Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Комитета по Государственной премии Украины в области архитектуры

Президент Украины
Указ Президента от 31.10.1996 № 1017/96
редакция действует с 17.11.2017

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Комітету із Державної премії України в галузі архітектури

Із змінами і доповненнями, внесеними
Указами Президента України
від 19 серпня 1998 року N 888/98
,
 від 20 березня 2002 року N 271/2002
,
 від 2 листопада 2004 року N 1335/2004
,
 від 2 квітня 2013 року N 178/2013
,
від 15 листопада 2017 року N 367/2017

З метою сприяння дальшому розвитку архітектури і містобудування та заохочення творчої праці архітекторів постановляю:

1. Державну премію України по архітектурі надалі іменувати - Державна премія України в галузі архітектури.

2. Утворити при Президентові України Комітет із Державної премії України в галузі архітектури (далі - Комітет).

Абзац другий статті 2 втратив чинність

(згідно з Указом Президента
 України від 15.11.2017 р. N 367/2017)

3. Стаття 3 втратила чинність

(стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 20.03.2002 р. N 271/2002
,
втратила чинність згідно з Указом
 Президента України від 15.11.2017 р. N 367/2017)

4. Затвердити Положення про Комітет із Державної премії України в галузі архітектури, Положення про Державну премію України в галузі архітектури, опис Диплома лауреата Державної премії України в галузі архітектури (додаються).

(стаття 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 02.11.2004 р. N 1335/2004)

5. Рекомендувати підприємствам, установам і організаціям, у яких працюють члени Комітету, створювати умови, необхідні для їхньої участі у роботі Комітету.

6. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
31 жовтня 1996 року
N 1017/96

 
 

 

 

 

СКЛАД
Комітету із Державної премії України в галузі архітектури

Склад втратив чинність

(склад в редакції Указу Президента
 України від 20.03.2002 р. N 271/2002
,
втратив чинність згідно з Указом
 Президента України від 15.11.2017 р. N 367/2017)

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет із Державної премії України в галузі архітектури

1. Комітет із Державної премії України в галузі архітектури (далі - Комітет) є допоміжним органом, що забезпечує здійснення Президентом України повноважень із нагородження Державною премією України в галузі архітектури (далі - Державна премія).

(пункт 1 у редакції Указу Президента
 України від 15.11.2017 р. N 367/2017)

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Комітет для виконання покладених на нього завдань:

веде роботу з виявлення творів архітектури, що гідні висунення на здобуття Державної премії;

приймає та попередньо розглядає твори, висунуті на здобуття Державної премії, здійснює контроль за додержанням установленого порядку їх висунення;

відбирає твори для участі в конкурсі на здобуття Державної премії, публікує у пресі їх перелік із зазначенням складу претендентів;

організовує виставки та громадське обговорення творів, висунутих на здобуття Державної премії, проводить їх всебічний розгляд, готує матеріали для засобів масової інформації;

організовує роботу виїзних комісій з членів Комітету та експертний розгляд творів, висунутих на здобуття Державної премії;

аналізує матеріали обговорення, надіслані зауваження та пропозиції, приймає рішення щодо кандидатур на присудження Державної премії і подає його на затвердження Комісії державних нагород та геральдики;

забезпечує організацію вручення в урочистій обстановці Почесних знаків і Дипломів лауреатам Державної премії та виплату грошової частини премії;

аналізує та узагальнює творчий досвід і досягнення лауреатів Державної премії, організовує тематичні виставки та огляди, сприяє висвітленню цього досвіду в засобах масової інформації.

4. Комітет має право:

утворювати комісії та експертні групи для попереднього розгляду творів, висунутих на здобуття Державної премії;

залучати до рецензування і експертного розгляду творів, висунутих на здобуття Державної премії, вчених та спеціалістів, оплата праці яких здійснюється відповідно до законодавства України. Порядок рецензування та експертного розгляду творів визначається президією Комітету;

відряджати членів Комітету, експертів або експертні комісії, працівників Секретаріату Комітету для ознайомлення з творами, висунутими на здобуття Державної премії. Витрати, пов'язані з відрядженням зазначених осіб, здійснюються відповідно до затвердженого кошторису.

5. Комітет утворюється у складі голови, заступників голови, один із яких є керівником Секретаріату Комітету, та членів Комітету, які беруть участь у його роботі на громадських засадах.

Голова Комітету призначається та увільняється від виконання обов'язків Президентом України.

Персональний склад Комітету затверджує Президент України за поданням голови Комітету.

До складу Комітету включаються в установленому порядку представники центральних органів виконавчої влади, наукових і проектних організацій, вищих навчальних закладів, професійних творчих спілок та громадських об'єднань у галузі архітектури.

