Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение о собрании судей судов общей юрисдикции

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.07.2015

Типове положення
про збори суддів судів загальної юрисдикції

Збори суддів є організаційною формою суддівського самоврядування.

Суддівське самоврядування є однією з найвищих гарантій забезпечення самостійності судів і незалежності суддів. Діяльність органів суддівського самоврядування має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їхню діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами у системі судів.

Порядок здійснення суддівського самоврядування визначається відповідно до Конституції України Законом України "Про судоустрій та статус суддів", іншими законами, а також регламентами і положеннями, що приймаються органами суддівського самоврядування згідно з Конституцією України та Законом України "Про судоустрій та статус суддів".

Типове положення про збори суддів судів загальної юрисдикції (далі - Типове положення) встановлює порядок підготовки, скликання і проведення зборів суддів; визначає процедуру розгляду питань та прийняття зборами суддів рішень з питань, віднесених до компетенції зборів суддів Конституцією України, Законом України "Про судоустрій і статус суддів", іншими нормативно-правовими актами.

Збори суддів кожного з судів загальної юрисдикції на підставі цього Положення затверджують Положення про збори суддів відповідного суду.

1. Загальні положення

1.1. Збори суддів - це зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань.

1.2. До питань внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного забезпечення судів і діяльності суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов'язані із здійсненням правосуддя.

Рішення із зазначених питань приймаються зборами суддів відповідно до закону.

2. Основні завдання та питання, віднесені до компетенції зборів суддів

2.1. До завдань зборів суддів належить вирішення питань щодо:

- зміцнення незалежності суду, суддів, захист від втручання в їхню діяльність;

- участі у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення суду та контроль за додержанням установлених нормативів такого забезпечення;

- здійснення контролю за організацією діяльності суду;

- обрання суддів на адміністративні посади в судах у порядку, встановленому законом.

2.2. Збори суддів:

- обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату суду, заслуховують інформацію керівника апарата суду про його діяльність та приймають з цих питань рішення, що є обов'язковими для суддів та працівників цього суду;

- визначають спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ;

- обирають суддів, уповноважених здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх;

- приймають рішення про обрання суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад;

- визначають рівень навантаження на суддів відповідного суду з урахуванням виконання ними адміністративних або інших обов'язків;

- затверджують Засади використання автоматизованої системи документообігу суду, визначають засади формування колегій суддів, особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ, визначають коефіцієнти складності категорій судових справ;

- заслуховують звіти суддів, які обіймають адміністративні посади в цьому суді, та керівника апарату суду;

- затверджують форми бюлетенів для таємного голосування та протоколів голосування;

- затверджують положення про апарат суду;

- приймають рішення щодо заохочення суддів та працівників апарату суду;

- здійснюють інші повноваження, передбачені Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

2.3. Збори суддів шляхом таємного голосування обирають з числа суддів відповідного суду голову суду, заступника голови суду та достроково звільняють їх з посади у випадках, встановлених законом.

2.4. Збори суддів кожного суду загальної юрисдикції (крім місцевих загальних судів та Верховного Суду України) обирають таємним голосуванням делегатів на з'їзд суддів України по одному делегату від двадцяти суддів, які працюють в цьому суді. У разі якщо в суді працює менше двадцяти суддів, від суду делегується один делегат.

Делегатів на з'їзд суддів України від суддів місцевих загальних судів обирають спільні збори суддів у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі за принципом: один делегат від двадцяти суддів у загальній кількості суддів місцевих загальних судів у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі.

Збори суддів кожного місцевого загального суду обирають таємним голосуванням делегатів на спільні збори суддів місцевих загальних судів в Автономній Республіці Крим, кожній області, містах Києві та Севастополі за принципом один делегат від десяти суддів. У разі якщо в суді менше десяти суддів, від суду делегується один делегат. Делегатом на спільні збори суддів місцевих загальних судів не може бути обраний суддя, який займає адміністративну посаду в суді.

Спільні збори суддів місцевих загальних судів в Автономній Республіці Крим, кожній області, містах Києві та Севастополі проводяться для обрання таємним голосуванням делегатів на з'їзд суддів України.

