з економічних реформ, Керуючій раді Комітету з економічних реформ щоквартальні звіти про результати діяльності Координаційного центру;

11) виконує інші функції відповідно до актів Президента України, рішень Комітету з економічних реформ, вказівок Керуючої ради Комітету з економічних реформ.

5. Координаційний центр має право:

1) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, об'єднань громадян інформацію, документи і матеріали, що стосуються здійснення економічних реформ у державі;

2) порушувати питання про залучення до виконання окремих робіт і завдань, вивчення окремих питань працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, провідних вітчизняних та іноземних учених і фахівців, зокрема експертів міжнародних фінансових організацій, представників об'єднань громадян, інших неприбуткових організацій (у тому числі на договірній основі);

3) користуватися інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

4) запитувати та одержувати від керівників відповідних напрямів реформ, тематичних робочих груп з упровадження реформ, органів виконавчої влади, що беруть участь у впровадженні реформ, інформацію про хід реалізації Програми та стан виконання національних планів;

5) брати участь у роботі з підготовки законопроектів, проектів інших нормативно-правових актів, спрямованих на впровадження Програми.

6. Координаційний центр у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, з комітетами та Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, іншими неприбутковими організаціями.

7. Координаційний центр має таку структуру:

керівник Координаційного центру (далі - керівник);

два заступники керівника Координаційного центру;

координатори упровадження реформ;

управління моніторингу впровадження економічних реформ та організаційно-методичного забезпечення.

8. Керівник є посадовою особою, що здійснює керівництво Координаційним центром.

Керівник підпорядковується Президентові України, Комітету з економічних реформ, Керуючій раді Комітету з економічних реформ.

Керівник:

1) забезпечує організацію діяльності Координаційного центру, підготовку планів його роботи;

2) розподіляє обов'язки між своїми заступниками, координаторами упровадження реформ та структурними підрозділами Координаційного центру;

3) забезпечує в межах компетенції реалізацію рішень Комітету з економічних реформ, Керуючої ради Комітету з економічних реформ;

4) подає на розгляд Комітету з економічних реформ, Керуючої ради Комітету з економічних реформ матеріали, підготовлені Координаційним центром;

5) представляє Координаційний центр у взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, іншими неприбутковими організаціями, організовує взаємодію Координаційного центру з міжнародними організаціями з питань упровадження економічних реформ;

6) затверджує положення про управління моніторингу впровадження економічних реформ та організаційно-методичного забезпечення та посадові інструкції його працівників;

7) подає в установленому порядку Державному управлінню справами прогнозний кошторис витрат Координаційного центру на наступний рік;

8) подає на затвердження Главі Адміністрації Президента України штатний розпис Координаційного центру;

9) реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці;

10) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

У разі відсутності керівника його обов'язки виконує один із заступників керівника відповідно до розподілу обов'язків між ними.

9. Координатор упровадження реформ:

1) здійснює моніторинг ходу реалізації реформ за закріпленим за ним напрямом;

2) бере участь у роботі з підготовки проектів національних планів, планів-графіків, законів, інших нормативно-правових актів за відповідним напрямом упровадження економічних реформ, є членом тематичної робочої групи з упровадження реформ;

3) уживає заходів щодо забезпечення узгодженості роботи тематичних робочих груп за різними напрямами впровадження економічних реформ; у разі виявлення питань, що потребують опрацювання за іншим напрямом економічних реформ, порушує такі питання перед іншими координаторами;

4) у межах своїх повноважень надає відповідному центральному органу виконавчої влади матеріали, документи, експертні висновки;

5) аналізує документи та матеріали, підготовлені центральними органами виконавчої влади, вживає заходів щодо забезпечення їх відповідності Програмі та національним планам.

Координатор упровадження реформ під час здійснення своїх повноважень взаємодіє з іншими координаторами упровадження реформ.

10. Робота Координаційного центру є відкритою і гласною.

Відкритість роботи Координаційного центру забезпечується шляхом розміщення інформації про його діяльність, підготовлених Координаційним центром матеріалів на веб-сайті офіційного Інтернет-представництва Президента України.

Координаційний центр систематично інформує громадськість про свою діяльність.

11. Працівники Координаційного центру призначаються Главою Адміністрації Президента України.

12. Положення про Координаційний центр, його структура, гранична чисельність працівників затверджується Президентом України за поданням керівника Координаційного центру, погодженим із Главою Адміністрації Президента України.

13. Матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Координаційного центру здійснюється Державним управлінням справами.

14. Координаційний центр використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
С. ЛЬОВОЧКІН
 

Опрос