Идет загрузка документа (421 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Государственной специальной службе транспорта

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 03.02.2009 № 60/2009
редакция действует с 04.02.2019

Указ
Президента України

Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указами Президента України
 від 8 квітня 2013 року N 199/2013
,
від 31 січня 2019 року N 24/2019

(Установлено, що контракти про проходження військової служби, укладені до набрання чинності Законом України від 5 грудня 2017 року N 2225-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" щодо статусу Державної спеціальної служби транспорту" - 14 січня 2018 року, діють протягом строку, на який вони були укладені, згідно з Указом Президента України від 31 січня 2019 року N 24/2019)

Відповідно до статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", статті 5 Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" постановляю:

1. Затвердити Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту (додається).

2. Установити, що контракти про проходження військової служби, які укладені до набрання чинності Законом України від 4 квітня 2006 року N 3597-IV "Про внесення змін до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", діють протягом строку, на який вони укладені.

3. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 2 Указу Президента України від 6 серпня 2004 року N 873 "Питання Державної спеціальної служби транспорту".

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
3 лютого 2009 року
N 60/2009
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту

(У тексті Положення слова "Міністерство інфраструктури України", "Міністр інфраструктури України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Міністерство оборони України", "Міністр оборони України" у відповідному відмінку; слова "об'єднаний загін", "загін", "окремий загін" у всіх відмінках і числах замінено відповідно словами "бригада", "полк", "окремий батальйон" у відповідному відмінку і числі; слова "навчальний заклад", "вищий навчальний заклад", "військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "заклад освіти", "заклад вищої освіти", "військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти" у відповідному відмінку і числі згідно з Указом Президента України від 31 січня 2019 року N 24/2019)

I. Загальна частина

1. Цим Положенням визначається порядок проходження громадянами України (далі - громадяни) військової служби у Державній спеціальній службі транспорту та особливості проходження військової служби у воєнний час.

Це Положення застосовується також до відносин, що виникають у зв'язку з проходженням у Державній спеціальній службі транспорту кадрової військової служби особами офіцерського складу до їх переходу в установленому порядку на військову службу за контрактом або звільнення з військової служби.

2. Громадяни проходять військову службу у Державній спеціальній службі транспорту (далі - військова служба) в добровільному порядку або за призовом.

У добровільному порядку громадяни проходять:

військову службу (навчання) за контрактом курсантів (слухачів) у вищих військових закладах освіти, а також закладах вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, Міністерства оборони України, Державної спеціальної служби транспорту (далі - військові навчальні підрозділи закладу вищої освіти);

військову службу за контрактом осіб рядового складу;

військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

(абзац четвертий пункту 2 замінено двома абзацами
 згідно з Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами шостим - десятим)

військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

З громадянами, які добровільно вступають на військову службу, укладається контракт згідно з додатками 1 і 2.

За призовом громадяни проходять:

строкову військову службу;

військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

3. Громадяни, які добровільно вступають на військову службу (далі - військова служба за контрактом) або призиваються, проходять обов'язковий медичний огляд у порядку, що затверджується Міністерством оборони України за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

4. Громадяни, які вступили на військову службу за контрактом або за призовом, складають Військову присягу на вірність Українському народу в порядку, визначеному Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.

5. Громадяни, які проходять військову службу у Державній спеціальній службі транспорту, є військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту (далі - військовослужбовці).

Статус військовослужбовця рядового, сержантського і старшинського складу та курсанта вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу закладу вищої освіти підтверджується військовим квитком, а статус особи офіцерського складу - посвідченням офіцера та генерала. Зразки цих документів та порядок їх видачі встановлюються Міністерством оборони України.

(абзац другий пункту 5 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

(пункт 5 у редакції Указу Президента
 України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

6. Початок і закінчення проходження військової служби, строки військової служби, а також граничний вік перебування на військовій службі визначено Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

7. Військова служба закінчується в разі звільнення військовослужбовця з військової служби у запас або у відставку, загибелі (смерті), визнання судом безвісно відсутнім або оголошення судом померлим.

8. Загальний строк військової служби військовослужбовця включає весь час перебування його на військовій службі з урахуванням випадків, передбачених цим Положенням. Загальний строк військової служби встановлюється в календарному обчисленні, а у випадках, визначених законами та іншими нормативно-правовими актами, - у пільговому обчисленні.

9. Військовослужбовці можуть бути відповідно до закону прикомандировані до Верховної Ради України або місцевих рад із залишенням їх на військовій службі.

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період) можуть бути відповідно до законодавства України відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі.

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період) можуть бути направлені у складі військових підрозділів для участі в міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки як національний контингент, як національний персонал, що не входить до складу національного контингенту, до багатонаціональних органів військового управління, до закордонних дипломатичних установ України, на навчання (для підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації) за кордоном та в інших цілях, передбачених законом (далі - військовослужбовці, які направлені за кордон).

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013
,
у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

10. Військовослужбовці можуть бути направлені до інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Збройних Сил України (далі - інші військові формування) з виключенням їх зі списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту, а військовослужбовці інших військових формувань можуть бути прийняті до Державної спеціальної служби транспорту із включенням їх до списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту.

11. Проходження військової служби військовослужбовцем відображається в його особовій справі, яка ведеться у порядку та за формою, встановленими Міністерством оборони України.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

До особової справи вносяться передбачені законом відомості про військовослужбовця та членів його сім'ї, а також за його попередньою згодою інші необхідні відомості.

12. Встановлення, зміна або припинення правових відносин військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом та за призовом осіб офіцерського складу (зокрема, присвоєння та позбавлення військового звання, пониження та поновлення у військовому званні, призначення на посади та звільнення з посад, переміщення по службі, звільнення з військової служби, залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, направлення за кордон, укладення та припинення (розірвання) контракту, продовження його строку тощо) оформлюється письмовими наказами по особовому складу на підставі відповідних документів, перелік та форма яких встановлюються Міністерством оборони України.

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

Право видавати накази по особовому складу надається командирам, начальникам, керівникам (далі - командири (начальники) органів військового управління, бригад, полків, установ, навчального центру, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти (далі - військові частини), які утримуються на окремих штатах, і за посадами яких штатом (штатним розписом) передбачено військове звання полковника і вище. В особливий період право видавати накази по особовому складу надається також командирам окремих батальйонів, які утримуються на окремих штатах, і за посадами яких штатом (штатним розписом) передбачено військове звання підполковника і вище.

(абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Продовження дії контрактів із військовослужбовцями, які звільняються, у випадках, визначених законодавством, затвердження військовослужбовців на посади за мобілізаційним планом, присвоєння та позбавлення військового звання, пониження та поновлення у військовому званні, призначення на посади та звільнення з посад, звільнення з військової служби осіб, які проходять строкову військову службу, оформлюється письмовими наказами по стройовій частині. Також наказами по стройовій частині в особливий період оформлюється продовження військової служби та дії контракту понад установлені строки до строків, визначених частиною дев'ятою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

(абзац третій пункту 12 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Порядок підготовки та видання наказів з питань проходження військової служби встановлюється Міністерством оборони України.

(абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

II. Військова служба за контрактом

13. На військову службу за контрактом приймаються:

громадяни відповідно до статей 19 і 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

військовослужбовці інших військових формувань із зарахуванням їх до списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту.

Стосовно кандидатів на зайняття військових посад, пов'язаних із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".

(пункт 13 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

Порядок добору та прийняття громадян на військову службу за контрактом встановлюється Міністерством оборони України.

(абзац п'ятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

14. Жінки можуть бути прийняті на військову службу за контрактом за наявності вакантних військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками.

Перелік військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, за винятком військових посад, які можуть бути заміщені особами вищого офіцерського складу, затверджується Міністерством оборони України.

(абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

Види контрактів

15. З громадянами, які добровільно вступають на військову службу, укладаються:

контракт про проходження військової служби у Державній спеціальній службі транспорту (далі - контракт про проходження військової служби) - письмова угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої виступає Державна спеціальна служба транспорту, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби;

контракт про проходження військової служби (навчання) у Державній спеціальній службі транспорту курсантами вищого військового закладу освіти, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти (далі - контракт про навчання) - письмова угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої виступає Державна спеціальна служба транспорту, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби (навчання).

Права посадових осіб на укладення контрактів

16. Право на укладення контракту про проходження військової служби з Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту надається Міністру оборони України.

(пункт 16 доповнено новим абзацом першим згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019,
у зв'язку з цим абзаци перший - п'ятий
 вважати відповідно абзацами другим - шостим)

Право на укладення від імені Державної спеціальної служби транспорту контракту про проходження військової служби надається:

1) Голові Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - з особами, що призначені або призначаються на посади в Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, та з особами, які призначаються на посади офіцерського складу;

2) посадовій особі, яка має право видавати накази по особовому складу, - з особами, що призначені або призначаються на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено військове звання від рядового складу до старшого офіцерського складу;

3) посадовій особі, якій надано право звільняти з військової служби, - з особами, яким продовжено військову службу понад граничний вік перебування на військовій службі;

4) керівнику військового навчального підрозділу закладу вищої освіти - з курсантами цього закладу про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового навчального підрозділу закладу вищої освіти.

17. Право на укладення від імені Державної спеціальної служби транспорту контракту про навчання з курсантами надається керівнику вищого військового закладу освіти, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти.

Строки, на які укладаються контракти

18. Контракт про проходження військової служби з громадянами України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, укладається на строки, передбачені частинами другою і третьою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

(пункт 18 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

19. Контракт про навчання укладається з курсантами вищих військових закладів освіти, військових навчальних підрозділів закладу вищої освіти на час їх навчання у цих закладах освіти.

20. Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі на строки, передбачені частиною четвертою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Про укладення з військовослужбовцем нового контракту про проходження військової служби посадові особи, зазначені у пункті 16 цього Положення, видають наказ по особовому складу.

(пункт 20 у редакції Указів Президента
 України від 08.04.2013 р. N 199/2013
,
від 31.01.2019 р. N 24/2019)

21. Строк останнього контракту про проходження військової служби визначається часом, який залишився до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі, або строком, на який його залишено на військовій службі понад граничний вік.

Обчислення строку проходження військової служби за контрактом та набрання контрактом чинності

22. Строк проходження військової служби за контрактом обчислюється повними роками, крім випадків, визначених частиною третьою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та пунктом 21 цього Положення.

(пункт 22 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

23. Строк контракту про проходження військової служби обчислюється з дня набрання ним чинності.

Контракт про проходження військової служби набирає чинності:

1) з дня присвоєння військового звання офіцерського складу:

з військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу;

з особами сержантського і старшинського складу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

2) з дня призначення на посаду сержантського і старшинського складу:

з військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу;

з особами рядового складу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

3) з дня укладення контракту, визначеного в наказі по особовому складу:

з особами офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу;

з військовослужбовцями, в яких закінчився строк контракту про проходження військової служби;

з військовослужбовцями, в яких в особливий період дія контракту про проходження військової служби продовжена понад установлений строк у разі продовження військової служби за новим контрактом після оголошення демобілізації;

з військовослужбовцями, які в умовах особливого періоду вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту;

з військовослужбовцями, які в особливий період були прийняті на військову службу за контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом другим частини третьої статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", в разі продовження військової служби за новим контрактом після оголошення демобілізації;

з військовослужбовцями, які в умовах особливого періоду уклали контракт до оголошення демобілізації та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом;

з військовослужбовцями, в яких дія контракту про проходження військової служби продовжена понад установлений строк на час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану в разі продовження військової служби за новим контрактом;

з військовослужбовцями, в яких дія контракту про проходження військової служби продовжена понад установлений строк у випадках, визначених пунктами 31 - 33 цього Положення;

4) з дня видання наказу про прийняття на військову службу за контрактом:

з особами офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

з військовослужбовцями, які мають спеціальні звання або класні чини, під час прийняття на військову службу за контрактом з одночасним присвоєнням відповідних військових звань;

з військовослужбовцями військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період;

з військовослужбовцями строкової військової служби;

5) з дня зарахування до списків особового складу військової частини:

із громадянами, прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі з військовозобов'язаними, які проходять збори, та резервістами під час мобілізації;

з військовослужбовцями, які прибули для проходження військової служби у Збройних Силах України з інших військових формувань, із виключенням їх зі списків особового складу цих військових формувань.

Контракт про навчання набирає чинності з дня призначення особи на посаду курсанта вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти.

(пункт 23 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013
,
у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

24. Новий контракт про проходження військової служби набирає чинності з дня, наступного за днем закінчення строку дії попереднього контракту, за винятком військовослужбовців, у яких дію контракту про проходження військової служби продовжено в особливий період.

(пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

25. Про дату набрання чинності контрактом, а також про продовження строку контракту у першому і другому його примірниках робиться відповідний запис, який засвідчується підписом командира (начальника) військової частини та скріплюється гербовою печаткою.

(пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Порядок укладення контрактів

26. Контракт укладається у двох примірниках, підписується сторонами контракту та скріплюється гербовою печаткою військової частини.

Один примірник контракту зберігається в особовій справі військовослужбовця, а другий - у військовослужбовця.

Контракт про проходження військової служби є підставою для видання відповідного наказу по особовому складу про зарахування особи до Державної спеціальної служби транспорту та призначення її на відповідну посаду чи продовження військової служби.

27. Військовослужбовці укладають новий контракт про проходження військової служби в разі:

закінчення строку дії попереднього контракту про проходження військової служби;

прибуття для проходження військової служби у Державній спеціальній службі транспорту з інших військових формувань із виключенням зі списків особового складу цих військових формувань;

продовження військової служби після досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший;

дострокового припинення (розірвання) контракту про навчання з курсантами, якщо до зарахування на навчання вони проходили військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу;

поновлення на військовій службі у зв'язку з незаконним звільненням, якщо строк попереднього контракту про проходження військової служби закінчився;

закінчення особливого періоду або оголошення демобілізації, якщо дія контракту про проходження військової служби продовжена понад встановлені строки в особливий період;

вислуги 18 місяців з дати продовження дії контракту на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації;

вислуги 24 місяці військової служби за контрактом, укладеного на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації.

В особливий період військовослужбовці, які вислужили 18 місяців з дати продовження дії контракту та які вислужили 24 місяці військової служби за контрактом, укладеного на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, за бажанням можуть продовжувати військову службу без укладення нового контракту.

(пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013
,
у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

28. У випадках, передбачених абзацами другим і четвертим пункту 27 цього Положення, новий контракт про проходження військової служби укладається не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії чинного контракту.

29. Новий контракт про проходження військової служби військовослужбовцями, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, укладається після прийняття рішення про залишення їх на військовій службі понад граничний вік посадовими особами, яким надано таке право. Строк залишення на військовій службі понад граничний вік може становити до 5 років.

30. Контракт про навчання укладається з громадянами, які зараховані до вищого військового закладу освіти, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти для підготовки до проходження військової служби на посадах офіцерського складу, при досягненні ними 18-річного віку. Правові відносини між державою та громадянами, яким не виповнилося 18 років, здійснюються відповідно до вимог Цивільного кодексу України.

(пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Продовження строку контракту

31. Військовослужбовці, обрані народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим або депутатами місцевих рад на виборні посади, прикомандировуються відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим або місцевих рад із залишенням їх на військовій службі, строк контракту про проходження військової служби продовжується за їх згодою на період виконання ними депутатських повноважень, про що видається наказ (розпорядження) відповідної посадової особи.

32. Військовослужбовцям-жінкам, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, а також військовослужбовцям, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці по догляду за хворою дитиною не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку (далі - шестирічного віку за медичними показниками), строк контракту про проходження військової служби продовжується за відсутності їх клопотань про звільнення з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту до закінчення зазначених відпусток, а також на строк, необхідний для визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров'я та прийняття рішення щодо укладення нового контракту, про що видається наказ по особовому складу та робиться відповідний запис в обох примірниках контракту про проходження військової служби.

(пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013,
від 31.01.2019 р. N 24/2019)

33. Військовослужбовцям, які перебували в умовах, що з об'єктивних причин (перебування у полоні, заручником, інтернованим у нейтральній державі, якщо місце перебування невідоме, за інших обставин) унеможливлювали укладення нового контракту про проходження військової служби в Державній спеціальній службі транспорту, строк попереднього контракту продовжується до прийняття судом рішення про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими або до закінчення перебування у зазначених умовах і повернення до підрозділів, в яких вони проходили військову службу, а також на строк, необхідний для визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров'я та прийняття рішення щодо укладення нового контракту.

331. Для військовослужбовців, які звільняються з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту, дія контракту про проходження військової служби продовжується:

до закінчення щорічної основної відпустки, час якої повністю або частково перевищує строк контракту;

на час перебування на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я чи у відпустці для лікування у зв'язку із хворобою, а також на час увільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку із захворюванням.

Продовження дії контракту військовослужбовцям у зазначених випадках оформлюється наказом командира військової частини по стройовій частині.

(підрозділ розділу II доповнено пунктом 331 згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Припинення (розірвання) контракту

34. Контракт припиняється (розривається):

у день закінчення строку контракту;

у день, зазначений у наказі командира (начальника) військової частини по стройовій частині про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (у разі дострокового розірвання контракту, звільнення з військової служби або направлення для проходження військової служби до іншого військового формування з виключенням зі списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту), а також у разі вступу особи рядового складу, сержантського та старшинського складу, яка проходить військову службу за контрактом, до вищого військового закладу освіти військового навчального підрозділу закладу вищої освіти;

у день, що настає після дня смерті (загибелі) військовослужбовця або визнання його судом безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

у день набрання чинності новим контрактом, укладеним згідно з пунктом 27 цього Положення.

(пункт 34 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

35. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовець звільняється з військової служби (крім випадку, передбаченого пунктом 172 цього Положення):

1) за рішенням командування військової частини, за наявності підстав, передбачених:

підпунктами "а", "б", "в", "г", "д", "е", "є", "з", "и", "і", "ї", "й" та "л" пункту 1 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

підпунктами "а", "б", "в", "г", "д", "е", "є", "ж", "з", "и", "і", "й" та "к" пункту 2 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

підпунктами "а", "б", "в" пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

2) за рішенням військовослужбовця, за наявності підстав, передбачених:

підпунктами "а", "б", "в", "ґ", "ж", "к" пункту 1 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

підпунктами "а", "б", "в", "ґ", "й", "к" пункту 2 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

підпунктами "а" та "б" пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

(пункт 35 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

36. Контракт про навчання припиняється (розривається) через недисциплінованість курсанта, невиконання навчального плану, небажання продовжувати навчання, а також у разі відмови курсанта, який уклав контракт про навчання, від проходження військової служби на посадах офіцерського складу після закінчення вищого військового закладу освіти, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти з підстав, передбачених підпунктами "д" і "з" пункту 1 або підпунктами "д" і "ж" пункту 2 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

(пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013,
від 31.01.2019 р. N 24/2019)

37. У разі припинення (розірвання) контракту, а також продовження його строку у випадках, визначених цим Положенням, у примірнику, що зберігається в особовій справі, робиться запис із зазначенням підстав та дати припинення (розірвання) або продовження строку контракту, який завіряється підписом командира (начальника) військової частини та скріплюється відповідною гербовою печаткою військової частини.

