Идет загрузка документа (63 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерный договор о доступе к пропускной способности межгосударственных электрических сетей Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 12.06.2015

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України

м. ____________________

"___" ____________ 20__ року

Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" (далі - Виконавець) у особі ______________________________________________________________________________________,
                                                                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі Статуту підприємства, з однієї сторони, та енергопостачальник, який надав свою письмову згоду на приєднання до цього Договору (далі - Замовник), з іншої сторони, у подальшому Виконавець і Замовник разом іменуються Сторони, а кожний окремо також Сторона, відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 лютого 2015 року N 176 (надалі - Порядок проведення електронних аукціонів), уклали цей Договір про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України (далі - Договір) про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Згідно з цим Договором Замовник отримує доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту та/або імпорту електричної енергії (далі - доступ).

Цей Договір є договором приєднання, умови якого можуть бути прийняті іншою Стороною не інакше як шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому.

Надання Замовником Виконавцю письмової згоди енергопостачальника на приєднання в цілому до Договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України (Додаток 1 до цього Договору) є погодженням (акцептом) пропозиції (оферти) на приєднання до Договору. Письмова згода на приєднання в цілому до Договору надається під відкладальною обставиною, якою є реєстрація енергопостачальника учасником розподілення.

1.2. Терміни "аукціон", "аукціонна платформа", "заявка", "профіль добового резерву", "переможець аукціону", "учасник розподілення", "вільна пропускна спроможність", "розподілена пропускна спроможність", "гранична ціна доступу", "Д", "Д-1", "Д-2", "сусідній системний оператор", "резервний механізм", "технічні проблеми в роботі аукціонної платформи" "користувач РПС" використовуються у цьому Договорі у значеннях, наведених в Порядку проведення електронних аукціонів. Терміни "Правила Оптового ринку електричної енергії України" (далі - "Правила ОРЕ"), "Оптовий постачальник електричної енергії" (далі - "ОПЕЕ") використовуються у значеннях, визначених у Договорі між членами Оптового ринку електричної енергії, укладеному 15 листопада 1996 року, зі змінами та доповненнями до нього.

1.3. Для цілей цього Договору під "повідомленням" розуміється будь-яка інформація, якою обмінюються Сторони та інші учасники розподілення відповідно до положень цього Договору та Порядку проведення електронних аукціонів.

1.4. Стосовно повідомлень Виконавця належним вважається повідомлення, розміщене/оприлюднене/направлене Виконавцем за допомогою доступних каналів зв'язку (через аукціонну платформу за умови її функціонування у звичайному режимі, а в разі використання резервного механізму - за допомогою електронної пошти або факсимільним зв'язком) за реквізитами, наданими Замовником Виконавцю та зазначеними в цьому Договорі. Усі повідомлення Виконавця, які призначені для необмеженого кола осіб або для учасників розподілення, мають бути розміщені на аукціонній платформі та опубліковані на його офіційному веб-сайті.

1.5. Стосовно повідомлень Замовника, належним вважається повідомлення, розміщене/направлене Замовником за допомогою доступних каналів зв'язку (через аукціонну платформу за умови її функціонування у звичайному режимі, а в разі використання резервного механізму - за допомогою електронної пошти або факсимільним зв'язком) за реквізитами, що розміщені на аукціонній платформі та опубліковані на офіційному веб-сайті Виконавця.

1.6. У випадку неможливості направити будь-яке повідомлення, передбачене положеннями цього Договору, за допомогою аукціонної платформи через технічні проблеми в роботі аукціонної платформи, та беручи до уваги, що документи, направлені електронною поштою або факсимільним зв'язком, не містять усіх обов'язкових реквізитів електронних документів, передбачених законодавством, усі такі документи та повідомлення, направлені за допомогою електронної пошти або факсимільним зв'язком, мають бути підтверджені документами у паперовому вигляді, належним чином оформлені, підписані уповноваженим представником Сторони-відправника та надіслані протягом 2 (двох) робочих днів за допомогою пошти з повідомленням про вручення, кур'єром або передані особисто представнику відповідної Сторони-отримувача.

1.7. Для цілей цього Договору "святковими і неробочими днями" є дні, які встановлені та визначені святковими і неробочими відповідно до Кодексу законів про працю України.

1.8. У випадку якщо останній день терміну, вказаного в цьому Договорі, припадає на святковий та/або неробочий день, усі дії, які відповідно до умов цього Договору належить виконати в цей термін, мають бути здійснені не пізніше останнього робочого дня, що передує відповідному святковому та/або неробочому дню.