Порядок скликання і проведення спільних зборів суддів місцевих загальних судів визначає Рада суддів України в окремому положенні.

Збори суддів Конституційного Суду України та Верховного Суду України обирають на з'їзд суддів України по три делегати з числа суддів цих судів.

Делегати на з'їзд суддів України обираються на альтернативній основі, при вільному висуненні кандидатур для обрання з числа суддів відповідних судів або суддів у відставці, незалежно від їх місця роботи до виходу у відставку. Делегатами на з'їзд суддів України не можуть бути обрані судді, які займають адміністративні посади в судах, судді, які є членами Вищої ради юстиції або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

2.5. Збори суддів вирішують питання незалежності суддів, захисту від втручання у їхню діяльність.

2.6. Збори суддів можуть звертатися з пропозиціями щодо питань діяльності суду до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і дати відповідь по суті.

2.7. Збори суддів можуть обговорювати питання щодо практики застосування законодавства, розробляти відповідні пропозиції щодо вдосконалення такої практики та законодавства. Збори суддів місцевого чи апеляційного суду можуть вносити відповідні пропозиції на розгляд до вищого спеціалізованого суду та Верховного Суду України.

2.8. Збори суддів місцевих загальних судів у порядку, встановленому Законом України "Про судоустрій і статус суддів", обирають слідчих суддів. Слідчі судді, які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом, обираються з числа суддів місцевого загального суду. Кількість слідчих суддів визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього суду. Слідчі судді (суддя) обираються зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно.

2.9. Збори суддів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів за пропозицією голови суду приймають рішення про утворення судової палати, її склад, а також про обрання секретаря судової палати; заслуховують інформацію секретарів палат про діяльність судової палати.

2.9. У разі необхідності збори суддів можуть звертатися до Ради суддів України з пропозицією щодо скликання позачергового з'їзду суддів України.

2.10. Збори суддів можуть висловити недовіру керівнику апарату суду, що тягне за собою звільнення його з посади.

2.11. Збори суддів Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду затверджують положення про апарат, структуру і штатний розпис апарату відповідного суду за поданням голови цього суду.

2.12. Збори суддів здійснюють інші повноваження, визначені Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

2.11. За результатами обговорення питань внутрішньої діяльності суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату суду збори приймають рішення, що є обов'язковими для суддів та працівників даного суду.

3. Порядок скликання і проведення зборів суддів, підготовка питань на розгляд зборів суддів

3.1. Збори суддів скликаються головою відповідного суду або особою, яка у встановленому законом порядку виконує обов'язки голови суду, за власною ініціативою або на вимогу не менше третини загальної кількості суддів, які працюють у цьому суді.

3.2. У разі якщо голова суду (для обговорення - протягом одного місяця) не скликає збори суддів на вимогу не менш як однієї третини від загальної кількості працюючих суддів, збори скликаються групою суддів, які ініціювали скликання зборів.

3.3. Збори суддів скликаються у разі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

3.4. Збори суддів є повноважними, якщо на них присутні не менше двох третин кількості суддів, які працюють у цьому суді.

3.5. Збори суддів проводяться, як правило, відкрито.

Судді беруть участь у зборах особисто.

На збори суддів можуть запрошуватися працівники апарату суду, судді у відставці, представники громадськості, інші особи.

У голосуванні беруть участь лише судді цього суду, які присутні на зборах. Голосування від імені судді за дорученням не допускається.

За рішенням зборів суддів деякі питання можуть вирішуватися у закритому режимі.

3.6. Підготовка зборів суддів забезпечується головою відповідного суду (особою, яка у встановленому законом порядку виконує обов'язки голови суду), а у випадку, передбаченому п. 3.2 цього Типового положення, - групою суддів, які ініціювали скликання зборів.

Зазначені особи визначають дату, місце та час проведення зборів, попередній перелік питань, що виносяться на обговорення зборів (порядок денний); осіб, які відповідають за підготовку окремих питань; визначають суддю, який відкриває збори суддів. Для належної підготовки питань, що виносяться на обговорення зборів, можуть утворюватися робочі групи.

