Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

Президент Украины
Указ Президента от 18.02.2014 № 81/2014
действует с 25.02.2014

УКАЗ
Президента України

Про внесення змін до Положення про Національну академію державного управління при Президентові України

1. Внести до Положення про Національну академію державного управління при Президентові України, затвердженого Указом Президента України від 21 вересня 2001 року N 850 "Питання Національної академії державного управління при Президентові України" (зі змінами, внесеними Указами від 6 жовтня 2003 року N 1153, від 2 червня 2006 року N 474, від 2 серпня 2006 року N 668, від 21 вересня 2006 року N 770, від 11 лютого 2009 року N 81, від 11 грудня 2009 року N 1030, від 20 січня 2010 року N 51, від 9 грудня 2011 року N 1110 та від 14 серпня 2012 року N 471), такі зміни:

1) доповнити Положення пунктом 41 такого змісту:

"41. Повне найменування Академії:

українською мовою - Національна академія державного управління при Президентові України;

англійською мовою - National Academy for Public Administration under the President of Ukraine.

Скорочене найменування Академії:

українською мовою - НАДУ при Президентові України;

англійською мовою - NAPA under the President of Ukraine";

2) пункти 6 і 7 викласти в такій редакції:

"6. Основними завданнями Академії є:

1) підготовка фахівців у галузі знань "Державне управління", перепідготовка і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, підвищення рівня професійної компетентності осіб, призначених на політичні посади, навчання осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації";

2) підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в галузі науки "Державне управління" за державним замовленням, на підставі договорів з юридичними і фізичними особами, а також атестація таких кадрів;

3) проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з проблем державної кадрової політики, державного управління та місцевого самоврядування;

4) надання експертних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних консультацій з питань теорії і практики державного управління та місцевого самоврядування;

5) науково-методичний супровід розвитку системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, участь у науковому супроводі реформ у різних сферах державного управління;

6) просвітницька діяльність;

7) організація та розвиток міжнародного співробітництва з професійного навчання і наукових досліджень у сфері державного управління та місцевого самоврядування.

7. Академія відповідно до покладених на неї завдань:

1) бере участь у:

розробленні пропозицій щодо основних напрямів підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

розробленні вимог до змісту та обсягу освітньо-кваліфікаційного і професійного рівнів та програм навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, до науково-методичного забезпечення оцінювання професійної компетентності зазначених осіб;

формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, а також наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в галузі науки "Державне управління";

формуванні вимог до змісту програм підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в галузі науки "Державне управління", підготовці пропозицій щодо розвитку цієї галузі;

2) розробляє та затверджує в установленому порядку навчальні плани і програми навчальних дисциплін, за якими здійснюється підготовка фахівців у галузі знань "Державне управління";

3) розробляє типові освітньо-професійні програми підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

4) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення державних стандартів вищої освіти в галузі знань "Державне управління";

5) бере участь у формуванні Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації", здійсненні професійного розвитку зарахованих до нього осіб;

6) бере участь у розробленні:

профілів професійної компетентності посад державної служби;

програм іспитів (тестів) для кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

7) бере у межах своєї компетенції участь у підготовці проектів послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

8) готує для заінтересованих органів державної влади та органів місцевого самоврядування аналітичні матеріали, пропозиції з актуальних питань державної кадрової політики, державного управління і місцевого самоврядування;

9) проводить підготовку аспірантів, докторантів, здобувачів у галузі науки "Державне управління";

10) організовує стажування студентів, слухачів, аспірантів, докторантів, здобувачів, а також працівників Академії у відповідних державних органах, провідних навчальних і наукових центрах України та інших держав;

11) вживає заходів щодо оптимального поєднання навчального процесу підготовки фахівців у галузі знань "Державне управління" з фундаментальними і прикладними науковими дослідженнями з проблем державного управління;

12) спрямовує фундаментальні наукові дослідження у галузі науки "Державне управління", організовує і проводить тематичні науково-практичні заходи, у тому числі за участю відповідних вітчизняних та міжнародних організацій;

13) вживає заходів для налагодження взаємодії спеціалізованих вчених рад вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, щодо захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук із державного управління;

14) формує бази даних про наукові, дисертаційні та експертно-аналітичні дослідження з актуальних питань державного управління, місцевого самоврядування;

15) надає науково-методичну, інформаційну і консультаційну допомогу центрам перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а також вищим навчальним закладам, що належать до системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

16) забезпечує добір викладачів належної кваліфікації для проведення професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

17) залучає в установленому порядку до участі у навчальному процесі та проведенні наукових досліджень висококваліфікованих працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наукових і науково-педагогічних працівників навчальних закладів і наукових установ України та іноземних держав;

18) здійснює за зверненнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування експертну оцінку проектів їх рішень у частині можливого впливу на соціально-економічну і суспільно-політичну ситуацію в державі та відповідних регіонах;

19) бере участь у науково-експертних, консультативних та інших заходах органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань теорії і практики державного управління та місцевого самоврядування;

20) у встановленому порядку вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства, зокрема, про державну службу, про місцеве самоврядування, а також з питань підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, бере участь у роботі над проектами відповідних нормативно-правових актів;

21) здійснює заходи з професійної орієнтації молоді у сфері державного управління, взаємодіє з відповідними молодіжними громадськими організаціями;

22) створює в установленому порядку структурні підрозділи для здійснення навчальної, методичної роботи, наукової, консультативної, експертної, видавничої та іншої діяльності, а також для забезпечення проживання, громадського харчування, побутового обслуговування, оздоровлення, занять фізичною культурою і спортом студентів, слухачів, аспірантів, докторантів, здобувачів, працівників Академії;

23) приймає в установленому порядку на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників Академії;

24) укладає відповідно до законодавства договори з юридичними та фізичними особами;

25) здійснює в установленому порядку видавничу діяльність, виготовлення, розповсюдження поліграфічної, аудіо-, відеопродукції, розроблення програмного забезпечення з основних видів діяльності Академії, а також надання комп'ютерних та поліграфічних послуг;

26) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо нагородження працівників Академії державними нагородами України;

27) визначає та встановлює форми морального та матеріального заохочення працівників, студентів, слухачів, аспірантів, докторантів, здобувачів Академії;

28) здійснює відповідно до законодавства України іншу діяльність";

3) у пункті 8:

а) абзац другий викласти в такій редакції:

"До складу Академії входять регіональні інститути державного управління - Дніпропетровський, Львівський, Одеський, Харківський, які є юридичними особами, Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування, Інститут вищих керівних кадрів, Інститут "Вища школа державного управління", Інститут державної служби та місцевого самоврядування, інші структурні підрозділи, створені відповідно до законодавства";

б) в абзаці третьому слова "факультети, кафедри" виключити;

4) у пункті 10:

а) абзац третій викласти в такій редакції:

"- здійснює безпосереднє управління діяльністю Академії";

б) після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"- подає щороку до 15 березня Президентові України звіт про діяльність Академії за попередній рік, несе персональну відповідальність за результати діяльності Академії".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - вісімнадцятим;

5) пункт 31 доповнити новими абзацами такого змісту:

"створювати робочі групи, комісії, науково-експертні та консультативні ради;

залучати до участі у вивченні окремих питань, виконанні окремих робіт і завдань учених, фахівців та експертів, у тому числі на договірній основі";

6) пункт 36 викласти в такій редакції:

"36. Академія відповідно до законодавства здійснює бухгалтерський і оперативний облік, веде фінансову та статистичну звітність".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 лютого 2014 року
N 81/2014

 

Опрос