1.9. Дії Сторін, пов'язані з поданням та погодженням добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії відповідно до положень цього Договору до визначеного часу чи у відповідний проміжок часу "Д", "Д-1" чи "Д-2", у випадку коли такі "Д", "Д-1" чи "Д-2" припадають на святкові та/або неробочі дні, вчиняються Сторонами до визначеного цим Договором часу чи у відповідний проміжок часу дня, який передує першому святковому та/або неробочому дню з урахуванням терміну тривалості святкових і неробочих днів та першого робочого дня після святкових та/або неробочих днів.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає Замовнику доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України через міждержавні перетини для експорту та/або імпорту електричної енергії, вказані в додатку 2 до цього Договору, а Замовник у порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується оплатити цей доступ та реалізовувати свої права та обов'язки відносно розподіленої на відповідному аукціоні пропускної спроможності.

2.2. Згідно з цим Договором Замовник отримує доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України в обсязі, який визначається за результатами річного та/або місячного та/або добового аукціонів, проведених відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів, та вказується в повідомленні Виконавця про результати відповідного аукціону із зазначенням переліку задоволених заявок Замовника та в порядку, передбаченому п. 4.2 цього Договору (Додаток 3 до цього Договору).

2.3. Замовник є переможцем відповідного аукціону у разі прийняття (акцепт) Виконавцем пропозиції (оферти) Замовника. При цьому акцептованою є величина пропускної спроможності, визначена аукціонною платформою Виконавця відповідно до положень Порядку проведення електронних аукціонів та за ціною, що дорівнює граничній ціні доступу.

2.4. Права на отримання доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту та/або імпорту електричної енергії за цим Договором виникають у Замовника в момент отримання повідомлення Виконавця про результати відповідного аукціону із зазначенням переліку задоволених заявок Замовника.

3. УМОВИ НАДАННЯ ДОСТУПУ

3.1. Розрахунковим (звітним) періодом, згідно з цим Договором, є календарний місяць.

3.2. Перелік міждержавних електричних мереж, по яких реалізується доступ до пропускної спроможності, визначається центральним органом державної влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, та зазначається у додатку 2 до цього Договору.

3.3. Виконавець не відповідає за забезпечення технічної можливості передачі електричної енергії Замовника на території сусідньої країни, до/з якої Замовник здійснює експорт та/або імпорт електричної енергії.

3.4. Замовник реалізовує свої права відносно розподіленої пропускної спроможності шляхом її використання, передачі іншому учаснику розподілення або припинення її використання.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права та обов'язки Сторін у разі використання розподіленої пропускної спроможності

4.1.1. Використання розподіленої пропускної спроможності Замовником здійснюється шляхом подання Виконавцю добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії в передбачені Правилами ОРЕ та цим Договором строки:

1) з метою використання розподіленої на річному та/або місячному аукціонах пропускної спроможності Замовник подає Виконавцю до 08:30 за київським часом у Д-1 (для святкових і неробочих днів України - до 08:30 за київським часом календарного дня, який передує першому святковому і неробочому дню, на термін тривалості святкових і неробочих днів та на перший робочий день після святкових і неробочих днів) добові погодинні графіки експорту/імпорту електричної енергії на період з 00:00 до 24:00 годин доби Д. Подані добові погодинні графіки поставок експорту/імпорту електричної енергії підлягають погодженню Виконавцем до 09:00 за київським часом у Д-1 (для святкових і неробочих днів України - до 09:00 за київським часом календарного дня, який передує першому святковому і неробочому дню, на термін тривалості святкових і неробочих днів та на перший робочий день після святкових і неробочих днів). При цьому коефіцієнт нерівномірності між обсягами мінімальної та максимальної середньочасової потужності (Рмін, МВт) протягом доби та величини РПС (Рмін/РПС) не повинен бути меншим за 0,7. Разом з тим, коефіцієнт нерівномірності між обсягами мінімальної та максимальної середньочасової потужності протягом доби та РПС (Рмін/РПС) може бути меншим за 0,7 у випадках аварійних ремонтів або пошкодження ліній електропередачі, технічних обмежень навантаження енергогенеруючого обладнання, а також за погодженням з системним оператором;

2) використання розподіленої на добовому аукціоні пропускної спроможності відбувається шляхом формування аукціонним офісом добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії за результатами відповідного добового аукціону;

3) аукціонний офіс до 09:30 за київським часом (відповідно, до 08:30 СЕТ) у Д-1 надає ОПЕЕ добові погодинні графіки експорту/імпорту електричної енергії, що відповідають величині вільної пропускної спроможності, яка запропонована для розподілу на добовому аукціоні (для святкових і неробочих днів України - до 09:30 за київським часом календарного дня, який передує першому святковому і неробочому дню, на термін тривалості святкових і неробочих днів та на перший робочий день після святкових і неробочих днів). Добові погодинні графіки експорту/імпорту електричної енергії, надані до ОПЕЕ, можуть бути скориговані аукціонним офісом до 13:00 за київським часом (відповідно, до 12:00 СЕТ) згідно з результатами проведеного добового аукціону із урахуванням результатів добових аукціонів сусідніх системних операторів та за умови підтвердження здійснення поставок шляхом надання повідомлення через аукціонну платформу та/або факсимільним зв'язком переможців добового аукціону. Форма повідомлення про підтвердження здійснення поставок надана в додатку 7 до Порядку проведення електронних аукціонів. Повідомлення про підтвердження здійснення поставок за результатами добового аукціону Замовник подає Виконавцю не пізніше 12:30 за київським часом (відповідно, до 11:30 СЕТ) у Д-1. Повідомлення про підтвердження здійснення поставок за результатами добового аукціону, яке надійшло до Виконавця після 12:30 за київським часом (відповідно, до 11:30 СЕТ) у Д-1, буде вважатися помилково надісланим без подальшого опрацювання Виконавцем.

