Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Концепции государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью

Президент Украины
Указ Президента, Концепция от 21.10.2011 № 1000/2011
действует с 09.11.2011

УКАЗ
Президента України

Про Концепцію державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю

1. Схвалити Концепцію державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю, що додається.

2. Кабінету Міністрів України розробити та затвердити у місячний строк план заходів щодо реалізації зазначеної Концепції.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
21 жовтня 2011 року
N 1000/2011

 

 

КОНЦЕПЦІЯ
державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю

1. Проблема, яка потребує розв'язання

Організована злочинність є суттєвим чинником посилення соціальної напруженості та дестабілізації суспільних відносин, виникнення деформації у сфері господарювання, уповільнення темпів економічного розвитку держави.

Нинішній стан криміногенної ситуації в державі свідчить про необхідність удосконалення заходів, спрямованих на нейтралізацію дії чинників, які зумовлюють організовану злочинність.

Проблема боротьби з організованою злочинністю залишається актуальною для кожного регіону, головним чином для великих міст.

Організовані групи і злочинні організації (далі - організовані злочинні угруповання) продовжують контролювати левову частку тіньового капіталу, протиправну діяльність, пов'язану із розкраданням бюджетних коштів, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, організацією наркобізнесу, нелегальною міграцією тощо.

Характерним для організованих злочинних угруповань є достатньо високий рівень організованості, стійкі корупційні і міжнародні злочинні зв'язки. Для досягнення своїх цілей учасники організованих злочинних угруповань все частіше вдаються до вчинення корисливо-насильницьких злочинів.

Організованій злочинності сприяють глобальні соціально-економічні процеси: урбанізація, міждержавна та міжрегіональна міграція, формування світового інформаційно-культурного простору.

Україна стає об'єктом зростаючої заінтересованості міжнародних злочинних угруповань, зокрема у сферах легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, торгівлі людьми, нелегального переміщення зброї, небезпечних матеріалів та наркотичних засобів. Збільшується кількість нелегальних мігрантів та набуває все більшого поширення організована етнічна злочинність.

Організовані злочинні угруповання дедалі частіше прагнуть використовувати Інтернет і новітні інформаційно-комп'ютерні технології для досягнення своїх кримінальних цілей.

В умовах відкритості кордонів та єдиного світового інформаційного простору виникає потенційна загроза поширення в Україні таких небезпечних явищ, як екстремізм та тероризм.

Перед суб'єктами боротьби з організованою злочинністю постають нові завдання щодо визначення стратегічних напрямів їх діяльності, пошуку нових підходів до боротьби з організованою злочинністю, які б відповідали сучасним реаліям та враховували тенденції розвитку суспільства і держави.

2. Мета, строки і напрями реалізації Концепції

Метою цієї Концепції є визначення напрямів та механізмів реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю шляхом формування нових та вдосконалення існуючих норм кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого законодавства і практики їх застосування, а також розроблення та виконання організаційних заходів, спрямованих на запобігання виникненню організованих злочинних угруповань і вчиненню ними злочинів.

Концепція спрямована на захист прав та свобод людини і громадянина, юридичних осіб, інтересів суспільства та держави від організованої злочинності шляхом виконання комплексу заходів, у тому числі спеціальних, із запобігання злочинній діяльності організованих злочинних угруповань, виявлення, припинення вчинюваних ними злочинів, притягнення до встановленої законом відповідальності організаторів, керівників та інших учасників організованих злочинних угруповань, протидії легалізації (відмиванню) доходів таких угруповань, одержаних злочинним шляхом.

Реалізація Концепції передбачається протягом 2011 - 2017 років.

