Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О резервировании для последующего завещания ценных природных территорий

Президент Украины
Указ Президента от 10.03.1994 № 79/94

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про резервування для наступного заповідання цінних природних територій

З метою збереження цінних природних комплексів та об'єктів, генофонду тваринного і рослинного світу, місцезнаходжень рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин і рослин та поліпшення умов для задоволення рекреаційних потреб населення та відповідно до статті 55 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" постановляю:

1. Затвердити Перелік цінних природних територій, що резервуються для першочергової організації у 1994 - 1996 роках нових та розширення існуючих природних заповідників, національних природних парків, заказників і пам'яток природи загальнодержавного значення (додається).

2. Території, зазначені в додатку, залишаються у віданні землевласників та землекористувачів і використовуються за їх цільовим призначенням.

На землях, що резервуються, не допускається без погодження з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України промислове, господарське, дачне та інше будівництво, проведення меліоративних робіт, розорювання та залісення цілинних і перелогових земель та інша діяльність, яка може призвести до знищення або руйнування цінних природних комплексів та об'єктів, що підлягають заповіданню.

3. До прийняття рішення про створення або розширення в установленому порядку природних заповідників та національних природних парків землі, що резервуються, залишаються у державній власності й приватизації не підлягають.

У разі передачі до комунальної чи приватної власності земель, зарезервованих для наступного заповідання в інших категоріях природно-заповідного фонду, землевласники зобов'язані додержуватися режиму їх охорони та використання, визначеного статтею 2 цього Указу.

4. Міністерству охорони навколишнього природного середовища України разом з обласними державними адміністраціями за участю Академії наук України забезпечити розробку проектів та підготовку інших матеріалів для організації в межах зарезервованих територій природних заповідників, національних природних парків, інших заповідних об'єктів.

 

 

Президент України

Л. КРАВЧУК

м. Київ
10 березня 1994 року
N 79/94

 
 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 10 березня 1994 року N 79/94

Перелік
цінних природних територій, що резервуються для першочергової організації у 1994-1996 роках нових та розширення існуючих природних заповідників, національних природних парків, заказників і пам'яток природи загальнодержавного значення

 ****************************************************************
 Назва території, її * Область  * Район   *Площа *Орієнтов-
 коротка характерис- *      *      *(га) *ний тер-
 тика та мета резер- *      *      *   *мін запо-
 вування       *      *      *   *відання
 ****************************************************************
 
    1. Території, що резервуються для створення нових
      та розширення існуючих природних заповідників і
      національних природних парків
 
 Південноподільські
 ліси
 ******************
 Унікальні  природні Вінницька  Чечель-   16480  1996
 дубово-грабові ліси        ницький
 на межі Поділля та
 Придністров'я на те-
 риторії, розчленова-
 ній численними бал-
 ками. Осередок ре-
 ліктових видів рос-
 лин, що не охороня-
 ються в інших запо-
 відниках.
 
 Мета - сворення но-
 вого   заповідного
 об'єкта
 
 Шацьке поозер'я
 ***************
 Водно-болотні угіддя Волинська  Шацький   43000   1995
 міжнародного значен-
 ня найбільшого в Ук-
 раїні озерного комп-
 лексу.
 
 Мета - розширення
 Шацького природного
 національного парку
 
 Кальміуський степ
 *****************
 Залишки степу  на  Донецька   Тельманів-   140   1994
 гранітних відслонен-        ський
 нях з цінними рос-
 линними угруповання-
 ми та рідкісними ви-
 дами тварин.
 
 Мета -  розширення
 Українського степо-
 вого природного за-
 повідника
 
 Хомутівський степ
 *****************
 Степові ділянки, де  Донецька   Тельманів-    40  1995
 ростуть рідкісні види       ський
 рослин: шафран сіт-
 частий, тюльпан зміє-
 листий та Шренка, ко-
 вила Лессінга і тир-
 са.
 
 Мета - розширення Ук-
 раїнського степового
 природного заповідни-
 ка
 
 Кам'яні могили
 **************
 Ділянка кам'янистого Донецька   Володарський  160   1995
 степу,  де  ростуть
 тюльпан гранітний,
 волошка несправжньо-
 блідолускова,
 сон чорніючий - види
 занесені до Червоної
 книги України.
 
