Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Национальном совете по вопросам культуры и духовности

Президент Украины
Указ Президента от 07.02.2006 № 112/2006
Утратил силу

Указ
Президента України

Про Положення про Національну раду з питань культури і духовності

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 2 квітня 2010 року N 487/2010)

Затвердити Положення про Національну раду з питань культури і духовності (додається).

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
7 лютого 2006 року
N 112/2006
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну раду з питань культури і духовності

1. Національна рада з питань культури і духовності (далі - Національна рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Національної ради є розроблення пропозицій з питань формування та реалізації державної політики у сфері культури і духовності, сприяння відродженню самобутності українського народу як важливого фактора утвердження єдності та міжнаціональної злагоди в суспільстві, сталого розвитку України, створення її гідного іміджу у світовому співтоваристві.

4. Національна рада відповідно до покладених на неї завдань:

вивчає та аналізує стан розвитку культури і духовності в Україні, здійснює підготовку у межах своїх повноважень пропозицій щодо відродження традицій українського народу;

вносить у встановленому порядку пропозиції щодо формування національної стратегії створення цілісного інформаційно-культурного простору як одного з важливих консолідуючих факторів суспільства;

аналізує проекти програм розвитку інноваційної культури суспільства;

розглядає проекти законів, інших нормативно-правових актів з питань культури і духовності, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з цих питань;

розробляє та вносить Президентові України пропозиції щодо:

всебічного розвитку і ефективного функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя;

вільного розвитку етнічної, культурної, мовної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України;

досягнення узгодженості у міжконфесійних питаннях, створення сприятливих умов для розвитку суспільної моралі і гуманізму, громадянської злагоди незалежно від світогляду людей чи їх віросповідання;

збереження об'єктів культурної спадщини, архівного фонду, визначних пам'яток історії та культури; залучення громадських і благодійних організацій, меценатів, спонсорів до вирішення проблемних питань у цій сфері;

розвитку культурної індустрії (кінематографії, книговидання тощо), а також туристичної галузі;

формування позитивного іміджу України у світовому співтоваристві, розвитку міжнародного співробітництва у сфері культури і мистецтва, у тому числі з представниками та організаціями української діаспори;

координації діяльності органів державної влади, громадських організацій, підприємств, установ і організацій у питаннях розвитку культури і духовності;

впровадження нових підходів до управлінського, правового, інституційного, інформаційного, технологічного, фінансового і матеріально-технічного забезпечення формування цілісного споживчого ринку культурно-мистецьких послуг в Україні та виходу на світовий ринок.

5. Національна рада має право:

одержувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій інформацію, матеріали та документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

утворювати в разі потреби тимчасові робочі та експертні групи, залучати в установленому порядку до участі в них працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, закладів культури, представників громадських організацій, учених і фахівців;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ і організацій з питань, що належать до її компетенції.

6. Національна рада утворюється у складі голови, заступника голови та членів Національної ради.

Персональний склад Національної ради затверджує Президент України.

У разі потреби голова Національної ради вносить зміни до її персонального складу.

Голова Національної ради, його заступник та члени Національної ради беруть участь в її роботі на громадських засадах.

7. Організаційною формою роботи Національної ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці.

Засідання Національної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина членів Національної ради.

Головує на засіданнях голова Національної ради, а у разі його відсутності - заступник голови.

8. Для забезпечення ведення поточної роботи, а також для оперативного розгляду питань, віднесених до компетенції Національної ради, утворюється колегія Національної ради у складі дев'яти осіб, які обираються Національною радою з числа її членів за поданням голови Національної ради.

9. Рішення Національної ради, її колегії приймаються шляхом голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість присутніх на засіданні членів Національної ради. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

10. Рішення Національної ради, її колегії оформляються протоколами, які підписує голова Національної ради, а у разі його відсутності - заступник голови.

Рішення Національної ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади.

Рішення Національної ради у разі необхідності можуть бути реалізовані шляхом видання в установленому порядку актів та доручень Президента України.

11. Національна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність та прийняті рішення.

12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Національної ради здійснюється Секретаріатом Президента України.

13. Національна рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Глава Секретаріату
Президента України
 

 
О. РИБАЧУК
 

Опрос