Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение об отделе обеспечения качества правовой помощи и повышения квалификации адвокатов регионального центра по предоставлению безоплатной вторичной правовой помощи

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.08.2015
Утратил силу

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділ забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

1. Відділ забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - Відділ) є самостійним структурним підрозділом регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - регіональний центр).

2. Відділ у своїй роботі підпорядковується, є підзвітним та підконтрольним директору регіонального центру.

Діяльність Відділу спрямовується і координується відділом стандартів якості правової допомоги управління забезпечення якості правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги.

(абзац другий пункту 2 у редакції наказу Координаційного
 центру з надання правової допомоги від 20.07.2016 р. N 170)

3. Відділ очолює начальник Відділу, якого призначає на посаду відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених Координаційним центром з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр), та звільняє з посади директор регіонального центру за погодженням з Координаційним центром.

Начальник Відділу може мати заступника, якого призначає на посаду відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених Координаційним центром, та звільняє з посади директор регіонального центру за погодженням з Координаційним центром.

Інші працівники Відділу призначаються на посади відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених Координаційним центром, і звільняються з посад директором регіонального центру.

4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням, наказами Координаційного центру та наказами регіонального центру.

5. Основними завданнями Відділу є:

1) здійснення моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної правової допомоги, зокрема, з метою подальшого оцінювання у встановленому порядку якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги;

2) забезпечення організації підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

3) узагальнення, аналіз та поширення кращих практик адвокатської діяльності;

4) аналіз рівня задоволеності суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу якістю надання такої допомоги.

6. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) в установленому порядку здійснює моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги, перевірку достовірності наданої адвокатами інформації у відповідних формах моніторингу та анонімне анкетування суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу та адвокатів, які надають таку допомогу;

(підпункт 1 пункту 6 у редакції наказу Координаційного
 центру з надання правової допомоги від 27.09.2016 р. N 182)

2) в установленому порядку на основі аналізу звітності адвокатів готує інформацію про історії успішного захисту прав суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, приклади кращих практик адвокатської діяльності;

3) надає консультаційно-методичну допомогу адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, щодо дотримання стандартів якості надання безоплатної правової допомоги;

4) за результатами моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної правової допомоги подає директорові регіонального центру пропозиції щодо організації підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

5) в установленому порядку організовує та проводить, у тому числі через місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - місцеві центри), навчальні заходи (семінари, тренінги тощо) з підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

6) забезпечує взаємодію регіонального центру з адвокатами-тренерами (модераторами обміну досвідом між адвокатами), подає відділу взаємодії з адвокатами та органами адвокатського самоврядування управління забезпечення якості правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги пропозиції щодо кандидатур та необхідної кількості адвокатів-тренерів (модераторів обміну досвідом між адвокатами);

(підпункт 6 пункту 6 у редакції наказу Координаційного
 центру з надання правової допомоги від 20.07.2016 р. N 170)

61) в частині забезпечення якості правової допомоги спрямовує і координує діяльність таких відділів місцевого центру:

правової інформації та консультацій;

організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами;

представництва;

правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги;

бюро правової допомоги;

(пункт 6 доповнено підпунктом 61 згідно з наказом
 Координаційного центру з надання правової допомоги
 від 27.09.2016 р. N 182)

7) забезпечує розгляд регіональним центром скарг на якість надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги, готує проекти відповідей на скарги, проекти звернень регіонального центру до відповідної комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;

8) забезпечує взаємодію регіонального центру з органами адвокатського самоврядування відповідного регіону, зокрема з питань якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги, адвокатської етики та дисциплінарної відповідальності адвокатів, а також з громадськими об'єднаннями адвокатів регіону;

9) за результатами моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної правової допомоги подає до відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку регіонального центру пропозиції щодо укладення, припинення дії контрактів (договорів) з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

10) за результатами моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги подає директору регіонального центру пропозиції щодо виключення адвокатів з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

11) узагальнює пропозиції щодо розроблення та удосконалення стандартів якості надання безоплатної правової допомоги і подає їх відділу стандартів якості правової допомоги управління забезпечення якості правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги та директорові регіонального центру;

(підпункт 11 пункту 6 у редакції наказу Координаційного
 центру з надання правової допомоги від 20.07.2016 р. N 170)

12) розглядає звернення (скарги) з питань, що належать до компетенції Відділу;

121) бере участь в інформаційному наповненні довідково-інформаційної платформи правових консультацій WikiLegalAid;

(пункт 6 доповнено підпунктом 121 згідно з наказом
 Координаційного центру з надання правової допомоги
 від 27.09.2016 р. N 182)

13) бере участь у підготовці звітів регіонального центру з питань, що віднесені до компетенції Відділу;

14) бере участь у підготовці довідкових, інформаційних, аналітичних, статистичних, звітних та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції Відділу;

15) готує пропозиції до проектів планів роботи регіонального центру, а також щодо їх виконання з питань, що належать до компетенції Відділу;

16) залучає в установленому порядку працівників відповідних місцевих центрів для виконання спільних завдань та здійснення заходів з питань, що належать до компетенції Відділу;

17) подає пропозиції щодо залучення представників відповідних місцевих центрів до участі в організації та проведенні конференцій, семінарів, робочих груп, нарад та інших заходів;

18) бере участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань безоплатної вторинної правової допомоги в межах компетенції Відділу;

19) виконує інші функції відповідно до покладених на відділ завдань.

7. Відділ для виконання покладених на нього завдань має право:

1) отримувати від структурних підрозділів Координаційного центру, регіональних центрів та місцевих центрів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) брати участь у нарадах, інших заходах, що проводяться регіональним та Координаційним центрами або за їх участі, з питань, що належать до компетенції Відділу;

3) надавати роз'яснення з питань, що належать до компетенції Відділу;

4) отримувати матеріально-технічне забезпечення, необхідне для належної роботи Відділу;

5) інформувати директора регіонального центру про покладення на Відділ виконання завдань, що не належать до компетенції Відділу, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6) залучати керівників структурних підрозділів регіонального центру та за їх згодою відповідних працівників для підготовки документів, розроблення і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань;

7) ініціювати проведення нарад та обговорення питань, що належать до компетенції Відділу.

8. Працівники Відділу зобов'язані:

1) запобігати виникненню конфлікту інтересів та невідкладно письмово інформувати про ризик або факт його виникнення директора регіонального центру;

2) вчасно та якісно виконувати покладені на Відділ завдання;

3) однаково шанобливо, толерантно, з повагою ставитись до всіх осіб, які звертаються до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги для отримання допомогу або з інших питань;

4) підтримувати партнерські стосунки з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, дотримуватись принципу незалежності та конфіденційності адвокатської діяльності, не допускати втручання у професійну діяльність адвоката.

Опрос