Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О присоединении Украины к решению Совета глав государств Содружества Независимых Государств "О Правилах процедуры Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета Содружества Независимых Государств"

Президент Украины
Указ Президента от 19.11.2010 № 1041/2010
действует с 06.12.2010

УКАЗ
Президента України

Про приєднання України до рішення Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав "Про Правила процедури Ради глав держав, Ради глав урядів, Ради міністрів закордонних справ та Економічної ради Співдружності Незалежних Держав"

Приєднатися від імені України до рішення Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав від 9 жовтня 2009 року "Про Правила процедури Ради глав держав, Ради глав урядів, Ради міністрів закордонних справ та Економічної ради Співдружності Незалежних Держав" (додається).

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
19 листопада 2010 року
N 1041/2010
 

 

 

(Емблема Співдружності Незалежних Держав)

СПІВДРУЖНІСТЬ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ
РАДА ГЛАВ ДЕРЖАВ

РІШЕННЯ
про Правила процедури Ради глав держав, Ради глав урядів, Ради міністрів закордонних справ та Економічної ради Співдружності Незалежних Держав

Кишинів, 9 жовтня 2009 року

Офіційний переклад.

Рада глав держав Співдружності Незалежних Держав

вирішила:

1. Затвердити Правила процедури Ради глав держав, Ради глав урядів, Ради міністрів закордонних справ та Економічної ради Співдружності Незалежних Держав (додаються).

2. Визнати таким, що втратили чинність, Правила процедури Ради глав держав, Ради глав урядів, Ради міністрів закордонних справ та Економічної ради Співдружності Незалежних Держав, прийняті Рішенням Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав від 7 жовтня 2002 року.

 

Від Азербайджанської Республіки 

Від Російської Федерації 

(Підпис) 

(Підпис) 

Від Республіки Білорусь 

Від Республіки Таджикистан 

(Підпис) 

(Підпис) 

Від Республіки Вірменія 

Від Туркменістану 

(Підпис) 

- 

Від Республіки Казахстан 

Від Республіки Узбекистан 

(Підпис) 

(Підпис) 

Від Киргизької Республіки 

Від України 

(Підпис) 

Від Республіки Молдова 

 

(Підпис) 

 

 

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРИ
Ради глав держав, Ради глав урядів, Ради міністрів закордонних справ та Економічної ради Співдружності Незалежних Держав

Ці Правила процедури визначають порядок роботи Ради глав держав, Ради глав урядів, Ради міністрів закордонних справ та Економічної ради Співдружності Незалежних Держав (далі - Ради), організацію їхніх засідань та процедуру підготовки й прийняття документів, що вносяться на їхній розгляд.

Правило 1
Засідання

1. Упродовж року, як правило, проводяться одне чергове - у грудні та одне неформальне - у травні засідання Ради глав держав, два засідання Ради глав урядів, а також не менше двох засідань Ради міністрів закордонних справ. Напередодні чергових засідань Ради глав держав, як правило, проводяться засідання Ради міністрів закордонних справ. Економічна рада проводить засідання, як правило, один раз на квартал.

2. Неформальне засідання Ради глав держав скликається за ініціативою принаймні однієї з держав - учасниць СНД (далі - держави-учасниці). Пропозиція про проведення такого засідання надсилається до інших держав-учасниць через Виконавчий комітет Співдружності Незалежних Держав (далі - Виконавчий комітет).

Рада глав урядів, Рада міністрів закордонних справ та Економічна рада можуть проводити неформальні засідання за ініціативою однієї з держав-учасниць.

Неформальне засідання проводиться у форматі, пропонованому державою, у якій проводиться таке засідання, з урахуванням можливих побажань учасників засідання.

3. Підготовку чергового засідання здійснює Виконавчий комітет спільно з державою-учасницею, у якій проводиться таке засідання.

Підготовку неформального засідання здійснює держава-учасниця, у якій проводиться таке засідання, у разі необхідності, із залученням Виконавчого комітету.

4. Засідання Ради глав держав, Ради глав урядів та Ради міністрів закордонних справ проводяться в місті Мінськ або, за домовленістю, в одному з інших міст держав-учасниць, а засідання Економічної ради, - як правило, у місті Москва.

5. На засіданнях Рад визначаються дата й місце наступних засідань.

За неможливості проведення чергового засідання в погоджені раніше строки та (або) місці головування через Виконавчий комітет пропонує та погоджує з державами-учасницями нову дату й (або) місце його проведення.