Напрямами реалізації Концепції є:

виявлення та аналіз проявів організованої злочинності, з'ясування причин та умов, що сприяють її поширенню в Україні;

удосконалення правових механізмів та організаційних засад протидії організованій злочинності;

визначення шляхів і способів захисту прав та свобод людини і громадянина, інтересів юридичних осіб від дій організованих злочинних угруповань;

підвищення рівня інформованості суспільства про небезпеку та масштаби організованої злочинності;

удосконалення існуючих та розроблення нових методів боротьби з організованою злочинністю з метою недопущення подальшої консолідації організованих злочинних угруповань, дальшого зменшення їх впливу на суспільство на національному та регіональному рівнях;

продовження міжнародного співробітництва вітчизняних правоохоронних органів із відповідними органами іноземних держав;

ініціювання вдосконалення міжнародно-правових актів та гармонізація національного законодавства з питань боротьби з організованою злочинністю із законодавством Європейського Союзу.

3. Шляхи та засоби розв'язання проблеми

Проблему протидії організованій злочинності передбачається розв'язати шляхом:

оптимізації структури та штатної чисельності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, запровадження вертикальної системи управління ними;

розмежування і конкретизації функцій правоохоронних та інших державних органів з питань боротьби з організованою злочинністю;

розроблення та затвердження чітких критеріїв оцінки діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю;

суттєвого поліпшення стану інформаційного забезпечення діяльності, пов'язаної із протидією організованій злочинності, впровадження сучасних інформаційних систем і технологій у зазначену діяльність;

зміцнення міжнародного співробітництва;

впровадження результатів наукових досліджень у сфері протидії організованій злочинності;

підвищення рівня фахової кваліфікації працівників спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю;

інформаційної, наукової, організаційної і матеріально-технічної підтримки органів, установ та організацій з питань протидії організованій злочинності;

прогнозування тенденцій розвитку криміногенної ситуації, оцінювання ступеня небезпеки та масштабів організованої злочинності на національному, регіональному і міжнародному рівнях;

належного ресурсного та матеріально-технічного забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю.

Для цього пропонується:

забезпечити прозорість під час прийняття управлінських рішень органами державної влади та місцевого самоврядування;

активізувати виявлення схем і механізмів легалізації доходів, одержаних у результаті злочинної діяльності, та перерозподілу таких доходів;

підвищити рівень взаємодії правоохоронних та інших державних органів з питань боротьби з організованою злочинністю, поліпшити міжвідомче співробітництво контролюючих і правоохоронних органів;

запровадити дієвий механізм заохочення фізичних і юридичних осіб до співпраці з правоохоронними органами та судами;

продовжувати провадити діяльність щодо виявлення незаконних зовнішньоекономічних договорів (контрактів), спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

посилити заходи щодо виявлення та припинення діяльності організованих злочинних угруповань, сформованих за етнічною ознакою, угруповань, які займаються, зокрема, торгівлею людьми, організацією незаконної міграції;

продовжити формування ефективної системи контролю перетину державного кордону, що забезпечувала б установлення осіб, які є членами організованих злочинних угруповань, а також розробити заходи, які б унеможливлювали перетинання державного кордону такими особами;

забезпечити унеможливлення використання учасниками організованих злочинних угруповань у своїх інтересах об'єднань громадян і засобів масової інформації;

продовжувати виявлення негативних соціальних процесів та явищ, які призводять до виникнення організованої злочинності та сприяють її поширенню, вживати заходів до нейтралізації таких процесів і явищ;

підвищити ефективність запобіжних заходів, що використовуються спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю щодо організованих злочинних угруповань, які діють у сфері економіки.

