Идет загрузка документа (265 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор об использовании средств защиты информации в системе электронных платежей Национального банка Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.09.2015
Утратил силу

Договір N ___
про використання засобів захисту інформації в системі електронних платежів Національного банку України

(Зразок)

м. ___________

____________________
(дата)

Національний банк України (далі - Виконавець) в особі _____________________________________
                                                                                                                                                                 (посада)
________________________________, який діє на підставі _____________ від ____________ N ___,
                 (прізвище, ім'я, по батькові)                                                                   (назва документа)
та __________________________________ (далі - Замовник) _________________________________
                           (найменування банку/філії)                                                                                               (посада)
в особі ______________________________________, який діє на підставі ______________________
                                         (прізвище, ім'я, по батькові)                                                                                       (назва документа)
від ____________ N ____ (далі - Сторони), уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику засоби захисту інформації Національного банку України (далі - засоби захисту інформації) для використання їх у системі електронних платежів Національного банку України (далі - СЕП) та в програмно-технічних комплексах, які забезпечують оброблення та передавання інформації, що не належить до платіжної та технологічної інформації СЕП (далі - інформаційні задачі).

1.2. Використання, зберігання та приймання-передавання засобів захисту інформації здійснюються відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань захисту інформації.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Виконавець має право:

перевіряти Замовника щодо дотримання ним вимог захисту інформації та правил організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України, установлених Національним банком України;

зупиняти обслуговування Замовника в разі порушень ним правил роботи із засобами захисту інформації або передавання (навіть тимчасово) отриманих Замовником засобів захисту інформації третім особам, установам чи організаціям, а також іншим установам чи організаціям у межах юридичної особи Замовника;

запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, розроблені для поліпшення послуг, що надаються Замовнику;

надсилати електронне повідомлення до територіального управління Національного банку України, що обслуговує кореспондентський (консолідований кореспондентський) рахунок банку, для договірного списання коштів у разі ненадходження від Замовника оплати за виконані Виконавцем роботи та надані послуги в сумі та в строк, що обумовлені в розділі 3 цього договору.

2.2. Замовник має право:

користуватися наданими засобами захисту інформації в СЕП та інформаційних задачах;

отримувати від Виконавця консультації з питань, пов'язаних з експлуатацією та зберіганням засобів захисту інформації;

використовувати наданий програмний модуль генерації ключів (далі - ПМГК) криптографічного захисту для робочих місць системи автоматизації банку, СЕП та інформаційних задач згідно з діючою технологією.

2.3. Виконавець бере на себе зобов'язання:

правильно та своєчасно надавати Замовнику засоби захисту інформації з потрібною документацією до них та консультації з питань захисту і правил користування засобами захисту;

своєчасно інформувати Замовника про зміни, які планується вносити в систему захисту інформації Національного банку України;

здійснювати заміну апаратури криптографічного захисту інформації (далі - АКЗІ) в разі виходу її з ладу та безкоштовний ремонт, крім випадків, зазначених у пункті 3.2 цього договору;

забезпечувати своєчасну заміну ПМГК у разі його пошкодження або виходу з ладу, крім випадків, зазначених у пункті 3.2 цього договору.

2.4. Замовник бере на себе зобов'язання:

не передавати (навіть тимчасово) отримані ним засоби захисту інформації, які використовуються в СЕП та інформаційних задачах, третім особам, установам чи організаціям;

дотримуватися технологічної дисципліни в роботі із засобами захисту інформації, забезпечувати їх експлуатацію і зберігання згідно з наданими Виконавцем інструкціями. Негайно інформувати Виконавця про виникнення порушень умов зберігання та використання засобів захисту інформації і вживати заходів для їх усунення;

утримувати засоби захисту інформації в належному стані;

забезпечувати цілісність голографічної наклейки на АКЗІ;

не використовувати надані засоби захисту інформації для завдань, які не обумовлені наявними інструкціями;

забезпечувати наявність потрібних технічних засобів для підключення апаратури захисту інформації згідно з вимогами Виконавця;

забезпечувати транспортування засобів захисту інформації до місця її встановлення в Замовника та до місця її заміни у Виконавця;

своєчасно здійснювати оплату Виконавцю за виконані роботи та надані послуги;

передати (повернути) Виконавцю засоби захисту інформації та документацію до них протягом трьох робочих днів після припинення дії цього договору;

сплачувати Виконавцю встановлену нормативно-правовими актами Національного банку України суму за проведення фахівцями Національного банку України аналізу в разі:

повторно виявлених у Замовника порушень вимог захисту інформації та правил організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України, установлених Національним банком України;

втрати або пошкодження АКЗІ у СЕП;

пошкодження голографічної наклейки на АКЗІ;

втрати або пошкодження смарт-картки для АКЗІ;

втрати або пошкодження ПМГК та його повторного надання на заміну втраченого або пошкодженого ПМГК у СЕП.