6. Позачергове засідання Ради може проводитися за її рішенням чи за рішенням вищої Ради. Позачергове засідання Ради може також скликатися головуванням за ініціативою однієї з держав-учасниць.

Держава-учасниця, яка ініціює позачергове засідання, надсилає головуванню через Виконавчий комітет звернення з обґрунтуванням необхідності скликання такого засідання, а також пропозиції про дату й місце його проведення, проекти порядку денного та документів з пропонованих до розгляду питань для надсилання до держав-учасниць.

Правило 2
Порядок унесення проектів документів. Підготовка документів

1. Проекти документів для розгляду на засіданнях Ради вносяться державами-учасницями, а також органами Співдружності відповідно до їхньої компетенції.

2. Проекти документів з матеріалами, що обґрунтовують необхідність їхнього прийняття, надсилаються до Виконавчого комітету, який розсилає їх для розгляду державам-учасницям і потім зводить зауваження та пропозиції, що надійшли.

3. Для доопрацювання та погодження проектів документів, як правило, створюються експертні групи із числа представників держав-учасниць та органів Співдружності.

Засідання експертних груп проводяться відповідно до Порядку підготовки та проведення засідань експертних груп з погодження проектів документів Співдружності Незалежних Держав. Організація роботи експертних груп покладається на Виконавчий комітет.

4. Для розробки проектів документів рішеннями Рад можуть створюватися міждержавні робочі групи на рівні старших посадових осіб, що працюють за власним регламентом, який ураховує специфіку документа, що готується.

5. Проекти документів, підготовлені державами-учасницями та органами Співдружності для розгляду Радою глав держав і Радою глав урядів, після їхнього експертно-правового опрацювання розглядаються Радою міністрів закордонних справ та (або) Економічною радою відповідно до їхньої компетенції.

Правило 3
Формування порядків денних чергових засідань

1. Виконавчий комітет спільно з Радою постійних повноважних представників держав - учасниць Співдружності при статутних та інших органах Співдружності формує проекти порядків денних засідань Ради глав держав, Ради глав урядів, Ради міністрів закордонних справ та, погодивши їх із головуванням у робочому порядку, розсилає з проектами документів до держав-учасниць і заінтересованих органів Співдружності не пізніше ніж за 45 днів до початку засідань зазначених Рад.

2. Проект порядку денного Ради глав держав формується з урахуванням того, що для обговорення на черговому засіданні цієї Ради вноситься, як правило, одна основна тема, яка торкається інтересів усіх держав-учасниць, інформація про результати діяльності діючого головування, а також інформація про пріоритети роботи подальшого головування.

3. До проектів порядків денних засідань Рад уключаються проекти документів, що пройшли необхідні експертні та внутрішньодержавні погодження.

4. Проект порядку денного засідання Економічної ради формується в Комісії з економічних питань при Економічній раді з використанням викладеної вище процедури.

5. Виконавчий комітет формує пакет документів і матеріалів з кожного з питань порядку денного.

6. Держави-учасниці можуть упродовж названого вище строку вносити вмотивовані пропозиції стосовно вилучення питань з проектів порядків денних або стосовно включення додаткових питань до проектів порядків денних. Такі пропозиції надсилаються до Виконавчого комітету шляхом дипломатичного листування з обґрунтуванням пропозиції. Коментарі та (або) пропозиції держав-учасниць із цих питань доводяться Виконавчим комітетом до відома решти держав-учасниць.

7. Редакційні зауваження та пропозиції до проекту документа, що надійшли після формування проекту порядку денного, погоджуються державами-учасницями через Виконавчий комітет у робочому порядку. Якщо зміст і характер зауважень та пропозицій не дозволяє погодити проект документа до засідання Ради, рішення про подальший його розгляд ухвалюється на засіданні Ради.

8. Пропозицію про включення додаткових питань до порядку денного може бути внесено безпосередньо на засіданні Ради під час обговорення проекту порядку денного.

9. Напередодні засідань Рад проводиться погоджувальна нарада представників держав-учасниць, де обговорюються питання проекту порядку денного та, у міру можливості, знімаються наявні розбіжності.

10. Остаточне рішення стосовно порядку денного ухвалюється безпосередньо на засіданні Ради.

Правило 4
Делегації

1. Офіційна делегація держави-учасниці для участі в засіданні Ради, як правило, складається з глави делегації та 5 членів делегації.

2. Персональний склад офіційної делегації та супровідних осіб повідомляється державою-учасницею державі, що приймає, та Виконавчому комітету, як правило, не пізніше ніж за 5 днів до початку засідання Ради.