3.7. Для підготовки проведення зборів особі, яка здійснює таку підготовку, відповідальними особами подаються:

- проект орієнтовного порядку денного зборів суддів з визначенням доповідача з кожного питання,

- інформацію з викладенням питання, обґрунтованими пропозиціями,

- проект рішення зборів із кожного питання порядку денного,

- інформаційні матеріали, які стосуються порядку денного,

- список запрошених осіб.

3.8. Інформація про час, місце та порядок денний зборів суддів завчасно доводиться до відома суддів та запрошених осіб, але не пізніше ніж за 3 дні до дати проведення зборів.

3.9. У виключних випадках, з урахуванням терміновості та важливості питання, збори суддів проводяться невідкладно з оперативним повідомленням всіх суддів.

3.10. Пропозиції щодо включення питань до порядку денного зборів можуть подаватися голові суду чи іншій особі, яка здійснює підготовку зборів, а також безпосередньо головуючому на зборах.

3.11. До відкриття зборів особа, уповноважена головою відповідного суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує обов'язки голови суду), а в разі скликання зборів групою суддів, які ініціювали скликання, - цією групою суддів, здійснює реєстрацію суддів, які прибули на збори.

Реєстрація суддів, які прибули на збори, здійснюється згідно з реєстраційним списком суддів, який затверджується головою суду. Суддя, який прибув на збори, у відповідній графі реєстраційного списку проставляє свій особистий підпис.

3.12. Відкриває збори голова відповідного суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує обов'язки голови суду), а в разі скликання зборів групою суддів, які ініціювали скликання, - один із суддів за дорученням цієї групи суддів, який повідомляє про наявність або відсутність кворуму, необхідного для проведення зборів, та, відповідно, оголошує або про відкриття зборів, або визначає іншу дату скликання зборів.

3.13. У призначений час судді, які прибули на збори, за наявністю кворуму, зі складу присутніх суддів обирають відкритим голосуванням головуючого, який веде збори, та секретаря зборів для ведення протоколу зборів. Головуючий на зборах та секретар зборів вважаються обраними, якщо за кожного з них проголосувало більшість суддів, присутніх на зборах.

При обранні суддів на адміністративні посади, не може бути головуючим на зборах та секретарем зборів суддів суддя, що є кандидатом для обрання на адміністративну посаду.

3.14. Головуючий на зборах:

- веде збори;

- вносить на обговорення орієнтовний порядок денний, регламент виступів та регламент роботи зборів;

- проводить відкрите голосування щодо затвердження порядку денного, регламенту виступів та роботи зборів;

- виносить на обговорення та організовує розгляд питань порядку денного;

- повідомляє про осіб, які записалися для виступу, пропозиції, що надійшли усно чи в письмовому вигляді, які оголошує в порядку їх надходження;

- надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця; робить повідомлення, оголошує перерви;

- проводить відкрите голосування з усіх питань порядку денного, що потребують прийняття рішення, і оголошує його результати;

- оголошує про початок та закінчення таємного голосування, після оголошення протоколу лічильної комісії забезпечує прийняття рішення з питання, за яким проводилося таке голосування;

- забезпечує дотримання регламенту всіма присутніми та підтримання порядку на зборах;

- створює рівні можливості суддям для участі в обговоренні питань порядку денного;

- закриває збори;

- здійснює інші повноваження, передбачені законом та цим Типовим положенням.

Головуючий на зборах не має права коментувати виступи, давати оцінку виступам, переривати виступаючого, однак нагадує про регламент виступу.

У разі відхилення виступаючого від обговорюваного питання головуючий має право зробити йому зауваження або в разі неодноразового відхилення від обговорюваного питання поставити на голосування питання про закінчення даного виступу.

Головуючий не має права агітувати за конкретних кандидатів.

3.15. Збори суддів обговорюють і затверджують шляхом відкритого голосування порядок денний, регламент роботи зборів. Питання вважається включеним до порядку денного, якщо за нього проголосувала більшість суддів, присутніх на зборах.

В ході обговорення проекту порядку денного судді мають право пропонувати включення окремих питань, висловлювати зауваження, вносити поправки з конкретного питання порядку денного, а по внесеному письмовому зауваженню чи пропозиції мають право на виступ для обґрунтування своєї позиції.

