Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор о предоставлении территориальной избирательной комиссии услуг, связанных с подготовкой и проведением местных выборов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 14.09.2015

ДОГОВІР
про надання територіальній виборчій комісії послуг, пов'язаних з підготовкою та проведенням місцевих виборів

________________
     (місце укладення)

"___" ___________ 20__ року
(дата укладення)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (повне найменування територіальної виборчої комісії)
в особі її голови (заступника голови) _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Замовник), з однієї сторони, та громадянин (громадянка) України _______________________________________________________,
                                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серія _______ номер ___________, виданий _______________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                                                                        (ким і коли)
реєстраційний номер облікової картки платника податку (за наявності) _________________________________________, адреса реєстрації місця проживання ____________
_____________________________________________________________________________________, контактний телефон _______________ (далі - Виконавець), з другої сторони (далі - Сторони), уклали цей Договір про нижчезазначене.

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання під час підготовки та проведення місцевих виборів надавати послуги згідно з переліком, установленим у пункті 1.2 цього Договору, а також Замовник зобов'язується оплатити надані Виконавцем послуги в порядку, розмірі та строки, визначені цим Договором.

1.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором:

а) __________________________________________________________________________________;

б) __________________________________________________________________________________.

2. Порядок, розмір та строки оплати послуг

2.1. Надані Виконавцем послуги, передбачені цим Договором, оплачуються Замовником відповідно до Порядку залучення фахівців та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій під час підготовки та проведення місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від __________ 2015 року N ______, у розмірі ______ (______________________________________________________) гривень
                                                                                                   (сума цифрою та прописом)
на місяць. Із зазначеної суми здійснюються обов'язкові відрахування, передбачені законодавством України на момент виплати.

2.2. У разі надання Виконавцем послуг протягом неповного календарного місяця або дострокового розірвання з різних причин цього Договору оплата здійснюється з урахуванням обсягу наданих ним послуг за відпрацьований період.

2.3. Замовник здійснює оплату за надані Виконавцем послуги щомісяця протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту підписання обома Сторонами акта приймання-передачі наданих послуг.

3. Обов'язки та права Сторін

3.1. Виконавець зобов'язується:

3.1.1. Не розголошувати інформацію, що відповідно до Закону України "Про інформацію" не відноситься до відкритої, але стала йому відома при наданні послуг Замовнику за цим Договором.

3.1.2. Надавати Замовнику визначені пунктом 1.2 цього Договору послуги особисто якісно та своєчасно.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Отримувати від Замовника необхідну для надання послуг інформацію.

3.2.2. Отримувати за надані послуги оплату в порядку, розмірі та строки, встановлені цим Договором.

3.3. Замовник зобов'язується:

3.3.1. Створити належні умови для надання Виконавцем передбачених цим Договором послуг.

3.3.2. Оплатити надані Виконавцем послуги в порядку, розмірі та строки, встановлені цим Договором.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Вимагати від Виконавця усунення недоліків, якщо такі виникають під час надання послуг з вини Виконавця.

3.4.2. Визначати строк надання Виконавцем послуг, передбачених пунктом 1.2 цього Договору.

3.4.3 Контролювати хід та якість надання послуг.

4. Відповідальність Сторін, вирішення спорів

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором згідно із законодавством України.

4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо вони сталися не з їх вини.

4.3. Усі спори, що можуть виникати під час виконання зобов'язань за цим Договором, Сторони вирішують шляхом переговорів, а в разі неможливості досягнення згоди - в порядку, визначеному законодавством України.

5. Строк дії Договору, порядок розірвання та внесення змін до нього

5.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до "___" ___________ 20__ року включно.

5.2. Зміни до Договору вносяться за письмовою домовленістю Сторін та оформляються додатковою угодою до цього Договору.

5.3. Дія Договору припиняється у випадках, передбачених законодавством України, та за умови закінчення строку, визначеного пунктом 5.1 цього Договору.

5.4. Договір може бути розірваний з ініціативи Замовника у разі неналежного, неякісного або несвоєчасного надання послуг, визначених у пункті 1.2 цього Договору.

5.5. Сторони мають право відмовитися від виконання зобов'язань за цим Договором, попередивши про це іншу Сторону не пізніш як за _____ днів.

5.6. Строк дії Договору може бути продовжено за згодою Сторін, якщо це не суперечить предмету цього Договору.

6. Інші умови

6.1. Правовідносини, не врегульовані цим Договором, але такі, що можуть виникати у зв'язку з виконанням його умов, регламентуються законодавством України.

6.2. Цей Договір складено українською мовою на ____ аркушах у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

7. Адреси і підписи Сторін

                             Замовник:
___________________________________
___________________________________
                                        (реквізити)

                             Виконавець:
_________________________________________
                             (прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________
                   (адреса реєстрації місця проживання)
_________________________________________
 (реєстраційний номер облікової картки платника податку)
_________________________________________
                (паспорт, серія, номер, ким і коли виданий)

Голова (заступник голови)
територіальної виборчої комісії

 

 

_______________
             (підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_______________
            (підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

Опрос