Идет загрузка документа (118 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Совместное протокольное решение об организации взаиморасчетов за электроэнергию и природный газ или уголь за счет средств фонда Государственного бюджета Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 16.09.2015
Утратил силу

СПІЛЬНЕ ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ТА ПРИРОДНИЙ ГАЗ АБО ВУГІЛЛЯ N ___ ЗА РАХУНОК КОШТІВ _______________ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

м. ____________

"___" ____________ 20__ року

1. Спільне протокольне рішення про організацію взаєморозрахунків за електроенергію та природний газ або вугілля (далі - Спільне протокольне рішення) укладено відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року N 20 "Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій" (далі - Постанова Уряду від 11.01.2005 N 20) та згідно з Порядком проведення розрахунків за природний газ або вугілля, теплопостачання і електроенергію, затвердженим наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства фінансів України від 03 серпня 2015 року N 493/688.

2. Учасниками розрахунків цього Спільного протокольного рішення є:

Головне управління Державної казначейської служби України в ________________________ області (далі - Сторона 1) в особі _____________________________, яка діє на підставі __________________,
                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з однієї сторони;

Департамент фінансів в _________________________________________ області (далі - Сторона 2) в особі _____________________________, яка діє на підставі ____________________, з другої сторони;
                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

постачальник та/або транспортувальник ресурсів (товарів, послуг) (далі - Сторона ___) в особі ___________________________________, яка діє на підставі __________________, з ______ сторони;
               (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

енергопостачальна компанія _____________________________________________________________
                                                                                        (повне найменування підприємства, установи, організації)
(далі - Сторона __) в особі _______________________________________________________________,
                                                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
яка діє на підставі _________________________________, з _______________ сторони;

ДП "Енергоринок" (далі - Сторона ___) в особі ___________________________________________, яка
                                                                                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
діє на підставі ______________________________________, з _______________ сторони;

виробник електричної енергії _____________________________________________________________
                                                                                                (повне найменування підприємства, установи, організації)
(далі - Сторона ___) в особі ______________________________________________________________,
                                                                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
яка діє на підставі _________________________________, з _______________ сторони;

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" або виробник електроенергії або вугледобувне підприємство (далі - Сторона остання) в особі ___________________________________________, яка діє на підставі __________________________,
                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з останньої сторони.

3. Спільне протокольне рішення, підписане усіма учасниками розрахунків, погоджується Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

4. Розрахунки за Спільним протокольним рішенням проводяться за такою схемою:

4.1. Державна казначейська служба України перераховує Стороні 1 кошти в сумі ____________ грн з приміткою "Постанова Уряду від 11.01.2005 N 20".

4.2. Сторона 1 перераховує Стороні 2 кошти в сумі ___________ грн із записом у графі "призначення платежу" "п" ______________ грн; "с" _________ грн. Постанова Уряду від 11.01.2005 N 20".

4.3. Сторона 2 перераховує Стороні ___ кошти за пільги та субсидії в сумі _________ грн із записом у графі "призначення платежу" "п" ________ грн; "с" _________ грн. Постанова Уряду від 11.01.2005 N 20".

4.4. Сторона ___ перераховує Стороні ___ кошти за спожиту електроенергію в сумі _______________ грн із записом у графі "призначення платежу" "п" _____________ грн; "с" ____________________ грн. Постанова Уряду від 11.01.2005 N 20".

4.5. Сторона ___ перераховує Стороні ___ кошти за електроенергію за ____________ 20__ року в сумі ____________ грн, у т. ч. ПДВ _____________ грн, із записом у графі "призначення платежу" "за електроенергію за ____________ 20__ р. "п" __________ грн; "с" ____________ грн. Постанова Уряду від 11.01.2005 N 20".

4.6. Сторона ___ перераховує Стороні ___ кошти для погашення заборгованості за електроенергію за ____________ 20__ р. згідно з договором N ______ від ____________ в сумі ____________ грн, у т. ч. ПДВ _______ грн, із записом у графі "призначення платежу" "за електроенергію за ____________ 20__ р. згідно з договором N _______ від ____________, "п" ______________ грн; "с" __________ грн. Постанова Уряду від 11.01.2005 N 20".

4.7. Сторона ___ перераховує Стороні останній кошти в сумі _________ грн, у т. ч. ПДВ __________ грн, за природний газ або вугілля за ____________ 20__ року згідно з договором N _________ від ____________ із записом у графі "призначення платежу" "Постанова Уряду від 11.01.2005 N 20, за природний газ або вугілля за ____________ 20__ року, договір N _______ від ____________, у т. ч. ПДВ _____________ грн".

