Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение об отделе финансов, контрактно-договорной работы и бухгалтерского учета регионального центра по предоставлению безоплатной вторичной правовой помощи

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.08.2015
Утратил силу

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділ фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

1. Відділ фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - Відділ) є самостійним структурним підрозділом регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - регіональний центр).

2. Відділ у своїй роботі підпорядковується, є підзвітним та підконтрольним директору та/або заступнику директора регіонального центру відповідно до розподілу обов'язків, головному бухгалтеру регіонального центру.

Діяльність Відділу спрямовується і координується головним бухгалтером Координаційного центру з надання правової допомоги, а також:

(абзац другий пункту 2 у редакції наказу Координаційного
 центру з надання правової допомоги від 20.07.2016 р. N 170)

відділом стратегічного планування управління стратегічного планування та фінансів Координаційного центру з надання правової допомоги - з питань планово-фінансової роботи;

(абзац третій пункту 2 у редакції наказу Координаційного
 центру з надання правової допомоги від 20.07.2016 р. N 170)

відділом бухгалтерського обліку та звітності Координаційного центру з надання правової допомоги - з питань бухгалтерського обліку, фінансової, бюджетної, статистичної та іншої звітності.

(абзац четвертий пункту 2 у редакції наказу Координаційного
 центру з надання правової допомоги від 20.07.2016 р. N 170)

3. Відділ очолює начальник Відділу, якого призначає на посаду відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених Координаційним центром з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр), та звільняє з посади директор регіонального центру за погодженням з Координаційним центром. Начальник Відділу у разі відсутності головного бухгалтера регіонального центру виконує його обов'язки.

Начальник Відділу має заступника, якого призначає на посаду відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених Координаційним центром, та звільняє з посади директор регіонального центру за погодженням з Координаційним центром.

Інші працівники Відділу призначаються на посади відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених Координаційним центром, і звільняються з посад директором регіонального центру.

4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням, наказами Координаційного центру та регіонального центру.

5. Основними завданнями Відділу є:

1) забезпечення планово-фінансової роботи, управління бюджетними коштами у межах установлених бюджетних призначень, ефективного та цільового використання коштів загального фонду державного бюджету (далі - бюджетні кошти);

2) координація роботи місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - місцеві центри) у бюджетному процесі;

3) забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності, складення фінансової, бюджетної, статистичної та іншої звітності регіонального центру;

4) забезпечення укладання, припинення дії контрактів/договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

5) забезпечення оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правовому допомогу.

6. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує подання після розгляду на засіданні керівної ради до Координаційного центру бюджетних запитів до проекту Державного бюджету України на плановий та наступні два роки за відповідними бюджетними програмами, лімітних довідок про бюджетні асигнування, проектів кошторисів регіонального центру та місцевих центрів, що йому підпорядковані, розрахунків до них, планів бюджетних асигнувань, проектів штатних розписів регіонального та місцевих центрів, що йому підпорядковані, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";

2) визначає порядок та строки подання місцевими центрами, що підпорядковані регіональному центру, матеріалів для підготовки бюджетного запиту, здійснює облік та розподіл виділених бюджетних асигнувань на забезпечення функціонування місцевих центрів, що підпорядковані регіональному центру, визначає реальну потребу у бюджетних коштах, розглядає та подає після розгляду на засіданні керівної ради до Координаційного центру пропозиції про внесення змін до кошторисів місцевих центрів, що підпорядковані регіональному центру;

3) складає проект штатного розпису регіонального центру, розглядає проекти штатних розписів місцевих центрів, що підпорядковані регіональному центру, та забезпечує їх подання на затвердження після розгляду на засіданні керівної ради директору Координаційного центру;

4) забезпечує підготовку інформації, необхідної для складення паспортів бюджетних програм, звітної інформації про виконання паспортів бюджетних програм та її подання Координаційному центру;