Військовослужбовець подає за бажанням до кадрового органу військової частини другий примірник контракту, де робиться відповідний запис із зазначенням підстав припинення (розірвання) контракту та дати виключення військовослужбовця із списків особового складу, а також про продовження строку контракту. У разі неподання військовослужбовцем примірника контракту в першому примірнику робиться відповідний запис.

(пункт 37 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Особливості укладення контрактів

38. Контракт про проходження військової служби укладається на загальних підставах із дотриманням вимог пункту 26 цього Положення:

1) з військовослужбовцями, які відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти;

(підпункт 1 пункту 38 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

2) з військовослужбовцями інших військових формувань, які направляються для проходження військової служби до Державної спеціальної служби транспорту з виключенням зі списків особового складу відповідних військових формувань;

3) з народними депутатами України та депутатами місцевих рад, які є військовослужбовцями і прибули в розпорядження Державної спеціальної служби транспорту для дальшого проходження військової служби після закінчення строку (припинення) депутатських повноважень;

(підпункт 3 пункту 38 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

4) з громадянами, які мають спеціальні звання.

(підпункт 4 пункту 38 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

39. Після закінчення строку контракту про проходження військової служби військова служба військовослужбовців, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 38 цього Положення, може бути продовжена за новим контрактом, який укладається від імені Державної спеціальної служби транспорту:

(абзац перший пункту 39 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

з особами офіцерського складу - Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;

з особами рядового складу, сержантського та старшинського складу - командирами бригад, полків і прирівняними до них посадовими особами та вище.

40. У разі переміщення по службі військовослужбовця з однієї військової частини до іншої для дальшого проходження військової служби дія контракту про проходження військової служби не припиняється. Окремі умови контракту за новим місцем служби можуть бути переглянуті та засвідчені підписами сторін контракту.

III. Військові звання

Види військових звань

41. Військове звання може бути первинним або черговим.

Для осіб рядового складу первинним є військове звання солдата.

Для осіб сержантського та старшинського складу первинним є військове звання молодшого сержанта.

Для осіб офіцерського складу первинним є військове звання лейтенанта, а у випадках, передбачених цим Положенням, - молодшого лейтенанта.

Черговим військовим званням є військове звання, наступне за тим, яке має військовослужбовець.

Старшинство та послідовність військових звань визначаються відповідно до статті 5 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Права посадових осіб щодо присвоєння військових звань

42. Первинне військове звання рядового складу присвоюється громадянам, які прийняті на військову службу за контрактом і не мають військових звань, наказом командира (начальника) військової частини, до повноважень якого належить призначення на відповідні посади.

Первинне військове звання сержантського і старшинського складу присвоюється військовослужбовцям, резервістам і військовозобов'язаним рядового складу, громадянам призовного віку, які не проходили строкової військової служби, та жінкам, які прийняті на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу та отримали підготовку відповідного рівня, одночасно з призначенням на посади сержантського і старшинського складу наказом посадової особи, до повноважень якої належить право призначення на посади.

(пункт 42 доповнено новим абзацом другим згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Первинне військове звання офіцерського складу громадянам присвоюється наказом Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

43. Чергові військові звання військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) присвоюються:

(абзац перший пункту 43 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

1) до старшого сержанта включно, у тому числі старшого солдата, в порядку заохочення - командирами бригад, полків і посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі, а в особливий період і командирами окремих батальйонів;

(підпункт 1 пункту 43 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

2) до полковника включно - Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Право присвоєння курсантам військових звань рядового складу, сержантського та старшинського складу має начальник вищого військового закладу освіти, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти.

Посадові особи мають право присвоювати чергові військові звання лише військовослужбовцям, які перебувають в їх прямому підпорядкуванні.

44. Військові звання вищого офіцерського складу присвоюються військовослужбовцям Президентом України за поданням Міністра оборони України.

(абзац перший пункту 44 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

Порядок присвоєння військового звання вищого офіцерського складу визначається Президентом України.

45. Чергове військове звання старшого прапорщика, чергове військове звання офіцерського складу до полковника включно може бути присвоєно достроково Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту у порядку заохочення за наявності підстав, передбачених Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, або на один ступінь вище за військове звання, передбачене штатною посадою, після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому званні офіцерам, які виявили високі професійні, ділові та моральні якості під час виконання військового обов'язку та досягли високих показників у службовій діяльності.

(пункт 45 у редакції Указу Президента
 України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

В особливий період чергові військові звання до полковника включно присвоюються Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту в порядку заохочення військовослужбовців незалежно від займаних посад та строків вислуги у відповідному військовому званні. Такі військові звання можуть бути присвоєні посмертно.

(пункт 45 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Строки вислуги та перебування у військовому званні

46. Для осіб рядового складу, які проходять військову службу, курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти строк вислуги у військовому званні рядового складу не встановлюється.

Для осіб сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу (за винятком строкової військової служби), установлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого сержанта - шість місяців;

сержанта, старшого сержанта, старшини - один рік;

прапорщика - три роки.

Строк вислуги у військовому званні старшого прапорщика не встановлюється.

Для осіб молодшого та старшого офіцерського складу, які проходять військову службу або службу у військовому резерві, встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого лейтенанта, лейтенанта - два роки;

старшого лейтенанта, капітана - три роки;

майора - чотири роки;

підполковника - п'ять років;

полковника - два роки.

Для осіб офіцерського складу, які закінчили вищий військовий навчальний заклад, військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти із п'ятирічним строком навчання та більше, строк вислуги у військовому званні лейтенанта зменшується на один рік. Для осіб сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за другим або наступним контрактом, мають вищу освіту, атестовані до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу, після прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, строк вислуги у військовому званні молодшого лейтенанта становить один рік.

Строк вислуги у військовому званні обчислюється від дня видання наказу про присвоєння цього звання, якщо інше не встановлено цим Положенням.

Військовослужбовцям офіцерського складу до строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування їх у такому званні в запасі.

Для військовослужбовців сержантського і старшинського складу до строку вислуги у військовому званні зараховується час їх перебування у військовому званні до звільнення в запас.

До строку вислуги у військовому званні зараховується час перерви у військовій службі у зв'язку з незаконним притягненням військовослужбовця до кримінальної відповідальності або незаконним звільненням із військової служби.

Час перебування військовослужбовця в пониженому військовому званні до строку вислуги в поновленому військовому званні не зараховується.

Строк відбування покарання військовослужбовцем, засудженим до покарання у виді службового обмеження, арешту, тримання в дисциплінарному батальйоні, а також звільненим від відбування покарання з випробуванням і залишеним на військовій службі, а також час перебування військовослужбовця у відпустці по догляду за дитиною не зараховуються до строку вислуги у військовому званні.

Строки вислуги у військовому званні для громадян, переатестованих у порядку, встановленому цим Положенням, на військове звання, рівнозначне спеціальному званню (класному чину), яке вони мали до переатестування, обчислюються з дня підписання наказу про присвоєння їм спеціального звання (класного чину).

Із введенням воєнного стану для осіб молодшого і старшого офіцерського складу (крім офіцерів, які закінчили вищий військовий навчальний заклад або військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти із п'ятирічним строком навчання і більше), які проходять військову службу, строки вислуги у військовому званні зменшуються на один рік.

(пункт 46 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013
,
у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Особи, яким присвоюється військове звання, та порядок його присвоєння

47. Військові звання присвоюються військовослужбовцям персонально, послідовно, з урахуванням посади, яку вони займають, та інших умов, передбачених цим Положенням.

48. Первинне військове звання молодшого лейтенанта присвоюється:

1) військовослужбовцям, які закінчили у воєнний час вищий військовий заклад освіти, військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти за скороченою програмою навчання;

2) особам сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, у тому числі тим, які проходять службу у військовому резерві, та атестовані до присвоєння первинного офіцерського звання, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності одночасно із призначенням на посаду осіб офіцерського складу;

(підпункт 2 пункту 48 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

3) військовослужбовцям сержантського та старшинського складу, які призначені на посади офіцерського складу у воєнний час і успішно виконують службові обов'язки;

4) військовослужбовцям рядового складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли в разі потреби курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів та склали встановлені іспити;

(пункт 48 доповнено підпунктом 4 згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

5) особам сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які були призначені на посади осіб офіцерського складу та отримали вищу освіту.

(пункт 48 доповнено підпунктом 5 згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

481. Громадянам, прийнятим на військову службу за контрактом, яким військове звання раніше не присвоювалося, одночасно з призначенням на посаду присвоюється військове звання солдата.

(Положення доповнено пунктом 481 згідно з Указом
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

482. Військове звання старшого солдата присвоюється:

1) військовослужбовцям у званні солдата при призначенні їх на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено звання старшого солдата;

2) солдатам у порядку заохочення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

(Положення доповнено пунктом 482 згідно з Указом
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

483. Військове звання молодшого сержанта особам рядового складу та жінкам, прийнятим на військову службу за контрактом, присвоюється одночасно з призначенням на посади сержантського та старшинського складу.

(Положення доповнено пунктом 483 згідно з Указом
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

49. Первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу присвоюється:

1) військовозобов'язаним, які пройшли військову службу і мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра за фахом, спорідненим з відповідною військово-обліковою спеціальністю, за результатами атестування осіб до офіцерського складу, які перебувають у запасі, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності;

2) військовозобов'язаним, які не проходили військову службу, і жінкам, якщо вони мають вищу освіту ступеня магістра або прирівняний до нього освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (повна вища освіта) за фахом, спорідненим з відповідною військово-обліковою спеціальністю, за результатами атестування осіб до офіцерського складу, які перебувають у запасі, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності за переліком військово-облікових спеціальностей, який визначається Міністерством оборони України;

3) громадянам, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу.

(пункт 49 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013
,
у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

50. Первинне військове звання лейтенанта присвоюється випускникам вищого військового закладу освіти, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти, які не мають військових звань офіцерського складу та призначаються на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання офіцерського складу.

Первинне військове звання лейтенанта запасу присвоюється курсантам вищих військових закладів освіти, військових навчальних підрозділів закладу вищої освіти, які проходили підготовку для проходження військової служби на посадах офіцерського складу та звільняються з військової служби в запас безпосередньо після закінчення таких закладів освіти із підстав, визначених підпунктами "б" і "ґ" пунктів 1 та 2 або підпунктом "б" пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

(пункт 50 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013
,
абзац другий пункту 50 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

51. Проекти наказів Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту про присвоєння первинних військових звань офіцерського складу випускникам вищих військових закладів освіти, військових навчальних підрозділів закладу вищої освіти опрацьовуються у цих закладах та подаються на підпис не пізніше ніж за три місяці до дня випуску.

52. Чергові військові звання присвоюються військовослужбовцям, у яких закінчився строк вислуги в попередньому військовому званні та призначених на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання вище тих, що вони мають.

(пункт 52 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

53. Військове звання старшого прапорщика може бути присвоєно прапорщикам за бездоганну і безперервну службу протягом 10 років, незалежно від займаної посади.

(пункт 53 у редакції Указу Президента
 України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

54. Курсантам вищих військових закладів освіти, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які мають військове звання солдата, військове звання старшого солдата може бути присвоєно у порядку заохочення за відмінні результати у навчанні та зразкову військову дисципліну.

55. Чергове військове звання старшого прапорщика, офіцерського складу до полковника включно може бути присвоєно достроково не раніше закінчення половини встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні за умови проходження військової служби не менше одного року на посадах, за якими військове звання за посадою відповідає черговому військовому званню або є вищим.

(пункт 55 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

56. Присвоєння чергових військових звань особам молодшого та старшого офіцерського складу, які направлені за кордон, здійснюється з урахуванням штатно-посадової категорії посади, яку займав офіцер до направлення за кордон.

57. Командири (начальники) військових частин оголошують військовослужбовцям про присвоєння чергових військових звань в урочистій обстановці з врученням погонів, що відповідають присвоєному військовому званню.

58. Військовослужбовцям, які мають корабельні військові звання, у разі призначення на посади до Державної спеціальної служби транспорту одночасно присвоюються відповідні армійські військові звання.

59. Особам офіцерського складу медичної служби та юстиції за наявності вищої медичної або юридичної освіти і за умови перебування на відповідних штатних посадах до військових звань додаються слова "медичної служби" або "юстиції" у порядку, визначеному Міністерством оборони України.

(пункт 59 із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013,
від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Випадки, в яких військове звання не присвоюється

60. Чергове військове звання не присвоюється:

1) під час перебування військовослужбовця у розпорядженні відповідного командира (начальника), у відпустці по догляду за дитиною або усунення від виконання службових обов'язків, відсторонення від виконання службових повноважень, відсторонення від виконання службових повноважень на посаді, відсторонення від посади;

(підпункт 1 пункту 60 із змінами, внесеними згідно з
 Указами Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013,
від 31.01.2019 р. N 24/2019)

2) якщо військовослужбовець має таке дисциплінарне стягнення, як попередження про неповну службову відповідність;

3) якщо за вироком суду військовослужбовцю призначено покарання, не пов'язане з позбавленням чи обмеженням волі, арешт, тримання в дисциплінарному батальйоні або його звільнено від відбування покарання з випробуванням.

(підпункт 3 пункту 60 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Особливості присвоєння військових звань деяким категоріям військовослужбовців

61. Народним депутатам України, які є військовослужбовцями, строк виконання депутатських повноважень зараховується до строку вислуги для присвоєння чергового військового звання.

62. Присвоєння військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, чергових військових звань здійснюється за поданням їх керівників з додержанням вимог, передбачених пунктом 47 цього Положення, за умови, що військове звання за посадою, передбаченою Переліком посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами відповідає черговому військовому званню або є вищим.

(пункт 62 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Особливості присвоєння військових звань при прийнятті на військову службу

63. За військовослужбовцями строкової військової служби і військовозобов'язаними при прийнятті на військову службу за контрактом зберігаються військові звання, присвоєні до прийняття на військову службу за контрактом.

64. Громадянам, які приймаються на військову службу за контрактом на посади рядового складу і не мають військового звання, присвоюється військове звання солдата, а на посади сержантського і старшинського складу - військове звання молодший сержант з урахуванням вимог пункту 93 цього Положення.

(пункт 64 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

65. Курсантам, які не мали військового звання до вступу у вищі військові заклади освіти, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, після зарахування на навчання присвоюється військове звання солдата. За іншими курсантами, а також слухачами зберігаються військові звання, присвоєні їм до вступу в заклад освіти.

66. При прийнятті осіб офіцерського складу, які перебувають у запасі або проходять службу в резерві, на військову службу за контрактом їм може бути присвоєно Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту чергове військове звання офіцерського складу незалежно від строку вислуги у військовому званні, яке вони мають, але не вище військового звання за посадою, на яку вони призначаються.

(пункт 66 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

67. Громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, в разі їх прийняття на військову службу до Державної спеціальної служби транспорту присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх призначено.

(пункт 67 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

68. Рішення про переатестування у військовому званні осіб, яким присвоюються в порядку переатестації військові звання вищого офіцерського складу, приймається Президентом України.

Пропозиції щодо переатестації у військовому званні інших громадян, які мають спеціальне звання або класний чин, вносяться під час розгляду питання стосовно прийняття цих осіб на військову службу за контрактом. Присвоєння військових звань у порядку переатестації проводиться одночасно із зарахуванням до Державної спеціальної служби транспорту.

(абзац другий пункту 68 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Пониження у військовому званні та позбавлення військових звань

69. Військовослужбовці (крім тих, яким присвоєно первинне військове звання) можуть бути понижені у військовому званні на один ступінь у дисциплінарному порядку. Строк контракту про проходження військової служби в такому разі не переглядається.

До поновлення військовослужбовця у попередньому військовому званні повторне пониження у військовому званні на один ступінь не допускається.

70. Військовослужбовці можуть бути позбавлені військового звання у зв'язку із засудженням за вчинення злочину, а також у порядку дисциплінарного стягнення.

Про позбавлення військовослужбовців військового звання у порядку дисциплінарного стягнення посадові особи, яким надане таке право Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, видають відповідний наказ.

Військовослужбовці, позбавлені військового звання:

за вироком суду - виключаються зі списків особового складу військових частин після набрання вироком суду законної сили з дня, зазначеного у вироку суду про початок строку відбування покарання;

у порядку дисциплінарного стягнення - виключаються зі списків особового складу (крім військовослужбовців строкової військової служби) з дня підписання відповідного наказу, а якщо законодавством установлено строки здавання посади, - з дати затвердження акта про здавання і прийняття посади. Початком здавання посади є день, що настає за днем підписання наказу про позбавлення військового звання.

Військові комісари одночасно з прийняттям зазначених осіб на військовий облік присвоюють їм військове звання солдата запасу.

71. Військовослужбовці, понижені у військовому званні в порядку дисциплінарного стягнення, можуть бути поновлені у попередньому військовому званні в порядку заохочення відповідно до вимог Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

(пункт 71 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

72. Особи, позбавлені військового звання за вироком суду, поновлюються у попередньому військовому званні у разі скасування чи зміни вироку суду (в частині позбавлення військового звання) з дня позбавлення їх військового звання.

Особи, позбавлені військового звання, можуть бути поновлені у попередньому військовому званні:

у разі звільнення від покарання на підставі закону про амністію чи акта про помилування;

за рішенням посадових осіб, які позбавили цих осіб військового звання у порядку дисциплінарного стягнення.

Особам, позбавленим військового звання у порядку дисциплінарного стягнення, можуть бути присвоєні військові звання, рівні або нижчі тих, які вони мали до позбавлення їх військового звання, якщо вони зарекомендують себе гідними заміщати відповідні посади, але не раніше строку, встановленого статтею 32 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, а особам, позбавленим військового звання у зв'язку із засудженням, - також після погашення чи зняття судимості.

У разі поновлення особи, позбавленої військового звання за вироком суду, в попередньому військовому званні видається наказ про поновлення у військовому званні посадовою особою, якій надано право присвоювати таке військове звання.

(абзац шостий пункту 72 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

У разі поновлення особи, позбавленої військового звання у порядку дисциплінарного стягнення, в попередньому військовому званні чи присвоєння військового звання видається наказ про поновлення у військовому званні посадовою особою, яка видала наказ про позбавлення військового звання, або її прямим начальником.

(абзац сьомий пункту 72 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

Особа, поновлена у військовому званні, користується правами і пільгами, встановленими законодавством, відповідно до поновленого військового звання.

IV. Призначення на посади та звільнення з посад

Строки перебування на посадах

73. Граничні строки перебування на посадах офіцерського складу та порядок черговості проходження військової служби на них установлюються Міністерством оборони України.

(абзац перший пункту 73 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту у разі службової необхідності може приймати рішення про продовження строків перебування осіб офіцерського складу на посадах за згодою військовослужбовців.

Призначення на посади

74. Призначення на посади здійснюється:

1) осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу (крім військовослужбовців строкової служби):

(абзац перший підпункту 1 пункту 74 із змінами, внесеними
 згідно з Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

на посади, за якими передбачені військові звання до старшого сержанта включно, - командирами бригад, полків і посадовими особами, які мають рівні з ними права щодо видання наказів по особовому складу при призначенні на посаду, а в особливий період і командирами окремих батальйонів;

(абзац другий підпункту 1 пункту 74 із змінами, внесеними
 згідно з Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

на посади, за якими передбачені військові звання до старшого прапорщика включно, - Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;

2) курсантів (слухачів) вищих військових закладів освіти, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти на посади, за якими передбачені військові звання від солдата до старшини, - начальниками вищих військових закладів освіти, військових навчальних підрозділів закладу вищої освіти;

3) осіб офіцерського складу - Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;

4) Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - Президентом України за поданням Міністра оборони України;

(підпункт 4 пункту 74 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

5) начальника головного штабу - першого заступника Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту та заступників Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - Президентом України за поданням Міністра оборони України.