При цьому, якщо профіль добового резерву дорівнює 24 годинам, то коефіцієнт нерівномірності між обсягами мінімальної середньочасової потужності (Рмін, МВт) та величиною РПС, набутою за результатами добового аукціону (Рмін /РПС), не повинен бути меншим за 0,7. Скориговані графіки експорту/імпорту електричної енергії, що надійдуть до ОПЕЕ після 12:30 за київським часом (відповідно, після 11:30 СЕТ), будуть вважатися помилково надісланими Виконавцем без подальшого опрацювання з боку ОПЕЕ.

4.1.2. Замовник, який отримав право доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на річних та/або місячних аукціонах, у разі неподання Замовником добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії в передбачені Правилами ОРЕ та цим Договором строки, втрачає доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на відповідну добу у повному обсязі. У такому разі Виконавець здійснює розподіл невикористаної величини пропускної спроможності на добовому аукціоні.

4.1.3. Замовник, який отримав право доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на річних та/або місячних аукціонах, у разі подання Замовником добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії (Додаток 4 до цього Договору) із зазначенням величин пропускної спроможності меншими, ніж отримані Замовником за результатами таких річних та/або місячних аукціонів та за умови відсутності зареєстрованої передачі такої розподіленої пропускної спроможності, втрачає доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на величини, на які не було подано добові погодинні графіки. У такому разі Виконавець здійснює розподіл невикористаних величин пропускної спроможності на добовому аукціоні.

4.1.4. У разі якщо Замовник протягом календарного місяця використовує розподілену пропускну спроможність, набуту в результаті річного аукціону, по кожному окремому резерву за сумою задоволених заявок менше, ніж на сімдесят відсотків (порушення використання розподіленої пропускної спроможності), то він втрачає, шляхом викупу Виконавцем, як передбачено пунктом 4.5 цього Договору, всю розподілену пропускну спроможність по такому окремому резерву, а така величина розподіленої пропускної спроможності, після її викупу Виконавцем, стає вільною пропускною спроможністю і виставляється Виконавцем на місячні та/або добові аукціони. При цьому Замовник не звільняється від зобов'язань перед Виконавцем щодо оплати доступу до пропускної спроможності, отриманого за результатами річного аукціону.

4.2. Права та обов'язки Сторін у разі передачі Замовником прав доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України

4.2.1. Замовник у порядку та на умовах, передбачених Порядком проведення електронних аукціонів, має право на договірних засадах передати, повністю або частково, свої права на доступ до пропускної спроможності, набутої ним за результатами проведення аукціонів, іншому учаснику розподілення, повідомивши та зареєструвавши таку передачу у Виконавця.

4.2.2. Замовник може здійснити передачу розподіленої пропускної спроможності, набутої за результатами річного аукціону на рік та/або місяць та/або добу. Замовник може здійснити передачу розподіленої пропускної спроможності, набутої за результатами місячного аукціону, на місяць та/або добу.

Передача розподіленої пропускної спроможності, набутої в результаті добового аукціону, не дозволяється.

4.2.3. Замовник, який має намір передати повністю або частково набуту в результаті аукціону пропускну спроможність, не пізніше 12:00 за київським часом Д-2 надсилає Виконавцю повідомлення про передачу із зазначенням такої інформації:

найменування учасника розподілення, який здійснює передачу права доступу до пропускної спроможності (передавач розподіленої пропускної спроможності);

найменування учасника розподілення (отримувач розподіленої пропускної спроможності);

міждержавний перетин;

напрямок (експорт/імпорт);

період (рік/місяць/доба);

величини пропускної спроможності у мегаватах (МВт) цілими числами. Мінімальна величина пропускної спроможності, що може бути передана, становить 1 мегават (МВт).

4.2.4. Замовник має право передати права доступу до пропускної спроможності в порядку, визначеному цим Договором, без здійснення додаткових погоджень.