 Мета - розширення Ук-
 раїнського степового
 природного заповідни-
 ка
 
 Сіверськодонецькі ліси
 **********************
 Дубово-соснові  ліси Донецька   Слов'янський 40000  1996
 на вапнякових схилах       Артемівський
 та степові ділянки в       м.Красний
 заплаві  річки  Сі-       Лиман
 верський Донець. Те-
 риторія має  значну
 рекреаційну цінність
 
 Мета - створення но-
 вого заповідного об'-
 єкта
 
 Горгани
 *******
 Цінні лісові природні Івано-    Надвірнян-   5365  1994
 комплекси Горгансько- Франківська ський
 го кряжу з віковими
 ялицево-смерековими
 насадженнями.
 
 Мета - створення
 нового заповідного
 об'єкта
 
 Українські Бескиди
 ******************
 Унікальні високопро- Львівська  Дрогобицький 116000  1994
 дуктивні ялицево-сме-       Сколівський
 реково-букові ліси з       Турківський
 унікальною флорою та
 фауною. Територія має
 значну  рекреаційну
 цінність.
 
 Мета - створення но-
 вого заповідного об'-
 єкта
 
 Розточанська місцевість
 ***********************
 Унікальні та  типові Львівська  Яворівський  7000  1995
 природні  комплекси
 Українського Розточ-
 чя: букові і соснові
 ліси, реліктові бо-
 лотні масиви та лу-
 костепові ділянки.
 
 Мета -   розширення
 природного заповідни-
 ка "Розточчя"
 
 Єланецький степ
 ***************
 Єдина в Правобережно- Миколаївська Єланецький   2000  1995
 му степу значна за       Новоодеський
 площею ділянка з ти-
 повими   різнотрав-
 но-типчаково-ковило-
 вими природними комп-
 лексами, не представ-
 леними у природно-за-
 повідному фонді Укра-
 їни, та  численними
 рідкісними   видами
 флори.
 
 Мета - створення но-
 вого заповідного об'-
 єкта
 
 Дністровські плавні
 *******************
 Водно-болотні  комп- Одеська   Білгород-   8000  1995
 лекси у гирлі річки       Дністровський
 Дністер,  що  мають       Біляївський
 міжнародне значення,
 з рідкісними  видами
 рослин і тварин.
 
 Мета - створення но-
 вого заповідного об'-
 єкта
 
 Жебріянівське пасмо,
 Стенцівські плавні,
 Китай, Катлабух,
 Кугурлуй, Кагул, Ялпуг
 **********************
 Цінні  водно-болотні Одеська   Ізмаїльський 34000  1995
 угіддя  міжнародного       Кілійський
 значення з рідкісними       Ренійський
 видами рослин і тва-
 рин.
 
 Мета -   розширення
 прородного заповідни-
 ка "Дунайські плавні"
 та створення на його
 базі біосферного за-
 повідника
 
 Рівненські болота
 *****************
 Типові та  унікальні Рівненська  Володимирець- 48000  1995
 природні  комплекси       кий
 болотних масивів "Пе-       Дубровицький
 реброди",  "Сомино",       Рокитнівський
 "Сира Погоня", "Хи-       Сарненський
 ноцький".
 
 Мета - створення но-
 вого заповідного об'-
 єкта
 
 Старогутський бір
 ******************
 Типовий природний лі- Сумська   Середино-   7300   1995
 совий  комплекс, в        Будський
 якому   переважають
 соснові і мішані ліси
 з ділянками вікових
 деревостанів на сфаг-
 нових болотах.
 
 Мета - створення но-
 вого заповідного об'-
 єкта
 
 Кременецькі гори
 ****************
 Рідкісний для Європи Тернопільська Кременецький 15000  1996
 природний  комплекс        Шумський
 переважно дубово-гра-
 бових лісів, що сфор-
 мувався на останцях
 північного краю По-
 дільської  височини.
 На степових ділянках
 зустрічаються числен-
 ні ендемічні та ре-
 ліктові види флори.
 
 Мета - створення но-
 вого заповідного об'-
 єкта
 
 Гомольшанські ліси
 ******************
 Мальовнича місцевість Харківська  Зміївський  15000  1996
 у долині річки Сі-       Первомайський
 верський Донець  та
 його притоки Гомоль-
 ші. Комплекс лукової,
 лісової та болотної
 рослинності з багатим
 флористичним та фау-
 ністичним   видовим
 складом.
 