(підпункт 5 пункту 74 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

Окремі військові посади в Державній спеціальній службі транспорту у мирний час можуть бути заміщені цивільними особами в порядку, встановленому Міністерством оборони України.

(абзац пункту 74 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

Види посад та вимоги при призначенні на посаду

75. Призначення військовослужбовців на посади здійснюється:

1) на вищі посади - у порядку просування по службі;

2) на рівнозначні посади:

у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

у разі проведення заміни у місцевостях з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами (далі - місцевості з установленим строком військової служби);

для набуття практичного досвіду управлінської діяльності в органах військового управління різного рівня або для більш доцільного використання за фахом чи досвідом роботи - за рішенням відповідного командира (начальника), прийнятим у порядку, визначеному Міністерством оборони України, зокрема на особисте прохання військовослужбовця;

(абзац четвертий підпункту 2 пункту 75 із змінами, внесеними
 згідно з Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

за сімейними обставинами - на особисте прохання;

з меншим обсягом роботи з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей - на підставі висновку атестування, а в особливий період - на підставі службової характеристики;

(абзац сьомий підпункту 2 пункту 73 із змінами, внесеними
 згідно з Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

у зв'язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної або правової залежності;

(підпункт 2 пункту 75 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

у разі скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці - на посаду, що не передбачає такого допуску, - за рішенням відповідного командира (начальника), прийнятим у порядку, визначеному Міністерством оборони України;

(підпункт 2 пункту 75 доповнено абзацом згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного висновку - на посади з меншим обсягом роботи, а також військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до трьох років, за їх клопотанням у разі неможливості виконання ними обов'язків на займаних посадах;

(підпункт 2 пункту 75 доповнено абзацом згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

у разі відсутності можливості поновлення на попередній посаді у зв'язку з незаконним звільненням або переміщенням по службі - за рішенням відповідного командира (начальника), прийнятим у порядку, визначеному Міністерством оборони України;

(підпункт 2 пункту 75 доповнено абзацом згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

3) на нижчі посади:

у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду;

за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей - на підставі висновку атестування, а в особливий період - на підставі службової характеристики;

(абзац четвертий підпункту 3 пункту 75 із змінами, внесеними
 згідно з Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

за віком або сімейними обставинами - на особисте прохання;

у порядку реалізації накладеного дисциплінарного стягнення - відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України;

у зв'язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної або правової залежності і неможливістю призначення на рівнозначну посаду;

(підпункт 3 пункту 75 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

у разі скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці - на посаду, що не передбачає такого допуску, - за рішенням відповідного командира (начальника), прийнятим у порядку, визначеному Міністерством оборони України, у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду;

(підпункт 3 пункту 75 доповнено абзацом згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного висновку - на посади з меншим обсягом роботи, а також військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до трьох років, за їх клопотанням у разі неможливості виконання ними обов'язків на займаних посадах та за відсутності рівнозначних посад;

(підпункт 3 пункту 75 доповнено абзацом згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

за ініціативою військовослужбовця (крім військовослужбовців, які обіймають посади, за якими передбачено первинні військові звання офіцерського, сержантського і старшинського складу) на нижчу на один ступінь посаду - на підставі рішення посадової особи, якій надано право призначення на такі посади;

(підпункт 3 пункту 75 доповнено абзацом згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

4) у зв'язку із зарахуванням на навчання до вищого військового закладу освіти, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти із звільненням з посади, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання;

5) у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді;

(пункт 75 доповнено підпунктом 5 згідно з Указом
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

6) у зв'язку зі звільненням або призначенням на посади, передбаченими штатами воєнного часу, в разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану;

(пункт 75 доповнено підпунктом 6 згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

7) у зв'язку зі звільненням із посад осіб сержантського і старшинського складу, які обіймають посади офіцерського складу.

(пункт 75 доповнено підпунктом 7 згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Посада вважається вищою, якщо за цією посадою штатом (штатним розписом) передбачено вище військове звання, ніж за займаною посадою, а за умови рівних військових звань - більший посадовий оклад. У разі коли штатом (штатним розписом) передбачено два військові звання або диференційовані посадові оклади, до уваги береться вище військове звання або більший посадовий оклад.

76. Військовослужбовці призначаються на посади і переміщуються по службі за основною або спорідненою спеціальністю та набутим досвідом військової служби. У разі коли є потреба призначення військовослужбовців на посади за новою спеціальністю, їх призначенню на ці посади має передувати відповідна підготовка (перепідготовка). Для доукомплектування Державної спеціальної служби транспорту в умовах особливого періоду військовослужбовці можуть призначатися на посади за новою спеціальністю з урахуванням набутого досвіду.

(абзац перший пункту 76 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Переміщення військовослужбовців проводиться, як правило, без зарахування в розпорядження відповідних командирів.

77. Випускники вищих військових закладів освіти, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти призначаються на відповідні вакантні посади безпосередньо після закінчення навчання у цих закладах освіти, за винятком випускників, які направляються до військових формувань або відряджаються до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти із залишенням на військовій службі.

(пункт 77 із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013,
від 31.01.2019 р. N 24/2019)

78. Просування по службі військовослужбовців здійснюється на альтернативній основі за умови перебування військовослужбовців у резерві.

Порядок формування резерву визначається Міністерством оборони України.

(абзац другий пункту 78 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

79. Для осіб офіцерського складу при просуванні по службі обов'язково враховуються черговість проходження ними військової служби на командних, штабних та інших посадах у військових частинах, в органах військового управління, а також проходження курсів підвищення кваліфікації (перепідготовки) у вищих військових закладах освіти, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти Міністерства оборони України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України та інших держав, перелік яких визначається Міністерством оборони України.

(пункт 79 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

80. Особи офіцерського складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, у порядку просування по службі можуть бути переміщені на вищу посаду, якщо вони вислужили встановлені Міністерством оборони України строки перебування на попередній посаді.

(пункт 80 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013
,
у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

81. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом у військових частинах і зараховані до резерву, надається перевага при доборі для призначення на вищі посади.

82. Необхідність і терміновість переміщення військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарською комісією за станом здоров'я обмежено придатними до військової служби, з посад, що вони займають, на інші посади, на яких вони можуть виконувати обов'язки військової служби з урахуванням стану здоров'я, підготовки і досвіду служби, визначаються командирами (начальниками), які мають право призначати військовослужбовців на відповідні посади.

83. Переміщення по службі в іншу місцевість військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані придатними або обмежено придатними до військової служби, але при цьому вони самі та члени їх сімей мають потребу за станом здоров'я у зміні місця служби (проживання), здійснюється на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

84. Призначення військовослужбовців рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, на посади, нижчі від їх фактичного військового звання, може здійснюватися у випадках, передбачених підпунктом 3 пункту 75 цього Положення, а також у разі переміщення військовослужбовців для дальшого проходження військової служби у місцевостях з установленими строками проходження військової служби.

85. Переміщення військовослужбовців з вищих посад на нижчі здійснюється на підставах, передбачених:

абзацами другим - п'ятим, сьомим підпункту 3 пункту 75 цього Положення, - прямими начальниками у межах наданих їм прав щодо призначення на посади;

(абзац другий пункту 85 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

абзацом шостим підпункту 3 пункту 75 цього Положення, якщо до військовослужбовців було застосовано таке дисциплінарне стягнення, як попередження про неповну службову відповідність, яке не відіграло своєї виховної ролі, або пониження в посаді, - командирами (начальниками), яким надано таке право відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

86. Військовослужбовці, переміщені з вищих посад на нижчі, у подальшому просуваються по службі з дотриманням вимог, передбачених пунктами 79, 80 цього Положення, а понижені у посаді в дисциплінарному порядку, - також після зняття дисциплінарного стягнення.

87. Не допускається переміщення на нижчі посади військовослужбовців-жінок з мотивів, пов'язаних із вагітністю, наявністю у них дітей віком до трьох років (до шести років - за медичними показниками), або у зв'язку з тим, що вони є одинокими матерями та мають дітей віком до чотирнадцяти років чи дітей-інвалідів, без їх згоди.

Вагітних військовослужбовців-жінок відповідно до медичного висновку (за їх клопотанням) дозволяється призначати на посади з меншим обсягом роботи. Умови їх грошового забезпечення визначаються Кабінетом Міністрів України.

88. Призначення військовослужбовців на посади начальників режимно-секретних органів здійснюється за погодженням із відповідним структурним підрозділом Служби безпеки України відповідно до законодавства.

Начальники спеціальних органів зв'язку (шифрувальної служби та засекреченого зв'язку) призначаються на посади і звільняються з посад за погодженням з органом спеціального зв'язку Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

89. Призначення осіб офіцерського складу на посади командування (керівного складу), наукових та науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищому військовому закладі освіти, військовому навчальному підрозділі закладу вищої освіти здійснюється з урахуванням вимог Законів України "Про вищу освіту" та "Про наукову і науково-технічну діяльність". Порядок призначення офіцерів на зазначені посади встановлюється Міністерством оборони України.

(пункт 89 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

90. Військовослужбовці, які є близькими особами у значенні, наведеному в абзаці четвертому частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання корупції", не можуть перебувати у відносинах прямої організаційної та правової залежності підлеглої особи від її керівника.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги абзацу першого цього пункту, відповідні військовослужбовці, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у порядку, визначеному частиною другою статті 27 Закону України "Про запобігання корупції".

(пункт 90 у редакції Указів Президента
 України від 08.04.2013 р. N 199/2013
,
від 31.01.2019 р. N 24/2019)

91. Забороняється призначення військовослужбовців на посади у порядку службового сумісництва, крім посад, пов'язаних із науково-педагогічною або науковою діяльністю. Призначення на посади в порядку службового сумісництва здійснюється за наказом посадової особи, до номенклатури призначення якої належить така посада, на підставі подання. Особи офіцерського складу, які мають наукові ступені (вчені звання) або оперативно-тактичний чи оперативно-стратегічний рівень підготовки та відповідний досвід роботи за фахом, можуть залучатися для проведення навчальних занять із курсантами (слухачами) вищого військового закладу освіти, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти на умовах погодинної оплати праці з дозволу безпосереднього командира (начальника).

Порядок призначення на посади

92. Призначення військовослужбовців на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено подвійне найменування, здійснюється наказами посадової особи, до номенклатури призначення якої належить вища посада.

93. На посади сержантського і старшинського складу призначаються військовослужбовці, які отримали підготовку відповідного рівня на спеціальних курсах у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах) та у військових частинах.

Перелік посад, які не потребують для призначення на них військової підготовки відповідного рівня, а також порядок проведення підготовки на спеціальних курсах визначаються Міністерством оборони України.

Особи рядового складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають бойовий досвід та не отримали підготовку відповідного рівня у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах) та у військових частинах, з урахуванням потреби доукомплектування Державної спеціальної служби транспорту в умовах особливого періоду можуть призначатися на посади сержантського і старшинського складу, за якими штатами воєнного часу передбачено військове звання до старшого сержанта включно, за умови, що їм не будуть підпорядковані сержанти. Призначення таких військовослужбовців на посади сержантського і старшинського складу здійснюється наказами посадових осіб відповідно до пункту 74 цього Положення.

(пункт 93 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013
,
у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

94. Особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або проходять службу у військовому резерві, мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу, з одночасним прийняттям осіб сержантського і старшинського складу на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу та присвоєнням їм первинного військового звання молодшого лейтенанта. Призначення осіб сержантського і старшинського складу на посади офіцерського складу проводиться за умови, що до досягнення граничного віку проходження військової служби їм залишився строк, який є більшим за строк контракту.

(пункт 94 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

95. З метою комплектування посад, що підлягають заміщенню молодшим офіцерським складом, на ці посади можуть призначатися особи сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової служби), які не мають вищої освіти, якщо вони проходять або проходили військову службу на посадах сержантського і старшинського складу не менше трьох років та обіймають посади сержантського і старшинського складу, мають досвід роботи, що відповідає профілю службової діяльності, та фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю, за умови, що їм не будуть підпорядковані офіцери, і звільняються з них наказами командирів, яким надано право призначати на ці посади осіб офіцерського складу.

У разі призначення на зазначені посади офіцерів особи сержантського і старшинського складу, які обіймають посади молодшого офіцерського складу, призначаються на посади, рівнозначні тим, які вони обіймали до призначення на посади молодшого офіцерського складу, а в разі відсутності таких - за їх згодою на інші посади.

(пункт 95 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

96. Курсанти з числа прапорщиків і старших прапорщиків можуть призначатися за їх згодою на посади старшин курсів та заступників командирів взводів (навчальних груп) вищих військових закладів освіти, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

97. Зарахування на навчання до вищих військових закладів освіти Міністерства оборони України слухачів (ад'юнктів, докторантів) здійснюється наказами Міністра оборони України, а зарахування на навчання курсантів - наказами керівників вищих військових закладів освіти, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Накази про зарахування військовослужбовців курсантами, слухачами, ад'юнктами (за денною формою навчання), а також докторантами до вищих військових закладів освіти, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти є підставою для звільнення їх зі штатних посад, які вони займають.

Витяги з наказів про зарахування курсантів до вищих військових закладів освіти, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти надсилаються кадровими органами вищих військових закладів освіти, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти протягом семи днів після підписання наказів відповідно до районних (міських) військових комісаріатів, територіальних центрів комплектування військовослужбовцями за контрактом та кадрових органів військових частин, що направили кандидатів на навчання до вищих військових закладів освіти, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Витяги з наказів про зарахування призовників та військовозобов'язаних до вищих військових закладів освіти, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти є підставою для зняття їх з відповідного обліку.

98. Випускники вищих військових закладів освіти, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти призначаються після закінчення навчання на посади офіцерського складу наказами Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

99. Військовослужбовець, якому скасовано допуск до державної таємниці або відмовлено у вищій формі допуску до державної таємниці, призначається на посаду, що не передбачає доступу до державної таємниці за визначеною формою допуску. У разі неможливості призначення на таку посаду військовослужбовець звільняється із займаної посади та зараховується у розпорядження посадової особи для звільнення з військової служби відповідно до законодавства та з урахуванням положень абзацу п'ятого пункту 204 цього Положення.

(пункт 99 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

100. Вибуття до нового місця служби військовослужбовця здійснюється після надходження до військової частини витягу з наказу відповідного командира (начальника) військової частини про призначення, в тому числі доведеного технічними засобами передачі документованої інформації. Виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини має відбутися після здавання посади, але не пізніше ніж через місяць від дня одержання військовою частиною зазначеного витягу з наказу або іншого письмового повідомлення про переміщення по службі військовослужбовця.

До зазначеного строку не включається час перебування військовослужбовця у відпустці, відрядженні, на лікуванні чи під вартою.

Переміщення військовослужбовців

101. Переміщення військовослужбовців здійснюється в разі, коли звільнення їх з посад та призначення на інші посади належать до номенклатури призначення різних посадових осіб.

Переміщення осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу за наявності обгрунтованих підстав з урахуванням висновків атестування, рекомендацій їх безпосередніх і прямих начальників на підставі клопотань командирів (начальників), які порушили питання про переміщення, здійснюється:

між бригадами, полками, органом забезпечення, навчальним центром та військовим навчальним підрозділом закладу вищої освіти - розпорядженнями начальника головного штабу - першого заступника Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;

(абзац третій пункту 101 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

між окремими батальйонами - наказами посадової особи, якій підпорядковані відповідні батальйони.

(абзац четвертий пункту 101 у редакції
 Указу Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Переміщення осіб офіцерського складу здійснюється наказами Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Призначення на посади, що належать до номенклатури посад нижчої посадової особи, здійснюється наказами тих командирів, до номенклатури призначення яких належать посади, з яких переміщуються військовослужбовці.

102. Офіцери - випускники вищих військових закладів освіти, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти протягом року не підлягають переміщенню по службі, крім таких випадків:

у разі неможливості проходження військової служби на займаній посаді за станом здоров'я відповідно до висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

якщо займана посада підлягає скороченню внаслідок скорочення штатів або проведення організаційних заходів у військовій частині;

за сімейними обставинами - на особисте прохання;

у зв'язку з призначенням на нижчу посаду в порядку дисциплінарного стягнення;

у зв'язку з перебуванням у відносинах прямої організаційної та правової залежності з особами, які є близькими особами у значенні, наведеному в абзаці четвертому частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання корупції";

(пункт 102 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013
,
абзац шостий пункту 102 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

у разі потреби доукомплектування в особливий період посад, передбачених штатами воєнного часу.

(пункт 102 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

103. Військовослужбовець може бути переміщений на нове місце військової служби з однієї військової частини до іншої у випадках, визначених пунктом 75 цього Положення, а також якщо з урахуванням вчиненого правопорушення військовослужбовець, якому призначено покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців, не може бути залишений на посаді, пов'язаній із керівництвом підлеглими особами.

Зазначене переміщення здійснюється без згоди військовослужбовця, крім таких випадків:

неможливість проходження військової служби військовослужбовцем у місцевості, до якої його переміщують, відповідно до висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

неможливість проживання членів сім'ї військовослужбовця за станом здоров'я в місцевості, до якої його переміщують, відповідно до документів, які це підтверджують;

у разі потреби догляду за непрацездатними чи хворими батьками, дружиною (чоловіком) або особами, які виховували його з дитинства замість батьків і були визнані опікунами та мешкають окремо від сім'ї військовослужбовця, відповідно до документів, які це підтверджують.

Військовослужбовець, який проходить військову службу за призовом, переміщується у зв'язку із службовою необхідністю та за станом здоров'я на нове місце військової служби без його згоди.

104. Переміщення військовослужбовця за станом здоров'я або за станом здоров'я членів його сім'ї здійснюється за рапортом військовослужбовця та за наявності відповідного медичного висновку.

Для переміщення в іншу місцевість військовослужбовець до рапорту додає відповідні документи, які підтверджують необхідність зміни місця проживання:

дружини (чоловіка);

його (її) неповнолітніх дітей, повнолітніх дітей - учнів (студентів) закладів освіти за денною формою навчання, які перебувають на утриманні військовослужбовця, та дітей-інвалідів I або II групи;

непрацездатних батьків військовослужбовця та його (її) дружини (чоловіка);

братів, сестер військовослужбовця та його (її) дружини (чоловіка), які перебувають на його (її) утриманні.

Переміщення на нове місце служби військовослужбовця, який проходить військову службу за контрактом, викликане потребою догляду за непрацездатними чи хворими батьками, дружиною (чоловіком) чи особами, які виховували його з дитинства замість батьків і були визнані опікунами та мешкають окремо від сім'ї військовослужбовця, здійснюється командирами бригад, рівнозначними їм і вище посадовими особами на підставі рапорту військовослужбовця та відповідних документів, які підтверджують потребу в постійному сторонньому догляді (допомозі, нагляді) за ними.

105. У разі коли переміщення військовослужбовця, який проходить військову службу за контрактом, на нове місце військової служби передбачає зміну місця проживання його сім'ї, а дружина (чоловік) військовослужбовця також проходить військову службу за контрактом, одночасно з прийняттям рішення про переміщення військовослужбовця до нового місця військової служби вирішується (за їх згодою) питання щодо переміщення у цю ж місцевість його (її) дружини (чоловіка).

