Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Постановление о применении санкций за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.09.2015

ПОСТАНОВА
про застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

"___" ____________ 20__ року    N ____

______________________________
(місце винесення)

Комісія Мін'юсту з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог законодавства, що регулює діяльність у зазначеній сфері, суб'єктом первинного фінансового моніторингу
_____________________________________________________________________________________,
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта первинного фінансового моніторингу, назва посади або вид діяльності, який здійснюється суб'єктом первинного фінансового моніторингу)
_____________________________________________________________________________________,
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків у передбаченому законодавством порядку); ідентифікаційний код юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (акт перевірки від ___________ N ____),
_____________________________________________________________________________________,
                                                                  (додатки до акта, що підтверджують висновки акта)

УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                             (формулювання суті порушень законодавства, обставин та наслідків його вчинення)
_____________________________________________________________________, що є порушенням
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (зазначити норму відповідного акта законодавства)

На підставі частини _____ статті 24 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

ПОСТАНОВИЛА:

Застосувати до суб'єкта первинного фінансового моніторингу ________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта первинного фінансового моніторингу, назва посади або вид діяльності, який здійснюється суб'єктом первинного фінансового моніторингу)
санкцію у вигляді ______________________________________________________________________
                                              (зазначити вид санкції (у разі накладення штрафу - зазначити цифрами та словами суму штрафу))

Сума штрафу підлягає перерахуванню*
_____________________________________________________________________________________
(реквізити установи)

_____________________________
                            (посада)

_______________
(підпис)

М. П.

__________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

______________________________
       (особа, яка отримала постанову)

_______________
(підпис)

__________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Примірник постанови отримано:

 

 

"___" ____________ 20__ року
       (дата отримання постанови)

 

 

____________
* Розділ не застосовується у разі накладення санкцій у вигляді тимчасового відсторонення посадової особи Суб'єкта від посади до усунення порушення або санкції у вигляді анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу на право провадження певних видів діяльності.

Опрос