5) забезпечує виконання кошторисів регіонального центру, ефективне та цільове використання бюджетних коштів, які виділяються регіональному центру на фінансування за бюджетними програмами, здійснює контроль за виконанням кошторисів, ефективним та цільовим використанням бюджетних коштів місцевими центрами, що підпорядковані регіональному центру;

6) з урахуванням пропозицій, наданих відділом забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів і відділом організації надання безоплатної вторинної правової допомоги регіонального центру, забезпечує укладання, припинення дії контрактів/договорів, внесення змін до них з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, веде облік таких контрактів/договорів;

7) здійснює реєстрацію укладання, припинення дії контрактів/договорів внесення змін до них з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, в органах Казначейства в межах бюджетних призначень на відповідний бюджетний період;

8) опрацьовує надіслані/передані місцевими центрами акти надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками, візує їх та подає на затвердження директору регіонального центру;

9) здійснює реєстрацію завізованих та затверджених актів надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками в органах Казначейства;

10) забезпечує у разі необхідності підготовку заявки про внесення змін до відомостей Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

11) збирає за встановленою формою статистичну інформацію про надання безоплатної вторинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Відділу, та передає її відділу підтримки та розвитку інфраструктури регіонального центру для узагальнення;

12) бере участь у підготовці довідкових, інформаційних, аналітичних, статистичних, звітних та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції Відділу;

13) бере участь у підготовці та укладанні договорів та візує їх;

14) розглядає заяви (скарги), пропозиції, що належать до компетенції Відділу;

15) бере участь у розгляді матеріалів за результатами проведення перевірок, ревізій та інвентаризації, висновків за фактами виявлених порушень та вживає заходів щодо усунення виявлених порушень;

16) забезпечує підготовку інформації про фінансовий стан регіонального центру та підпорядкованих йому місцевих центрів, результати їх діяльності та рух бюджетних коштів;

17) забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання фінансової звітності;

18) готує матеріали для розгляду на засіданнях керівної ради в межах компетенції Відділу;

19) виконує інші функції відповідно до покладених на Відділ завдань.

7. Відділ для виконання покладених на нього завдань має право:

1) отримувати від структурних підрозділів Координаційного центру, регіональних центрів та місцевих центрів документи та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) брати участь у нарадах, інших заходах, що проводяться регіональним та Координаційним центрами або за їх участі, з питань, що належать до компетенції Відділу;

3) надавати роз'яснення з питань, що належать до компетенції Відділу;

4) отримувати матеріально-технічне забезпечення, необхідне для належної роботи Відділу;

5) інформувати директора регіонального центру про покладення на Відділ виконання завдань, що не належать до компетенції Відділу, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи або посадові особи не надають документи або інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6) залучати керівників структурних підрозділів регіонального центру та за їх згодою відповідних працівників для підготовки документів, розроблення і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань;

7) ініціювати проведення нарад та обговорення питань, що належать до компетенції Відділу;

8) брати участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань безоплатної правової допомоги в межах компетенції Відділу;

9) надавати керівництву регіонального центру пропозиції щодо: визначення структури Відділу, його чисельності, поліпшення діяльності Відділу та його взаємодії з структурними підрозділами регіонального центру та підпорядкованих йому місцевих центрів.

8. Працівники Відділу зобов'язані:

1) запобігати виникненню конфлікту інтересів та невідкладно письмово інформувати про ризик або факт його виникнення директора регіонального центру;

2) вчасно та якісно виконувати покладені на Відділ завдання;

3) однаково шанобливо, толерантно, з повагою ставитись до всіх осіб, які звертаються до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги для отримання допомогу або з інших питань;

4) підтримувати партнерські стосунки з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, дотримуватись принципу незалежності та конфіденційності адвокатської діяльності, не допускати втручання у професійну діяльність адвоката;

5) забезпечувати дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасно подавати на реєстрацію до органів Казначейства такі зобов'язання, здійснювати платежі відповідно до взятих зобов'язань, достовірно та у повному обсязі відображати операції у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності;

6) відображати у документах достовірну та повну інформацію про господарські операції і результати діяльності для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями), фінансовими та матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

Опрос