4.2.5. Передача розподіленої пропускної спроможності має бути підтверджена на аукціонній платформі іншим учасником розподілення (отримувачем розподіленої пропускної спроможності) до 13:00 за київським часом Д-2, в іншому випадку передача вважається такою, що не відбулася, і розподілена пропускна спроможність залишається у Замовника. Виконавець за фактом отримання повідомлення про передачу розподіленої пропускної спроможності перевіряє можливість такої передачі та до 14:00 за київським часом Д-2 підтверджує на аукціонній платформі передачу або відмовляє в передачі з обґрунтуванням підстав для такої відмови. Відмова Виконавця у передачі права доступу до пропускної спроможності можлива лише у випадках невідповідності дій Замовника положенням Порядку проведення електронних аукціонів, невиконання положень Договору та невідповідності отримувача розподіленої пропускної спроможності вимогам до учасників розподілення, зазначеним у Порядку проведення електронних аукціонів.

4.2.6. Після реєстрації Виконавцем передачі прав на доступ до пропускної спроможності Виконавець у межах та в частині, що стосується такої передачі, набуває прав та здійснює свої обов'язки по відношенню до учасника розподілення, до якого перейшли права на доступ до пропускної спроможності.

4.2.7. Замовник, який здійснює передачу набутої в результаті аукціону пропускної спроможності, не звільняється від зобов'язань перед Виконавцем щодо оплати доступу до пропускної спроможності, отриманого за результатами річного та/або місячного аукціону. Інший учасник розподілення (отримувач розподіленої пропускної спроможності) може виступити поручителем Замовника (передавача розподіленої пропускної спроможності) щодо виконання фінансових зобов'язань за цим Договором.

4.2.8. У випадку застосування обмеження розподіленої пропускної спроможності компенсація за обмеження нараховується тому учаснику розподілення, який володіє розподіленою пропускною спроможністю у момент застосування обмеження.

4.2.9. Замовник, що здійснив повну або часткову передачу РПС, отриману в результаті річного аукціону, не звільняється від зобов'язань, передбачених підпунктом 4.1.4 цього Договору. У випадку настання обставин, передбачених підпунктом 4.1.4 цього Договору, отримувач РПС втрачає всю отриману РПС разом з передавачем РПС по кожному окремому перетину, а така величина РПС стає вільною пропускною спроможністю і виставляється на місячні і добові аукціони.

4.3. Права та обов'язки Сторін у разі припинення Замовником використання пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України

4.3.1. Замовник має право в порядку та на умовах, передбачених Порядком проведення електронних аукціонів, припинити повністю або частково використання розподіленої пропускної спроможності, набутої в результаті річного аукціону або в результаті передачі права доступу до пропускної спроможності. При частковому припиненні використання розподіленої пропускної спроможності період такого припинення повинен складати календарний місяць.

4.3.2. Повідомлення про припинення використання розподіленої пропускної спроможності, набутої за результатами річного аукціону, має бути надіслане Замовником Виконавцю через аукціонну платформу та електронною поштою та/або факсимільним зв'язком не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення чергового місячного аукціону.

4.3.3. Замовник має право в порядку та на умовах, передбачених Порядком проведення електронних аукціонів, припинити повністю або частково використання розподіленої пропускної спроможності, набутої в результаті місячного аукціону або в результаті передачі права доступу до пропускної спроможності. При частковому припиненні використання розподіленої пропускної спроможності період такого припинення повинен бути рівним періоду резерву відповідного місячного аукціону.

4.3.4. Повідомлення про припинення використання розподіленої пропускної спроможності, набутої за результатами місячного аукціону, має бути надіслане Замовником Виконавцю не пізніше 13:00 за київським часом Д-2.

У повідомленні про припинення має зазначатися:

найменування учасника розподілення, що здійснює припинення використання розподіленої пропускної спроможності;

міждержавний перетин;

напрямок (експорт/імпорт);

період (рік/місяць/доба);

величини пропускної спроможності у мегаватах (МВт) цілими числами. Мінімальна величина пропускної спроможності, що може бути передана, становить 1 мегават (МВт).

4.3.5. Виконавець розглядає повідомлення про припинення використання розподіленої пропускної спроможності, набутої за результатами річного та/або місячного аукціону, на предмет відповідності такого припинення положенням Порядку проведення електронних аукціонів та направляє протягом доби Замовнику повідомлення через аукціонну платформу щодо погодження припинення або відмову в припиненні з обґрунтуванням підстав такої відмови. Відмова Виконавцем у припиненні використання розподіленої пропускної спроможності можлива лише у випадках невідповідності дій Замовника положенням Порядку проведення електронних аукціонів та невиконання останнім положень цього Договору в частині належного оформлення та своєчасного подання повідомлення про припинення використання розподіленої пропускної спроможності.

4.3.6. Якщо припинення погоджено Виконавцем, розподілена пропускна спроможність Замовника зменшується на величину, щодо якої здійснено припинення.

4.3.7. Пропускна спроможність, щодо якої Замовник здійснив припинення, стає вільною та підлягає виставленню Виконавцем на чергові місячний та/або добові аукціони.