Кількість осіб, які супроводжують офіційну делегацію, визначається державою-учасницею за погодженням з державою, що приймає.

3. Якщо офіційну делегацію очолює не член Ради, а вповноважена особа, потрібне пред'явлення повноважень для участі в засіданні Ради.

Повноваження пред'являються через Виконавчий комітет Голові Ради, який інформує учасників засідання про повноваження.

Правило 5
Головування. Функції Голови на засіданні

1. Член Ради від держави-учасниці, що здійснює функції головування в СНД, є Головою Ради, відповідно члени Ради від держав-учасниць, які здійснюють співголовування в СНД, - співголовами.

2. Голова Ради:

відкриває та закриває засідання;

веде засідання, у тому числі подає на затвердження порядок денний засідання та регламент роботи, надає слово для доповідей і виступів, уносить на розгляд проекти документів і пропозиції з питань, що розглядаються;

підписує протокольні рішення Ради;

забезпечує дотримання цих Правил процедури.

3. У разі відсутності Голови на засіданні Ради його обов'язки покладаються на одного зі співголів, якщо інше не буде ухвалено на засіданні Ради.

4. Під час розгляду питань, переданих відповідно до Положення про головування у Співдружності Незалежних Держав співголовуванню, засідання Ради веде відповідний співголова Ради.

Правило 6
Порядок проведення засідань

1. Порядок проведення засідань визначається главами делегацій за участю Голови Виконавчого комітету на підставі пропозиції держави-учасниці.

2. Делегація кожної держави-учасниці має один голос.

3. Процедурні питання, у тому числі ті, що стосуються відкриття-закриття засідання, його ведення, унесення пропозицій стосовно проекту порядку денного та прийняття порядку денного, регламенту роботи, надання слова спостерігачам, вирішуються простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

4. Кожний член Ради (глава делегації) може в будь-який момент виступити з порядку ведення. Голова негайно надає для цього слово. Той, хто виступає з порядку ведення, не може говорити по суті питання, що розглядається. Пропозиції стосовно порядку ведення ставляться Головою на голосування без обговорення.

5. Під час обговорення питань порядку денного Голова Виконавчого комітету доповідає про ступінь їхньої готовності.

6. Кожний член Ради (глава делегації) може зробити заяву стосовно обговорюваного питання порядку денного, яка долучається до матеріалів засідання.

7. Під час обговорення питань порядку денного за необхідності слово надається Голові Виконавчого комітету, працівникам Виконавчого комітету, представникам держав-учасниць або органів СНД, які ініціювали це питання порядку денного, особам, які головували на засіданнях експертних груп, що погоджували проекти документів.

8. Пропозиції до проектів документів, що вносяться під час засідання, подаються, як правило, у письмовій формі та розповсюджуються серед учасників засідання.

9. У разі необхідності за згодою простої більшості членів Ради (глав делегацій) для погодження спірних питань, що виникли в ході обговорення, може бути створено робочі (експертні) групи.

10. Наприкінці засідання Ради підписуються погоджені документи.

Правило 7
Документи та порядок їхнього прийняття

1. На засіданнях Рад укладаються міжнародні договори, приймаються рішення, заяви та звернення.

2. Укладення міжнародних договорів у рамках СНД, набрання ними чинності, застосування, тлумачення, унесення змін, вихід з договорів, припинення та призупинення дії, а також порядок формулювання застережень здійснюються відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року.

3. Рішення, що приймаються Радами в рамках їхньої компетенції, підписуються членами Ради (главами делегацій).

Рішення з питань організаційного, рекомендаційного та інформаційного характеру приймаються у формі протокольних рішень і підписуються Головою Ради.

4. Рішення Рад набирають чинності від дати прийняття, якщо в самому рішенні не зазначено іншого порядку.

5. Рішення Рад приймаються консенсусом. Консенсус визначається як відсутність офіційного заперечення принаймні однієї з держав-учасниць, яке висувається нею як таке, що становить перешкоду для прийняття рішення з питання, яке розглядається.

Держава-учасниця може заявити про свою незаінтересованість у тому чи тому питанні, що не є перешкодою для прийняття рішення. Відсутність того чи того члена Ради на засіданні не вважається запереченням з боку відповідної держави-учасниці та не є перешкодою для прийняття рішень на цьому засіданні.

6. Під час підписання рішення держава-учасниця може зробити інтерпретаційну заяву, що додається до рішення.