Пропозиції щодо включення питань порядку денного можуть надаватися як в порядку підготовки зборів так і безпосередньо головуючому на зборах. Кожна пропозиція голосується окремо в порядку їх надходження.

3.16. Судді та інші особи, присутні на зборах, зобов'язані: поводити себе виважено, виявляти взаємну повагу; виконувати розпорядження головуючого щодо додержання порядку на зборах; утримуватися під час проведення зборів від пересування по приміщенню, де відбуваються збори, розмов, реплік у будь-якій формі; не створювати інших перешкод для нормального проведення зборів.

У разі недотримання порядку поводження на зборах або створення перешкод у проведенні зборів така особа попереджається головуючим про необхідність дотримання порядку на зборах. У випадку повторного порушення порядку поводження на зборах та створення перешкод у проведенні зборів така особа може бути видалена з зали проведення зборів.

У випадку неможливості усунути перешкоди у проведенні зборів присутніми на зборах особами, у зборах суддів може бути оголошено перерву або зборами може бути вирішено питання про проведення закритих зборів.

3.17. Головуючий на зборах ставить на обговорення питання та надає слово доповідачам у відповідності до порядку денного.

Головуючий надає можливість для виступів з питань порядку денного як суддям, так і іншим запрошеним особам, які записалися для виступу.

Суддя вправі виступати і вносити пропозиції по суті кожного з обговорюваних питань.

Суддя має право на повторний виступ з одного й того ж питання після виступу з цього питання усіх суддів та інших запрошених осіб.

Суддя під час виступу не повинен відхилятися від обговорюваного питання, виступати без дозволу головуючого та має дотримуватися встановленого зборами регламенту виступів.

Обговорення доповіді з питання порядку денного припиняється за пропозицією головуючого на зборах або за пропозицією суддів. Рішення про припинення обговорення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа суддів, присутніх на зборах.

3.18. Після припинення обговорення питання порядку денного головуючий на зборах ставить на голосування рішення зборів з цього питання. Рішення зборів приймаються за всіма питаннями порядку денного.

Після обговорення проект рішення ставиться на голосування зборів для прийняття його за основу.

Після прийняття проекту рішення за основу судді мають право внести до нього поправки та доповнення, прийняття кожної з яких підлягає голосуванню більшістю голосів від числа суддів, присутніх на зборах.

Після обговорення поправок та доповнень проект рішення ставиться на голосування для прийняття в цілому.

Перед проведенням голосування головуючий на зборах оголошує чітке формулювання кожного із питань, поставлених на голосування, у черговості їх надходження.

Кожний суддя має один голос. Голосування є особистим, голосування за дорученнями (довіреностями) або одних суддів за інших не допускається.

3.19. Збори суддів приймають рішення більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, відкритим голосуванням, якщо не буде прийнято рішення про проведення таємного голосування.

Присутніми на зборах вважаються судді, які зареєструвалися на початку проведення зборів.

При відкритому голосуванні суддя визначає свою позицію шляхом підняття руки "за", "проти" чи "утримався". Підрахунок голосів здійснює секретар зборів.

Прийняття рішення шляхом відкритого голосування на закритих зборах проводиться у відсутності осіб, запрошених на збори суддів.

Рішення щодо обрання на адміністративні посади або звільнення з цих посад, а також про обрання делегатів на з'їзд суддів України та на спільні збори суддів місцевих загальних судів приймаються лише таємним голосуванням.

За рішенням зборів таємне голосування може проводитися і з інших питань. Рішення про таємне голосування в цьому випадку приймається більшістю голосів від числа суддів, присутніх на зборах, шляхом відкритого голосування.

Таємне голосування здійснюється бюлетенями для таємного голосування, форма яких затверджується зборами суддів шляхом відкритого голосування.

У бюлетені для таємного голосування зазначаються: мета і дата голосування, в алфавітному порядку прізвище, ім'я та по батькові кожного кандидата, нумерація напроти даних кандидатів не допускається.

Бюлетені на звороті підписуються членами лічильної комісії та засвідчуються печаткою суду.

До отримання суддями бюлетені не повинні мати будь-яких позначок.

У разі проведення повторного голосування про це має бути зазначено в бюлетені для таємного голосування.

