Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о списании объектов государственной собственности [Министерство аграрной политики и продовольствия Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 12.10.2015

______________________________________________________________________________
                                                                 (найменування суб'єкта господарювання)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
                                                         (місцезнаходження суб'єкта господарювання)
_________________________________
       (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

ЗВІТ
про списання об'єктів державної власності

Поряд-
ковий номер

Найме-
нування об'єкта

Рік випуску (побудови) / дата введення в експлуа-
тацію

Ін-
вен-
тар-
ний но-
мер

За-
вод-
ський номер

Витрати на спи-
сання об'єкта, гривень

Оприбутковано в результаті списання

Отри-
мано коштів в резуль-
таті реалізації матері-
алів, сировини тощо, гривень

Напря-
ми викорис-
тання коштів

Доку-
менти, що підтверд-
жують отри-
мання коштів

придатних вузлів, агрегатів

матеріалів

сировини

основних засобів

загальна вартість, гривень

кіль-
кість

вар-
тість, гривень

кіль-
кість

вар-
тість, гривень

кіль-
кість

вар-
тість, гривень

кіль-
кість

вар-
тість, гривень

                                     Усього

Голова комісії:

____________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

____________

________________

Опрос