Идет загрузка документа (134 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Государственный инвестиционный проект

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.10.2015

ДЕРЖАВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

I. Резюме

_____________________________________________________
(найменування проекту)

 

Характеристика, показники, результати аналізу та оцінки проекту

Опис або значення

1.

Мета та короткий опис проекту (його компонентів) і місце його реалізації

 

2.

Основна сфера, якої стосується мета і результати реалізації проекту

 

3.

Головний розпорядник коштів державного бюджету
Відповідальний виконавець
Замовник будівництва (у разі наявності)

 

4.

Балансоутримувач (балансоутримувачі) (у разі створення/придбання нового об'єкта - майбутній балансоутримувач)

 

5.

Обґрунтування необхідності реалізації проекту, результати його реалізації, у тому числі наслідки у разі, коли його не буде реалізовано

 

6.

Відповідність проекту стратегічним і програмним документам

 

7.

Наявність альтернативних способів досягнення мети проекту та результати їх аналізу

 

8.

Загальна вартість реалізації проекту (тис. гривень), у тому числі за етапами:
інвестиційний етап (розроблення проекту),
у тому числі вартість оформлення / придбання необхідної земельної ділянки
інвестиційний етап (реалізація проекту)

 

9.

Строк реалізації проекту (місяців), у тому числі за етапами, і строк введення в експлуатацію основних засобів

 

10.

Джерела фінансування проекту (тис. гривень),
у тому числі:
власні кошти суб'єкта інвестиційної діяльності
кошти, що надаються з державного бюджету
кошти, що надаються з місцевого бюджету
залучені кошти (у тому числі під державні гарантії)
інші джерела (міжнародна технічна допомога тощо)

 

11.

Джерела покриття витрат (тис. гривень), у тому числі доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

12.

Показники економічної ефективності (для самоокупних проектів):
чиста приведена вартість
внутрішня норма дохідності
дисконтований період окупності
індекс прибутковості

Показники аналізу ефективності витрат (для державного інвестиційного проекту до 30 млн. гривень включно)

 

 

Показники економічного ефекту:
співвідношення вигід і витрат (на основі аналізу вигід і витрат)
чиста приведена вартість (на основі аналізу вигід і витрат)

 

13.

Економічні наслідки:
економія енерговитрат та енергоресурсів
економія витрат води
загальна економія витрат на експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після завершення реалізації проекту
збільшення обсягу експорту продукції
зменшення обсягу імпорту продукції

 

14.

Соціальні наслідки:
доступність послуги
покращення якості продукції (товарів, робіт, послуг)
відповідність стандартам і нормам, досягнення європейського рівня/стандартів
збереження робочих місць
створення нових робочих місць
інші

 

15.

Екологічні наслідки (збільшення/зменшення обсягу викидів, забруднення навколишнього природного середовища тощо)

 

16.

Показник бюджетної ефективності:
1) щорічні надходження до бюджету (сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів тощо):
додаткові надходження до державного бюджету
додаткові надходження до місцевого бюджету
зменшення обсягу видатків державного бюджету
зменшення обсягу видатків місцевого бюджету
2) щорічні витрати на експлуатацію (утримання) основних засобів за проектом станом на початок поточного бюджетного року за джерелами фінансування (тис. гривень) (окремо до початку та після завершення інвестиційного етапу)

 

17.

Витрати на закупівлю товарів, робіт і послуг національного виробника, які використовуються під час реалізації проекту (тис. гривень, відсотків)

 

18.

Витрати на закупівлю товарів, робіт і послуг іноземного виробника, які використовуються під час реалізації проекту (тис. гривень, відсотків), обґрунтування їх необхідності

 

19.

Наявні висновки експертизи проекту відповідно до законодавства (ким, коли видані)

 

20.

Потреба та наявність необхідної дозвільної документації для реалізації проекту

 

21.

Контактна особа (прізвище, ім'я, по батькові, посада, підрозділ/установа, адреса, номер телефону і телефаксу, адреса електронної пошти)

 

_____________________________
(найменування посади керівника
відповідального виконавця /
замовника будівництва)

__________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

II. Техніко-економічний аналіз

______________________________________________
(найменування проекту)

Мета проекту та її обґрунтування

1. Загальна характеристика проблем, на розв'язання яких спрямовано проект:

1) характеристика стану сфери та стратегія її розвитку, можливих варіантів розвитку в разі реалізації та нереалізації проекту;

2) характеристика наявної продукції (товарів, робіт, послуг) або наявних умов для здійснення державної функції, супутньої або пов'язаної з нею продукції (товарів, робіт, послуг), відповідність стандартам і нормам;

3) результати аналізу ринку продукції (товарів, робіт, послуг) та/або відповідного сегмента на основі демографічного аналізу, аналізу конкуренції, SWOT-аналізу, аналізу споживачів та їх кількості, географічних меж ринку, ціноутворення;

4) результати аналізу конкурентного потенціалу відповідального виконавця та/або балансоутримувача, зокрема можливостей розвитку, загрози та проблеми провадження діяльності;

5) результати громадського обговорення проекту та пропозиції, їх врахування або відхилення.