3. Порядок розрахунків

3.1. Виконавець щомісяця до ___ числа надсилає Замовнику засобами системи електронної пошти Національного банку України розрахунок за виконані роботи та надані послуги згідно з тарифами на операції (послуги), установленими нормативно-правовими актами Національного банку України. У разі внесення Національним банком України змін до тарифів розмір оплати змінюється з часу набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору). Замовник має здійснити оплату за розрахунком (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця.

Акт про виконані роботи та надані послуги з підписами та відбитком печатки Виконавець надсилає іногородньому Замовнику засобами поштового зв'язку.

3.2. Розрахунок за виконані роботи, надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання договору) здійснюється за фактично відпрацьовані дні місяця.

3.3. У разі ненадходження оплати від Замовника протягом місяця Виконавець без додаткового погодження надсилає електронне повідомлення до територіального управління Національного банку України, що обслуговує кореспондентський (консолідований кореспондентський) рахунок банку, для договірного списання суми згідно з розрахунком. Для заповнення реквізиту "Призначення платежу" Виконавець в електронному повідомленні зазначає номер, дату договору, за якими має здійснюватися договірне списання.

4. Відповідальність Сторін

4.1. Виконавець несе відповідальність перед Замовником за правильне та своєчасне надання засобів захисту інформації Замовнику для забезпечення можливості роботи в СЕП та в інформаційних задачах Національного банку України.

4.2. Замовник відшкодовує Виконавцю фактичні збитки за втрачені засоби захисту інформації (викрадені, загублені тощо) або ті, що вийшли з ладу (у результаті механічних та інших пошкоджень, пов'язаних з порушенням технології використання), якщо встановлено вину Замовника.

4.3. У разі порушення умов зберігання та використання засобів захисту інформації Замовник відшкодовує Виконавцю пов'язані з цим фактичні збитки.

4.4. У разі прострочення оплати за виконані роботи та надані послуги Замовник сплачує Виконавцю суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення і ___ проценти річних з простроченої суми.

5. Форс-мажор

5.1. Сторони договору звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що перебувають поза сферою контролю Сторони, яка його не виконала. Такі причини включають стихійне лихо, надзвичайні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські заворушення, але не обмежуються ними (далі - форс-мажор). Період звільнення від відповідальності починається з часу оголошення однією із Сторін форс-мажору і закінчується (чи закінчився б), якщо ця Сторона вжила заходів, яких вона і справді могла б ужити, для виходу з форс-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно.

5.2. Якщо зазначені обставини триватимуть більше ніж 6 місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим договором і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

6. Порядок зміни та розірвання договору

6.1. Усі зміни до цього договору в період його дії вносяться додатковими договорами, що стають його невід'ємними частинами і набирають чинності з дня підписання обома Сторонами.

6.2. Сторона, яка вважає за потрібне змінити чи розірвати договір, надсилає пропозиції про це другій Стороні.

6.3. Сторона, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другій Стороні про результати її розгляду.

6.4. Якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або в разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена Сторона має право передати вирішення спору до суду.

6.5. У разі зміни однією із Сторін будь-яких реквізитів, що зазначені в розділі 10 цього договору, Сторона, яка змінила реквізити, у строк до _____ днів після їх зміни письмово повідомляє про це другу Сторону. Сторона, яка одержала це повідомлення, має письмово повідомити другу Сторону про його одержання.

7. Порядок розгляду спорів

7.1. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів.

7.2. У разі недосягнення згоди спори вирішуються у суді.

8. Строк дії договору

8.1. Договір, укладений на строк _____, набирає чинності з дня його підписання.

8.2. Дія договору припиняється у випадках, передбачених законодавством України.

9. Інші умови договору

9.1. Цей договір складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

9.2. Взаємовідносини Сторін, що не визначені цим договором, регулюються законодавством України.

10. Місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційні коди, підписи Сторін

10.1. Місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код Виконавця:

__________________________________________
__________________________________________

10.2. Місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код Замовника:

__________________________________________
__________________________________________

10.3. Для вирішення всіх питань, пов'язаних з виконанням цього договору, відповідальними представниками є:

від Виконавця : _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

від Замовника: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Виконавець

_________________________
(підпис)

Замовник

______________________________
(підпис)

М. П.

М. П.

Примітки.

Сторони можуть змінювати умови, які передбачені цим договором, а також установлювати інші умови, що мають відповідати законодавству України, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку України.

Опрос