4.3.8. Величини пропускної спроможності, що підлягають виставленню Виконавцем на черговий місячний аукціон в результаті припинення використання розподіленої пропускної спроможності, мають бути незмінною величиною у мегаватах (МВт) протягом усього періоду. Мінімальне значення - 1 мегават (МВт) протягом періоду резерву.

4.3.9. Замовник, який частково припинив використання розподіленої пропускної спроможності, набутої за результатами річного аукціону, не звільняється від виконання зобов'язань, передбачених підпунктом 4.1.4 Договору.

4.3.10. Припинення використання розподіленої пропускної спроможності, набутої за результатами добових аукціонів, не допускається.

4.3.11. У разі якщо Замовник здійснив оплату (передоплату) вартості доступу до пропускної спроможності, набутої на відповідному річному та/або місячному аукціоні відповідно до умов цього Договору, і гранична ціна доступу додатково виставлених обсягів пропускної спроможності, що склалась за результатами чергового аукціону, менша від граничної ціни доступу до пропускної спроможності, що склалась за результатами первісного аукціону, Виконавець зобов'язується виплатити Замовнику компенсацію, розраховану за формулою:

Розмір компенсації, гривень = (Гцп х РПС) - (Гцч х РПС), де:

Гцп - гранична ціна доступу, що склалась у результаті первісного аукціону, на якому була розподілена пропускна спроможність, гривень за 1 МВт;

Гцч - гранична ціна доступу, що склалась у результаті чергового аукціону, на якому була розподілена додаткова (повернена Замовником) пропускна спроможність, гривень за 1 МВт;

РПС - величина доступу до пропускної спроможності відповідного міждержавного перетину, повернена Замовником та розподілена на черговому аукціоні, МВт.

4.3.12. Виконавець здійснює виплату компенсації на рахунок Замовника протягом 10 (десяти) календарних днів з дня оприлюднення результатів чергового аукціону.

4.3.13. У разі якщо додатково виставлений обсяг пропускної спроможності, відносно якої Замовник здійснив припинення використання, не був розподілений на черговому аукціоні, Замовник залишається фінансово зобов'язаним перед Виконавцем у межах не розподіленого додатково обсягу.

4.4. Виконавець має право обмежити або припинити надання Замовнику доступу, невідкладно повідомивши про це Замовника за допомогою аукціонної платформи або через засоби факсимільного зв'язку та/або електронною поштою, у таких випадках:

аварійних ремонтів або пошкодження ліній електропередачі, зазначених у додатку 2 до цього Договору, а також в інших аварійних ситуаціях (у т. ч. здійснення заходів з попередження або ліквідації системної аварії відповідно до договорів, укладених між системними операторами), що призвели до необхідності обмеження або припинення використання Замовником пропускної спроможності міждержавного перетину;

обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини);

припинення паралельної (радіальної) роботи об'єднаної енергетичної системи України (або її частин) з енергосистемами суміжних країн (або їх частинами).

4.4.1. Виконавець застосовує обмеження або припинення надання Замовнику доступу за пропорційним принципом і в порядку черговості, встановленими Порядком проведення електронних аукціонів.

Виконавець невідкладно після усунення обставин, зазначених у пункті 4.4 цього Договору, або за відновленням домовленостей Сторін за взаємною згодою знімає обмеження або відновлює надання доступу, про що невідкладно повідомляє Замовника за допомогою аукціонної платформи або через засоби факсимільного зв'язку та/або електронною поштою. Відновлення надання доступу здійснюється за пропорційним принципом і в порядку черговості, встановленими Порядком проведення електронних аукціонів.

4.4.2. У разі неспроможності Виконавця надати Замовнику обсяг доступу, передбачений цим Договором, Виконавець компенсує Замовнику скорочення доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину.

Розмір компенсації обраховується Виконавцем за формулою:

Розмір компенсації, гривень = Т х Р, де:

Т - гранична ціна доступу, яка склалась у результаті аукціону, на якому була розподілена пропускна спроможність, гривень за 1 МВт.;

Р - величина скорочення доступу до пропускної спроможності відповідного міждержавного перетину в розрахунковому періоді, передача якого через міждержавний перетин була запланована Замовником, МВт.

Компенсація перераховується Виконавцем на поточний рахунок Замовника не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, у якому відбулось скорочення.

4.5. Механізм викупу Виконавцем розподіленої пропускної спроможності у разі порушення Замовником її використання

4.5.1. Виконавець на наступний робочий день після завершення кожного розрахункового місяця здійснює розрахунок використання Замовником в такому розрахунковому місяці розподіленої пропускної спроможності, набутої в результаті річного аукціону. У разі виявлення факту використання Замовником протягом розрахункового місяця розподіленої пропускної спроможності, набутої в результаті річного аукціону по кожному окремому резерву за сумою задоволених заявок менше ніж на сімдесят відсотків, Виконавець протягом 3-х (трьох) робочих днів має надати Замовнику повідомлення про порушення використання розподіленої пропускної спроможності разом із детальним розрахунком.