З метою забезпечення ефективної протидії організованій злочинності необхідно впровадити дієві заходи кадрового та матеріально-технічного характеру, спрямовані на:

посилення внутрішнього контролю за станом роботи з кадрами правоохоронних та контролюючих органів з метою недопущення протиправної поведінки таких кадрів;

здійснення навчання та перепідготовки кадрів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, зокрема, з питань викриття організованих злочинних угруповань у сфері паливно-енергетичного комплексу, приватизації, зовнішньоекономічної, банківської та фінансової діяльності;

удосконалення відповідно до сучасних потреб та міжнародного досвіду рівня професійної підготовки працівників, які займаються оперативно-розшуковою та слідчою діяльністю у сфері боротьби з організованою злочинністю, створення міжвідомчих та відомчих центрів з підготовки та перепідготовки фахівців вузьких спеціальностей, залучених до такої діяльності;

поліпшення умов фінансування та оплати праці працівників правоохоронних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю;

забезпечення правоохоронних органів необхідними службовими приміщеннями, автотранспортом, пально-мастильними матеріалами, оперативно-технічними засобами.

Інформаційне та наукове забезпечення боротьби з організованою злочинністю має включати:

проведення постійного системного аналізу та багатовимірного комплексного оцінювання причин та умов, що впливають на виникнення, розвиток і діяльність організованих злочинних угруповань;

виявлення організованих злочинних угруповань, викриття їх структури, механізму та обсягів злочинної діяльності, встановлення контролю над ними з метою ліквідації;

запровадження кримінологічної експертизи проектів нормативно-правових актів з метою виявлення в них положень, реалізація яких може сприяти поширенню організованої злочинності або знижувати ефективність заходів щодо боротьби з організованою злочинністю;

проведення наукових досліджень з метою аналізу ефективності законодавства та заходів, які здійснюються державними органами у сфері боротьби з організованою злочинністю;

додержання міжнародних стандартів щодо збирання і аналізу даних стосовно злочинів, які вчиняються організованими злочинними угрупованнями;

удосконалення системи моніторингу криміногенної ситуації в частині діяльності організованих злочинних угруповань у державі в цілому та її регіонах зокрема, а також у сусідніх та інших державах;

дослідження рівня криміналізації окремих сфер суспільного життя у державі в цілому та у галузях національної економіки зокрема, виявлення чинників, що сприяють криміналізації, зростанню латентної злочинності;

формування громадської думки з метою сприяння ефективній реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю;

надання засобам масової інформації відомостей для об'єктивного інформування населення України про проблеми боротьби з організованою злочинністю і корупцією;

сприяння в отриманні іноземними громадянами необхідної для захисту їх прав інформації про органи та систему боротьби з організованою злочинністю і корупцією в Україні;

створення умов для залучення громадських та інших організацій, засобів масової інформації до поширення інформації про діяльність організованих злочинних угруповань, обміну інформацією, що стосується боротьби з організованою злочинністю, на міжвідомчому та міждержавному рівнях.

Міжнародне співробітництво України з питань протидії та боротьби з організованою злочинністю має включати:

продовження процесу адаптації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу з питань протидії проявам організованої злочинності;

удосконалення взаємодії правоохоронних органів України з питань боротьби з організованою злочинністю з правоохоронними органами іноземних держав на підставі відповідних міжнародних договорів;

продовження практики укладання міжнародних договорів України з питань боротьби та протидії організованій злочинності;

розширення практики укладання міжнародних договорів про співробітництво у боротьбі зі злочинністю, зокрема організованою, між правоохоронними органами України та відповідними органами іноземних держав;

налагодження постійного обміну досвідом спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю України з правоохоронними органами іноземних держав, стажування та навчання за кордоном відповідних фахівців.

4. Очікувані результати реалізації Концепції

Реалізація Концепції сприятиме зменшенню проявів організованої злочинності, зміцненню соціальної та політичної стабільності у державі, зростанню довіри інститутів громадянського суспільства до органів державної влади, підвищенню рівня захищеності громадян від злочинних посягань, розширенню та поглибленню діалогу між суспільством і владою, зміцненню позитивного іміджу України у світі та її інвестиційної привабливості.

5. Джерела фінансування, необхідні для реалізації Концепції

Фінансування заходів із реалізації Концепції здійснюватиметься за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством України.

 

Глава Адміністрації
Президента України

С. ЛЬОВОЧКІН

Опрос