2. Кінцевий результат (характеристика, номенклатура та обсяги виробництва продукції), який планується досягти в разі реалізації проекту, його основні показники.

3. Спосіб досягнення кінцевого результату на основі результатів аналізу альтернативних способів досягнення мети та обґрунтування переваг обраного способу.

4. Відповідність проекту напрямам розвитку держави, визначеним стратегічними та актуальними програмними документами, затвердженими в установленому порядку (Програма діяльності Кабінету Міністрів України, Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020" тощо).

Опис проекту та прогнозний обсяг витрат

5. Технічний та/або технологічний аналіз обраного способу досягнення кінцевого результату, нормативна тривалість.

6. Необхідність забезпечення земельною ділянкою або правами на неї (оренда, суперфіцій, емфітевзис) для реалізації проекту.

7. Наявність і розвиток необхідної інфраструктури.

8. Заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.

9. Необхідність розроблення проектної документації, стадії розроблення.

10. Організаційні заходи, у тому числі здійснення публічних закупівель у розрізі предмета закупівлі, та графік їх здійснення.

Найменування заходу

Прогнозні строки здійснення заходу

Вартість виконання, тис. гривень

Очікувані результати

початок

закінчення

11. Кадрове забезпечення за етапами життєвого циклу проекту (інвестиційний та експлуатаційний), у тому числі необхідність навчання і професійної підготовки.

12. Сертифікати, ліцензії та інші дозвільні документи, необхідні для реалізації проекту, та їх наявність.

13. Витрати на розроблення та реалізацію проекту.

(тис. гривень)

Витрати за етапами проекту

Витрати за роками реалізації проекту

Усього

 

 

 

 

1. Інвестиційний етап (розроблення):

 

 

 

 

 

дослідження та розроблення проекту (проектування за стадіями)
забезпечення земельною ділянкою (витрати на придбання/оренду, оформлення прав)
інші витрати

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

2. Інвестиційний етап (реалізація):
будівельні роботи
устатковання, обладнання, меблі, інвентар тощо
пусконалагоджувальні роботи
адміністративні витрати
інші витрати

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

14. Витрати на експлуатацію (утримання) (експлуатаційний етап):

1) інформація про балансоутримувача (балансоутримувачів) (у разі створення/придбання нового об'єкта - майбутнього балансоутримувача);

2) витрати на забезпечення функціонування активів (основних засобів) до початку і після завершення реалізації проекту.

(тис. гривень)

Витрати

Щорічний обсяг витрат

Різниця

до початку реалізації проекту (фактичний)

після завершення реалізації проекту (прогнозний)

Матеріальні витрати на сировину та матеріали
Витрати на ресурси (електроенергія, газ, вода тощо)
Заробітна плата
Адміністративні витрати
Амортизаційні відрахування

 

 

 

Разом, у тому числі за джерелами фінансування 

 

 

 

Аналіз ефективності проекту

15. Розрахунок собівартості кінцевої продукції (товарів, робіт, послуг).

16. Розрахунок показників економічної ефективності (для самоокупних проектів):

розрахунок чистого грошового потоку;

розрахунок чистої приведеної вартості (на основі фінансових потоків), внутрішньої ставки дохідності, дисконтованого періоду окупності, індексу прибутковості.

17. Прогноз соціальних та екологічних наслідків.

18. Аналіз та оцінка вигід від реалізації проекту (для проектів вартістю понад 30 млн. гривень), у тому числі потенційних вигодоотримувачів та їх вигод від реалізації проекту.

