Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор о предоставлении транспортных услуг юридическим лицом (физическим лицом - предпринимателем) [территориальным и участковым избирательным комиссиям по местным выборам]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.09.2015

Зразок 3

ДОГОВІР
про надання транспортних послуг юридичною особою
(фізичною особою - підприємцем)

___________________________
                   (місце складання)

"___" ____________ 20__ р.
(дата складання)

______________________________________________________________________________________
                                                           (повне найменування територіальної виборчої комісії)
(далі - Замовник) в особі голови комісії (заступника голови комісії) _____________________________________________________________________________________,
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі Закону України "Про місцеві вибори" та постанови Центральної виборчої комісії від "___" ____________ 20__ року N ___, з однієї сторони, та
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (назва установи, організації, підприємства)
(далі - Виконавець) в особі ______________________________________________________________,
                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ____________________________________________________________________,
                                                          (найменування документа, на підставі якого особа уповноважена на вчинення дії)
з другої сторони (далі разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона), уклали цей Договір про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

За завданням Замовника Виконавець надає транспортні послуги комісіям:

1. ___________________________________________________________________________________
                                                                                          (повне найменування комісії)

2. ___________________________________________________________________________________
                                                                                           (повне найменування комісії)
...
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                         (повне найменування комісії)
такими транспортними засобами:

- автомобіль марки ____________, модель ______________________, реєстраційний номер транспортного засобу _________, рік випуску __________, об'єм двигуна __________;

- автомобіль марки ___________, модель ______________________, реєстраційний номер транспортного засобу _________, рік випуску __________, об'єм двигуна ____________;

- автомобіль марки ____________, модель ______________________, реєстраційний номер транспортного засобу _________, рік випуску __________, об'єм двигуна ____________.

Зазначені транспортні засоби є власними або орендованими Виконавцем і перебувають у справному технічному та належному санітарному стані.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язаний:

- надавати Замовнику транспортні послуги для забезпечення виконання ним своїх повноважень, визначених Законом України "Про місцеві вибори";

- утримувати автомобілі, якими надаватимуться транспортні послуги Замовнику, у справному технічному та належному санітарному стані, заправляти пально-мастильними матеріалами, а також здійснювати експлуатаційні витрати, технічне обслуговування та оплату праці водіїв;

- забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв транспортних засобів;

- забезпечувати дотримання водіями правил дорожнього руху та безпеки руху;

- відповідати за наслідки дорожньо-транспортних пригод, що сталися з вини водіїв;

- забезпечувати збереження вантажу, що належить Замовнику, під час транспортування до моменту його передачі в пункті призначення.

2.2. Замовник зобов'язаний:

- за вимогою Виконавця вносити відповідні відмітки до подорожнього листа легкового або вантажного автомобіля;

- вносити відмітки про час роботи або пробіг автомобіля, прізвище замовника, водія, реєстраційні дані автомобіля тощо до відомості, маршрутних листів або інших документів, на підставі яких здійснюється облік роботи орендованого автотранспорту;

- оплачувати надані Виконавцем послуги із транспортного обслуговування в порядку, розмірах та строки, визначені цим Договором.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість транспортних послуг визначено на підставі калькуляції Виконавця (додаток до цього Договору) і становить __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                       (цифрами та прописом)

3.2. Оплата транспортних послуг здійснюється щомісяця на підставі акта наданих послуг, підписаного Сторонами.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У разі порушення зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність у порядку, визначеному цим Договором та законодавством України.

4.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання.

4.3. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 відсотків вартості транспортних послуг.

4.4. У разі затримки Замовником платежів за умови його належного бюджетного фінансування він на вимогу Виконавця сплачує пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення платежу, від суми несвоєчасно перерахованих коштів за кожний день порушення зобов'язання, але не більше десяти відсотків суми простроченого платежу.

4.5. Замовник не несе відповідальності за наслідки дорожньо-транспортних пригод, що сталися з вини Виконавця.

4.6. За винятком випадків, коли законом передбачено інше, Сторони не несуть відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо вони сталися не з їх вини.

4.7. Сторони не несуть відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо вони доведуть, що вжили всіх заходів щодо належного виконання його умов.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами, скріплення печатками Сторін та діє до "___" ____________ 20__ року.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Контроль за оформленням документації щодо тривалості щоденного надання транспортних послуг та витрат пально-мастильних матеріалів здійснюється за згодою Сторін на підставі подорожніх листів (за наявності), відомостей, маршрутних листів або інших документів з обліку роботи автотранспорту.

6.2. Спори, що виникають із зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - в судовому порядку.

6.3. Зміни до Договору можуть вноситися за письмовою домовленістю Сторін, які оформлюються додатковою угодою. Одностороння відмова від виконання зобов'язань та одностороння зміна умов Договору не допускаються.

6.4. Цей Договір може бути розірвано лише за згодою Сторін або у разі припинення виконання однією зі Сторін умов цього Договору за письмовим повідомленням другої Сторони за десять днів до дня його розірвання.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник:

Виконавець:

_________________________________________
(повне найменування територіальної виборчої комісії)

________________________________________
(назва установи, організації, підприємства)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(реквізити)

________________________________________
________________________________________
________________________________________
(реквізити)

Голова (заступник голови)
територіальної виборчої комісії

________________________________________
(посада особи, уповноваженої на вчинення дії)

___________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

___________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

М. П.

Опрос