 Мета - створення но-
 вого заповідного об'-
 єкта
 
 Подільські Товтри
 *****************
 Унікальна  пам'ятка Хмельницька Городоцький 260000  1995
 геологічного минулого       Кам'янець-
 - рештки неогенового       Подільський
 коралового рифу, ут-       Чемеровецький
 вореного  вапняками.
 Переважають   дубо-
 во-грабові ліси з ді-
 лянками цінних степів
 на густорозчленовано-
 му пасмі Подільської
 височини.  У складі
 флори і фауни багато
 рідкісних видів. Чис-
 ленні мінеральні дже-
 рела.
 
 Мета - створення но-
 вого заповідного об'-
 єкта
 
 Вижницькі ліси
 **************
 Ділянка Буковинських Чернівецька  Вижницький  8000   1994
 Карпат на межі з Пе-
 редкарпаттям. Специ-
 фічний комплекс лісо-
 вої рослинності з ба-
 гатьма  реліктовими
 теплолюбними  видами
 рослин,   ділянками
 старих ялицево-буко-
 вих лісів, унікальни-
 ми геологічними утво-
 реннями.  Територія
 багата на рекреаційні
 ресурси.
 
 Мета - створення но-
 вого заповідного об'-
 єкта
 
   2. Території та об'єкти, що резервуються для першочергового
    створення заказників і пам'яток природи загальнодержавного
    значення
 
 Базавлуцький  прибе-
 режно-річковий комп-
 лекс
 *********************
 Степові схили з вихо- Дніпропет-  Нікопольський 9000   1995
 дами гранітних порід ровська
 і заплавними різнот-
 равностеповими та лу-
 ковими  комплексами.
 Водні  біогеоценози
 характеризуються спе-
 цифічною для регіону
 флорою та фауною
 
 Вишневський комплекс
 ********************
 Типові для  Придніп- Дніпропет-  Верхньодніп- 2000   1995
 ров'я долинні природ- ровська   ровський
 ні комплекси з бай-       Криничанський
 рачними лісами і ці-
 линними степами  на
 схилах, що майже не
 збереглися в Україні
 
 Дебальцівські лимани
 ********************
 Лимани з  інтенсивно Дніпропет-  Васильків-  2400   1995
 розвинутою водно-бо- ровська   ський
 лотною  рослинністю.
 Ділянка має важливе
 екологічне  значення
 як місце концентрації
 великої   кількості
 птахів у період пе-
 рельоту і гніздування
 
 Інгулецький степ
 ****************
 Степові ділянки на  Дніпропет-  Криворізький  60   1995
 схилах долини річки ровська
 Інгулець з виходами
 гранітних   порід.
 Представлені унікаль-
 ні види степової пет-
 рофітної  флори  та
 рослинні угрупування
 
 Кам'янський прибереж-
 но-річковий комплекс
 **********************
 Степові  комплекси, Дніпропет-  Апостолів-  10600   1995
 які є місцем оселення ровська   ський
 рідкісних видів пла-       Криворізький
 зунів
 
 Кочерізький байрачно-
 балковий комплекс
 *********************
 Унікальне  поєднання Дніпропет-  Новомосков-  10000  1995
 заплавних мішаних лі- ровська   ський
 сів з ділянками зла-       Павлоградський
 ково-різнотравних су-
 ходільних луків
 
 Мар'їний ліс
 ************
 Природний  комплекс Дніпропет-  Петропавлів- 2800   1995
 вузькодолинних лісів. ровська   ський
 Лукова заплава і до-
 линна арена з типови-
 ми рослинними угрупо-
 ваннями  та багатим
 рослинним і тваринним
 світом
 
 Межиріччя
 *********
 Заплавний лукоболот- Дніпропет-  Павлоград-  3600   1995
 ний комплекс з типо- ровська   ський
 вим рослинним і тва-
 ринним світом, харак-
 терний для регіону,
 що зберігся у природ-
 ному стані
 
 Петропавлівські лимани
 **********************
 Заплава річки Самара Дніпропет-  Петропавлів- 4500   1995
 з типовою луковою, а ровська   ський
 місцями солончаковою
 рослинністю.  Місце
 концентрації   вод-
 но-болотних птахів
 