Переміщення на нове місце військової служби не здійснюється також, якщо військовослужбовці, які перебувають у шлюбі, не можуть бути одночасно призначені на військові посади у межах одного населеного пункту (гарнізону), в разі відмови одного з них від звільнення з військової служби, а також якщо може виникнути обставина, що порушує вимоги частини першої статті 27 Закону України "Про запобігання корупції".

(абзац другий пункту 105 у редакції Указу
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013
,
із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Планова заміна військовослужбовців

106. Плановій заміні підлягають військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом на території України у місцевостях з установленим строком військової служби, а також військовослужбовці, які направлені за кордон.

Переміщення військовослужбовців у разі планової заміни в місцевості з установленим строком військової служби здійснюється відповідно до цього Положення. Перелік таких місцевостей визначається Кабінетом Міністрів України, а строк військової служби встановлюється відповідно до законодавства.

Повторне направлення військовослужбовців без їх згоди в місцевості з установленим строком військової служби раніше, ніж через п'ять років, не допускається.

Військовослужбовець, який проходить військову службу в місцевості з установленим строком військової служби, може бути залишений для дальшого проходження військової служби на строк до одного року. При цьому максимальний строк військової служби не може перевищувати встановленого законом строку військової служби в такій місцевості.

Перебування військовослужбовців у розпорядженні відповідних командирів

107. Зарахування військовослужбовців наказами по особовому складу в розпорядження посадових осіб, які мають право призначення на посади, для вирішення питання щодо їх подальшого службового використання допускається в разі:

1) розформування (реформування) військової частини або скорочення штатних посад, якщо до кінця встановленого строку проведення таких заходів не вирішено питання щодо подальшого службового використання вивільнених військовослужбовців;

2) якщо посада, на яку призначено військовослужбовця, належить до номенклатури призначення нижчої посадової особи і не є вакантною;

3) пониження в посаді у порядку виконання накладеного дисциплінарного стягнення або призначення на нижчу посаду на підставі висновку атестування, якщо неможливо відразу призначити військовослужбовця на нижчу посаду;

4) повернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, які є військовослужбовцями, після закінчення строку їх депутатських повноважень;

5) повернення військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти;

6) повернення військовослужбовців, які направлені за кордон без виключення зі списків особового складу військових частин, у яких вони проходили службу до направлення, якщо їх військові посади внаслідок організаційних заходів у військовій частині скорочено;

7) закінчення строку перебування військовослужбовців на посадах науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та необрання їх на такі посади за результатами нового конкурсу;

8) скасування допуску до державної таємниці - до вирішення питання подальшого проходження військової служби;

9) відрахування слухача денної форми навчання із закладу вищої освіти;

10) визнання військовослужбовця військово-лікарською комісією непридатним чи обмежено придатним до військової служби - до звільнення з військової служби;

11) якщо в особливий період випускники вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти після завершення навчання не можуть бути безпосередньо призначені на посади;

12) офіцери запасу, призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, - до призначення на посади;

13) здобуття військовослужбовцями освіти за денною формою у закладі вищої освіти іншого військового формування - до закінчення навчання;

14) відсторонення військовослужбовця від посади під час досудового розслідування або судового провадження - до закінчення строку застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження або до його скасування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, а якщо повідомлено про підозру у вчиненні військовослужбовцем злочину у сфері службової діяльності - до набрання вироком суду законної сили;

15) якщо стосовно військовослужбовців застосовано запобіжні заходи кримінального провадження у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою чи за вироком суду застосовані такі покарання, як арешт або тримання в дисциплінарному батальйоні;

16) якщо військовослужбовці відсутні понад десять діб - до повернення військовослужбовців у військову частину (у разі неприйняття іншого рішення про подальше проходження ними військової служби) або до дня набрання чинності рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими, або до дня набрання законної сили вироком суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі;

17) якщо військовослужбовці перебувають на тривалому лікуванні у зв'язку з отриманим пораненням або хворобою, отриманою в особливий період, чи в полоні як заручники або інтерновані особи - до їх повернення;

18) розформування (реформування) військової частини або скорочення штатних посад, які обіймають військовослужбовці, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показниками), за відсутності можливості перемістити таких військовослужбовців на вакантні посади - до закінчення відпустки по догляду за дитиною.

Військовослужбовці звільняються з посад та зараховуються в розпорядження посадових осіб наказами командирів (начальників), які мають право призначення на такі посади.

Військовослужбовці, зараховані в розпорядження відповідно до підпунктів 1 - 13 цього пункту, продовжують проходити військову службу згідно з цим Положенням, виконуючи обов'язки військової служби в межах, визначених посадовою особою, у розпорядженні якої вони перебувають.

Час перебування військовослужбовців на лікуванні, в основній або додатковій відпустці виключається із загального періоду перебування в розпорядженні відповідних командирів (начальників).

Військовослужбовець, якого звільнено з посади, вважається таким, що перебуває в розпорядженні відповідного командира (начальника) військової частини, у списках якої він перебуває, з дня, що настає за днем звільнення, та до дня, з якого він приступив до виконання обов'язків за новою військовою посадою, на яку його призначено (до дня зарахування у розпорядження посадової особи, яка має право призначення на посаду).

(пункт 107 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013
,
у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

108. Призначення на посади військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні відповідних командирів, проводиться в якомога коротший строк, але не пізніше ніж через два місяці з дня звільнення з попередньої посади, за винятком випадків, передбачених підпунктами 13 - 18 пункту 107 цього Положення.

(абзац перший пункту 108 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Військовослужбовці, призвані та прийняті на військову службу із запасу, призначаються на посади не пізніше ніж через два тижні з дня вибуття до місця служби, зазначеного у приписі військового комісаріату.

(абзац другий пункту 108 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Порядок призначення військовослужбовців на посади при проведенні організаційно-штатних заходів

109. Під час проведення організаційно-штатних заходів, унаслідок яких передбачається скорочення посад військовослужбовців, до кадрового органу номенклатури призначення не пізніше ніж за два місяці до встановлених строків проведення організаційних заходів подається список військовослужбовців, які вивільняються, з пропозиціями щодо їх дальшого службового використання.

У разі неможливості призначення військовослужбовців, які вивільняються, на рівнозначні посади вони:

призначаються на нижчі посади (не більш як на один ступінь чи за їх згодою більше ніж на один ступінь);

зараховуються в розпорядження відповідного командира (начальника) згідно з підпунктом 1 пункту 107 цього Положення;

звільняються з військової служби в установленому порядку (в разі відсутності згоди призначення на нижчі посади більше ніж на один ступінь або відсутності згоди переміщення на посади у випадках, визначених абзацами третім - п'ятим пункту 103 цього Положення).

(абзац другий пункту 109 замінено чотирма абзацами
 згідно з Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом шостим)

Грошове забезпечення військовослужбовців, звільнених з військової посади, до вступу до виконання обов'язків за новою посадою здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

110. Під час проведення організаційно-штатних заходів, унаслідок яких передбачається скорочення військових посад, на вакантні посади в першу чергу призначаються військовослужбовці, які згідно із законодавством належать до категорії громадян, що користуються переважним правом залишення на службі чи першочерговим правом призначення на вакантні посади. Призначення всіх інших військовослужбовців здійснюється після вирішення питання щодо дальшого службового використання вивільнених військовослужбовців.

Порядок тимчасового виконання обов'язків

111. У зв'язку зі службовою необхідністю на військовослужбовця, який займає штатну посаду, може бути покладено тимчасове виконання обов'язків за іншою рівнозначною або вищою посадою, а саме:

1) вакантною - за його згодою;

2) невакантною - у разі тимчасової відсутності, усунення чи відсторонення від посади військовослужбовця, який її займає.

Безперервний строк тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою не повинен перевищувати шести місяців, а за невакантною - чотирьох місяців, за винятком випадку, передбаченого пунктом 117 цього Положення.

На військовослужбовця, який займає штатну посаду, за його згодою може бути покладено виконання обов'язків за невакантною посадою на час перебування військовослужбовця, який її займає, у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показниками).

На військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні відповідних командирів (начальників), тимчасове виконання обов'язків за вакантною посадою може бути покладено на строк не більше двох місяців.

112. Тимчасове виконання обов'язків покладається на військовослужбовців наказом командира (начальника) військової частини.

Для тимчасового виконання обов'язків за вакантними і невакантними посадами можуть призначатися:

1) особи рядового складу - на військові посади, за якими штатами (штатними розписами) передбачені військові звання рядового, сержантського і старшинського складу до старшого сержанта включно, якщо їм не підпорядковані особи сержантського і старшинського складу;

(підпункт 1 пункту 112 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013
,
у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

2) особи сержантського і старшинського складу - на військові посади, за якими штатами (штатними розписами) передбачені військові звання сержантського і старшинського або молодшого офіцерського складу, якщо їм не підпорядковані офіцери;

(підпункт 2 пункту 112 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

3) молодші офіцери - на військові посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання молодших офіцерів або старших офіцерів;

4) старші офіцери - на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання старших офіцерів або військові звання осіб вищого офіцерського складу.

Для тимчасового заміщення посад, укомплектованих військовослужбовцями-жінками, на період відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами, а також посад, укомплектованих військовослужбовцями на період відпусток по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показниками), командири (начальники) військових частин можуть тимчасово приймати на роботу цивільних осіб, які мають споріднені спеціальності, з укладенням з ними на цей період трудового договору.

Тимчасове заміщення вакантних військових посад цивільними особами на умовах строкового трудового договору здійснюється у випадках та в порядку, визначених Міністерством оборони України.

(абзац восьмий пункту 112 із змінами, внесеними згідно з
 Указами Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013,
від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Порядок усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків, відсторонення від виконання службових повноважень, повноважень на посаді або відсторонення від посади

(назва підрозділу розділу IV у редакції Указу
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

113. Усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Військовослужбовець, стосовно якого складено протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, або військове адміністративне правопорушення, може бути відсторонений від виконання службових обов'язків за рішенням командира до закінчення розгляду справи судом чи вирішення питання подальшого проходження військової служби.

(абзац другий пункту 113 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Військовослужбовець, стосовно якого винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді до розгляду справи судом.

Відсторонення військовослужбовця від посади як захід забезпечення кримінального провадження здійснюється відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Військовослужбовці, які усунуті від виконання службових обов'язків, відсторонені від виконання службових повноважень, відсторонені від виконання повноважень на посаді або відсторонені від посади (якщо до них не застосовано запобіжних заходів кримінального провадження у виді домашнього арешту або тримання під вартою), продовжують проходити військову службу згідно з цим Положенням, виконуючи обов'язки військової служби у межах, визначених командиром (начальником) військової частини.

Грошове забезпечення військовослужбовців, які усунуті від виконання службових обов'язків, відсторонені від виконання повноважень на посаді або відсторонені від посади, здійснюється в порядку, визначеному Міністерством оборони України.

Поновлення у правах усунутих від виконання службових обов'язків відбувається відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Військовослужбовці, відсторонені від виконання службових повноважень, у разі закриття провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення за відсутності події або складу адміністративного правопорушення поновлюються у виконанні службових повноважень та їм виплачується грошове забезпечення в установлених розмірах за весь час такого відсторонення.

Військовослужбовці, які були відсторонені від посади, поновлюються в установленому порядку на посаді в разі скасування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження, ухвалення судом виправдувального вироку, закриття кримінального провадження, а військовослужбовці, які були відсторонені від виконання повноважень на посаді, поновлюються у виконанні повноважень на посаді у разі ухвалення судом виправдувального вироку, закриття кримінального провадження.

Грошове забезпечення, яке втратили відсторонені від посади військовослужбовці внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду, відшкодовується їм у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду".

(пункт 113 у редакції Указу Президента
 України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

Особливості проходження військової служби військовослужбовцями, які направляються за кордон

114. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом та мають необхідну професійну і психологічну підготовку, можуть бути направлені за кордон.

115. Добір та направлення за кордон військовослужбовців здійснюються на добровільній основі відповідно до їх рапортів у порядку, що визначається Міністерством оборони України.

(абзац перший пункту 115 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Добір військовослужбовців для направлення за кордон здійснюється з резерву кандидатів для направлення за кордон.

Порядок створення резерву для направлення за кордон та вимоги до кандидатів визначаються Міністерством оборони України.

(абзац третій пункту 115 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

116. На військовослужбовців, які направляються за кордон, оформляються виїзні справи у порядку, визначеному Міністерством оборони України.

(пункт 116 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

117. Військовослужбовці, які призначаються на посади у багатонаціональних органах військового управління, а також направлені для навчання строком до одного року за кордон, не виключаються зі списків особового складу військових частин. Посади, що вивільнені такими військовослужбовцями, зберігаються невакантними на строк їх перебування за кордоном. Дозволяється покладати тимчасове виконання обов'язків за невакантними посадами на інших військовослужбовців у встановленому порядку. Після закінчення строку військової служби або навчання військовослужбовці повертаються до попереднього місця служби.

118. Направлення військовослужбовців для навчання за кордон на строк понад два місяці здійснюється наказами Міністра оборони України.

(абзац перший пункту 118 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

Вимоги до кандидатів на навчання за кордоном визначаються Міністерством оборони України.

(абзац другий пункту 118 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

Особливості проходження військової служби військовослужбовцями, яким призначено кримінальне покарання

119. Військовослужбовці, до яких застосовано таке покарання, як арешт, проходять військову службу з урахуванням обмежень, що застосовуються до них згідно з правилами утримання військовослужбовців на гауптвахті, передбаченими Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

120. Військовослужбовці, до яких застосовано таке покарання, як арешт або службове обмеження для військовослужбовців, не можуть бути підвищені у військовому званні, призначені на вищу посаду або переміщені до нового місця служби, крім випадку, передбаченого пунктом 103 цього Положення.

Військовослужбовці, до яких застосовано таке покарання, як тримання в дисциплінарному батальйоні, звільняються з посади і зараховуються в розпорядження відповідного командира (начальника) згідно з підпунктом 15 пункту 107 цього Положення.

(пункт 120 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

121. Військовослужбовці, які були незаконно засуджені або незаконно притягнуті до кримінальної відповідальності, в разі скасування вироку суду або винесення судом виправдувального вироку, в разі закриття кримінального провадження направляються до військових частин для дальшого проходження служби, де їх поновлюють у колишніх військових званнях (у разі їх позбавлення) і на посадах або звільняють з військової служби у запас (відставку) з поновленням у колишніх військових званнях (у разі їх позбавлення).

(абзац перший пункту 121 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

До загального строку військової служби зараховується час відбування військовослужбовцями покарання в місцях позбавлення або обмеження волі та перебування під вартою, а для військовослужбовців строкової військової служби - час перебування в дисциплінарному батальйоні, якщо вони були незаконно засуджені або незаконно притягнуті до кримінальної відповідальності, у разі скасування вироку суду або ухвалення судом виправдувального вироку, закриття кримінального провадження.

(абзац другий пункту 121 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

До загального строку військової служби, строку вислуги у військовому званні та до строку контракту не зараховується час відбування військовослужбовцем такого покарання, як арешт (крім випадків, передбачених статтею 55 Кримінально-виконавчого кодексу України), строк самовільного залишення військової частини або місця служби на строк понад десять діб незалежно від причини залишення, а також час відбування військовослужбовцем покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні.

(абзац третій пункту 121 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Направлення військовослужбовців до інших військових формувань

122. Направлення військовослужбовців із Державної спеціальної служби транспорту до інших військових формувань з виключенням зі списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту здійснюється за їх згодою та оформляється:

на осіб офіцерського складу і прапорщиків - наказами Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;

на осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу - розпорядженнями начальника головного штабу - першого заступника Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

V. Відрядження

123. Військовослужбовці можуть бути направлені у службові відрядження самостійно або у складі підрозділу (команди) з метою:

навчання на курсах, проходження зборів, вступу до вищих військових закладів освіти, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

участі у заходах, пов'язаних із виконанням завдань за призначенням;

забезпечення охорони, супроводження і доставки військових вантажів, озброєння, техніки та інших матеріальних засобів;

супроводження нарочних з таємними документами і матеріалами або як нарочні;

супроводження (за потреби) окремих військовослужбовців, хворих або команд військовослужбовців та конвоювання заарештованих і засуджених;

отримання нагород;

участі в засіданнях військових судів або прибуття за викликом органів досудового розслідування;

(абзац восьмий пункту 123 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

участі у планових заходах (збори, семінари, засідання, наради тощо);

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

реабілітації за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), пов'язаних із виконанням ними обов'язків військової служби, та забезпечення супроводження таких військовослужбовців;

(пункт 10 доповнено новим абзацом одинадцятим
 згідно з Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - чотирнадцятий
 вважати відповідно абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим)

в інших випадках за викликом (розпорядженням) старших командирів (начальників).

Курсанти (слухачі), крім випадків, зазначених в абзацах другому - одинадцятому цього пункту, можуть бути направлені у службові відрядження самостійно або у складі команди з метою проходження практики або військового стажування.

Направлення у відрядження військовослужбовців-жінок вагітних та тих, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, без їх згоди не допускається.

Військовослужбовці направляються у службові відрядження за рішенням командирів (начальників) військових частин на підставі розпоряджень старших командирів (начальників), про що видається наказ командира (начальника) військової частини по стройовій частині.

124. Військовослужбовцям, які направляються у відрядження, видається посвідчення про відрядження встановленого зразка.

Військовослужбовці після прибуття до пункту відрядження зобов'язані у встановлений строк з'явитися до посадової особи, в розпорядження якої вони були відряджені, повідомити командира своєї військової частини про прибуття, в установленому порядку стати на облік і виконувати поставлені завдання.

125. Під час прямування до місця відрядження та повернення з нього військовослужбовцям заборонено відхилятися від зазначеного у посвідченні про відрядження маршруту або здійснювати самовільні зупинки в проміжних пунктах.

У разі затримки в дорозі з незалежних від військовослужбовця причин він повинен отримати відповідну позначку в посвідченні про відрядження або довідку про причину затримки у військового коменданта на транспорті або начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи військового комісара, а в разі їх відсутності - в адміністрації шляхів сполучення або місцевій державній адміністрації чи в органі місцевого самоврядування, а також повідомити про затримку командира (начальника) військової частини, в якій він проходить військову службу.

У разі втрати в дорозі службових або особистих документів, зброї, іншого військового майна відряджений військовослужбовець повинен негайно повідомити про це військового коменданта на транспорті або начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи військового комісара, а в разі їх відсутності - посадових осіб органу внутрішніх справ, адміністрації шляхів сполучення або місцевої державної адміністрації чи органу місцевого самоврядування, а також командира військової частини, в якій він проходить військову службу.

126. Військовослужбовець за наявності поважних причин, що перешкоджають йому своєчасно вибути з пункту службового відрядження до місця постійної служби (навчання), повинен повідомити про це командира (начальника) військової частини через начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військового комісара, а в разі їх відсутності - через посадових осіб місцевої державної адміністрації чи органу місцевого самоврядування із зазначенням причин затримки.

Поважними причинами затримки військовослужбовця у відрядженні понад строки, зазначені в посвідченні про відрядження, є хвороба, що позбавила його можливості своєчасно повернутися з відрядження, стихійне лихо, інші надзвичайні ситуації. Причини затримки повинні бути підтверджені відповідними документами.