7. Держави-учасниці, які не беруть участі в прийнятті рішень, можуть у подальшому приєднатися до них шляхом письмового повідомлення Виконавчому комітету.

8. Держава-учасниця може вийти з рішення, повідомивши про це через Виконавчий комітет іншим державам-учасницям.

9. За необхідності прийняття рішень у проміжках між засіданнями Рад Виконавчий комітет за вказівкою Голови відповідної Ради організовує впродовж установленого ним строку прийняття рішення з використанням оригіналу підпису кожного із членів Ради. Датою прийняття рішення вважається дата останнього підпису членів Ради, які беруть участь у підписанні.

10 Рада може прийняти рішення шляхом процедури умовчання. Тривалість періоду умовчання кожного разу визначається Радою, а в період між її засіданнями - Головою Ради.

Умовчання вважається порушеним, якщо до закінчення його строку держава-учасниця письмово через Виконавчий комітет повідомляє державам-учасницям про відсутність консенсусу стосовно цього рішення.

У разі незаінтересованості в участі в рішенні, яка не перешкоджає його прийняттю, держава-учасниця письмово інформує про це решту держав-учасниць через Виконавчий комітет, що не є порушенням періоду умовчання.

Датою прийняття рішення за допомогою процедури умовчання вважається дата, наступна за датою закінчення періоду умовчання. Про прийняття рішення Виконавчий комітет інформує членів Ради та розсилає текст документа.

Правило 8
Присутні

1 На засіданні Ради, крім членів офіційних делегацій, можуть бути присутніми такі особи:

постійні повноважні представники держав - учасниць Співдружності при статутних та інших органах Співдружності, якщо їх не включено до складу офіційних делегацій держав-учасниць, - за посадою;

повноважні представники держав-учасниць у Комісії з економічних питань при Економічній раді, якщо їх не включено до складу офіційних делегацій держав-учасниць, - у засіданнях Ради глав урядів та Економічної ради за посадою;

експерти держав-учасниць, кількісний склад яких погоджується з державою, що приймає;

доповідачі з питань порядку денного;

працівники Виконавчого комітету - відповідно до покладених на них обов'язків стосовно організації засідань;

особи, які призначаються Радою на посаду в органах СНД, - як правило, під час затвердження їх Радою, якщо Рада не ухвалить іншого рішення.

2. Виконавчим комітетом за погодженням з повноважними представниками держав - учасниць Співдружності на засідання Рад можуть запрошуватися керівники органів СНД, представники державних органів та громадських організацій держав-учасниць із питань, які належать до діяльності відповідних органів і які включено до проекту порядку денного засідання.

3. Будь-яка держава-учасниця може виступати як спостерігач.

За пропозицією держави-учасниці, погодженою з усіма державами-учасницями, на засідання Рад Виконавчим комітетом можуть запрошуватись як спостерігачі представники держав, що не є учасницями Співдружності, а також представники міжнародних організацій.

4. Спостерігачі не беруть участі в обговоренні питань порядку денного, голосуванні та виробленні документів.

5. Питання про присутність акредитованих представників засобів масової інформації на засіданнях Рад вирішується в кожному конкретному випадку за спільною згодою членів Ради (глав делегацій).

Правило 9
Робоча мова

Робочою мовою Рад є російська мова.

Правило 10
Стенограма та протокол. Розсилка документів

1. За підсумками засідань Рад Виконавчий комітет спільно з державою, що приймає, складає стенограми та розсилає їх не пізніше ніж за 30 днів з дня закінчення засідання.

Стенограми засідань у широкому форматі є документами для службового користування та розсилаються державам-учасницям.

Стенограми засідань у вузькому форматі є таємними документами та розсилаються лише членам Рад. Держави-учасниці забезпечують їхню конфіденційність відповідно до національного законодавства.

2. За підсумками засідання складається протокол, який підписується Головою Виконавчого комітету. Копія протоколу надсилається до держав-учасниць і статутних органів Співдружності не пізніше ніж через 30 днів з дня закінчення засідання.

Виконавчий комітет розсилає державам-учасницям засвідчені автентичні копії документів, прийнятих Радою глав держав та Радою глав урядів, а також копії документів, прийнятих Радою міністрів закордонних справ та Економічною радою, не пізніше ніж через 30 днів з дня закінчення засідання.

Правило 11
Публікація документів

Прийняті Радами документи, відкриті для друку, підлягають опублікуванню у виданні Єдиного реєстру правових актів й інших документів Співдружності Незалежних Держав та розміщуються на сайті Виконавчого комітету.

____________

Опрос