Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Министерстве труда и социальной политики Украины

Президент Украины
Указ Президента от 03.01.2002 № 9/2002
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 6 квітня 2011 року N 389/2011)

1. Внести до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30 серпня 2000 року N 1035, зміни, що додаються.

2. Кабінету Міністрів України вирішити питання щодо збільшення граничної чисельності працівників апарату Міністерства праці та соціальної політики України для забезпечення виконання покладених на нього додаткових функцій.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
3 січня 2002 року
N 9/2002
 

  

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України

1. Абзац другий пункту 1 доповнити словами "трудової міграції".

2. У пункті 3:

1) абзац другий доповнити словами "трудової міграції";

2) абзац сьомий викласти в такій редакції:

"забезпечення розвитку соціально-трудових відносин та захисту прав працюючих громадян шляхом здійснення державного нагляду за додержанням роботодавцями вимог законодавства про працю";

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"розроблення заходів, спрямованих на реалізацію політики грошових доходів населення".

3. У пункті 4:

1) підпункт 2 після слів "соціально-трудових відносин" доповнити словами "трудової міграції";

2) підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) забезпечує здійснення державного нагляду за діяльністю фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та контролю за додержанням вимог законодавства під час призначення та виплати пенсій";

3) у підпункті 4 слова "бере участь у підготовці програм зайнятості населення, розробляє баланс" замінити словами "розробляє програми зайнятості населення, баланс";

4) у підпункті 6 слова "складає прогнози" замінити словами "проводить моніторинг";

5) підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) здійснює державну політику у сфері трудової міграції, сприяє міжрегіональному перерозподілу робочої сили";

6) підпункт 9 виключити;

7) підпункт 11 викласти в такій редакції:

"11) організовує і координує роботу щодо визначення переліку та рівнів соціальних стандартів і нормативів; у межах своєї компетенції розробляє соціальні стандарти і нормативи";

8) підпункт 14 доповнити словами "розробляє і затверджує міжгалузеві норми праці";

9) у підпункті 22 слова "пов'язану з пенсійним забезпеченням" замінити словами "пов'язану з перевірками правильності призначення та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України";

10) підпункт 23 викласти в такій редакції:

"23) організовує та координує в межах своєї компетенції роботу з підготовки нормативно-правової бази з питань пенсійної реформи; сприяє впровадженню та розвитку багаторівневої пенсійної системи".

4. Пункти 8 і 9 викласти в такій редакції:

"8. Мінпраці України очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Президент України.

Міністр:

1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за розроблення і реалізацію державної політики у сферах зайнятості, соціального захисту населення, соціального страхування, оплати, нормування та стимулювання праці, охорони і умов праці, пенсійного забезпечення, соціального обслуговування населення, соціально-трудових відносин, трудової міграції та за виконання Міністерством своїх завдань і функцій;

2) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання, визначає на виконання вимог законодавства в межах наданих йому повноважень політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи Міністерства, шляхи досягнення поставлених цілей;

3) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міністерство;

4) подає Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо кандидатури на посаду Державного секретаря Мінпраці України (далі - Державний секретар);

5) затверджує за поданням Державного секретаря програми і плани роботи Міністерства та звіт Державного секретаря про їх виконання;

6) підписує нормативно-правові акти Міністерства;

7) приймає за поданням Державного секретаря рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство, та затверджує звіт Державного секретаря про виконання цих рішень;

8) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Міністерства;

9) вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі Міністерства урядових органів державного управління та подання про призначення на посади та звільнення з посад їх керівників;

10) погоджує здійснення Державним секретарем функцій з управління майном, яке знаходиться у сфері управління Міністерства;

11) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Державного секретаря, його першого заступника та заступників;

12) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення державними нагородами працівників Міністерства;

13) погоджує за поданням Державного секретаря пропозиції щодо:

призначення на посади першого заступника та заступників Державного секретаря;

розподілу обов'язків між першим заступником і заступниками Державного секретаря;

структури, граничної чисельності працівників, штатного розпису, кошторису видатків урядових органів державного управління, утворених у складі Міністерства;

утворення, реорганізації, ліквідації підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, затвердження їх положень (статутів), призначення на посади та звільнення з посад їх керівників;

14) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Через Міністра спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України діяльність Державного комітету України у справах ветеранів.

9. Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Мінпраці України здійснюється Державним секретарем.

Державного секретаря призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.

Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові.

Державний секретар має першого заступника і заступників, яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посад Президент України.

Державний секретар, його перший заступник та заступники призначаються на посади на строк повноважень Президента України.