127. Про затримку військовослужбовця понад строк, зазначений у посвідченні про відрядження, посадова особа, в розпорядження якої він прибув, або начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи військовий комісар зобов'язані повідомити командира (начальника), який направив військовослужбовця у відрядження, із зазначенням причин його затримки.

У разі порушення військовослужбовцем військової дисципліни в період відрядження начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військовий комісар мають право припинити відрядження з відповідною позначкою про це у посвідченні про відрядження, строку прибуття військовослужбовця до військової частини, повідомивши про це командира (начальника) військової частини.

128. У разі неповернення військовослужбовця з відрядження в установлений строк та відсутності повідомлення про причини його затримки командир (начальник) військової частини негайно надсилає запит посадовій особі, в розпорядження якої був відряджений військовослужбовець, або начальнику органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи військовому комісару. Після одержання відповіді на запит про те, що відряджений не прибув до пункту призначення або своєчасно вибув до своєї військової частини, командир (начальник) військової частини організовує його розшук в установленому порядку.

Прикомандирування народних депутатів України та депутатів місцевих рад, які є військовослужбовцями, відрядження військовослужбовців до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти із залишенням на військовій службі

(назва підрозділу розділу V у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

129. Прикомандирування депутатів, які є військовослужбовцями, оформлюється наказами Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту на підставі офіційно оприлюднених результатів виборів народних депутатів України або на підставі рішення відповідної місцевої ради про обрання їх на виборну посаду.

130. Після закінчення строку або дострокового припинення депутатських повноважень депутат, який є військовослужбовцем, направляється у місячний строк у розпорядження Державної спеціальної служби транспорту для дальшого проходження військової служби на попередній або за його згодою іншій рівнозначній посаді з приписом (супровідним листом) та розпорядженням про звільнення з посади.

До зазначеного строку не включається час перебування військовослужбовця у відпустці, відрядженні, на лікуванні чи під вартою.

131. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період) за їх згодою можуть бути відряджені в інтересах оборони держави та її безпеки до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти із залишенням на військовій службі, але зі звільненням із займаної посади та подальшим призначенням на посаду відповідно до Переліку посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами, який затверджується Президентом України.

Для заміщення вакантних посад у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, державних та комунальних закладах освіти їх керівники надсилають до Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту письмовий запит про основні характеристики зазначених посад та професійні, освітні і кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати військовослужбовці для зайняття таких посад.

На підставі письмового запиту Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту здійснюється добір військовослужбовців для відрядження на посади в державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, державних та комунальних закладах освіти.

Рішення про відрядження військовослужбовців приймається Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Відрядження оформлюються на підставі запиту керівника відповідного державного органу, підприємства, установи, організації, державного або комунального закладу освіти, рапорту військовослужбовця та відповідного подання наказами Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту по особовому складу.

Про призначення відряджених військовослужбовців на посади керівники державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти письмово повідомляють Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту.

(пункт 131 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013
,
у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

132. За погодженням з Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту керівник державного органу, підприємства, установи, організації, державного або комунального закладу освіти звільняє з посади відряджених військовослужбовців та направляє їх у розпорядження Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту:

(абзац перший пункту 132 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013
,
у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

після виконання визначеного обсягу робіт оборонного характеру;

за зверненням військовослужбовця;

у разі невиконання військовослужбовцем обов'язків за займаною посадою.

За потреби Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту має право в будь-який час відкликати з державного органу, підприємства, установи, організації, державного чи комунального закладу освіти відряджених військовослужбовців, повідомивши про таке відкликання їх керівникам, із наданням відповідної заміни.

(абзац п'ятий пункту 132 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Звільнені з посади відряджені військовослужбовці направляються у розпорядження Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту з приписом, службовою характеристикою та наказом (розпорядженням) про звільнення з посади.

Після повернення в розпорядження Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту військовослужбовці призначаються на посаду з урахуванням рівня їх освіти, фізичної підготовки та стану здоров'я, але не нижчу за ту, з якої вони відряджалися.

133. За відрядженими до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти військовослужбовцями та членами їх сімей зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені чинним законодавством для військовослужбовців. Виплата грошового забезпечення відрядженим військовослужбовцям здійснюється у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

(пункт 133 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

134. Нагородження відряджених військовослужбовців державними нагородами України та відзнаками Міністерства оборони України здійснюється на загальних підставах за поданням керівників державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, до яких вони відряджені, а за потреби - за спільним поданням керівника державного органу та Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

(пункт 134 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

VI. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації

Підготовка громадян до проходження військової служби за контрактом та підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації) осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу

135. Підготовка громадян, прийнятих на військову службу за контрактом, та підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації) осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу здійснюються шляхом навчання на спеціальних курсах підготовки у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах Державної спеціальної служби транспорту, Збройних Сил України, інших військових формувань (далі - навчальні частини) за погодженням із керівниками таких військових формувань.

(абзац перший пункту 135 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013
,
у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Порядок направлення до навчальних частин для підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу, строки підготовки, рівень підготовки та перелік спеціальностей, за якими проводиться підготовка, визначаються Міністерством оборони України за погодженням із центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані ці навчальні частини.

(абзац другий пункту 135 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

Особи рядового складу, сержантського та старшинського складу, які навчаються у навчальних частинах, іменуються курсантами навчальних частин.

136. Курсанти навчальних частин після закінчення курсу підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) складають іспити за відповідними навчальними програмами.

Курсантам навчальних частин, які пройшли навчання за програмами третього рівня підготовки і склали встановлені іспити, присвоюється у порядку, визначеному цим Положенням, відповідне військове звання.

137. Після закінчення навчання військовослужбовці, як правило, повертаються до військових частин, з яких вони прибули на навчання.

Направлення військовослужбовців, уперше прийнятих на військову службу за контрактом із числа громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок, які не перебувають на військовому обліку, після закінчення навчання у навчальних частинах до військових частин для дальшого проходження військової служби здійснюється розпорядженнями начальника головного штабу - першого заступника Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Командир (начальник) військової частини забезпечує військовослужбовців, які проходили підготовку, та членів їх сімей документами для безоплатного проїзду або грошима на проїзд до нового місця служби та перевезення особистих речей.

138. Відрахування курсантів із навчальних частин за станом здоров'я в разі виникнення у них під час навчання захворювань здійснюється на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби.

Військовослужбовці, які відраховані з навчальної частини до закінчення навчання, повертаються до військових частин, з яких вони прибули на навчання; військовослужбовці, прийняті на військову службу за контрактом із числа громадян призовного віку, які не проходили строкову військову службу, направляються для проходження строкової військової служби; військовослужбовці, прийняті на військову службу за контрактом із числа військовозобов'язаних, а також жінок, звільняються з військової служби та направляються для постановки на військовий облік за місцем проживання.

Про відрахування військовослужбовця, який проходить військову службу за контрактом, з навчальної частини у послужному списку його особової справи робиться відповідний запис, який скріплюється печаткою.

Рішення про відрахування військовослужбовців приймається Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Підготовка (навчання) громадян для проходження військової служби на посадах офіцерського складу

139. Підготовка (навчання) громадян для проходження військової служби в Державній спеціальній службі транспорту на посадах офіцерського складу, а також їх перепідготовка (підвищення кваліфікації) здійснюється у вищих військових закладах освіти, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти або у закладах вищої освіти інших військових формувань у разі відсутності можливості підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти Державної спеціальної служби транспорту.

(абзац перший пункту 139 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Громадяни, які під час навчання у таких закладах освіти мають військові звання офіцерського складу, є слухачами, інші - студентами або курсантами.

Жінки можуть проходити підготовку для проходження військової служби на посадах офіцерського складу за спеціальностями, перелік яких визначається Міністерством оборони України.

(абзац третій пункту 139 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

140. Організація і проведення роботи з військово-професійної орієнтації та попереднього добору кандидатів на навчання до вищих військових закладів освіти, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти із числа молоді здійснюється військовими комісаріатами, а з числа військовослужбовців - військовими частинами.

(абзац перший пункту 140 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Прийом громадян до вищих військових закладів освіти, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти здійснюється в порядку, визначеному правилами прийому до зазначених закладів освіти, відповідно до умов прийому до закладів вищої освіти України, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Порядок добору та направлення громадян на підготовку (навчання) та порядок проведення підготовки громадян до проходження військової служби на посадах офіцерського складу встановлюються Міністерством оборони України та центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані ці заклади освіти.

(абзац третій пункту 140 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

Порядок направлення на навчання, строки, послідовність і періодичність проведення підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) осіб офіцерського складу визначаються Міністерством оборони України.

(абзац четвертий пункту 140 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

141. Військовослужбовці, які висловили бажання вступити до вищих військових закладів освіти, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, подають рапорти по команді на ім'я командира (начальника) військової частини.

Рішення про зарахування військовослужбовців кандидатами на навчання приймається командиром (начальником) військової частини після проходження ними медичного огляду. У разі потреби подаються матеріали для оформлення їм допуску до державної таємниці.

У разі відмови військовослужбовцю у прийомі до вищого військового закладу освіти, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти через невідповідність умовам прийому обов'язково зазначаються причини відмови, про що військовослужбовцю повідомляється в індивідуальній бесіді.

Рішення про підготовку відповідних документів і направлення їх до закладів освіти приймається командирами бригад (та їм рівнозначними) після розгляду пропозицій відповідних командирів військових частин.

142. Студенти військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти приймаються на військову службу (навчання) за контрактом після здобуття вищої освіти ступеня бакалавра. За наявності такої освіти та бажання продовжити навчання для проходження військової служби за контрактом на посадах офіцерського складу вони укладають контракт про навчання та контракт про проходження військової служби (на посадах офіцерського складу після здобуття відповідного ступеня вищої освіти).

(абзац перший пункту 142 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Після прийняття студентів на військову службу за контрактом їх матеріальне та фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів державного бюджету відповідно до кошторису Державної спеціальної служби транспорту.

143. Після зарахування до списків особового складу вищого військового закладу освіти, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти курсанти проходять первинну військово-професійну підготовку.

Курсанти під час проходження військової служби (навчання) можуть призначатися до складу добового наряду для підтримання внутрішнього порядку, охорони особового складу, озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, приміщень і майна вищого військового закладу освіти, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти, здійснення контролю за станом справ у підрозділах, своєчасного вжиття заходів щодо запобігання правопорушенням, виконання інших обов'язків внутрішньої служби, а також для несення гарнізонної служби та служби гарнізонних варт у порядку, визначеному статутами Збройних Сил України.

Курсанти-жінки, як правило, до складу добового наряду не призначаються, крім випадків, визначених статутами Збройних Сил України.

144. Курсанти першого і другого курсів розміщуються в казармах (спальних приміщеннях) у порядку, встановленому Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України для військовослужбовців строкової військової служби.

Курсанти третього і наступних курсів (слухачі - незалежно від курсу) мають право проживати в гуртожитках, які розташовані на території вищого військового закладу освіти, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти, а сімейні - в сімейних гуртожитках або з дозволу керівника вищого військового закладу освіти, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти - у жилих приміщеннях за межами закладу освіти.

Для курсантів-жінок незалежно від курсу навчання обладнуються окремі гуртожитки (спальні приміщення).

Курсанти першого і другого курсів звільняються з розташування вищого військового закладу освіти, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти в порядку, встановленому для військовослужбовців строкової військової служби. Курсанти третього і наступних курсів (слухачі - незалежно від курсу) звільняються відповідно до розпорядку дня і мають право перебувати поза розташуванням вищого військового закладу освіти, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти після закінчення навчальних занять і обов'язкових годин самостійної роботи до початку занять наступного дня.

Питання, пов'язані з проживанням курсантів (слухачів) у казармах (спальних приміщеннях) і гуртожитках, а також їх соціально-побутові умови визначаються вищими військовими закладами освіти, військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти згідно з вимогами статутів Збройних Сил України, нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані ці заклади освіти.

(абзац п'ятий пункту 144 у редакції Указу
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

Право носити цивільний одяг за межами розташування вищого військового закладу освіти, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти надається:

курсантам першого і другого курсів - під час перебування у відпустці;

курсантам третього і наступних курсів (слухачам - незалежно від курсу) - під час перебування у відпустці та у вільний від служби (навчання) час.

Одруженим курсантам третього і наступних курсів (слухачам - незалежно від курсу) за відсутності сімейного гуртожитку в розташуванні вищого військового закладу освіти, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти виплачується грошова компенсація за місцем навчання за тимчасовий піднайом (найм) жилого приміщення поза розташуванням вищого військового закладу освіти, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.

145. Курсантам вищого військового закладу освіти, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти з числа військовослужбовців строкової військової служби та осіб, які не проходили військову службу до зарахування на навчання, за відмінні і добрі оцінки в навчанні за результатами екзаменаційних сесій підвищуються посадові оклади в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Курсантам (слухачам) - відмінникам навчання можуть бути призначені стипендії Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії тощо.

Курсантам (слухачам), які не склали іспитів (заліків) під час екзаменаційної сесії з поважних причин (хвороба, сімейні обставини тощо), підтверджених відповідними документами, надається право на складення іспитів (заліків) у строки, визначені керівником вищого військового закладу освіти, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти.

146. Курсантам (слухачам) після закінчення навчання у вищих військових закладах освіти, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти присвоюється кваліфікація фахівця з вищою освітою, видаються диплом державного зразка та нагрудний знак, а також присвоюється первинне офіцерське звання.

Особам, які закінчили вищий військовий заклад освіти, військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти із золотою медаллю або дипломом з відзнакою, надається право на вибір місця військової служби. Прізвища військовослужбовців, які закінчили навчання із золотою медаллю, заносяться на Дошку пошани вищого військового закладу освіти, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти.

147. Відрахування з вищого військового закладу освіти, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти, поновлення на навчанні курсантів (слухачів) чи переведення їх з одного закладу освіти до іншого проводиться в порядку, визначеному центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані ці заклади освіти, та центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки відповідно до вимог цього Положення.

(пункт 147 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

148. Порядок та вимоги щодо прийому осіб офіцерського складу на навчання для отримання оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівня освіти встановлюється керівниками центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані заклади освіти, що здійснюють таке навчання.

Право військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, на отримання вищої освіти

149. Військовослужбовці рядового складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, можуть навчатися в закладах вищої освіти, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти без відриву від військової служби з метою здобуття вищої освіти за освітньо-професійними програмами, спорідненими з їх військовою спеціальністю, а ті з них, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, - також за освітньо-професійними програмами, що не є спорідненими з їх військовою спеціальністю.

Військовослужбовці рядового складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, та особи офіцерського складу (крім військовослужбовців військової служби за призовом осіб офіцерського складу), які здобули вищу освіту за державним замовленням та прослужили час, що дорівнює часу навчання для здобуття попередньої вищої освіти, для поглиблення професійних знань і здобуття вищої освіти можуть навчатися в закладах вищої освіти без відриву від військової служби.

(пункт 149 у редакції Указів Президента
 України від 08.04.2013 р. N 199/2013
,
від 31.01.2019 р. N 24/2019)

150. Вступ військовослужбовця на навчання до закладу вищої освіти без відриву від військової служби здійснюється з дозволу командирів військових частин, які утримуються на окремих штатах і за посадами яких передбачено військове звання полковника. Такий дозвіл надається на підставі рапорту військовослужбовця та оголошується наказом командира (начальника) військової частини, де військовослужбовець проходить військову службу.

(абзац перший пункту 150 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Навчання військовослужбовця не повинно перешкоджати виконанню ним службових обов'язків за займаною посадою.

(пункт 150 у редакції Указу Президента
 України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

Підвищення кваліфікації

151. Добір кандидатів для навчання на курсах підвищення кваліфікації здійснюється на підставі планів переміщення по службі з числа військовослужбовців, зарахованих до резерву кандидатів для просування по службі, та на підставі щорічних планів підвищення кваліфікації військовослужбовців, які потребують підвищення професійного рівня.

Підвищення кваліфікації військовослужбовців офіцерського складу, сержантського та старшинського складу з метою підтримання їх належного професійного рівня здійснюється не рідше одного разу на п'ять років.

152. Порядок організації підвищення кваліфікації військовослужбовців визначається Міністерством оборони України.

(пункт 152 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

VII. Проведення атестування

153. Атестування військовослужбовців проводиться для забезпечення правильного добору, розстановки, виховання і вдосконалення підготовки військових кадрів шляхом об'єктивного оцінювання професійного рівня, ділових та моральних якостей кожного військовослужбовця, відповідності їх посаді, визначення перспективи службового використання, створення резерву кандидатів для просування по службі та навчання.

154. Процес атестування військовослужбовців передбачає проведення щорічного оцінювання та періодичного атестування.

155. Атестуванню підлягають усі військовослужбовці, за винятком військовослужбовців, які є народними депутатами України чи депутатами місцевих рад, прикомандированих до Верховної Ради України чи до відповідних місцевих рад у зв'язку з обранням на посади, на яких вони працюють на постійній основі, та військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, а також військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період (за винятком атестації до присвоєння військового звання).

(пункт 155 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

156. Порядок та строки проведення атестуванння військовослужбовців визначаються Міністерством оборони України.

(пункт 156 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

VIII. Відпустки

157. Військовослужбовці мають право на відпустки. Надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них здійснюється відповідно до порядку, встановленого Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

158. Щорічні додаткові відпустки можуть бути використані одночасно зі щорічною основною відпусткою або в інший строк з урахуванням побажання військовослужбовців та інтересів військової служби. Їх тривалість не впливає на тривалість щорічної основної відпустки.

У разі переміщення військовослужбовця по службі невикористана ним відпустка (частина відпустки) надається за новим місцем військової служби.

159. Військовослужбовцям безпосередньо після закінчення ними навчання у вищих військових закладах освіти, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, а також ад'юнктам денної форми навчання та докторантам надається щорічна основна відпустка, тривалість якої встановлюється відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

160. Відпустки науково-педагогічним та педагогічним працівникам вищих військових закладів освіти, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти надаються, як правило, після закінчення навчального року.

161. Військовослужбовцям, кандидатури яких затверджено для направлення за кордон або зарахування на очну (денну) форму навчання до вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти, щорічна основна відпустка надається з урахуванням повного використання її до направлення за кордон або на навчання.

(пункт 161 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

162. Відпустки військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, надаються на загальних підставах.

(пункт 162 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

163. Щорічна основна відпустка надається згідно з графіком відпусток на наступний рік, що до 1 грудня затверджується командиром (начальником), який має право надавати відпустки військовослужбовцям, і доводиться під підпис до відома кожного військовослужбовця.

Щорічна основна відпустка надається з урахуванням необхідності підтримання постійної бойової готовності та проведення заходів з підготовки військових частин, часу використання відпусток у попередньому році, побажань і сімейних обставин військовослужбовця, висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

164. Щорічна основна відпустка переноситься на інший період або продовжується командиром (начальником) військової частини в разі:

1) захворювання військовослужбовця, на підставі довідки закладу охорони здоров'я, завіреної міським (районним) військовим комісаром, - на кількість діб хвороби військовослужбовця;

2) надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, на підставі медичного висновку;

3) виконання військовослужбовцем державних або громадських обов'язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від виконання обов'язків за посадою зі збереженням грошового забезпечення;

4) збігу щорічної основної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням.

