Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством экономического развития и торговли Украины и Ассоциацией предприятий отрасли промышленности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.06.2015

ПРИМІРНА УГОДА
про співробітництво та взаємодію між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Асоціацією підприємств галузі промисловості

м. Київ

___ ____________ 20__ р.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) в особі ____________________________________________________________________________________,
                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 N 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України", з однієї сторони, та Асоціація __________ (далі - Асоціація) в особі ____________________________________________________________________________________,
                                                          (прізвище, ім'я та по батькові представника Асоціації)

що діє на підставі Статуту Асоціації, з іншої сторони (далі - Сторони), керуючись принципами партнерства та взаємодії, домовилися про нижченаведене.

Стаття 1

З метою підвищення ефективності функціонування і розвитку промислового комплексу Сторони здійснюють співробітництво в галузі промисловості за такими напрямами:

удосконалення нормативно-правової бази у сфері регулювання питань функціонування і розвитку промисловості;

підтримка та вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, пошук нових експортних ринків збуту продукції;

проведення аналізу стану конкурентоспроможності продукції промислових підприємств, розроблення і координація здійснення заходів щодо підвищення її рівня;

опрацювання пропозицій щодо формування основних напрямів розвитку і реформування галузі та розвиток внутрішнього ринку споживання промислової продукції галузі;

визначення напрямів розвитку наукового і науково-технічного потенціалу галузі;

інші напрями, спрямовані на підвищення ефективності функціонування і розвитку галузі.

Стаття 2

Формами співпраці відповідно до цієї Угоди є:

участь представників Асоціації в роботі колегії Мінекономрозвитку, громадській раді Мінекономрозвитку;

спільна участь у міждержавних комісіях з питань торговельно-економічного співробітництва;

проведення нарад, семінарів, засідань робочих груп;

обмін інформаційними та аналітичними матеріалами з питань, що належать до компетенції Сторін.

Стаття 3

З метою виконання положень статті 1 цієї Угоди:

3.1. Мінекономрозвитку бере на себе такі зобов'язання щодо залучення Асоціації до:

удосконалення нормативно-правової бази у сфері функціонування і розвитку галузі промисловості;

проведення спільних заходів з обговорення проблемних питань підприємств галузі;

підготовки пропозицій щодо підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників на зовнішніх ринках;

підготовки пропозицій щодо формування та реалізації державної промислової політики в галузі;

розроблення пропозицій щодо формування основних напрямів розвитку і реформування галузі.

3.2. Асоціація бере на себе такі зобов'язання:

брати участь в обговоренні пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері функціонування і розвитку промисловості;

брати участь у заходах, які проводяться Мінекономрозвитку, за всіма напрямами співробітництва;

інформувати Мінекономрозвитку щодо проблемних питань, які виникатимуть під час діяльності Асоціації, та можливих шляхів їх вирішення за всіма напрямами діяльності;

своєчасно та в повному обсязі надавати на запит Мінекономрозвитку інформацію та аналітичні матеріали про діяльність, плани Асоціації за напрямами співробітництва згідно з додатком.

Стаття 4

Співробітництво та взаємодія між Мінекономрозвитку та Асоціацією здійснюється на підставі положень Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Сторони обмінюються інформацією відповідно до цієї Угоди з урахуванням Господарського кодексу України та Закону України "Про державну таємницю".

Сторони виконують узяті на себе відповідно до цієї Угоди зобов'язання на безоплатній основі.

Стаття 5

Сторони можуть розробляти плани проведення спільних заходів, які будуть невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 6

Угода укладена строком на п'ять років і набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін.

Угода може бути розірвана за взаємною згодою Сторін чи на вимогу однієї Сторони в установленому законодавством порядку.

Стаття 7

Зміни і доповнення до цієї Угоди вносяться за погодженням Сторін, оформляються протоколами, які підписуються уповноваженими представниками Сторін. Протоколи є невід'ємною частиною цієї Угоди та набирають чинності з дати їх підписання.

Сторони визнають дійсність документів, підписаних з використанням факсимільного зв'язку, за умови їх наступного підтвердження оригіналами протягом десяти календарних днів.

Стаття 8

Угоду підписано ___ ____________ 20__ року в м. Києві у двох примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін, при цьому обидва примірники мають однакову юридичну силу.

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

Асоціація

__________________________________________________
(повне найменування)

________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(підпис)

________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(підпис)

 

Заступник директора департаменту
управління державною власністю
та розвитку промисловості

О. Троян

 

ПЕРЕЛІК
інформації та аналітичних матеріалів, що надаються Асоціацією

Асоціація надає інформацію та аналітичні матеріали щодо

Термін надання інформації та аналітичних матеріалів

1

2

стану і тенденцій розвитку підприємств, освоєння та виробництва конкурентоспроможної продукції на основі використання нових високоефективних технологій, устаткування, матеріалів тощо

 

стану реалізації інвестиційних проектів у галузі

 

налагодження міжгалузевих зв'язків з основними споживачами продукції підприємств галузі

 

економічної конкуренції та обмеження монополізму на ринках, сприяння розвитку конкурентних відносин

 

запровадження нових форм економічного співробітництва з іноземними державами в галузі промисловості

 

участі вітчизняних підприємств галузі в національних експозиціях України на всесвітніх та міжнародних виставках і ярмарках

 

стану виплати заробітної плати, збереження робочих місць і професійного складу підприємств галузі та інших соціальних гарантій

 

фактичних і прогнозних показників виробництва основних видів продукції підприємств, що входять до складу Асоціації

 

фактичних і прогнозних показників фінансово-економічного стану підгалузей, що входять до складу галузі

 

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

Асоціація

__________________________________________________
(повне найменування)

________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(підпис)

________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(підпис)

Опрос