Заповнюючи бюлетень, суддя проставляє позначку "+" або "V", що засвідчує його волевиявлення з питання, за яким проводиться таємне голосування.

Якщо за прийняття рішення не проголосувало більше половини суддів, присутніх на зборах, рішення вважається неприйнятим.

У разі потреби, для доопрацювання тексту рішення, за рішенням зборів суддів, може бути утворено редакційну комісію у складі не менше трьох суддів. Редакційна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря, за рішенням зборів доопрацьовує (вносить зауваження та пропозиції) проекти документів, що в подальшому розглядаються на зборах суддів.

3.20. У випадках проведення таємного голосування для підрахунку голосів суддів, присутніх на зборах, відкритим голосуванням обирається лічильна комісія у складі не менше трьох суддів. До складу лічильної комісії не можуть бути обрані головуючий на зборах та секретар зборів.

Лічильна комісія обирає зі свого складу відкритим голосуванням голову та секретаря.

Лічильна комісія:

- роз'яснює порядок голосування по питаннях порядку денного зборів;

- забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування;

- завіряє їх своїми підписами та печаткою суду;

- забезпечує отримання бюлетенів суддями під підпис;

- забезпечує таємність голосування; у кабіну (окреме приміщення), де воно проводиться, ніхто інший, крім особи, яка голосує, не допускається;

- перевіряє дійсність бюлетенів;

- проводить підрахунок голосів;

- складає протокол про результати таємного голосування, який оголошує на зборах суддів.

Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від кількості її членів та оформлюються протоколом. Протоколи лічильної комісії підписуються всім складом комісії. Член лічильної комісії, який не погоджується з її рішенням, може висловити окрему думку, яка долучається до протоколу комісії, і підписує протокол.

Протоколи лічильної комісії разом з бюлетенями для таємного голосування (в тому числі погашеними, визнаними недійсними) головою лічильної комісії передаються за відповідним актом секретарю зборів та додаються до протоколу зборів.

3.21. Бюлетені для таємного голосування виготовляються в кількості фактично працюючих суддів.

Бюлетені на звороті підписуються членами лічильної комісії та засвідчуються печаткою суду.

Кожному судді, який присутній на зборах, членами лічильної комісії видається один бюлетень для таємного голосування. Одержання бюлетеня судді засвідчуються своїм підписом у відповідному списку.

Бюлетені, що залишилися неотриманими, погашаються шляхом здійснення на них напису: "ПОГАШЕНО".

3.22. Заповнюючи бюлетень, суддя проставляє позначку "+" або "V", що засвідчує його волевиявлення, з питання, за яким проводиться таємне голосування.

3.23. До початку голосування члени лічильної комісії надають для огляду суддями скриньку для голосування, яку у їх присутності опечатують.

3.24. По закінченню голосування голова лічильної комісії в окремій кімнаті або у присутності суддів в приміщенні, в якому відбуваються збори, розпечатує скриньку для голосування, після чого лічильна комісія перевіряє дійсність бюлетенів.

Бюлетені незатвердженого зразка, ті, що не мають підписів членів лічильної комісії та печатки суду, зіпсовані є недійсними.

Форма протоколу про результати таємного голосування затверджується зборами суддів шляхом відкритого голосування.

Протокол про результати таємного голосування підписується головою та всіма членами лічильної комісії.

Протокол голосування оголошується головою лічильної комісії на зборах суддів та затверджується зборами шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, які присутні на зборах.

Матеріали таємного голосування опечатуються лічильною комісією на зборах суддів і долучаються до відповідного протоколу зборів суддів.

3.25. Прийняте рішення підписується головуючим зборів та секретарем зборів суддів і є обов'язковим для суддів та працівників апарату суду.

Рішення зборів набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інше не зазначено в рішенні зборів.

3.26. Прийняті рішення у необхідних випадках доводяться до відома осіб, запрошених на збори суддів, або направляються відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування та посадовим особам, а також, за рішенням зборів, доводяться до відома засобів масової інформації.

3.27. У разі необхідності доопрацювання питання, що обговорювалося на зборах, збори суддів можуть прийняти рішення про відкладення прийняття рішення з цього питання та оголосити у зборах суддів перерву.

