Идет загрузка документа (118 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Совместное протокольное решение об организации взаиморасчетов за теплоснабжение, природный газ и услуги по поставке, транспортировке, распределению природного газа за счет средств фонда Государственного бюджета Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 16.09.2015
Утратил силу

СПІЛЬНЕ ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ ЗА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ ТА ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ N ___
ЗА РАХУНОК КОШТІВ _______________ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

м. ____________

"___" ____________ 20__ року

Головне управління Державної казначейської служби України в _______________ області (далі - Сторона 1) в особі ______________, яка діє на підставі _____________, з однієї сторони;

Департамент фінансів в ____________ області (далі - Сторона 2) в особі _____________, яка діє на підставі ____________, з другої сторони;

_____________________________________________________________________________________
                                                               (повне найменування підприємства, установи, організації)
(далі - Сторона ___) в особі _____________________________________________________________,
                                                                                                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
яка діє на підставі ______________________________________,

_____________________________________________________________________________________
                                                              (повне найменування підприємства, установи, організації)
(далі - Сторона ___) в особі _____________________________________________________________,
                                                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
яка діє на підставі ______________________________________,

_____________________________________________________________________________________
                                                              (повне найменування підприємства, установи, організації)
(далі - Сторона остання) в особі _________________________________________________________,
                                                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
яка діє на підставі ______________________________________,

з метою погашення взаємної заборгованості уклали це Спільне протокольне рішення про організацію взаєморозрахунків за теплопостачання, природний газ та послуги з постачання, транспортування, розподілу природного газу (далі - Спільне протокольне рішення).

1. ПРЕДМЕТ СПІЛЬНОГО ПРОТОКОЛЬНОГО РІШЕННЯ

Предметом цього Спільного протокольного рішення є організація проведення Сторонами взаєморозрахунку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року N 20 "Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій" (далі - Постанова Уряду від 11.01.2005 N 20).

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

2.1. Сторони погоджують перелік підприємств (установ, організацій), що беруть участь у проведенні взаєморозрахунку, та послідовність виконання Сторонами Спільного протокольного рішення.

2.2. Державна казначейська служба України перераховує кошти загального фонду Державного бюджету України Стороні 1 у сумі _________ грн з приміткою "Постанова Уряду від 11.01.2005 N 20".

2.3. Сторона 1 перераховує на рахунок Сторони 2 кошти в сумі _____________ грн із записом у графі "призначення платежу" "за ____________ ____ року "п" ___________ грн, за _________________ року
                                                                       (місяць)                                                                                                 (місяць)
"с" ____________ грн. Постанова Уряду від 11.01.2005 N 20".

2.4. Сторона 2 перераховує Стороні ___ кошти за пільги та субсидії у сумі __________________ грн із записом у графі "призначення платежу" "за ____________ ____ року "п" _____________________ грн";
                                                                                                             (місяць)
"за ____________ ____ року "с" ______________ грн. Постанова Уряду від 11.01.2005 N 20".
                  (місяць)

2.5. Сторона ___ перераховує Стороні ___ кошти в сумі ___________________ грн, у тому числі ПДВ _________________ грн, за ____________ ____ року згідно з договором від _____________ N _______
                                                                         (місяць)
із записом у графі "призначення платежу" "Постанова Уряду від 11.01.2005 N 20, дата і номер Спільного протокольного рішення за ___________________________________________ за ____ рік,
                                                                                                                         (вид енергоносія, послуг)
договір від __________________ N _____, у тому числі ПДВ __________________ грн".

2.6. Сторона ___ перераховує Стороні останній кошти в сумі ___________________ грн, у тому числі ПДВ _____________________ грн, за ______________________________________________________
                                                                                                                                 (вид енергоносія, послуг)
за _____ рік згідно з договором від _________ N _____ із записом у графі "призначення платежу" "Постанова Уряду від 11.01.2005 N 20, за ___________________________________________________
                                                                                                                                (вид енергоносія, послуг)
за ____ рік, договір від ____________ N _______, у тому числі ПДВ __________________ грн".