19. Прогноз економічного ефекту:

розрахунок чистої приведеної вартості (на основі аналізу вигід і витрат);

розрахунок співвідношення вигід і витрат (на основі аналізу вигід і витрат);

розрахунок економічних показників ефективності витрат на реалізацію окремо інвестиційного та експлуатаційного етапу проекту, зокрема:

- інвестиційні витрати на створення одиниці товару/послуги (зокрема на 1 кв. метр, одного споживача);

- експлуатаційні витрати на одиницю товару/роботи/послуги у процесі функціонування об'єкта інвестування до початку і після завершення реалізації проекту;

- економія витрат на експлуатацію (утримання) об'єкта інвестування після завершення реалізації проекту;

- витрат на закупівлю товарів, робіт, послуг національного та іноземного виробника, які використовуються під час реалізації проекту.

20. Прогноз надходжень до бюджетів.

21. Інші проекти, з якими пов'язана реалізація даного проекту.

22. Аналіз ризиків і можливі шляхи їх зниження, запобіжні заходи, страхування ризиків у випадках, передбачених законодавством.

Тип та вид ризику

Можливі негативні наслідки

Заходи щодо зменшення впливу ризиків

Організаційна структура та управління проектом

23. Інформація про відповідального виконавця, у тому числі замовника будівництва:

повне найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ;

ім'я та прізвище, посада, адреса електронної пошти, номер телефону і телефаксу контактної особи;

коротка історія, включаючи фінансовий стан (результати фінансової діяльності на підставі балансу та звіту про дебіторську (кредиторську) заборгованість) за останній звітній період;

внутрішня організаційна структура;

досвід роботи за останні три роки з реалізації інвестиційних проектів або управління ними;

основні види діяльності, продукції (товарів, робіт, послуг);

позиція на ринку.

24. Організаційна схема управління реалізацією проекту.

Додаток:

1. Фотографії, креслення, патентна інформація про продукцію.

2. Результати маркетингових досліджень.

3. Фотографії і схеми.

4. Фінансово-економічні розрахунки (таблиці, графіки).

5. Результати аналізу фінансового стану відповідального виконавця та замовника будівництва.

6. Пакет документів щодо обґрунтування оцінки впливу на навколишнє середовище.

7. Копії установчих документів відповідального виконавця та замовника будівництва (крім структурних підрозділів).

_____________________________
(найменування посади керівника
відповідального виконавця /
замовника будівництва)

__________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

III. План реалізації, фінансування та стан виконання проекту

______________________________________________
(найменування проекту)

1. План реалізації та фінансування проекту (на весь період виконання інвестиційного етапу)

План реалізації та фінансування проекту на плановий рік за місяцями у розрізі заходів інвестиційного етапу (розроблення та/або реалізація).

2. Стан реалізації інвестиційного етапу проекту (у разі, коли реалізацію проекту розпочато):

1) стан виконання плану реалізації проекту за формою, зазначеною у пункті 1 цього розділу, за етапами та заходами, у тому числі планові та фактичні обсяги виконання і фінансування проекту окремо за попередній рік та у поточному році;

2) план та результати закупівель у рамках проекту (за заходами відповідно до пункту 10 розділу II проекту), зазначивши інформацію про укладені договори.

План та результати закупівель

3) відхилення від раніше запланованого строку реалізації проекту (тривалість, визначена під час першого затвердження / схвалення / відбору проекту), років і місяців, відсотків;

4) відхилення від раніше визначеної вартості проекту (загальна кошторисна вартість, визначена під час першого затвердження / схвалення / відбору проекту), тис. гривень, відсотків;

5) аналіз причин відхилення (зміни строків реалізації або загальної вартості проекту тощо) та обґрунтування здійснення заходів щодо їх усунення, визначення обсягу витрат, необхідних для здійснення таких заходів (додаткових витрат).

Додаток: 1. Фінансовий звіт суб'єкта інвестиційної діяльності на останню звітну дату та фінансові звіти за минулий рік.

2. Результати аналізу фінансового стану відповідального виконавця / замовника будівництва на останню звітну дату.

3. Інформація про отримані позики та довгострокові кредити банків, у тому числі іноземних, а також про відсутність простроченої понад три місяці заборгованості з їх погашення та обслуговування.

4. Інформація про виділення земельних ділянок, стан розроблення проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи у разі, коли до складу інвестиційного проекту включено проект будівництва.

5. Інформація про відсутність у суб'єкта інвестиційної діяльності простроченої понад три місяці заборгованості перед державним бюджетом із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

6. Копія титулу будови (об'єкта) для розпочатих проектів.

7. Поточний звіт про реалізацію державного інвестиційного проекту станом на початок поточного року або кварталу (для розпочатих проектів) за формою, встановленою Мінекономіки*.

_____________________________
(найменування посади керівника
відповідального виконавця /
замовника будівництва)

__________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Починаючи з 2016 року.

Опрос