Идет загрузка документа (60 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерная форма заявки (запроса) на финансирование заказа научно-исследовательских работ

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.09.2015

Примірна форма заявки (запиту) на фінансування замовлення науково-дослідних робіт

1. Назва проекту: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

2. Строки виконання _______________________________________________ (для фундаментальних досліджень - 3 роки, для прикладних розробок - 2 - 3 роки).

3. Науковий напрям проекту (зазначається: пріоритетний напрям розвитку науки та техніки, інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів, завдання державних цільових програм, пріоритетний напрям реформування галузі, відповідні доручення Кабінету Міністрів України, МОЗ України тощо).

4. Державний замовник: _______________________________________________________________.

5. Автори проекту розробки та відповідальні виконавці (наводяться дані про наукового керівника, відповідального виконавця та авторів проекту):

6. Відомості про заявника проекту:

Повна назва організації (підприємства).

Код організації за ЄДРПОУ.

Підпорядкованість за СПОДУ.

Місцезнаходження.

Код території за СПАТО.

Банківські реквізити.

Форма власності (код за ЗКФВ).

Код галузі народного господарства за ЗКГНГ.

Прізвище, ім'я, по батькові керівника установи: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

Тел. ______________________; Факс ____________________; E-mail _____________________.

7. Ключові слова проекту (до 7 слів): _____________________________________________________

8. Організації-співвиконавці:

9. Спрямованість проекту (потрібне зазначити позначкою +, дозволяється вказувати декілька напрямів):

10. Стадія розроблення та ступінь опрацювання проекту (потрібне зазначити):

11. Зміст проекту:

1) мета наукових досліджень (чітко сформулювати мету проекту, яку проблему буде вирішено завдяки виконанню науково-дослідної роботи та впровадженні її результатів).

2) актуальність та важливість результатів, що очікуються.

12. Обґрунтування проекту:

1) завдання роботи.

Практична цінність очікуваних результатів (навести перелік запланованих нових та удосконалення існуючих технологій діагностики, лікування та профілактики, охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності, проектів нормативно-правових документів, методичних рекомендацій тощо).

Довести передбачувану ефективність виконання НДР (медична, соціальна та економічна).

Зазначити, чи за результатами НДР будуть виконані докторські та кандидатські дисертації.

2) методи досліджень;

3) стан розробки проблеми (надати характеристику результатів, отриманих іноземними фахівцями, які здійснюють подібні дослідження; вказати, які вітчизняні фахівці та наукові організації, крім заявників, здійснюють аналогічні дослідження; вказати, хто у світі, а також у країні займає лідируючі позиції з розробки цієї проблеми);

4) досвід і доробок авторів (результати попередніх досліджень, які покладені в основу нової наукової роботи, вказати основні публікації авторського колективу за проблематикою роботи);

5) структура досліджень (викласти загальний план, виділити етапи роботи);

6) наявність матеріально-технічної бази для виконання роботи;

7) техніко-економічне обґрунтування проекту (відобразити найважливіші результати НДР, які дають можливість визначати наукову і практичну цінність роботи, передбачуваний медичний, соціальний та економічний ефект від впровадження результатів, навести обрахунки ефекту від впровадження, довести перевагу запропонованої розробки перед іншими);

8) календарний план робіт за проектом на 2016 рік (поквартальний план) з розподілом коштів між виконавцями:

9) правове забезпечення впровадження розробки:

10) власна оцінка науково-технічного рівня розробки, що пропонується (потрібне зазначити позначкою +):

Обґрунтувати цінність очікуваних результатів для світової та вітчизняної науки.

13. Фінансові аспекти проекту:

1) загальна вартість проекту ______________________________________ тис. гривень, у тому числі
                                                                                                       цифрами і прописом
на 2016 рік (__________________ тис. гривень);

2) зведений кошторис проекту (загальний та на 2016 рік додається);
                            цифрами і прописом

2) очікувані витрати на реалізацію проекту по роках (тис. гривень):

14. Наявний досвід авторів за тематикою проекту:

1) як довго Ви працюєте над цією проблемою?

2) наведіть 2 - 3 приклади попередніх розробок авторського колективу в цій або суміжних галузях, які були доведені до практичного використання;

3) чи одержували Ви раніше або одержуєте на цей час фінансування на роботи, що заявлені в запиті, з інших джерел (зазначити ТАК або НІ)? Вказати обсяги коштів та джерело фінансування.

15. Доробок авторів проекту за останні 5 років (монографії ___; статті ___; патенти ___).

Наведіть 3 - 4 приклади найбільш вагомих публікацій, у тому числі, що входять до науково-метричних баз даних Web of Science та Scopus з індексом SNIP і 08 (Source Normalized Impact Per Paper).

Значити h-індекс керівника та виконавців проекту згідно БД Scopus та веб-адреси їх відповідних авторських профілів;

Навести назви охоронних документів (патенти, свідоцтва про реєстрацію авторського права) на об'єкти права інтелектуальної власності.

__________________
                  (дата)

Керівник організації - заявника проекту

_____________________________
                              (посада)

М. П.

______________
(підпис)

________________
(прізвище)

Примітка. До запиту додаються експертні висновки попередньої наукової і науково-технічної експертизи НДУ та ВМНЗ (відповідно до статті 14 Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу") із детальними розрахунками витрат, експертні висновки відповідних профільних підрозділів МОЗ України, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України та експертних проблемних комісій МОЗ та НАМН України про доцільність і можливість виконання розробки.

Запити надаються скріпленими швидкозшивачами (один примірник) із супроводжувальним листом установи (організації) виконавця.

На титульній обкладинці швидкозшивача надрукувати такий текст:

Повна назва установи (організації) виконавця: ____________________________________________

Заявка (запит) на фінансування замовлення науково-дослідної роботи (назва теми НДР) на 2016 рік.

Строки виконання: ___________________________________________________________________

Загальний обсяг фінансування ______________ гривень, у тому числі по роках:

____ рік ______________ гривень,

____ рік ______________ гривень,

____ рік ______________ гривень.

Опрос