Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор о предоставлении транспортных услуг физическим лицом [территориальным и участковым избирательным комиссиям по местным выборам]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.09.2015

Зразок 4

ДОГОВІР
про надання транспортних послуг фізичною особою

___________________________
                 (місце складання)

"___" ____________ 20__ р.
(дата складання)

_____________________________________________________________________________________.
                                                              (повне найменування територіальної виборчої комісії)
(далі - Замовник) в особі голови комісії (заступника голови комісії)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі Закону України "Про місцеві вибори" та постанови Центральної виборчої комісії від "___" ____________ 20__ року N _____, з однієї сторони, та громадянин (громадянка) України _____________________________________________________________________________________,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серія _________________ номер _______________, виданий __________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                    (ким і коли)
_____________________________________________________________________________________
                                                            (реєстраційний номер облікової картки платника податку)
(далі - Виконавець), з другої сторони (далі разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона), уклали цей Договір про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

За завданням Замовника Виконавець надає транспортні послуги комісіям:

1. ___________________________________________________________________________________
                                                                                          (повне найменування комісії)

2. ___________________________________________________________________________________
                                                                                          (повне найменування комісії)

...
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                           (повне найменування комісії)

Транспортні послуги надаються Виконавцем автомобілем марки ____________, модель ______________________, державний реєстраційний номерний знак __________, рік випуску ________, об'єм двигуна _________.

Зазначений транспортний засіб є власним або орендованим Виконавцем і перебуває у справному технічному та належному санітарному стані.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язаний:

- надавати Замовнику транспортні послуги для забезпечення виконання ним своїх повноважень, визначених Законом України "Про місцеві вибори";

- утримувати автомобіль, яким надаватимуться транспортні послуги, у справному технічному та належному санітарному стані, а також здійснювати експлуатаційні витрати, технічне обслуговування та ремонт;

- дотримуватися правил дорожнього руху та безпеки руху;

- відповідати за наслідки дорожньо-транспортних пригод, що сталися з його вини;

- забезпечувати збереження вантажу, що належить Замовнику, під час транспортування до моменту його передачі в пункті призначення.

2.2. Замовник зобов'язаний:

- видавати Виконавцю кожного робочого дня документ, на підставі якого здійснюється облік роботи автомобіля, і приймати його для здійснення оплати за надані транспортні послуги;

- заправляти автомобіль пально-мастильними матеріалами;

- раз на місяць складати акт наданих послуг;

- оплачувати надані Виконавцем транспортні послуги в порядку, розмірах та строки, визначені цим Договором.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість транспортних послуг включає оплату послуг водія у розмірі ______ грн. за годину, суму амортизаційних відрахувань у розмірі _______ грн. за день. Із загальної суми оплати за місяць здійснюються відрахування обов'язкових платежів, установлених законодавством України на момент виплат.

3.2. Оплата транспортних послуг здійснюється щомісяця на підставі акта наданих послуг, підписаного Сторонами.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У разі порушення зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність у порядку, визначеному цим Договором та законодавством України.

4.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання.

4.3. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 відсотків вартості транспортних послуг.

4.4. У разі затримки Замовником платежів, за умови його належного бюджетного фінансування, він на вимогу Виконавця сплачує пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення платежу, від суми несвоєчасно перерахованих коштів за кожний день порушення зобов'язання, але не більше десяти відсотків суми простроченого платежу.

4.5. Замовник не несе відповідальності за наслідки дорожньо-транспортних пригод, що сталися з вини Виконавця.

4.6. За винятком випадків, коли законом передбачено інше, Сторони не несуть відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо вони сталися не з їх вини.

4.7. Сторони не несуть відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо вони доведуть, що вжили всіх заходів щодо належного виконання його умов.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами, скріплення печаткою Замовника та діє до "___" ____________ 20__ року.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Контроль за оформленням документації щодо тривалості щоденного надання транспортних послуг та витрат пально-мастильних матеріалів здійснюється за згодою Сторін на підставі відповідних документів, згідно з якими здійснюється облік роботи автомобіля.

6.2. Спори, що виникають із зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - в судовому порядку.

6.3. Зміни до Договору можуть вноситися за письмовою домовленістю Сторін, які оформлюються додатковою угодою. Одностороння відмова від виконання зобов'язань та одностороння зміна умов Договору не допускаються.

6.4. Цей Договір може бути розірвано лише за згодою Сторін або у разі припинення виконання однією зі Сторін умов цього Договору за письмовим повідомленням другої Сторони за десять днів до дня його розірвання.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник:

Виконавець:

______________________________________
(повне найменування територіальної виборчої комісії)

_______________________________________
                          (прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________
______________________________________
______________________________________
(реквізити)

місце проживання: _______________________
________________________________________
Серія та номер посвідчення водія
________________________________________
Класність водія ___________________________

Голова (заступник голови)
територіальної виборчої комісії

 

___________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

___________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

Опрос