2.7. Сторона остання перераховує кошти в сумі _________________ грн. до загального фонду Державного бюджету України або на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

З метою реалізації цього Спільного протокольного рішення Сторони зобов'язуються:

забезпечити подання до органів Державної казначейської служби України належним чином оформлених спільних протокольних рішень та платіжних доручень згідно з Порядком проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання та електроенергію, затвердженим наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства фінансів України від 03 серпня 2015 року N 493/688 (далі - Порядок проведення розрахунків);

перерахувати кошти наступній Стороні, а Сторона остання - до загального фонду Державного бюджету України або на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість не пізніше наступного дня після їх зарахування на рахунок;

оперативно обмінюватись наявною інформацією, виходячи з принципів задоволення взаємних інтересів у процесі реалізації цього Спільного протокольного рішення;

забезпечити проведення розрахунків відповідно до цього Спільного протокольного рішення та з урахуванням укладених договорів на розрахунково-касове обслуговування, якими може передбачатися, що у разі несвоєчасного надання учасниками розрахунків платіжних документів органи Державної казначейської служби України своїм платіжним дорученням можуть самостійно перераховувати кошти за схемою, передбаченою цим Спільним протокольним рішенням.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Сторони, що підписали це Спільне протокольне рішення, несуть відповідальність за недотримання вимог Постанови Уряду від 11.01.2005 N 20 та Порядку проведення розрахунків і невиконання своїх зобов'язань за цим Спільним протокольним рішенням про організацію взаєморозрахунків відповідно до законодавства України.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Спільного протокольного рішення, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спірні питання неможливо вирішити шляхом переговорів, вони вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.

5.2. Це Спільне протокольне рішення набирає чинності з моменту його підписання всіма Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Спільним протокольним рішенням.

Дата та номер цього Спільного протокольного рішення присвоюються останнім учасником розрахунків після його підписання всіма Сторонами.

5.3. Це Спільне протокольне рішення є чинним лише у разі проведення відповідного фінансування.

5.4. Зміни до цього Спільного протокольного рішення можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін і оформлюються шляхом підписання додатків до нього.

5.5. Додатки до цього Спільного протокольного рішення є його невід'ємною частиною і мають однакову юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

5.6. Це Спільне протокольне рішення складено українською мовою за кількістю учасників Сторін та додатково один примірник для Державної казначейської служби України.

6. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН СПІЛЬНОГО ПРОТОКОЛЬНОГО РІШЕННЯ

N ___________________ від ___________________

До Спільного протокольного рішення на загальну суму ___________________________ грн __ коп.
                                                                                                                                                   (словами)

Сторона 1
N рахунку ________________________________ в Головному управлінні Державної казначейської служби України
в _________________________________ області
Код банку ________________________________
Код за ЄДРПОУ ___________________________
Керівник _________________________________
Головний бухгалтер ________________________

М. П.

Сторона 2
N рахунку ________________________________ в Головному управлінні Державної казначейської служби України
в _________________________________ області
Код банку ________________________________
Код за ЄДРПОУ ___________________________
Керівник _________________________________
Головний бухгалтер ________________________

М. П.

Сторона ___
N рахунку ________________________________
в ________________________________________
Код банку ________________________________
Код за ЄДРПОУ ___________________________
Керівник _________________________________
Головний бухгалтер ________________________

М. П.

Сторона ___
N рахунку ________________________________
в ________________________________________
Код банку ________________________________
Код за ЄДРПОУ ___________________________
Керівник _________________________________
Головний бухгалтер ________________________

М. П.

Сторона остання
N рахунку ________________________________
в ________________________________________
Код банку ________________________________
Код за ЄДРПОУ ___________________________
Керівник _________________________________
Головний бухгалтер ________________________

М. П.

 

Опрос