Державний секретар розподіляє за погодженням з Міністром обов'язки між першим заступником та заступниками Державного секретаря, визначає ступінь їх відповідальності.

Основними завданнями Державного секретаря є:

організація забезпечення виконання завдань, покладених на Мінпраці України;

забезпечення діяльності Міністра як керівника Мінпраці України та члена Кабінету Міністрів України;

здійснення поточної роботи, пов'язаної із виконанням покладених на Мінпраці України завдань;

забезпечення стабільності і наступності в роботі Мінпраці України.

Державний секретар відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Мінпраці України;

2) готує та подає на затвердження Міністрові програми і плани роботи Міністерства, організовує та контролює їх виконання, звітує про їх виконання перед Міністром;

3) забезпечує підготовку проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінпраці України, інших документів і подає їх на розгляд Міністрові;

4) здійснює координацію робіт із проведення моніторингу розвитку процесів у сферах соціально-трудових відносин, зайнятості, соціального страхування та соціального захисту населення, в тому числі подолання бідності;

5) забезпечує виконання заходів щодо реалізації Державної програми зайнятості населення;

6) організовує розроблення нормативно-правових актів Міністерства та подає їх на підпис Міністрові;

7) організовує та контролює виконання законів, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказів та доручень Міністра;

8) у разі відсутності Міністра доповідає за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України законопроекти та інші питання на пленарних засіданнях Верховної Ради України, бере участь у заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом Міністрів України;

9) забезпечує вирішення питань, що виникають у взаємовідносинах апарату Мінпраці України з Адміністрацією Президента України, апаратом Верховної Ради України, іншими державними органами і належать до їх відання;

10) забезпечує взаємодію апарату Мінпраці України з Секретаріатом Кабінету Міністрів України;

11) забезпечує співробітництво Мінпраці України з іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування у процесі виконання завдань, покладених на Міністерство;

12) подає Міністрові пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі Мінпраці України урядових органів державного управління, за поданням керівників зазначених органів і за погодженням з Міністром затверджує граничну чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис та кошторис видатків цих органів;

13) за погодженням з Міністром приймає рішення щодо утворення, реорганізації і ліквідації підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінпраці України, затверджує їх положення (статути), призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку їх керівників;

14) координує роботу урядових органів державного управління, утворених у складі Мінпраці України, координує і контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, вживає заходів до забезпечення ефективності їх роботи;

15) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

16) організовує роботу з документами в Міністерстві;

17) затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату Мінпраці України, визначає відповідальність їх керівників;

18) подає Прем'єр-міністрові України за погодженням з Міністром пропозиції щодо призначення на посади першого заступника та заступників Державного секретаря;

19) призначає на посади та звільняє з посад згідно із законодавством працівників центрального апарату Мінпраці України та за пропозицією Міністра - працівників патронатної служби;

20) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам центрального апарату Мінпраці України відповідних рангів державних службовців, заохочення, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

21) подає Міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінпраці України, забезпечує та контролює виконання рішень Міністра щодо розподілу цих коштів, звітує перед Міністром із цього питання;

22) розпоряджається бюджетними коштами, передбаченими на утримання центрального апарату Мінпраці України, та інформує Міністра про їх використання;

23) здійснює за погодженням з Міністром функції з управління майном, яке знаходиться у сфері управління Мінпраці України;

24) забезпечує контроль за виконанням контрактів, укладених Мінпраці України з керівниками підприємств та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

25) формує та затверджує кадровий резерв Міністерства, забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації його працівників;

26) забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень, передбачених законом;

27) забезпечує використання в установленому порядку гербової печатки Мінпраці України;

28) очолює у разі ліквідації Мінпраці України ліквідаційну комісію і забезпечує здійснення всіх необхідних заходів з ліквідації Міністерства;

29) виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням діяльності Міністерства.

Державний секретар з питань, що належать до його компетенції, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання.

Державний секретар має право:

брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу під час розгляду питань, що належать до сфери діяльності Мінпраці України;

залучати в установленому порядку працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, утворювати робочі групи, скликати наради для розгляду питань, що належать до компетенції Міністерства;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань".

5. В абзаці першому пункту 10 слова "заступників Міністра" замінити словами "Державного секретаря, його першого заступника та заступників".

6. Абзаци другий і третій пункту 13 викласти в такій редакції:

"Структуру Мінпраці України затверджує Державний секретар за погодженням з Міністром.

Штатний розпис та кошторис видатків Мінпраці України затверджує Державний секретар за погодженням з Міністерством фінансів України".

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
В. ЛИТВИН
 

Опрос