Роботою Комітету керує президія Комітету у складі одинадцяти осіб на чолі з головою Комітету.

Персональний склад президії Комітету обирається Комітетом.

(пункт 5 у редакції Указу Президента
 України від 15.11.2017 р. N 367/2017)

6. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться в міру потреби.

Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності на ньому не менш як 2/3 його складу.

Рішення Комітету про допущення творів до конкурсу на здобуття Державної премії і про кандидатури на присудження Державної премії приймаються шляхом таємного голосування.

Для допущення до конкурсу твори мають набрати більшість голосів, а для присудження Державної премії - не менш як 3/4 голосів присутніх на засіданні членів Комітету. В разі коли кількість творів, що набрали необхідне для преміювання число голосів, перевищує кількість Державних премій, премійованими вважаються ті твори, які отримали переважну більшість голосів членів Комітету.

Член Комітету, твір якого висунуто на здобуття Державної премії, не бере участі в роботі Комітету протягом відповідного поточного року.

7. При Комітеті утворюється постійно діючий орган - Секретаріат у кількості шести осіб. Секретаріат очолює заступник голови Комітету.

(абзац перший пункту 7 у редакції Указу
 Президента України від 02.04.2013 р. N 178/2013)

Заступник голови Комітету - керівник Секретаріату Комітету здійснює керівництво Секретаріатом, затверджує його структуру та штатний розпис, призначає на посади і звільняє з посад інших працівників Секретаріату Комітету, вирішує в установленому порядку інші питання, пов'язані з діяльністю Секретаріату.

(абзаци другий і третій пункту 7 із змінами, внесеними
 згідно з Указом Президента України від 02.04.2013 р. N 178/2013
,
замінено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 15.11.2017 р. N 367/2017)

8. Матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Секретаріату Комітету здійснюється Державним управлінням справами.

(пункт 8 у редакції Указу Президента
 України від 15.11.2017 р. N 367/2017)

9. Комітет є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
В. ЛИТВИН
 

(Положення в редакції Указу Президента
 України від 20.03.2002 р. N 271/2002) 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 31 жовтня 1996 року N 1017/96

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну премію України в галузі архітектури

1. Державна премія України в галузі архітектури (далі - Державна премія) є державною нагородою України, яка присуджується за створення видатних житлово-цивільних та промислових архітектурних комплексів, будівель і споруд; роботи в галузі містобудування, ландшафтної архітектури, упорядженості міст і селищ, реставрації пам'яток архітектури і містобудування; наукові праці з теорії та історії архітектури (далі - твори), що мають важливе значення для дальшого розвитку вітчизняної архітектури і містобудування та здобули широке громадське визнання.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 02.11.2004 р. N 1335/2004)

2. На здобуття Державної премії можуть висуватися твори, завершені (здані в експлуатацію або опубліковані) не менш як за рік до строку висунення.

3. Щорічно присуджується п'ять Державних премій. Розмір Державної премії визначається кожного року Президентом України.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 19.08.98 р. N 888/98)

4. Висунення творів на здобуття Державної премії провадиться міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, місцевими організаціями Спілки архітекторів України, іншими громадськими організаціями, проектними і науково-дослідними інститутами та підприємствами, установами і організаціями. Висунення відбувається на засіданнях колегій, президій, секретаріатів правлінь, художніх, учених чи науково-технічних рад, на зборах трудових колективів з обов'язковим визначенням творчого внеску кожного кандидата на здобуття Державної премії, за участю громадськості та з дотриманням гласності.

5. Колектив претендентів, який висувається на здобуття Державної премії, не може перевищувати 8 осіб. До його складу, крім архітекторів, можуть бути включені інженери, художники чи інші фахівці, чий творчий внесок був найбільшим.

До колективу претендентів, який висувається на здобуття Державної премії, можуть бути включені громадяни іноземних держав, а також особи без громадянства.

Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які:

виконували адміністративні, консультаційні чи організаторські функції за посадою;

удостоєні за цю роботу державної нагороди;

включені у поточному році до складу колективу претендентів за іншу роботу, висунуту на здобуття Державної премії.

За нові визначні досягнення лауреатам Державної премії може бути повторно присуджена Державна премія, але не раніше, ніж через п'ять років після попередньої.

Державна премія може присуджуватися, як виняток, посмертно.

6. Твори, висунуті на здобуття Державної премії, приймаються Комітетом із Державної премії України в галузі архітектури щорічно до 1 листопада.

Порядок висунення творів і оформлення документів та матеріалів, а також порядок роботи з організації розгляду творів і присудження Державної премії визначаються президією Комітету.

7. Твори, висунуті на здобуття Державної премії, розглядаються Комітетом і допускаються до участі в конкурсі на здобуття Державної премії.