 Придніпровська  бай-
 рачно-балкова система
 ********************-
 Байрачно-балкова сис- Дніпропет-  Солонянський 1800   1995
 тема   правобережжя ровська
 річки Дніпро із зато-
 ками, які є цінними
 нерестовими угіддями
 
 Приорільський  комп-
 лекс
 *********************
 Степові різнотравно- Дніпропет-  Магдалинів- 22000   1995
 типчаково-ковилові  ровська   ський
 природні комплекси із       Царичанський
 заплавними луками і
 лісами природного та
 штучного походження
 
 Річка Боковенька
 ****************
 Нерестовище  цінних Дніпропет-  Криворізький  350   1995
 промислових риб, у  ровська
 заплаві  -  місця
 гніздування водно-бо-
 лотних птахів
 
 Річка Верхня Терса з
 прилеглими заплавами
 ********************
 Система малої річки з Дніпропет-  Васильків-  1250   1995
 прилеглими територія- ровська   ський
 ми, де представлені
 типові гідрофлора та
 фауна, нерестовища і
 місця нагулу риби
 
 Самарський бір
 **************
 Унікальні  заплавні Дніпропет-  Павлоград-  18000   1995
 ліси з найбільш пов- ровська   ський
 ним комплексом рос-
 линного і тваринного
 світу
 
 Бакаївська місцевість
 *********************
 Місця гніздування та Донецька   Новоазов-   500   1995
 відпочинку перелітних       ський
 птахів, у тому числі
 занесених до Червоної
 книги України: морсь-
 кого зуйка, ходулоч-
 ника, дерихвіста луч-
 ного, кулика-сороки.
 Місце оселення їжака
 вухатого
 
 Гирло річки Єланчик
 *******************
 Місце   гніздування Донецька   Новоазов-   600   1995
 водно-болотних  пта-       ський
 хів,  занесених  до
 Червоної книги Украї-
 ни
 
 Приазовський чапель-
 ник
 *********************
 Місце  розташування Донецька   Першотравне-  100   1995
 найчисленнішої у Пів-       вий
 нічному Приазов'ї ко-
 лонії чапель (квак,
 руда, сіра, велика та
 мала біла)
 
 Потік "Оса"
 ***********
 Притока річки Вича, в Закарпатська Воловецький  500   1995
 якій водиться форель
 струмкова та харіус
 європейський - вид,
 занесений до Червоної
 книги України
 
 Річка Біла Тиса
 ***************
 Місце поширення форе- Закарпатська Рахівський   400   1995
 лі струмкової та ха-
 ріуса європейського -
 вид,  занесений  до
 Червоної книги Украї-
 ни
 
 Верхів'я Утлюкського
 лиману
 ********************
 Водно-болотні угіддя, Запорізька  Якимівський  280   1994
 які є місцем оселення
 численних видів во-
 доплавних птахів
 
 Коса Федотова
 *************
 Місце гніздування ба- Запорізька  Якимівський  1910   1994
 гатьох  видів  вод-
 но-болотних  птахів.
 Росте унікальна бо-
 лотна і степова рос-
 линність
 
 Сивашик
 *******
 Затока  Утлюкського Запорізька  Якимівський  2800   1994
 лиману з водно-болот-
 ним комплексом рос-
 линності, що зберігся
 у природному стані.
 Місце гніздування во-
 доплавних птахів
 
 Калитянська Дача
 ****************
 Цінна ділянка широко- Київська   Броварський  1162   1994
 листяних лісів на ме-
 жі Полісся та Лісо-
 степу
 
 Урочище "Мутвицьке"
 *******************
 Добре збережений у  Київська   Макарівський  785   1994
 природному стані лі-
 соболотний комплекс,
 типовий для Українсь-
 кого Полісся
 
 Урочище "Унава"
 ***************
 Лісовий масив з ді- Київська   Фастівський  974   1994
 лянками старих дубів
 100-150-річного віку.
 Багатий   тваринний
 світ. Має екологічне
 значення для збере-
 ження гідрологічного
 режиму річки Унава
 
 Боковеньківська балка
 *********************
 Природний  комплекс, Кіровоград- Долинський   10   1994
 що включає  степові ська
 схили та заболочене
 днище балки. Ростуть
 рідкісні види ковили
 (пірчаста,  Лессінга
 та волосиста)
 