165. Облік відпусток, що надаються військовослужбовцям, та постійний контроль за наданням відпусток згідно із затвердженими графіками здійснюються штабами військових частин.

Накази командирів військових частин про надання щорічних основних відпусток видаються не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком відпусток строку на підставі рапорту військовослужбовця, розглянутого його прямим начальником.

166. Після прибуття до місця проведення відпустки військовослужбовці зобов'язані стати на облік, а в разі вибуття - знятися з обліку в порядку, визначеному Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

167. У разі втрати відпускного квитка в дорозі або місці проведення відпустки військовослужбовець повинен доповісти про це начальнику органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військовому комісару за місцем проведення відпустки. Начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військовий комісар відповідно до даних обліку, а в разі відсутності даних - після встановлення особи військовослужбовця видає довідку, що засвідчує законність перебування військовослужбовця у відпустці, повідомляє про це командування за місцем військової служби військовослужбовця і здійснює контроль за своєчасним його відбуттям до місця служби.

168. Відпустку може бути продовжено в разі затримки на шляху до місця проведення відпустки або неможливості виїзду з місця проведення відпустки внаслідок перешкод у сполученні чи хвороби військовослужбовця, який прямує у відпустку або повертається з неї, на підставі документів, засвідчених посадовими особами, зазначеними в абзаці другому пункту 125 цього Положення, - на фактичний строк затримки, що підтверджується відповідними документами.

Право продовження військовослужбовцю відпустки належить начальнику органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військовому комісару за місцем проведення відпустки. Про строки і причини затримки начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військовий комісар негайно повідомляє командира (начальника) військової частини, з якої прибув військовослужбовець, і робить відповідну позначку у відпускному квитку.

169. У разі порушення військовослужбовцем військової дисципліни під час перебування у відпустці начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військовий комісар має право вжити до нього заходів, передбачених Дисциплінарним статутом Збройних Сил України. Про вжиті заходи та про вчинене правопорушення, якщо його вчинено за межами гарнізону, зазначені посадові особи повідомляють командира (начальника) військової частини.

170. У разі неповернення військовослужбовця чи неприбуття у зв'язку з відкликанням з відпустки в установлений строк та відсутності повідомлення про причини його затримки командир (начальник) військової частини негайно надсилає запит начальнику органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військовому комісару за місцем проведення військовослужбовцем відпустки. Після одержання відповіді на запит про те, що військовослужбовець не прибув до місця відпустки або своєчасно вибув до своєї військової частини, командир (начальник) військової частини організовує його розшук в установленому порядку.

(пункт 170 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

IX. Особливості проходження строкової військової служби

171. На строкову військову службу призиваються придатні до військової служби за станом здоров'я громадяни чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку, і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

(пункт 171 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

172. У випадках, передбачених частиною шостою статті 23 та частиною одинадцятою статті 25 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", строкову військову службу проходять військовослужбовці, прийняті на військову службу за контрактом із числа військовослужбовців строкової військової служби та громадян призовного віку, які не проходили строкову військову службу, в разі розірвання контракту про проходження військової служби, а також військовослужбовці чоловічої статі, відраховані з вищих військових закладів освіти, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти у разі розірвання контракту про навчання.

(абзац перший пункту 172 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

До строку строкової військової служби зазначених військовослужбовців зараховується тривалість військової служби за контрактом із розрахунку два місяці військової служби за контрактом за один місяць строкової військової служби.

Розрахунок строку військової служби здійснюється в порядку, встановленому Міністерством оборони України.

(абзац третій пункту 172 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

Звільнення у запас військовослужбовців, зазначених в абзаці першому цього пункту, провадиться відразу після вислуги ними встановлених строків строкової військової служби, передбачених частиною першою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Відповідно до частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" військовослужбовці строкової військової служби, які вислужили встановлені строки, у разі потреби за рішенням Президента України можуть бути затримані на військовій службі на строк до шести місяців або в разі настання особливого періоду продовжують проходити військову службу понад встановлені строки до строків, визначених частиною дев'ятою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", крім випадків, визначених пунктами "б", "в", "г" частини другої, пунктами "б", "в", "г", "ґ", "д", "е" частини третьої статті 26 зазначеного Закону.

(абзац четвертий пункту 172 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Присвоєння військових звань

173. Громадянам, призваним на строкову військову службу, військове звання солдата присвоюється наказом обласного військового комісара після формування команд для відправлення до військових частин.

174. Військовослужбовцям строкової військової служби присвоюються військові звання:

1) старшого солдата - командирами окремих військових частин, які користуються дисциплінарною владою командира батальйону та вище і мають право видавати накази командира військової частини по стройовій частині;

(підпункт 1 пункту 174 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

2) молодшого сержанта, сержанта - командирами бригад, полків і начальниками, які мають рівні з ними права, та вище.

175. Військовослужбовцям строкової військової служби присвоюються такі військові звання:

1) старший солдат - солдатам, призначеним на посади, за якими штатами (штатними розписами) передбачено військове звання старшого солдата, а також у порядку заохочення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України;

2) молодший сержант - військовослужбовцям рядового складу, які закінчили спеціальні курси в навчальних частинах за програмою підготовки сержантів і призначені на посади сержантського і старшинського складу;

3) сержант - молодшим сержантам, призначеним на посади, за якими штатами (штатними розписами) передбачено військове звання сержанта.

Сержантам строкової військової служби, які звільняються в запас, відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України в порядку заохочення може бути присвоєно чергове військове звання, на один ступінь вище за військове звання, передбачене штатною посадою, яку обіймав військовослужбовець під час звільнення в запас, до старшини включно.

(пункт 175 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

176. Присвоєння військових звань військовослужбовцям строкової військової служби здійснюється з урахуванням вимог пунктів 41, 57 і 58 цього Положення.

177. Військовослужбовці строкової військової служби, позбавлені військового звання старшого солдата, сержантських звань у дисциплінарному порядку, продовжують проходити військову службу у військовому званні солдата.

Призначення на посади

178. Перелік посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями строкової військової служби, та відповідні їм військові звання і тарифні розряди визначаються Міністерством оборони України.

(абзац перший пункту 178 із змінами, внесеними згідно з
 Указами Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013,
від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Право призначення на посади належить:

1) на посади, за якими передбачені військові звання старшого солдата, молодшого сержанта, сержанта, старшого сержанта, - командирам окремих військових частин, які мають дисциплінарні права командира батальйону і право видавати накази по стройовій частині, та вище;

(підпункт 1 пункту 178 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

2) на посади, за якими передбачені військові звання старшини, - командирам бригад, полків і начальникам, які мають рівні з ними права, та вище.

Призначення військовослужбовців строкової військової служби на посади та звільнення з посад, які вони займають, здійснюється наказом командира (начальника) військової частини по стройовій частині.

Солдати, які до призову на строкову військову службу пройшли підготовку з військово-технічних спеціальностей у закладах освіти Товариства сприяння обороні України та закладах професійної (професійно-технічної) освіти", призначаються на штатні військові посади відповідно до набутих військово-облікових спеціальностей.

(абзац шостий пункту 178 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Військовослужбовці строкової військової служби, які пройшли підготовку в навчальних частинах або набули практичних навичок під час проходження військової служби, призначаються на штатні військові посади відповідно до набутої ними спеціальності та присвоєного військового звання.

179. Просування по службі військовослужбовців строкової військової служби здійснюється залежно від їх професійних, ділових і моральних якостей, стану здоров'я та за наявності вакантних посад.

На посади, за якими передбачене військове звання молодшого сержанта, можуть призначатися підготовлені та дисципліновані солдати і старші солдати, які закінчили курси відповідного рівня підготовки в навчальних частинах, з одночасним присвоєнням їм військового звання молодшого сержанта.

На посади, за якими передбачені військові звання сержанта, старшого сержанта, старшини, у разі потреби можуть призначатися підготовлені та дисципліновані молодші сержанти, які гідні призначення на ці посади.

У разі необхідності призначення на зазначені посади осіб сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом молодші сержанти, які займають посади сержанта, старшого сержанта, старшини, переміщуються на посади, рівнозначні тим, які вони займали до цього призначення, а в разі відсутності таких - на інші посади.

Переміщення по службі

180. Переміщення по службі військовослужбовців строкової військової служби з однієї військової частини до іншої проводиться:

за службовою необхідністю;

за сімейними обставинами - внаслідок зміни сімейних обставин під час проходження військової служби, на підставі рапорту військовослужбовця або клопотання, порушеного військовим комісаріатом на прохання членів сім'ї військовослужбовця, та акта обстеження сімейного стану військовослужбовця, затвердженого обласним військовим комісаром;

за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

Переміщення по службі військовослужбовців строкової військової служби здійснюється:

1) у межах бригад з однієї військової частини до іншої - за розпорядженням начальника штабу бригади;

2) в інших випадках - за розпорядженням начальника головного штабу - першого заступника Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Переведення військовослужбовців строкової військової служби з Державної спеціальної служби транспорту до інших військових формувань здійснюється на підставі розпорядження начальника головного штабу - першого заступника Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту після погодження з органами військового управління цих формувань.

Дозволяється здійснювати переведення військовослужбовців строкової військової служби, які є братами-близнюками, для спільного проходження служби в одному підрозділі.

Переміщення за службовою необхідністю з однієї військової частини до іншої проводиться лише за наявності обгрунтованих підстав та в разі погодження цього переміщення відповідними посадовими особами.

Матеріали щодо переміщення військовослужбовців строкової військової служби, що подаються для прийняття рішення начальником головного штабу - першим заступником Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, повинні бути погоджені з відповідними командирами (начальниками) військових частин.

Відпустки

181. Військовослужбовці строкової військової служби мають право на такі види відпусток:

1) основна відпустка;

2) обов'язкова щорічна відпустка - для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) відпустка за сімейними обставинами;

4) додаткова відпустка як вид заохочення;

5) відпустка для лікування у зв'язку із хворобою.

Надання військовослужбовцям строкової служби відпусток та відкликання з них здійснюються відповідно до порядку, встановленого Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

(пункт 181 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

182. Відпустка військовослужбовцям строкової військової служби, що належать до 2 або 3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надається після проходження ними не менш як трьох місяців строкової військової служби, але не пізніше ніж за два місяці до закінчення встановленого строку такої служби тривалістю:

для осіб, яким установлено строк служби до 12 місяців, - 30 діб;

для осіб, яким установлено строк служби до 18 місяців, - 30 діб за перший рік служби та 15 діб за другий рік служби.

(абзац третій пункту 182 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

183. Додаткова відпустка як заохочення для військовослужбовців строкової військової служби надається один раз за весь період цієї служби тривалістю до 5 діб без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад. Така відпустка надається за високі показники в професійній підготовці, зразкову військову дисципліну, вмілу експлуатацію озброєння, техніки і оголошується наказом командира військової частини по стройовій частині.

Додаткова відпустка надається військовослужбовцю, як правило, разом із відпустками, зазначеними у пункті 181 цього Положення, а в разі, якщо військовослужбовець не має права на такі відпустки або їх використано, - додаткова відпустка надається протягом місяця з дня оголошення заохочення.

184. Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою надається на підставі висновку госпітальної (гарнізонної) військово-лікарської комісії, а також військово-лікарської комісії при військовому комісаріаті або лікарської комісії цивільного закладу охорони здоров'я, якщо таким комісіям надано права госпітальної військово-лікарської комісії.

У разі неможливості з поважних причин використати відпустку для лікування у зв'язку з хворобою за межами військової частини військовослужбовець строкової військової служби може бути залишений у військовій частині зі звільненням його на час відпустки від усіх робіт, занять, несення служби у добовому наряді та варті. Така відпустка при військовій частині проводиться, як правило, в медичному пункті (лазареті) військової частини зі здійсненням необхідних лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів.

Військовослужбовці строкової військової служби під час відпустки для лікування у зв'язку з хворобою за розпорядженням командира військової частини або начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, військового комісара можуть направлятися на медичний огляд за місцем проведення відпустки. Продовження відпустки для лікування у зв'язку з хворобою таким військовослужбовцям визначається відповідно до постанови військово-лікарської комісії.

Особи, яким до закінчення строку, встановленого для проходження строкової військової служби, залишилося служити менше одного місяця, відпустку для лікування у зв'язку з хворобою проводять при військовій частині.

Особливості проходження строкової військової служби особами, засудженими до тримання у дисциплінарному батальйоні (на гауптвахті)

185. Військовослужбовці строкової військової служби, направлені для відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, виключаються зі списків військової частини, де вони проходили військову службу до засудження, з дня набрання вироком законної сили.

Військовослужбовцям строкової військової служби, які відбували покарання у дисциплінарному батальйоні (на гауптвахті), час відбування покарання до строку строкової військової служби не зараховується. Час відбування покарання може бути зарахований до строку строкової військової служби у випадках, передбачених Положенням про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України.

Військовослужбовці строкової військової служби, звільнені з дисциплінарного батальйону (гауптвахти), направляються для дальшого проходження строкової військової служби, як правило, в ті самі військові частини, де вони проходили строкову військову службу до засудження.

Звільнення з військової служби

186. Звільнення військовослужбовців строкової військової служби проводиться на підставі указу Президента України та після видання наказу Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту командиром військової частини, який має право видавати накази по стройовій частині.

(абзац перший пункту 186 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

У разі потреби військовослужбовці строкової військової служби, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, можуть бути затримані за рішенням Президента України на службі на строк до шести місяців.

Військовослужбовців строкової військової служби, які під час її проходження оволоділи у повному обсязі професійними навичками відповідно до займаних посад, дисципліновані, зразково виконують службові обов'язки, командир військової частини має право звільнити в запас на місяць раніше строків, установлених для проходження строкової військової служби, але не раніше видання указу Президента України про черговий призов на строкову військову службу та про звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби.

187. План звільнення військовослужбовців строкової військової служби, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, затверджується командиром військової частини не пізніше ніж за 10 днів до початку проведення звільнення військовослужбовців в запас.

Дату звільнення зі строкової військової служби військовослужбовцям доводять безпосередні командири не пізніше ніж через два дні після затвердження плану їх звільнення в запас.

188. Військовослужбовці строкової військової служби, які підлягають звільненню в запас, але перебувають у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, строк якої закінчується за п'ять днів до початку звільнення в запас, до місця військової служби не повертаються, а після погодження з командирами військових частин звільняються в запас за рішенням відповідних військових комісарів за місцем проведення відпустки. Про прийняте рішення повідомляються командири військових частин, які надсилають до відповідних військових комісаріатів необхідні документи для взяття на військовий облік звільнених у запас військовослужбовців.

Військовослужбовці, які вислужили встановлені строки строкової військової служби і перебувають на лікуванні (обстеженні) у військово-лікувальних закладах, підлягають огляду військово-лікарською комісією після закінчення лікування (обстеження). Звільнення цих осіб зі строкової військової служби здійснюється наказом начальника військово-лікувального закладу після погодження з командирами військових частин, в яких проходили службу військовослужбовці.

189. Військовослужбовці строкової військової служби можуть бути звільнені зі строкової військової служби достроково відповідно до частини третьої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

У разі надходження рапорту від військовослужбовця або заяви від його родичів про дострокове звільнення в запас за сімейними обставинами командир військової частини зобов'язаний надіслати у триденний строк до відповідного військового комісаріату за місцем проживання сім'ї військовослужбовця запит для перевірки його сімейного стану.

Районний військовий комісар, одержавши документи від командира військової частини або заяву безпосередньо від родичів військовослужбовця про дострокове звільнення в запас, призначає комісію, яка перевіряє в десятиденний строк сімейний стан родичів військовослужбовця. За результатами перевірки складається акт обстеження, який надсилається для розгляду обласному військовому комісару.

Обласний військовий комісар зобов'язаний у триденний строк розглянути документи про дострокове звільнення військовослужбовця зі строкової військової служби і за наявності законних підстав надіслати їх командиру військової частини, де проходить службу військовослужбовець.

У разі відсутності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця зі строкової військової служби за сімейними обставинами обласний військовий комісар надає заявнику відповідь про причини відмови і повідомляє про це командира військової частини, де проходить службу військовослужбовець.

190. Командир військової частини не пізніше трьох діб після отримання від обласного військового комісара акта обстеження сімейного стану родичів військовослужбовця та нотаріально завірених копій документів, що підтверджують причину дострокового звільнення, зобов'язаний:

1) за наявності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця, за винятком зміни сімейних обставин, пов'язаною з народженням у нього дитини, надіслати документи за підпорядкованістю до Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту для прийняття рішення щодо дострокового звільнення.

Рішення про дострокове звільнення військовослужбовця приймається не пізніше ніж через три дні з дати надходження відповідних документів. Командир військової частини на підставі одержаного рішення не пізніше ніж через три дні звільняє військовослужбовця достроково в запас за сімейними обставинами;

2) за наявності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця у зв'язку зі зміною сімейних обставин, пов'язаної з народженням у нього дитини, прийняти рішення про звільнення військовослужбовця в запас;

3) у разі відсутності законних підстав для дострокового звільнення із строкової військової служби надати відповідь обласному військовому комісару (заявнику) із зазначенням причин відмови.

191. Грошове, продовольче, речове та інше забезпечення військовослужбовців, які звільняються зі строкової військової служби, здійснюється відповідно до законодавства.

Військовослужбовцям, звільненим зі строкової військової служби у запас, командування військової частини видає обліково-послужну картку, припис, службову характеристику та медичну книжку.

Військовослужбовці строкової військової служби за їх бажанням можуть бути звільнені в запас у власному цивільному одязі.

X. Особливості проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу

192. На військову службу за призовом осіб офіцерського складу в разі потреби за наказом Міністра оборони України призиваються офіцери запасу на строк, у кількості і за військово-обліковими спеціальностями, визначеними Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Початком проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу є день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату. Про призов таких громадян на військову службу військові комісаріати письмово інформують державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, в яких зазначені громадяни працюють, навчаються або зареєстровані як безробітні.

(абзац другий пункту 192 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

193. Офіцери, призвані на військову службу, направляються у розпорядження Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту та переміщуються по службі на підставах і в порядку, визначених цим Положенням. Вони виконують обов'язки і користуються правами, пільгами і забезпечуються всіма видами забезпечення, що передбачені для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, якщо інше не передбачено законодавством.

Офіцери, призвані на військову службу, за наявності у Державній спеціальній службі транспорту вакантних посад із відповідною військово-обліковою спеціальністю за їх бажанням після закінчення встановленого строку військової служби за призовом осіб офіцерського складу можуть бути прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу в порядку, визначеному цим Положенням.

194. Звільнення, зокрема достроково, з військової служби офіцерів, які проходять військову службу за призовом, здійснюється відповідно до статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" в порядку, визначеному цим Положенням.

Військові комісаріати не пізніше наступного дня після взяття на військовий облік громадян, звільнених із військової служби, письмово інформують державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, в яких до призову на військову службу такі громадяни працювали або навчалися, про підставу звільнення з військової служби, строк військової служби, що зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, стажу державної служби, стажу служби в органах місцевого самоврядування, а також про день взяття їх на облік.