4.8. Сторона остання перераховує кошти в сумі _________________ грн. до загального фонду Державного бюджету України або на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

5. Усі учасники розрахунків не пізніше наступного дня після зарахування коштів на їх рахунок перераховують кошти наступному учаснику розрахунків.

6. З метою реалізації цього Спільного протокольного рішення Сторони зобов'язуються:

забезпечити подання до органів Державної казначейської служби України належним чином оформлених Спільних протокольних рішень та платіжних доручень згідно з Порядком проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію, затвердженим наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства фінансів України від 03 серпня 2015 року N 493/688 (далі - Порядок проведення розрахунків);

перерахувати кошти наступній Стороні, а остання Сторона - до загального фонду Державного бюджету України або на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість не пізніше наступного дня після їх зарахування на рахунок;

оперативно обмінюватись наявною інформацією, виходячи з принципів задоволення взаємних інтересів, у процесі реалізації цього Спільного протокольного рішення;

забезпечити проведення розрахунків відповідно до цього Спільного протокольного рішення та з урахуванням укладених договорів на рахунково-касове обслуговування, якими може передбачатися, що у разі несвоєчасного надання учасниками розрахунків платіжних документів органи Державної казначейської служби України своїм платіжним дорученням можуть самостійно перераховувати кошти за схемою, передбаченою Спільним протокольним рішенням.

7. Сторони, що підписали Спільне протокольне рішення, несуть відповідальність за недотримання вимог Постанови Уряду від 11.01.2005 N 20 та Порядку проведення розрахунків і невиконання своїх зобов'язань за цим Спільним протокольним рішенням відповідно до чинного законодавства України.

8. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України підтверджує, що розрахунки проведено відповідно до Постанови Уряду від 11.01.2005 N 20.

9. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Спільного протокольного рішення, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спірні питання неможливо вирішити шляхом переговорів, вони вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10. Це Спільне протокольне рішення набирає чинності з моменту його підписання усіма Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Дата та номер реєстрації цього Спільного протокольного рішення встановлюються після його підписання усіма Сторонами.

Це Спільне протокольне рішення є чинним лише у разі проведення відповідного фінансування.

Зміни до цього Спільного протокольного рішення можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін і оформлюються шляхом підписання додатків до нього.

Додатки до цього Спільного протокольного рішення є його невід'ємною частиною і мають однакову юридичну силу у разі, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

11. Це Спільне протокольне рішення складено українською мовою за кількістю учасників Сторін та додатково один примірник для Державної казначейської служби України й один - уповноваженому банку.

12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН СПІЛЬНОГО ПРОТОКОЛЬНОГО РІШЕННЯ

N ___________________ від ___________________

До Спільного протокольного рішення на загальну суму __________________ грн ___________ коп.
                                                                                                                                             (словами)

Сторона 1
N рахунку _____________________ в Головному управлінні Державної казначейської служби України
в _________________________________ області
Код банку ________________________________
Код за ЄДРПОУ ___________________________
Керівник _________________________________
Головний бухгалтер ________________________
М. П.

Сторона 2
N рахунку _____________________ в Головному управлінні Державної казначейської служби України
в _________________________________ області
Код банку ________________________________
Код за ЄДРПОУ ___________________________
Керівник _________________________________
Головний бухгалтер ________________________
М. П.

Сторона ___
N рахунку ________________________________
в ________________________________________
Код банку ________________________________
Код за ЄДРПОУ ___________________________
Керівник _________________________________
Головний бухгалтер ________________________
М. П.

Сторона ___
N рахунку ________________________________
в ________________________________________
Код банку ________________________________
Код за ЄДРПОУ ___________________________
Керівник _________________________________
Головний бухгалтер ________________________
М. П.

Сторона ___
N рахунку ________________________________
в ________________________________________
Код банку ________________________________
Код за ЄДРПОУ ___________________________
Керівник _________________________________
Головний бухгалтер ________________________
М. П.

Сторона ___
N рахунку _____________________ в Головному управлінні Державної казначейської служби України
в _________________________________ області
Код банку ________________________________
Код за ЄДРПОУ ___________________________
Керівник _________________________________
Головний бухгалтер ________________________
М. П.

Сторона остання
N рахунку _____________________ в Головному управлінні Державної казначейської служби України
в _________________________________ області
Код банку ________________________________
Код за ЄДРПОУ ___________________________
Керівник _________________________________
Головний бухгалтер ________________________
М. П.

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України

 

______________________________
(посада)

____________________
(П. І. Б.)

Опрос