3.28. На зборах суддів секретарем зборів ведеться протокол. Одночасно може здійснюватися також фіксування зборів суддів технічними засобами.

Протокол зборів складається у довільній формі та містить: назву зборів, дату і місце їх проведення; порядок денний зборів, відомості про розгляд організаційних питань (відкриття засідання, наявність кворуму, обрання головуючого на зборах та секретаря зборів, затвердження порядку денного, результати голосування тощо); зазначення доповідача з кожного питання, суть питання, стислий перебіг обговорення, а також результати голосування та прийняте рішення.

Протокол зборів суддів складається в повному обсязі в трьохденний термін з дня проведення зборів і підписується головуючим та секретарем зборів.

4. Виконання рішень зборів суддів

4.1. Виконання рішень зборів суддів забезпечує голова відповідного суду.

5. Порядок обрання суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад

5.1. Згідно частини першої статті 20 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" адміністративними посадами в суді вважаються посади голови суду та заступника (заступників) голови суду.

Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники обираються на посади зборами суддів відповідного суду із числа суддів цього суду строком на два роки, але не більш як на строк повноважень судді, шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів, які працюють у відповідному суді.

У суді, кількість суддів в якому перевищує десять суддів, може бути обраний один заступник голови суду, а у суді, кількість суддів в якому перевищує тридцять суддів, - не більше двох заступників голови суду.

5.2. Кандидати на посади голови місцевого суду, його заступника, голови апеляційного суду, його заступників, голови вищого спеціалізованого суду, його заступників пропонуються суддями відповідного суду усно на зборах суддів або письмово в порядку підготовки зборів, або шляхом самовисування.

Кількість кандидатур не обмежується.

5.3. Кандидати на посади голови місцевого суду, його заступника, голови апеляційного суду, його заступників, голови вищого спеціалізованого суду, його заступників мають право заявити самовідвід.

5.4. До списку кандидатів на посади голови місцевого суду, його заступника, голови апеляційного суду, його заступників, голови вищого спеціалізованого суду, його заступників вносяться лише ті судді, які надали свою згоду балотуватися на відповідну посаду.

Список кандидатів на відповідну адміністративну посаду затверджується рішенням зборів шляхом відкритого голосування.

В разі якщо головуючий зборів та/або секретар зборів буде запропонований в якості кандидата на відповідну адміністративну посаду і надасть згоду балотуватися на відповідну посаду, зборами суддів обирається новий головуючий зборів, секретар зборів з числа суддів, які не запропоновані в якості кандидата на відповідну адміністративну посаду.

5.5. До складу лічильної комісії для визначення результатів таємного голосування з обрання суддів на адміністративні посади обираються судді, які не є кандидатами на адміністративні посади.

5.6. Бюлетені для таємного голосування з обрання на кожну адміністративну посаду виготовляються в кількості фактично працюючих суддів. Прізвища, імена і по батькові кандидатів, у випадку висунення декількох кандидатур, розміщуються в бюлетені для голосування в алфавітному порядку. Бюлетені на звороті підписуються членами лічильної комісії та засвідчуються печаткою суду.

5.7. Кожному судді, який присутній на зборах, членами лічильної комісії видається один бюлетень для таємного голосування з обрання на кожну адміністративну посаду. Одержання бюлетеня судді засвідчуються своїм підписом у відповідному списку. Складання окремого списку щодо одержання бюлетеня про обрання на кожну посаду не є обов'язковим.

Бюлетені, що залишилися неотриманими, погашаються шляхом здійснення на них напису: "ПОГАШЕНО".

5.8. Заповнюючи бюлетень, суддя проставляє позначку "+" або "V", що засвідчує його волевиявлення, у відповідному полі проти прізвища кандидата на відповідну посаду, за якого він голосує, або проти напису "Не підтримую жодного кандидата".

5.9. По закінченню голосування голова лічильної комісії у присутності членів лічильної комісії в окремій кімнаті або у присутності суддів у приміщені, в якому проводяться збори суддів, розпечатує скриньку для голосування, після чого лічильна комісія перевіряє дійсність бюлетенів.