4.5.2. Замовник має право протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня отримання повідомлення про порушення використання розподіленої пропускної спроможності оскаржити таке повідомлення, направивши Виконавцю відповідну скаргу.

4.5.3. Виконавець зобов'язується розглянути таку скаргу протягом трьох робочих днів з дня її отримання від Замовника та прийняти одне з таких рішень:

а) задовольнити скаргу Замовника в повному обсязі або в частині;

б) відмовити Замовнику в задоволенні скарги.

4.5.4. У разі задоволення скарги Замовника в повному обсязі, Виконавець направляє Замовнику повідомлення про відклик раніше направленого повідомлення про порушення використання розподіленої пропускної спроможності.

4.5.5. У разі часткового задоволення скарги Замовника або відмови в задоволенні скарги Виконавець одночасно з повідомленням про прийняте рішення направляє Замовнику оферту про викуп усієї розподіленої пропускної спроможності по окремому міждержавному перетину, відносно якої Замовником було допущено порушення її використання, за ціною, що дорівнює 0 (нуль) гривень за мегават (МВт) (на безоплатній основі).

4.5.6. При цьому Сторони визнають, що надання Замовником Виконавцю письмової згоди енергопостачальника на приєднання в цілому до договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, окрім погодження (акцепту) пропозиції (оферти) на приєднання до Договору, є також погодженням (акцептом) будь-якої пропозиції (оферти) Виконавця, надісланої на умовах та в порядку, передбаченому підпунктами 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.7 цього пункту Договору про викуп всієї розподіленої пропускної спроможності по окремому резерву, відносно якої Замовником було допущено порушення її використання, якщо така пропозиція (оферта) містить ціну викупу рівну 0 (нулю) гривень за мегават (МВт) та відповідно вартість всієї величини розподіленої пропускної спроможності, відносно якої відбувається викуп, дорівнює 0 (нуль) гривень.

4.5.7. У випадку незгоди Замовника із рішенням Виконавця за наслідками розгляду його скарги Замовник має право на оскарження рішення Виконавця у судовому порядку відповідно до законодавства України із стягненням з Виконавця упущеної вигоди, моральної шкоди та заподіяних Замовнику збитків.

5. ВАРТІСТЬ ДОСТУПУ, ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ПРАВ ДОСТУПУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість доступу за цим Договором визначається відповідно до оприлюднених на офіційному веб-сайті Виконавця та направлених Виконавцем Замовнику повідомлень про результати аукціонів.

5.2. За результатами проведених річних та місячних аукціонів Виконавець протягом двох робочих днів з дня оприлюднення результатів річного або місячного аукціону формує реєстр задоволених на відповідному аукціоні заявок Замовника у розрізі кожної задоволеної заявки (виходячи з граничної ціни доступу і величини набутої пропускної спроможності) та направляє його Замовнику за допомогою аукціонної платформи.

5.3. Оплата вартості доступу до пропускної спроможності, відповідно до результатів річного аукціону, здійснюється у місяці, що передує місяцю надання доступу, шляхом сплати Замовником щомісячно рівними частинами загальної вартості доступу, зазначеної у повідомленні про результати аукціону.

Виконавець щомісяця надсилає рахунок на суму кожної рівної частини від загальної вартості доступу, зазначеної у повідомленні про результати аукціону, за допомогою електронної пошти та/або факсимільним зв'язком Замовнику не пізніше десятого календарного дня місяця, що передує місяцю надання доступу (за винятком січня, на який рахунок виставляється не пізніше наступного робочого дня після оприлюднення результатів річного аукціону). Замовник зобов'язується здійснити оплату вартості доступу, зазначеної у такому рахунку, протягом семи робочих днів з дня отримання рахунку за допомогою електронної пошти чи та/або факсимільним зв'язком.

5.4. Оплата вартості доступу до пропускної спроможності, відповідно до результатів місячних аукціонів, здійснюється у місяці, що передує місяцю надання доступу, шляхом сплати Замовником загальної вартості доступу, зазначеної у повідомленні про результати аукціону.

Виконавець надсилає рахунок на загальну вартість доступу, зазначену у повідомленні про результати аукціону, за допомогою електронної пошти та/або факсимільним зв'язком Замовнику не пізніше наступного робочого дня після розміщення на своєму офіційному веб-сайті результатів місячного аукціону. Замовник зобов'язується здійснити оплату вартості доступу, зазначеної у такому рахунку, протягом семи робочих днів з дня отримання рахунку за допомогою електронної пошти та/або факсимільним зв'язком.