(пункт 194 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

XI. Залишення на військовій службі понад граничний вік

195. Військовослужбовці можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі відповідно до частини другої статті 22 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

(абзац перший пункту 195 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

Під час розгляду питання щодо залишення військовослужбовця на військовій службі понад граничний вік ураховуються:

рівень командирської (професійної) підготовки;

наукові ступені і вчені звання;

досвід проходження військової служби у військових підрозділах, які направлялися за кордон;

бойовий досвід;

знання іноземної мови за стандартизованим мовним рівнем не нижче "мінімально необхідний";

наявність освіти оперативно-тактичного або оперативно-стратегічного рівня (тільки для осіб офіцерського складу).

196. Питання про залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі порушується посадовими особами, які мають право видавати накази по особовому складу, і вище.

197. Військовослужбовці-депутати, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, за їх проханням можуть бути залишені на військовій службі на строк не більше ніж п'ять років.

Військовослужбовцям, які відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти та досягли граничного віку перебування на військовій службі, продовження строку військової служби здійснюється за клопотанням керівників відповідних державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти.

(абзац другий пункту 197 із змінами, внесеними
 згідно з Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

198. Рішення про залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі приймається посадовими особами, яким надано право звільнення їх з військової служби, відповідно до пункту 201 цього Положення.

(пункт 198 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

199. Накази про залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі доводяться до них особисто командирами (начальниками) військових частин, керівниками відповідних державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти.

(пункт 199 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

200. Особи, залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, можуть бути звільнені з військової служби до закінчення строку, на який їм продовжено військову службу, на загальних підставах.

Військовослужбовці, про залишення яких на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі рішення не прийнято, включаються до плану звільнення з військової служби на наступний рік, про що командири (начальники) військових частин, керівники відповідних державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти особисто повідомляють їх у письмовій формі.

(абзац другий пункту 200 із змінами, внесеними
 згідно з Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

XII. Звільнення з військової служби

Права посадових осіб щодо звільнення з військової служби

201. Звільнення військовослужбовців з військової служби на підставах, передбачених частинами другою - шостою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", здійснюється:

(абзац перший пункту 201 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

1) у військових званнях до старшого сержанта включно - командирами бригад, полків та посадовими особами, які мають рівні або вищі з ними права щодо видання наказів по особовому складу, а в особливий період і командирами окремих батальйонів;

(підпункт 1 пункту 201 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

2) у військових званнях до полковника включно за будь-якою підставою - Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;

3) у військових званнях до генерал-лейтенанта включно - Міністром оборони України.

(підпункт 3 пункту 201 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Вимоги щодо звільнення з військової служби

202. Військовослужбовці звільняються з військової служби у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у разі відсутності інших підстав для звільнення:

1) при скороченні посади, яку військовослужбовець займає, у тому числі при ліквідації (розформуванні), реорганізації військових частин або державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, у разі неможливості використання цього військовослужбовця на військовій службі;

(підпункт 1 пункту 202 із змінами, внесеними
 згідно з Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

2) при скороченні рівнозначних посад у межах їх загальної чисельності, які підлягають заміщенню військовослужбовцями з однаковою військово-обліковою спеціальністю, зокрема якщо займана ними посада не підлягає скороченню, за їх згодою (для військовослужбовців, які мають право на пенсію).

203. У разі припинення (розірвання) контракту про навчання у випадках, передбачених пунктом 36 цього Положення, військовослужбовці звільняються з військової служби, за винятком тих курсантів чоловічої статі, які не вислужили встановленого строку строкової військової служби або були прийняті на навчання під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та військової служби за контрактом (крім випадків, передбачених підпунктами "б", "г", "ґ" чи "ж" пункту 1 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу").

Військовослужбовці, які були прийняті на навчання під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та відраховані з навчання, направляються до тих військових частин, з яких вони прибули на навчання. Рішення про продовження військової служби такими військовослужбовцями приймає посадова особа, яка має право звільнення з військової служби.

Військовослужбовці, які були прийняті на навчання під час проходження військової служби за контрактом, направляються до тих військових частин, з яких вони прибули на навчання. Рішення про продовження військової служби такими військовослужбовцями приймає посадова особа, яка має право призначення на відповідну посаду.

(пункт 203 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

204. Звільнення з військової служби через службову невідповідність здійснюється:

у разі застосування до військовослужбовця відповідного дисциплінарного стягнення, передбаченого Дисциплінарним статутом Збройних Сил України;

за результатами атестації військовослужбовця;

у разі прийняття рішення про звільнення осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період (крім прапорщиків) за фактом невиконання (неналежного виконання) ними службових обов'язків, що призвело до тяжких наслідків або створило загрозу настання таких наслідків;

(пункт 204 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

у разі неможливості призначення військовослужбовця, якому відмовлено (якому скасовано) у відповідній формі допуску до відомостей, що становлять державну таємницю, на посаду, яка не передбачає такого допуску, та неможливості звільнення з військової служби за іншими підставами, передбаченими законодавством.

(пункт 204 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

2041. Звільнення з військової служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем здійснюється в разі, коли протягом останніх 12 місяців за неналежне виконання або відмову від виконання взятих на себе під час укладання контракту про проходження військової служби чи контракту про навчання обов'язків він два або більше разів у сукупності притягувався до кримінальної відповідальності, адміністративної відповідальності за вчинення військового адміністративного правопорушення або на підставі письмового наказу - до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, які враховуються для оцінки стану дисципліни в Міністерстві оборони України, чи після попередження військовослужбовця про неповну службову відповідність він не виправив своєї поведінки і це стягнення не відіграло своєї ролі, а також у разі відмови курсанта, з яким укладено контракт про навчання, від проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу або офіцерського складу після закінчення закладу вищої освіти.

Звільнення з військової служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням здійснюється в разі, коли протягом останніх 12 місяців служби військовослужбовця командуванням два чи більше разів не виконувалося одне або декілька із зобов'язань та інших умов, визначених контрактом. Невиконання зобов'язань та інших умов, визначених контрактом, не враховується для встановлення систематичного невиконання умов контракту командуванням, якщо їх виконання стало неможливим у разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ведення воєнних (бойових) дій, а також залучення до здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану, боротьби з тероризмом і піратством, посилення охорони державного кордону, ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, надання військової допомоги іншим державам.

(Положення доповнено пунктом 2041 згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

205. За наявності підстав, передбачених частинами другою - шостою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", військовослужбовець може бути звільнений з військової служби під час досудового чи судового слідства, якщо до нього не вжито запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту або взяття під варту, з одночасним повідомленням про звільнення відповідних органів досудового слідства чи суду.

(пункт 205 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

206. Військовослужбовці, які померли, загинули, а також особи, позбавлені військового звання, виключаються зі списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту наказами по особовому складу командирів (начальників), яким надано право видавати накази по особовому складу, і вище незалежно від номенклатури призначення.

207. Військовослужбовець, стосовно якого прийнято рішення про дострокове розірвання контракту про проходження військової служби, має право оскаржити наказ про дострокове розірвання контракту і звільнення з військової служби у порядку, встановленому законодавством. Оскарження наказу не зупиняє його виконання. У разі незаконного звільнення з військової служби військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом, підлягає поновленню на військовій службі на попередній або за його згодою на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді. У разі поновлення на військовій службі орган, який прийняв рішення про таке поновлення, одночасно вирішує питання щодо виплати військовослужбовцю матеріального і грошового забезпечення за час вимушеного прогулу, які він недоотримав внаслідок незаконного звільнення. Цей період зараховується військовослужбовцю до вислуги років (як у календарному, так і пільговому обчисленні) та до строку, встановленого для присвоєння чергового військового звання.

208. У разі незаконного звільнення військовослужбовця з військової служби поновлення його на попередній або рівнозначній посаді здійснюється наказом посадової особи, яка має право звільнення цієї категорії військовослужбовців з військової служби, їй рівнозначної або вищої. Наказ видається на підставі копії рішення суду, матеріалів службового розслідування та копії наказу, виданого відповідним командиром (начальником), про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, винних у незаконному звільненні військовослужбовця.

Порядок звільнення

209. Військовослужбовці, які бажають звільнитися з військової служби, подають по команді рапорти та документи, які підтверджують підстави звільнення. У рапортах зазначаються:

підстави звільнення з військової служби;

думка військовослужбовця щодо його бажання проходити службу у військовому резерві за відповідною військово-обліковою спеціальністю;

районний (міський) військовий комісаріат, до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця.

У разі звільнення військовослужбовця з військової служби за рішенням командування військової частини відповідно до підпункту 1 пункту 35 цього Положення рапорт на звільнення військовослужбовцем не подається. У такому разі командуванням військової частини складається аркуш бесіди з військовослужбовцем за формою, визначеною Міністерством оборони України.

(пункт 209 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

210. Перед звільненням військовослужбовців уточнюються дані про проходження ними військової служби, документально підтверджуються періоди служби, що підлягають зарахуванню до вислуги в календарному та пільговому обчисленні, проводиться розрахунок вислуги років військової служби.

Вислуга років військової служби військовослужбовців розраховується не пізніше ніж за два місяці до дати, на яку планується звільнення.

Інформація про розраховану вислугу років військової служби доводиться військовослужбовцю під підпис перед оформленням документів для цього звільнення з військової служби. У разі незгоди з розрахунком вислуги років військової служби військовослужбовець повинен письмово обгрунтувати свої заперечення на аркуші з розрахунком вислуги років і засвідчити їх своїм підписом. У разі відмови військовослужбовця підписати розрахунок вислуги років про це робиться відповідний запис на цьому ж аркуші та засвідчується підписами осіб, які були присутні під час бесіди.

Заперечення військовослужбовців щодо розрахунку вислуги років військової служби розглядаються командирами (начальниками) військових частин перед оформленням документів для звільнення з військової служби. Спірні питання щодо заліку вислуги років окремих періодів служби для призначення пенсії розглядаються спеціальною комісією Державної спеціальної служби транспорту.

Порядок проведення розрахунку вислуги років визначається Міністерством оборони України.

(абзац п'ятий пункту 210 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

211. Військовослужбовці протягом 12 місяців до досягнення граничного віку перебування їх на військовій службі направляються для визначення ступеня придатності до військової служби за станом здоров'я на обстеження до військово-лікарської комісії, висновки якої враховуються при визначенні підстав звільнення з військової служби.

Військовослужбовці, які звільняються з військової служби за підставами, передбаченими пунктом "г" частини другої, пунктами "г", "ґ" частини третьої, підпунктами "ґ", "д", "е" пункту 1, підпунктом "в" пункту 2 частини четвертої, підпунктами "д", "е", "є", "з", "и" пункту 1, підпунктами "д", "е", "є", "ж", "з" пункту 2, підпунктом "в" пункту 3 частини п'ятої, підпунктами "д", "е", "є", "ж" пункту 1, підпунктами "ґ", "д", "е", "є" пункту 2 та підпунктом "в" пункту 3 частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", не направляються на обстеження військово-лікарською комісією і не підлягають звільненню з військової служби за станом здоров'я.

(абзац другий пункту 211 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Після звільнення зазначених в абзаці другому цього пункту військовослужбовців з військової служби військовий комісаріат, де вони перебувають на військовому обліку, направляє їх для проходження медичного обстеження з метою визначення придатності до військової служби.

Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, за їх бажанням можуть не направлятися на обстеження військово-лікарською комісією в разі:

звільнення у зв'язку із закінченням строку контракту;

досягнення граничного віку перебування на військовій службі, якщо вони мають право на максимальну пенсію;

досягнення граничного віку перебування в запасі, якщо вони мають право на пенсію за вислугу років;

звільнення за сімейними обставинами або з інших поважних причин.

212. З військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, перед їх звільненням проводиться бесіда з питань звільнення.

Форма, порядок оформлення та зберігання документа, в якому відображається зміст проведення бесіди, визначаються Міністерством оборони України.

(абзац другий пункту 212 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

213. У разі звільнення військовослужбовця з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту видання наказу про звільнення та здача посади військовослужбовцем повинні бути здійснені не пізніше дня закінчення строку контракту, якщо інше не передбачено законодавством.

(пункт 213 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

214. Наказ про застосування до військовослужбовців такого дисциплінарного стягнення, як звільнення з військової служби через службову невідповідність, є підставою для оформлення документів, необхідних для видання наказу про таке звільнення.

Порядок оформлення документів для видання наказу про звільнення військовослужбовців з військової служби через службову невідповідність визначається Міністерством оборони України.

(абзац другий пункту 214 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013)

215. Військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів і які не набули права на пенсію за вислугу років, командир (начальник) попереджує про звільнення у письмовій формі не пізніше ніж за два місяці до проведення таких заходів. У такий самий строк про скорочення штатів або проведення організаційних заходів у військовій частині в установленому порядку письмово повідомляється державна служба зайнятості.

216. Військовослужбовці, які визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я, підлягають звільненню з військової служби за станом здоров'я.

Рішення про дальше проходження військової служби військовослужбовцями, які визнані обмежено придатними до проходження військової служби в мирний час, приймає посадова особа, до чиєї номенклатури призначення належить посада, яку займає військовослужбовець на підставі відповідних клопотань.

Після отримання військовою частиною відповідного висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність військовослужбовця до військової служби за станом здоров'я документи про його звільнення з військової служби оформляються та надсилаються посадовій особі, яка видає наказ про звільнення негайно.

217. Військовослужбовці за наявності кількох підстав, передбачених підпунктами "а", "б", "в", "д" частини третьої, підпунктами "а" - "г" пункту 1 або підпунктами "а", "б" пункту 2 частини четвертої, підпунктами "а", "б", "в", "ґ", "ж" пункту 1 або підпунктами "а", "б", "в", "ґ", "й", "к" пункту 2 або підпунктами "а", "б" пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", для звільнення можуть обрати за бажанням одну з них.

(абзац перший пункту 217 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

У наказах командирів (начальників) для військовослужбовців, які звільняються з військової служби, можуть бути застосовані такі види заохочення, як оголошення подяки, нагородження грамотою, цінним подарунком, грошовою премією, занесення прізвища військовослужбовця до Книги пошани військової частини, нагородження заохочувальними відзнаками Державної спеціальної служби транспорту тощо.

Військовослужбовцям, які мають право на пенсію за вислугу років та позитивно характеризуються по службі, а також тим, які мають особливі заслуги перед Україною, незалежно від вислуги років у разі звільнення в запас або у відставку за рішенням посадових осіб, які здійснюють звільнення, може бути надано право носіння військової форми одягу.

(абзац третій пункту 217 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Накази про звільнення військовослужбовців з військової служби оголошуються командирами (начальниками) військових частин.

Для військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, які позитивно характеризувалися під час проходження військової служби, організовуються урочисті проводи:

звільнених командирів (начальників) військових підрозділів і військових частин - із шикуванням особового складу;

інших звільнених військовослужбовців - на загальних зборах військової частини.

218. Після надходження до військової частини письмового повідомлення про звільнення військовослужбовця з військової служби або після видання наказу командира (начальника) військової частини про звільнення військовослужбовець повинен здати в установлені строки посаду та підлягає розрахунку, виключенню зі списків особового складу військової частини і направленню на військовий облік до районного (міського) військового комісаріату за вибраним місцем проживання.

При звільненні з військової служби на військовослужбовця оформлюється службова характеристика, в якій відповідний командир (начальник) в обов'язковому порядку надає висновок щодо доцільності проходження служби у військовому резерві на визначених ним посадах. Ця характеристика додається до особової справи військовослужбовця.

Особа, звільнена з військової служби, на день виключення зі списків особового складу військової частини має бути повністю забезпечена грошовим, продовольчим і речовим забезпеченням. Військовослужбовець до проведення з ним усіх необхідних розрахунків не виключається без його згоди зі списків особового складу військової частини.

219. Після видання наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби підстава звільнення зміні не підлягає, якщо при звільненні не допущені порушення законодавства і не виникли нові обставини, пов'язані зі звільненням.

Особливості звільнення деяких категорій військовослужбовців

220. Звільнення військовослужбовців-депутатів з військової служби здійснюється при досягненні ними граничного віку перебування на військовій службі та в інших випадках, передбачених законодавством.

Звільнення військовослужбовців-депутатів з військової служби здійснюється в установленому цим Положенням порядку за поданням Голови Верховної Ради України, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим або голів місцевих рад, до яких вони прикомандировувалися, посадовими особами, зазначеними у пункті 201 цього Положення. За бажанням військовослужбовців таке звільнення може бути здійснене без зарахування в розпорядження Державної спеціальної служби транспорту.

221. Звільнення з військової служби військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, здійснюється посадовими особами, зазначеними в пункті 201 цього Положення, за поданням керівників державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, до яких вони відряджалися, без зарахування в розпорядження Державної спеціальної служби транспорту.

Днем закінчення військової служби для таких військовослужбовців є день, зазначений у наказі (розпорядженні) про звільнення з посади в державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, державних та комунальних закладах освіти, до яких вони були відряджені.

У разі закінчення строку дії контракту про проходження військової служби військовослужбовці, яких передбачається звільнити з посад у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, державних та комунальних закладах освіти, але немає можливості використати на військовій службі, звільняються з військової служби наказом посадової особи, яка приймала рішення про їх відрядження, у зв'язку із закінченням строку контракту.

Витяги з наказів про звільнення військовослужбовців з військової служби надсилаються до відповідних державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти для подальшого розрахунку звільнених осіб та направлення їх на військовий облік. У день розрахунку таких осіб у зв'язку зі звільненням з військової служби керівник державного органу, підприємства, установи, організації, державного та комунального закладу освіти видає їм припис для прийняття на військовий облік у відповідному військовому комісаріаті.

(пункт 221 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

222. Військовослужбовці, яким за вироком суду призначено покарання, не пов'язане з позбавленням або обмеженням волі, та яких звільнено від відбування покарання з випробуванням, можуть бути залишені на військовій службі за рішенням командирів (начальників), яким надано право звільнення таких осіб з військової служби, на підставі клопотання командира (начальника) військової частини, в якій військовослужбовець проходить службу, в порядку, визначеному цим Положенням. При прийнятті рішення про залишення зазначених військовослужбовців на військовій службі враховуються високі професійні, ділові та моральні якості військовослужбовців, нагальна потреба в таких фахівцях, попереднє ставлення їх до військової служби та придатність до неї за станом здоров'я, наявність державних нагород, вид і ступінь тяжкості вчиненого злочину.

Особи, звільнені з військової служби у зв'язку з обвинувальним вироком суду, в разі скасування вироку суду поновлюються на військовій службі.

У разі зміни вироку суду особа за рішенням командира (начальника), якому надано право звільнення цієї особи з військової служби, може бути поновлена на військовій службі за клопотанням обласного військового комісара або командира (начальника) військової частини, в якій ця особа проходила службу перед звільненням.

Військовослужбовці, до яких згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України застосовано таке стягнення, як звільнення з військової служби через службову невідповідність, або військовослужбовці визначеної законодавством категорії, стосовно яких прийнято рішення про звільнення з військової служби через службову невідповідність під час проведення мобілізації, звільняються з військової служби за відповідними підставами, передбаченими підпунктом "ґ" пункту 1 частини четвертої, підпунктом "д" пункту 1, підпунктом "д" пункту 2 частини п'ятої, підпунктом "д" пункту 1 або підпунктом "ґ" пункту 2 частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

(абзац четвертий пункту 222 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

223. Виключення зі списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту військовослужбовців, визнаних судом безвісно відсутніми чи оголошених померлими, здійснюється на підставі рішень суду про таке визнання чи оголошення:

осіб офіцерського складу - Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;

осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу - посадовими особами, яким надано право їх звільнення з військової служби відповідно до пункту 201 цього Положення.

