Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заключение о результатах осуществления проверки достоверности сведений, указанных в декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.06.2015

______________ N
            (дата)

ВИСНОВОК
про результати здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

__________________________________________________________________________, який працює
                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові)

______________________________________________________________________________________
(найменування посади та органу державної влади, органу місцевого самоврядування,
______________________________________________________________________________________
іншої юридичної особи публічного права)

Відповідно до частини дев'ятої статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та Порядку здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 2015 року N 333, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___ ___________ 2015 року за N ________,

_______________________________________________________________________________________
(найменування контролюючого органу)

проведено перевірку достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 20 ___ рік щодо  ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(прізвище та ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), дата і місце народження особи)

Для проведення перевірки отримувалися копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 20__ рік, а також інші документи (копії документів) ______________________
_______________________________________________________________________________________
                                                                                  (зазначаються у разі наявності)

Запити про надання відомостей про _______________________________________________________
                                                                                                                           (прізвище та ініціали особи)

надсилалися до _________________________________________________________________________
                                                                        (найменування органів, підприємств, установ, організацій)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

За результатами розгляду відповідей на запити _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                              (найменування органів, підприємств, установ, організацій)

встановлено:  ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
.

За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень _______________________
                                                                                                                                    (прізвище та ініціали особи)

та підтвердних документів (за наявності) встановлено, що відомості, зазначені ___________________  у
                                                                                                                                                                                  (прізвище та ініціали особи)

декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 20___ рік, є __________________________ та _________________________
       (достовірними/недостовірними)            (відповідають/не відповідають)

наявній податковій інформації.

_______________________________________________________________________________________
(у разі встановлення недостовірності відомостей усі виявлені недостовірності деталізуються та
_______________________________________________________________________________________
зазначаються окремо за кожним із видів доходів, майна (майнових прав), відображення якого передбачено
_______________________________________________________________________________________
розділами II, III, IV, V та VI декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру)

_______________________________________________________________________________________

______________________________
(посада керівника контролюючого органу/ 
особи, яка виконує його обов'язки)

____________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Опрос