 Цюпина балка
 ************
 Балкова система з  Кіровоград- Світловод-   106   1994
 різноманітними степо- ська     ський
 вими та лукостеповими
 угрупованнями. Багата
 і різноманітна флора,
 ростуть види, занесе-
 ні до Червоної книги
 України
 
 Золочівський масив
 ******************
 Цінна ділянка широко- Львівська  Золочівський  216   1994
 листяних  лісів,  у
 трав'яному  покриві
 якого ростуть рідкіс-
 ні види рослин. Має
 водоохоронне та грун-
 тозахисне значення
 
 Словітські ліси
 ***************
 Ділянка типового   Львівська  Золочівський  330   1994
 високопродуктивного
 змішаного лісу
 
 Роздільські діброви
 *******************
 Унікальний високопро- Львівська  Миколаїв-   515   1994
 дуктивний  ліс,  у       ський
 трав'яному  покриві
 якого ростуть рідкіс-
 ні види рослин
 
 Долинське
 *********
 Лісовий масив на схи- Одеська   Ананьївський  600   1995
 лах Подільської висо-
 чини з типовими для
 півдня Правобережного
 лісостепу  дубовими
 лісами
 
 Урочище "Павлівське"
 ********************
 Масив рідкісних в Ук- Одеська   Фрунзівський  400   1995
 раїні скумпієво-дубо-
 вих лісів
 
 Заплава річки Псьол
 *******************
 Мальовничий лісосте- Полтавська  Шишацький    20   1994
 повий ландшафт,  де
 ростуть рідкісні види
 рослин
 
 Рогозів куток
 *************
 Одна з небагатьох ді- Полтавська  Семенівський 1600   1994
 лянок типових для Лі-
 вобережного лісостепу
 обводнених очеретяних
 боліт, що збереглася
 у природному стані.
 Місце гніздування во-
 доплавних   птахів,
 ростуть рідкісні вод-
 ні рослини
 
 Прудищанський ліс
 *****************
 Типовий поліський   Сумська   Ямпільський  2538   1995
 природний комплекс в
 заплаві річки Івот.
 Представлені різнома-
 нітні види фауни
 
 Брецькі луки
 ************
 Мальовнича лукова ді- Чернігівська Корюківський  200   1995
 лянка в заплаві річки
 Бреч з переважанням
 торф'янистих та боло-
 тистих лук, типових
 для Лівобережного По-
 лісся із багатою фло-
 рою та фауною
 
 Ваденське озеро
 ***************
 Озеро в заплаві річки Чернігівська Новгород-    20   1995
 Десна з рідкісними та       Сіверський
 реліктовими  видами
 рослин - водяним го-
 ріхом  плаваючим  і
 плавуном щитолистим,
 занесеними до Черво-
 ної книги України
 
 Козероги
 ********
 Озеро на надзаплавній Чернігівська Чернігівський  2   1995
 терасі річки Десна з
 угрупованнями водяно-
 го горіха плаваючого,
 занесеного до Черво-
 ної книги України
 
 Крехаївські луки
 ****************
 Ділянка заплавних лу- Чернігівська Козелецький  200   1995
 ків річки Десна з ти-
 повою луковою рослин-
 ністю, місце, де рос-
 туть численні  види
 орхідних
 
 Мурав'їнські озера
 ******************
 Комплекс озер у зап- Чернігівська Новгород-    40   1995
 лаві річки Десна з       Сіверський
 типовою для Полісся
 водною рослинністю
 
 Оболонський масив
 *****************
 Заплавний масив у се- Чернігівська Коропський   400   1995
 редній  течії річки
 Десна  з  ділянкою
 справжніх луків, що
 збереглися у природ-
 ному стані
 
 Путивське
 *********
 Ділянка в   заплаві Чернігівська Новгород-   150   1995
 річки Десна з типови-       Сіверський
 ми   угрупованнями
 справжніх та болотис-
 тих луків з багатою
 флорою
 
 Озеро Трубин
 ************
 Озеро в заплаві річки Чернігівська Борзнянський  40   1995
 Десна з рідкісними та
 реліктовими  угрупо-
 ваннями водних рослин
 

_______________ 
 

Опрос