Для широкого ознайомлення громадськості з допущеними до участі в конкурсі творами їх список із зазначенням складу колективів претендентів та організацій, що їх висунули, публікується у лютому поточного року в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр" та інших друкованих засобах масової інформації.

8. Твори, допущені до участі в конкурсі на здобуття Державної премії, обговорюються на зборах громадськості, у трудових і навчальних колективах, на засіданнях науково-технічних, учених і художніх рад, у творчих та інших громадських організаціях. Засоби масової інформації сприяють висвітленню обговорення конкурсних робіт.

Матеріали обговорення, рецензії, зауваження і пропозиції надсилаються до Комітету, який приймає їх до розгляду до 1 квітня, і враховуються під час прийняття рішення про присудження Державної премії.

9. Рішення про присудження Державної премії приймається членами Комітету таємним голосуванням і набирає чинності після його затвердження Президентом України. Указ Президента України про присудження Державної премії публікується в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр" та інших друкованих засобах масової інформації до Дня архітектури України - 1 липня.

10. Особа, удостоєна Державної премії, є лауреатом Державної премії України в галузі архітектури.

Лауреату в урочистій обстановці вручаються Диплом лауреата Державної премії України в галузі архітектури, нагрудний знак до Державної премії України в галузі архітектури та мініатюра нагрудного знака.

Описи Диплома лауреата Державної премії України в галузі архітектури та нагрудного знака до Державної премії України в галузі архітектури затверджує Президент України.

Нагрудний знак до Державної премії України в галузі архітектури або мініатюру нагрудного знака носять з правого боку грудей.

(пункт 10 в редакції Указу Президента
 України від 02.11.2004 р. N 1335/2004)

11. У разі втрати (псування) нагрудного знака чи Диплома лауреата Державної премії дублікати не видаються, крім випадків, коли нагороджений не міг запобігти втраті (псуванню) нагрудного знака чи Диплома. Дублікати нагрудного знака чи Диплома лауреата Державної премії видаються Комітетом із Державної премії України в галузі архітектури за кошти нагородженого або безплатно.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України від 02.11.2004 р. N 1335/2004)

12. Грошова частина Державної премії колективу лауреатів ділиться між ними порівну.

13. Диплом і нагрудний знак померлого або нагородженого посмертно лауреата Державної премії залишаються або передаються його сім'ї як пам'ять. Невиплачена грошова частина Державної премії переходить у спадщину в порядку, установленому законодавством.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України від 02.11.2004 р. N 1335/2004)

 

 

Глава Адміністрації
Президента України

 
Д. ТАБАЧНИК

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 31 жовтня 1996 року нр 1017/96

ОПИС
Диплома лауреата Державної премії України в галузі архітектури

Диплом лауреата Державної премії України в галузі архітектури (далі - Диплом) складається з обкладинки і вкладного листка.

Обкладинка Диплома має форму прямокутника розміром 315х112мм, складеного в один згин по коротшій стороні. На лицьовому боці обкладинки - тиснені золотом зображення Державного Герба України й напис "Диплом лауреата Державної премії України в галузі архітектури".

Обкладинка виготовляється з твердого картону, зовні обтягнутого вишневого кольору опойковою шкірою з фланелевою підкладкою. Всередині обкладинки, у місці її згину, вкладний листок закріплено муаровою стрічкою, яка символізує кольори Державного Прапора України (дві рівновеликі смуги синього і жовтого кольорів).

Вкладний листок виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і має форму прямокутника розміром 305х107мм, складеного в один згин по коротшій стороні.

На першій (лицьовій) сторінці вкладного листка - тиснені золотом зображення Державного Герба України і напис "Диплом лауреата Державної премії України в галузі архітектури".

На другій сторінці друкується текст: "Лауреату Державної премії України в галузі архітектури", прізвище, ім'я та по батькові лауреата, за що і яким Указом Президента України присуджено премію.

На третій сторінці вкладного листка друкується виписка з Указу Президента України про присудження Державної премії України в галузі архітектури, яка у разі потреби може переходити на четверту сторінку.

Диплом лауреата Державної премії України в галузі архітектури скріплюється підписом Голови Комітету із Державних премій України в галузі архітектури і печаткою Комітету.

Диплом і нагрудний знак до Державної премії України в галузі архітектури мають один номер.

(абзац дев'ятий в редакції Указу Президента
України від 02.11.2004 р. N 1335/2004)

 

 

Глава Адміністрації
Президента України

 
Д. ТАБАЧНИК

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 31 жовтня 1996 року N 1017/96

ОПИС
Почесного знака лауреата Державної премії України в галузі архітектури

Опис втратив чинність
 (згідно з Указом Президента України
 від 2 листопада 2004 року N 1335/2004)

____________

Опрос