Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Оценочная ведомость участников конкурса бизнес-планов предпринимательской деятельности среди молодежи

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.09.2015

Оцінна відомість учасників Конкурсу

N з/п

Інформація про учасника

Інформація про бізнес-план

Критерії оцінювання

Загаль-
на сума балів

Прізви-
ще, ім'я, по батькові

Дата наро-
дження

Місце прожи-
вання

Місце нав-
чання/роботи, посада

Телефон, ел. пошта

Назва бізнес-
плану

Номі-
нація

Вид еконо-
мічної діяль-
ності

Загаль-
на вар-
тість бізнес-
плану

Сума зовніш-
нього фінан-
сування

Влас-
ний внесок

Строк окуп-
ності бізнес-
плану

Відповід-
ність вимогам до струк-
тури бізнес-
плану (від 0 до 1 бала)

Наяв-
ність чіткого фінансово-
еконо-
мічного обґрун-
тування проекту (від 0 до 2 балів)

Ефектив-
ність викорис-
тання коштів (період окуп-
ності, прибут-
ковість проекту, соціаль-
ний ефект) (від 0 до 2 балів)

Забезпе-
чення ство-
рення нових робо-
чих місць для молоді (від 0 до 2 балів)

Оригі-
нальність та обґрунто-
ваність ідеї (від 0 до 2 балів)

Соціаль-
на значу-
щість проекту, суспіль-
на корис-
ність (при-
бутко-
вість) від його реалі-
зації (від 0 до 2 балів)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б. члена експертної комісії

____________________________________

Посада

____________________________________

Місце роботи

____________________________________

Науковий ступінь

____________________________________

Підпис

____________________________________

Дата заповнення

____________________________________

Опрос