5.5. Виконавець за результатами проведених добових аукціонів у кожній декаді розрахункового місяця (відповідно, перша декада - період з 1 дня по 10 день розрахункового місяця, друга декада - період з 11 дня по 20 день розрахункового місяця та третя декада - період з 21 дня по останній день розрахункового місяця) на наступний за останнім робочим днем відповідної декади формує реєстр задоволених на добових аукціонах заявок Замовника та направляє його Замовнику із зазначенням вартості доступу у розрізі кожної задоволеної заявки Замовника протягом відповідної декади (виходячи з граничної ціни доступу та величини набутої пропускної спроможності).

5.6. Оплата вартості доступу до пропускної спроможності, відповідно до результатів добових аукціонів, здійснюється Замовником у розрахунковому та наступному за розрахунковим місяцях шляхом сплати вартості наданого доступу Виконавцем у кожній декаді розрахункового місяця, відповідно, за період з 1 дня по 10 день розрахункового місяця (перша декада), за період з 11 дня по 20 день розрахункового місяця (друга декада) та за період з 21 дня по останній день розрахункового місяця (третя декада).

Виконавець надсилає рахунки на суму вартості доступу, наданого у відповідній декаді (першій, чи другій, чи третій) розрахункового місяця, за допомогою електронної пошти та/або факсимільним зв'язком Замовнику наступного, що слідує за останнім днем відповідної декади, робочого дня. Замовник зобов'язується здійснити оплату вартості доступу, зазначеної у таких рахунках, протягом семи робочих днів з дня отримання відповідного рахунку за допомогою електронної пошти та/або факсимільним зв'язком.

5.7. У випадку якщо Виконавець направляє рахунки Замовнику з порушенням термінів, встановлених у пункті 5.3 цього Договору, Замовник здійснює оплату вартості доступу, зазначеної у такому рахунку, протягом семи робочих днів з дня отримання відповідного рахунку за допомогою електронної пошти та/або факсимільним зв'язком.

5.8. У разі якщо сплачена Замовником на підставі рахунків вартість доступу перевищує фактичну вартість доступу, наданого Виконавцем протягом розрахункового місяця, Виконавець зобов'язаний здійснити до 10-го (включно) числа місяця, наступного за розрахунковим, повернення грошових коштів.

5.9. Розрахунки згідно з цим Договором здійснюються в національній валюті шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання Виконавця, зазначений у розділі 11 цього Договору, через установу банку згідно з установленими законодавством правилами безготівкових розрахунків.

5.10. Замовник, відповідно до умов цього Договору, невідкладно повідомляє Виконавця про оплату доступу.

5.11. Не пізніше 5 числа місяця, наступного за розрахунковим, Виконавець готує, підписує та направляє Замовнику Акт приймання-передачі прав доступу у розрахунковому періоді (у двох примірниках з урахуванням результатів місячних та/або добових аукціонів, у яких Замовник брав участь та був визнаний переможцем). Замовник зобов'язується не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим, забезпечити отримання Виконавцем одного примірника підписаного Акта приймання-передачі прав доступу.

5.12. У випадку невиконання Замовником умов проведення розрахунків, зокрема у разі якщо Замовник не здійснює оплату повністю або частково у встановлений цим Договором строк, Виконавець має право на задоволення своїх грошових вимог до Замовника через застосування банківської гарантії та/або гарантійного внеску, наданої/внесеного Замовником відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та/або чинним законодавством.

6.2. За прострочення платежів, передбачених пунктами 5.3, 5.4 або 5.6 цього Договору, винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від несплаченої у строк суми за кожен день прострочення.

6.3. Сплата Стороною визначеної пунктом 6.2 цього Договору та/або чинним законодавством пені не звільняє цю Сторону від обов'язку виконати зобов'язання в натурі та відшкодувати за вимогою іншої Сторони завдані збитки.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у випадку, якщо таке невиконання чи неналежне виконання стало наслідком обставин непереборної сили, а саме: стихійних лих будь-якого характеру, військових дій, епідемій, масових заворушень, страйків, аварій, змін законодавства за умови, що такі обставини настали після підписання цього Договору. Сторона, яка не має можливості виконати свої зобов'язання згідно з цим Договором внаслідок вищезазначених обставин, повинна протягом десяти днів повідомити про це іншу Сторону.

7.2. Належним підтвердженням настання та тривалості обставин непереборної сили є документ, який, згідно з чинним законодавством, має підтверджувати наявність та тривалість обставин непереборної сили.

7.3. У випадку настання обставин непереборної сили Сторони зобов'язані погодити між собою дії, необхідні для подальшого виконання цього Договору або його припинення.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується відповідно до чинного законодавства.

9. ДІЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набирає чинності для Замовника з моменту надання ним до Виконавця заяви про набуття статусу учасника розподілення, письмової згоди Замовника на приєднання в цілому до Договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, та після прийняття Виконавцем рішення про реєстрацію Замовника як учасника розподілення та на строк чинності такої реєстрації (до дати її анулювання).