Бюлетені незатвердженого зразка, ті, що не мають печатки суду та підписів членів лічильної комісії, зіпсовані (в яких позначені прізвища двох чи більше кандидатів та/або дописані інші прізвища), є недійсними.

Лічильна комісія встановлює загальну кількість бюлетенів, що знаходились в ящику для голосування, і підраховує кількість голосів, отриманих кожним кандидатом, після чого складає і підписує протокол про результати таємного голосування.

Протокол про результати таємного голосування складається щодо кожної адміністративної посади окремо.

Протокол має містити наступні дані:

- зазначення посади, для заміщення якої проводяться вибори;

- дату, час та місце проведення голосування;

- тур голосування;

- прізвища, імена і по батькові суддів, які внесені в бюлетені;

- кількість виготовлених бюлетенів;

- кількість погашених бюлетенів;

- кількість бюлетенів, що знаходились в ящику для голосування після його розпечатування;

- кількість недійсних бюлетенів;

- кількість голосів "за", отримана кожним кандидатом;

- кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата.

Протокол про результати таємного голосування підписується головою і членами лічильної комісії.

Протокол про результати таємного голосування оголошується головою лічильної комісії на зборах суддів та затверджується зборами відкритим голосуванням.

5.10. Обраним на відповідну посаду вважається суддя, за якого подано більшість від кількості суддів, які працюють у відповідному суді. Кількості суддів, які працюють у відповідному суді на день проведення зборів, засвідчується довідкою, виданою керівником апарату суду.

5.11. В залежності від результатів голосування збори суддів приймають одне з наступних рішень:

- оголошують обраним на відповідну посаду суддю, який отримав необхідну більшість голосів;

- ухвалюють про проведення повторного голосування, якщо жодним суддею не отримано необхідної для обрання кількості голосів.

5.12. В бюлетень для повторного голосування включаються прізвища, імена і по батькові двох суддів, які при першому голосуванні отримали найбільшу кількість голосів.

Якщо двома чи більше суддями отримана однакова найбільша кількість голосів, в бюлетень включаються лише їхні прізвища.

5.13. Повторне голосування проводиться в тому ж порядку, що і перше.

5.14. Якщо при повторному голосуванні жодним з кандидатів не отримано необхідної для обрання кількості голосів, збори суддів приймають рішення про повторні вибори з висуванням нових кандидатур.

5.15. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники можуть бути достроково звільнені з посади за ініціативою не менш як однієї третьої від загальної кількості суддів відповідного суду шляхом таємного голосування не менш як двома третинами суддів, які працюють у відповідному суді.

Затвердження форм бюлетенів для таємного голосування, а також форм протоколів про результати таємного голосування відбувається відповідно до абзацу п'ятого пункту 3.19, абзацу третього пункту 3.24 цього Типового положення.

Лічильна комісія створюється відповідно до пункту 3.20 цього Типового положення. До складу лічильної комісії, крім головуючого на зборах та секретаря зборів, не може бути обрана також особа, щодо якої вирішується питання про дострокове звільнення з посади.

Діяльність лічильної комісії регламентується пунктами 3.20 - 3.24 цього Типового положення.

Збори суддів відкритим голосуванням затверджують протокол про результати таємного голосування, складений лічильною комісією, і в залежності від результатів голосування приймають одне з наступних рішень:

- оголошують голову місцевого суду, його заступника, голову апеляційного суду, його заступників, голову вищого спеціалізованого суду, його заступників достроково звільненими з відповідної посади;

- оголошують голову місцевого суду, його заступника, голову апеляційного суду, його заступників, голову вищого спеціалізованого суду, його заступників залишеними на відповідній посаді.

5.16. Бюлетені для таємного голосування щодо обрання голови місцевого суду, його заступника, голови апеляційного суду, його заступників, голови вищого спеціалізованого суду, його заступників та щодо дострокового звільнення з цих посад, після зборів суддів поміщуються в конверт, опечатуються і приєднуються до протоколу зборів суддів. До цього ж протоколу приєднуються протоколи про результати таємного голосування.

6. Діловодство зборів суддів

6.1. Ведення діловодства зборів суддів здійснюється відповідно до цього Типового положення і контролюється головою суду.

6.2. Документація зборів суддів зберігається в архіві суду постійно.

Опрос