Идет загрузка документа (498 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт предоставления безоплатной вторичной правовой помощи

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 22.05.2015

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор (заступник директора)
__________________________________________
__________________________________________
   (найменування центру з надання безоплатної вторинної
                                     правової допомоги)
"___" ____________ 20__ року

М. П.

____________________
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)


Акт надання безоплатної вторинної правової допомоги N ________

м. ________________________

"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                    (найменування центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, його місцезнаходження)
код згідно з ЄДРПОУ ___________________ (далі - Центр),
в особі _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої посадової особи Центру)
що діє на підставі положення про Центр, з однієї сторони, та адвокат
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)
який проживає за адресою: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
паспорт серії ___ N __________, виданий _________________________________________________
_________________________________________________________ "___" ____________ _____ року,
реєстраційний номер облікової картки платника податків1 ___________________________________,
та здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю N ______________, виданого __________________________________________________
_________________________________________________________ "___" ____________ _____ року,
індивідуально, або від імені адвокатського бюро ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                       (найменування адвокатського бюро, його місцезнаходження)
або від імені адвокатського об'єднання ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                   (найменування адвокатського об'єднання, його місцезнаходження)
на підставі довіреності, виданої _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________
1 Крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

"___" ____________ 20__ року / Статуту адвокатського об'єднання або адвокатського бюро (далі - Адвокат), з іншої сторони (далі - Сторони), що діють на підставі контракту (договору) від "___" ____________ 20__ року N _______ (далі - Контракт (Договір)), уклали цей Акт про таке:

1. Адвокат надав правові послуги з безоплатної вторинної правової допомоги (далі - БВПД) відповідно до доручення від "___" ____________ 20__ року N ____-_____________________ згідно з розрахунком розміру винагороди Адвоката за надання БВПД та розрахунком розміру витрат, пов'язаних з наданням БВПД, що підлягають відшкодуванню, які додаються2.

2. Розмір виплати Адвоката становить ______ грн __ коп., у тому числі:

розмір винагороди за надання БВПД - _________ грн ____ коп.;

розмір витрат, пов'язаних з наданням БВПД, що підлягають відшкодуванню, - ______ грн ____ коп.

3. Підписанням цього Акта Сторони підтверджують факт надання послуг відповідно до положень Контракту (Договору).

4. Сторони зауважень та скарг одна до одної стосовно виконання зазначеного доручення не мають.

5. Цей Акт, що є невід'ємною частиною Контракту (Договору), складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу (по одному для кожної зі Сторін).

_____________________________________

 

Адвокат:

______________________________________

 

 

______________________________________

 

 

______________________________________

 

 

______________________________________

 

 

______________________________________
(посада, прізвище та ініціали уповноваженої особи)

 

______________________________________
(прізвище та ініціали)

______________________________________
(підпис)

 

______________________________________
(підпис)

 

 

М. П.

____________
2 Розрахунок розміру винагороди Адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги заповнюється за однією з форм відповідно до додатків 1 - 13 до цього Акта. У разі потреби до нього додаються:

розрахунок розміру витрат, пов'язаних з наданням БВПД, витрат на проїзд транспортом загального користування та/або придбання пально-мастильних матеріалів у разі використання власного транспортного засобу, що підлягають відшкодуванню (додаток 14 до цього Акта);

розрахунок розміру витрат, пов'язаних з наданням БВПД, витрат на відрядження за межі регіону, що підлягають відшкодуванню (додаток 15 до цього Акта).

Опрос