9.2. Цей Договір припиняє свою дію в разі анулювання реєстрації Замовника як учасника розподілення відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів, у разі припинення Замовника відповідно до чинного законодавства, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

9.3. Припинення дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання своїх фінансових зобов'язань за цим Договором.

9.4. Надання доступу може бути припинено Виконавцем, а цей Договір може бути достроково розірваний Виконавцем в односторонньому порядку шляхом надсилання Замовнику письмового повідомлення про це у випадках:

прострочення Замовником оплати згідно з цим Договором повністю або частково в розрахунковому періоді;

передбачених Порядком проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, затвердженим постановою НКРЕКП від 12 лютого 2015 року N 176, або іншим актом законодавства.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Усі правовідносини, що виникають згідно з цим Договором, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення цього Договору, регулюються цим Договором та відповідними положеннями чинного законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.2. Виконавець на момент укладення цього Договору є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

10.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність указаних ними в цьому Договорі реквізитів, зобов'язуються невідкладно письмово повідомляти іншу Сторону про їх зміну та несуть ризик настання несприятливих наслідків, пов'язаних із відсутністю відповідного повідомлення у встановлені строки.

10.4. Додатки до цього Договору:

додаток 1 - Письмова згода енергопостачальника на приєднання в цілому до Договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;

додаток 2 - Перелік міждержавних електричних мереж, по яких реалізується доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів;

додаток 3 - Форма Повідомлення про результати річного або місячного або добового аукціону, проведених відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;

додаток 4 - Форма добового графіка поставки електричної енергії через відповідний міждержавний перетин.

Додатки до Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані повноважними представниками Сторін.

10.5. Усі виправлення щодо тексту Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, якщо вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами повноважних представників Сторін.

Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін. Сторони підтверджують, що ними досягнута згода з усіх істотних умов цього Договору.

 

Начальник управління енергоринку

Т. Є. Ревенко

 

ПИСЬМОВА ЗГОДА
енергопостачальника на приєднання в цілому до Договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України

місто _______________

дата ________________

 

Цим листом

Повна назва юридичної особи: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код: ____________________________________________

Номер, серія та дата видачі ліцензії з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, орган, що видав ліценцію, строк дії ліцензії:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Юридична адреса та адреса для листування:
_____________________________________________________________________________________

Електронна адреса: ____________________________________________________________________

Номер телефону та номер для факсимільного зв'язку: ________________________________________
р/р N __________________________ у ____________________________________________________
МФО __________________________ ЄДРПОУ _____________________________________________
надає письмову згоду на приєднання до Договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України від "___" ____________ 20__ року N ________, та з дати реєстрації ____________________________________________________ учасником розподілення є таким, що приєднався в цілому до Договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України від "___" ____________ 20__ року N ________ та прийняв на себе всі права та обов'язки Замовника, які визначені цим вказаним договором.

З текстом Договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України від "___" ____________ 20__ року N ______ (___________________ назва юридичної особи ___________________________) ознайомлено.

Ця письмова згода на приєднання в цілому до Договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України від "___" ____________ 20__ року N ________ (далі по тексту - Договір) надана під відкладальною обставиною. Приєднання до Договору та прийняття (________ назва юридичної особи ________________________________________________) прав та обов'язків Замовника за Договором обумовлюється настанням відкладальної обставини - реєстрації (________ назва юридичної особи _______________________________________________________) учасником розподілення.

Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи: __________________________________________

Документ, яким визначені повноваження особи укладати договір від імені енергопостачальника: _____________________________________________________________________________________

___________________/______________/

 

ПЕРЕЛІК
міждержавних електричних мереж, по яких реалізується доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину

N

Назва міждержавного перетину

 

 

 

Назва міждержавних електричних мереж

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення про результати аукціону

Учасник аукціону

 

EIC-код

 

Р

М

Д

(число)

(місяць)

(рік)

Задоволені заявки учасника аукціону

Резерв

з

 

 

20__

по

 

 

20__

Гранична ціна (грн)

______

Загальна кількість задоволених заявок та загальний об'єм отриманих прав на пропускну спроможність по резерву (МВт)

____ (____)

Перелік задоволених заявок (МВт)

____, ____,____,____,____,____

Часткове задоволення заявки

Заявка (МВт)

Часткове задоволення (МВт)

____

____

Незадоволені заявки учасника аукціону

Резерв

з

 

 

20__

по

 

 

20__

Гранична ціна (грн)

______

Загальна кількість незадоволених заявок та загальний об'єм неотриманих прав на пропускну спроможність по резерву (МВт)

____ (____)

Перелік незадоволених заявок (МВт)

____, ____,____,____,____,____

 

____

____

Підписи сторін:

Замовник:

Виконавець:

 

 

 

ФОРМА
добового графіка поставки електричної енергії через міждержавний перетин

Опрос