XIII. Особливості проходження військової служби та виконання військового обов'язку в запасі в особливий період

224. В особливий період військовослужбовці проходять військову службу, а військовозобов'язані виконують військовий обов'язок у запасі у порядку, передбаченому цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок проходження військової служби в особливий період.

225. У разі оголошення мобілізації і настання особливого періоду:

(абзац перший пункту 225 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

1) проводиться призов на військову службу військовозобов'язаних і резервістів, за винятком осіб, зазначених у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також прийом громадян на військову службу за контрактом;

(підпункт 1 пункту 225 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

2) усі військовослужбовці, які перебувають на цей час на військовій службі у Державній спеціальній службі транспорту, звільненню з військової служби не підлягають та продовжують проходити військову службу відповідно до термінів, визначених частиною дев'ятою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

(підпункт 2 пункту 225 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

3) за рішенням командирів військових частин військовослужбовці, які перебувають у відпустці (за винятком відпусток для лікування у зв'язку із хворобою, вагітністю і пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показниками), можуть бути відкликані з таких відпусток та за викликом зобов'язані повернутися до місця служби.

Військовослужбовці, які перебувають у відпустці для лікування у зв'язку із хворобою, повинні з'явитися до військового комісаріату для переосвідчення (повторного огляду), а в разі неможливості прибути за станом здоров'я - негайно повідомити про це військовому комісару письмово з поданням довідки закладу охорони здоров'я (лікаря) і діяти відповідно до наказу (розпорядження) військового комісара.

В особливий період із моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію надання військовослужбовцям відпусток здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

(підпункт 3 пункту 225 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

4) військовослужбовці, які перебувають у відрядженні, зобов'язані з дозволу посадових осіб, у розпорядження яких вони прибули, негайно повернутися до своїх військових частин;

5) заміна військовослужбовців, які проходять службу у місцевостях з установленими строками служби, припиняється;

6) резервісти і військовозобов'язані, залучені та призвані на збори до оголошення мобілізації і настання особливого періоду, продовжують перебувати на зборах до розпорядження відповідних органів військового управління згідно з їх повноваженнями. Резервісти, які не були залучені на збори, повинні прибути до військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, або до військового комісаріату за місцем проживання. Військовозобов'язані, які не були призвані на збори, повинні прибути до пунктів збору у строки, зазначені в їх мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів;

(підпункт 6 пункту 225 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

7) військовослужбовці, які переміщуються на інші посади за штатами воєнного часу, а також військовозобов'язані, приписані на посади до військових частин, та резервісти, призначені на посади до військових частин, приступають до виконання обов'язків за цими посадами з моменту їх призначення наказами по стройовій частині відповідно до мобілізаційного призначення.

(підпункт 7 пункту 225 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

Якщо військові частини змінили місце дислокації, військовослужбовці зобов'язані прибути до найближчого органу Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військового комісаріату і діяти відповідно до наказу (розпорядження) відповідного начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи військового комісара.

Особи, які не повернулися своєчасно без поважних причин із відпустки до місця проходження військової служби або не прибули після оголошення мобілізації у визначені для них пункти і строки, несуть відповідальність згідно із законодавством. З моменту оголошення мобілізації виїзд військовозобов'язаних та громадян призовного віку з місця постійного проживання без дозволу районного (міського) військового комісара забороняється.

226. Призови на військову службу військовозобов'язаних та громадян призовного віку у воєнний час проводяться військовими комісаріатами на підставі указів Президента України.

227. Особовий склад Державної спеціальної служби транспорту у воєнний час поповнюється за рахунок призову через Міністерство оборони України військовозобов'язаних під час мобілізації.

Офіцерський склад Державної спеціальної служби транспорту поповнюється також за рахунок осіб, яким присвоєно військові звання офіцерського складу відповідно до пункту 48 цього Положення.

228. Зарахування в особливий період випускників вищих військових закладів освіти, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти у розпорядження посадових осіб, які мають право призначення, для вирішення питання щодо дальшого їх службового використання допускається у разі, якщо вони не можуть бути безпосередньо призначені на посади, а направляються до військових частин для дальшого призначення на посади за здобутою спеціальністю. Такі військовослужбовці призначаються на посади не пізніше двох місяців після закінчення цих закладів освіти.

229. Командири (начальники), які мають право призначення військовослужбовців на посади у воєнний час згідно з номенклатурою посад, повинні постійно мати резерв кандидатів для просування по службі з метою своєчасного укомплектування вакантних посад.

Просуванню по службі у воєнний час підлягають насамперед військовослужбовці, які виявили високі професійні, морально-етичні якості та організаторські здібності в управлінні військовими підрозділами, забезпеченні їх діяльності, ініціативу та наполегливість під час виконання завдань.

Першочерговому і повному укомплектуванню військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, підлягають військові частини, що безпосередньо беруть участь у виконанні завдань за призначенням.

Направлення до військових частин і призначення на посади військовослужбовців, які закінчили вищі військові заклади освіти, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, призвані із запасу, завершили лікування у військово-лікувальних закладах, а також переміщення їх по службі здійснюється у порядку, встановленому цим Положенням.

230. Атестування військовослужбовців в особливий період не проводиться. У разі подання документів з питань призначення їх на вищі посади, нагородження чи присвоєння чергових військових звань складаються службові характеристики.

Для доукомплектування Державної спеціальної служби транспорту в особливий період просування військовослужбовців по службі здійснюється без дотримання вимог пунктів 78 і 80 цього Положення.

(пункт 230 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

231. Відпустку для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії військовослужбовцям може бути надано тривалістю не менше 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад:

генералам - Головнокомандувачем Збройних Сил України;

офіцерам, які займають посади командирів (начальників) військових частин, - Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;

іншим військовослужбовцям - прямими начальниками від командира бригади, прирівняною до нього посадовою особою і вище.

232. Лікування військовослужбовців повинно бути закінчено у закладі охорони здоров'я. У виняткових випадках на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії командиром (начальником) військової частини, а в разі виключення зі списків особового складу військової частини - начальником військово-лікувального закладу може бути надано відпустку для лікування у зв'язку з хворобою на 30 календарних днів. Після закінчення цього строку за висновком (постановою) військово-лікарської комісії відпустку для лікування у зв'язку з хворобою може бути продовжено на такий самий строк, а за відповідними медичними показниками - продовжено ще раз. Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою не повинна перевищувати 4 місяців. Після закінчення відпустки для лікування у зв'язку з хворобою військово-лікарська комісія надає висновок про ступінь придатності військовослужбовців до військової служби.

233. Військовослужбовці, які перебувають на військовій службі та визнані військово-лікарською комісією непридатними до неї із зняттям з військового обліку, підлягають звільненню у відставку за станом здоров'я, а визнані непридатними до військової служби з повторним медичним обстеженням через 6 або 12 місяців, - звільненню в запас за станом здоров'я із зазначенням у наказі про звільнення про те, що ці особи підлягають повторному медичному обстеженню після закінчення відповідного строку.

Звільнення з військової служби військовослужбовців, визнаних за станом здоров'я непридатними до військової служби із зняттям з військового обліку або непридатними до військової служби з повторним медичним обстеженням через 6 або 12 місяців, проводиться:

у званнях до полковника включно - командирами (начальниками), які мають право звільнення у мирний час відповідно до пункту 201 цього Положення;

у званнях генерал-майора, генерал-лейтенанта - Головнокомандувачем Збройних Сил України і за його визначенням іншими посадовими особами.

234. Народні депутати України, які є військовослужбовцями, в особливий період виконують обов'язки народного депутата України.

235. Військовослужбовці, відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, в особливий період виконують обов'язки, визначені Генеральним штабом Збройних Сил України.

(пункт 235 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

 

Глава Секретаріату
Президента України
 

 
В. БАЛОГА
 

 

Зразок

(Малий Державний Герб України)

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

КОНТРАКТ
про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту на посадах осіб
__________________________________ складу
(категорія військовослужбовців)

Державна спеціальна служба транспорту в особі ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                               (посада, найменування військової частини (підрозділу), військове звання,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                   прізвище, ім'я та по батькові командира (начальника)
з однієї сторони, та громадянин України (військовослужбовець)
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць,
_____________________________________________________________________________________
                     рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також військове звання,
_____________________________________________________________________________________
                                                            найменування військової посади, яку обіймає, та особистий
_____________________________________________________________________________________
                                                  номер за наявності, адреса місця проживання, серія і номер паспорта,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                      коли і ким виданий)
з іншої сторони, перебуваючи під захистом держави і маючи всі права і свободи, закріплені
Конституцією України, відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту уклали цей Контракт про таке:

1. Громадянин України (військовослужбовець) _____________________________________________
                                                                                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові)
ознайомився із законами та іншими нормативно-правовими актами України, які регулюють порядок проходження військової служби, і добровільно бере на себе зобов'язання:

проходити військову службу у Державній спеціальній службі транспорту протягом строку дії Контракту, а в разі настання особливого періоду, у випадках, визначених Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", - понад установлений строк дії контракту відповідно до вимог, визначених законодавством, що регулює порядок проходження військової служби, та цим Контрактом;

знати та сумлінно виконувати службові обов'язки за посадою, яку обійматиме протягом строку дії Контракту, а також особливі обов'язки, визначені статутами Збройних Сил України;

ефективно, за призначенням та дбайливо використовувати військове та інше державне майно, не допускати його втрати, знищення чи розкрадання;

постійно вдосконалювати майстерність та професійний рівень, проходити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації;

подавати відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, у випадках, порядку та обсягах, визначених законами та іншими нормативно-правовими актами України;

дотримуватися вимог військової дисципліни, визначеного в підрозділах Державної спеціальної служби транспорту розпорядку дня;

не допускати скоєння злочинів та адміністративних правопорушень, у тому числі корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень;

дотримуватися обмежень, визначених для військовослужбовців законодавством;

виявляти належну повагу до своїх колег по службі, дотримуватися у спілкуванні та взаємовідносинах із ними та іншими особами норм професійної і службової етики;

не розголошувати інформацію, що становить державну таємницю, інформацію з обмеженим доступом, що є власністю держави, та інформацію про особу, що стала відомою у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

2. Державна спеціальна служба транспорту зобов'язується відповідно до законодавства забезпечити військовослужбовцю:

належні умови для проходження військової служби громадянином України (військовослужбовцем)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові)

додержання його особистих прав і свобод та прав членів його сім'ї, включаючи надання пільг, гарантій і компенсацій, установлених законами та іншими нормативно-правовими актами України;

призначення його на військові посади відповідно до отриманої освіти та військово-облікової спеціальності, присвоєння військових звань, просування по службі з урахуванням ділових і моральних якостей;

навчання у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, в інших закладах вищої освіти України, відповідних підрозділах із підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців, закладах освіти іноземних держав без відриву від служби;

охорону здоров'я його та членів його сім'ї, які мають право на отримання медичної допомоги в закладах охорони здоров'я Міністерства оборони України;

встановлену тривалість службового часу, крім періоду військових навчань, походів кораблів, бойових стрільб, бойового чергування, несення служби в добовому наряді;

надання відпочинку за виконання службових обов'язків у вихідні, святкові і неробочі дні;

вільне пересування територією України у вихідні, святкові та неробочі дні, крім військовослужбовців, залучених до виконання службових обов'язків;

належне матеріальне забезпечення під час проходження військової служби;

надання жилого приміщення або виплату грошової компенсації за піднайом (найом) ним жилого приміщення;

пенсійне забезпечення;

інші соціальні виплати йому та членам його сім'ї, визначені законами та іншими нормативно-правовими актами України.

3. Цей Контракт є строковим та укладається відповідно до строків, установлених законодавством, за погодженням сторін на __________________________________________________________________
                                                                                                                (зазначити строк контракту словами)

Контракт може бути достроково припинено (розірвано) з ініціативи Державної спеціальної служби транспорту або громадянина України в порядку та на підставах, визначених Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" та Положенням про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту.

4. Сторони зобов'язуються не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії Контракту повідомити одна одній про бажання або небажання укладати новий контракт чи відмову в його укладенні із зазначенням причин, передбачених нормативно-правовими актами.

5. Контракт укладено у двох примірниках, які мають однакову силу, один з яких зберігається в особовій справі військовослужбовця, другий - у військовослужбовця.

6. Під час вирішення питань, які безпосередньо не обумовлені цим Контрактом, сторони керуються вимогами законодавства, яке регулює порядок проходження військової служби у Державній спеціальній службі транспорту.

7. У разі порушення умов, визначених Контрактом, сторони несуть відповідальність згідно із законом.

8. Інші умови Контракту
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
(особистий підпис, прізвище та ініціали
громадянина України - військовослужбовця)

__________________________________________
__________________________________________
(посада, військове звання, особистий підпис,
прізвище та ініціали командира (начальника)

 

М. П.

____________ 20__ року

____________ 20__ року


9. Умови Контракту можуть бути змінені або доповнені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

10. Підписи сторін:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
(особистий підпис, прізвище та ініціали
громадянина України - військовослужбовця)

__________________________________________
__________________________________________
(посада, військове звання, особистий підпис,
прізвище та ініціали командира (начальника)

М. П.

 

____________ 20__ року

____________ 20__ року


11. Контракт набирає чинності з ____________ 20__ року.
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, військове звання, особистий підпис,
_____________________________________________________________________________________
                                                                              прізвище та ініціали командира (начальника)

М. П.

____________ 20__ року

12. Підпис військовослужбовця про отримання другого примірника Контракту
_____________________________________________________________________________________
                                     (особистий підпис, прізвище та ініціали громадянина України - військовослужбовця)

13. Строк дії Контракту продовжено до ___________________________________________________
                                                                                                                      (дата, до якої продовжено дію контракту)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, військове звання, особистий підпис,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   прізвище та ініціали командира (начальника)

М. П.

____________ 20__ року

14. Чинність Контракту припинено ____________ 20__ року у зв'язку з

 ____________________________________________________________________________________
                                                                           (підстави припинення контракту, дата виключення
_____________________________________________________________________________________
                                                           військовослужбовця із списків особового складу, номер наказу)
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (посада, військове звання, особистий підпис,
_____________________________________________________________________________________
                                                                            прізвище та ініціали командира (начальника)

М. П.

____________ 20__ року

Примітка.

Пункт 8 Контракту заповнюється в разі виникнення нових обставин або прийняття сторонами додаткових зобов'язань, які не суперечать законодавству.


(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013
,
у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

 

Зразок

(Малий Державний Герб України)

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

КОНТРАКТ
про проходження військової служби (навчання) у Державній спеціальній службі транспорту курсантами вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти

Державна спеціальна служба транспорту в особі ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (посада, найменування закладу (підрозділу),
_____________________________________________________________________________________,
                                            військове звання, прізвище, ім'я та по батькові керівника закладу (підрозділу)
яка надалі іменується "керівник вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти", з однієї сторони, та громадянин ______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                            число, місяць, рік народження, домашня адреса, серія і номер
_____________________________________________________________________________________
            паспорта (посвідчення особи), коли і ким виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків)
_____________________________________________________________________________________,
який надалі іменується "курсант", з іншої сторони, відповідно до
Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту уклали цей Контракт про таке:

1. Курсант ____________________________________________________________________________
                                                                                   (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)
ознайомився із законами та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють порядок проходження військової служби (навчання), і добровільно бере на себе зобов'язання:

проходити військову службу (навчання) у _________________________________________________
                                                                                                                           (найменування вищого військового
_____________________________________________________________________________________
                                          навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти)
протягом строку Контракту відповідно до вимог, визначених законодавством, що регулюють порядок проходження військової служби, та цим Контрактом;

мати позитивні результати навчання, наполегливо оволодівати знаннями, необхідними для майбутньої військової служби на посаді офіцера;

сумлінно виконувати вимоги статутів Збройних Сил України, накази командирів, свої службові обов'язки, добре володіти довіреною військовою технікою (озброєнням), уміло керувати особовим складом;

продовжувати подальше проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу або офіцерського складу протягом не менше п'яти років після закінчення навчання;

відшкодувати Державній спеціальній службі транспорту витрати, пов'язані з утриманням у закладі вищої освіти, в якому проходить військову службу (навчання), у разі дострокового розірвання Контракту через небажання продовжувати навчання або недисциплінованість чи у разі відмови від подальшого проходження військової служби після закінчення закладу вищої освіти у випадках, визначених частиною десятою статті 25 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

подавати про себе та членів своєї сім'ї інформацію, необхідну для проходження військової служби та соціального захисту.

2. Державна спеціальна служба транспорту зобов'язується відповідно до законодавства забезпечити належні умови для проходження військової служби (навчання) курсантові ______________________
_____________________________________________________________________________________:
                                                                      (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)

додержання його особистих прав і свобод та прав членів його сім'ї, включаючи надання пільг, гарантій та компенсацій, установлених законодавством, які визначають статус курсанта та порядок проходження військової служби (навчання);

необхідні для навчання умови, визначені наказами Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України, статутом вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти та іншими актами, а також грошове і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства.

3. Інші умови Контракту: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(особистий підпис, військове звання,
прізвище та ініціали курсанта)

________________________________________
________________________________________
________________________________________
(посада, військове звання, особистий підпис,
прізвище та ініціали керівника закладу (підрозділу)

 

М. П.

____________ 20__ року

____________ 20__ року


4. Умови контракту можуть бути змінені або доповнені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

5. Під час вирішення питань, які безпосередньо не обумовлені цим Контрактом, сторони керуються вимогами законодавства, яке регулює порядок проходження військової служби (навчання) у Державній спеціальній службі транспорту.

6. Контракт укладено на час навчання у вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі закладу вищої освіти.

7. Контракт може бути достроково припинено (розірвано) з ініціативи Державної спеціальної служби транспорту або громадянина України в порядку та на підставах, визначених Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" та Положенням про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту.

8. Контракт укладається у двох примірниках, які мають однакову силу, один із яких зберігається в особовій справі курсанта, другий - у курсанта.

9. Підписи сторін:

__________________________________________
__________________________________________
(особистий підпис, військове звання,
прізвище та ініціали курсанта)

________________________________________
________________________________________
(посада, військове звання, особистий підпис,
прізвище та ініціали керівника закладу (підрозділу)

 

М. П.

____________ 20__ року

____________ 20__ року


10. Контракт набрав чинності з ____________ року відповідно до
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (підстава)

________________________________________
________________________________________
________________________________________
(посада, військове звання, особистий підпис,
прізвище та ініціали керівника закладу (підрозділу)

 

М. П.

 

____________ 20__ року

 


11. Підпис військовослужбовця про отримання другого примірника Контракту
_____________________________________________________________________________________
                                                (особистий підпис, військове звання, прізвище та ініціали курсанта)

12. Чинність Контракту припинено ____________ 20__ року у зв'язку з _________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (підстави для припинення контракту, дата виключення
_____________________________________________________________________________________
                                                                      курсанта зі списків особового складу навчального закладу,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                         номер наказу)

________________________________________
________________________________________
________________________________________
(посада, військове звання, особистий підпис,
прізвище та ініціали керівника закладу (підрозділу)

 

М. П.

 

____________ 20__ року

 


Примітка.

Пункт 3 Контракту заповнюється в разі прийняття сторонами додаткових зобов'язань, які не суперечать законодавству.


(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.04.2013 р. N 199/2013
,
у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 24/2019)

____________

Опрос