Идет загрузка документа (313 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Проспект эмиссии обычных ипотечных облигаций, относительно которых принято решение о публичном/частном размещении

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.11.2014

Проспект емісії звичайних іпотечних облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1

Інформація про емітента:

1)

найменування емітента

 

2)

місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента, код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної реєстрації

 

3)

дата заснування, зміни організаційно-правової форми

 

4)

перелік засновників

 

5)

предмет діяльності

 

6)

відомості про внесення емітента відповідним державним органом до Державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків

 

7)

інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи, відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому подаються документи

 

8)

дані про розміщення раніше випущених звичайних іпотечних облігацій (далі - іпотечні облігації) (перелік і результати попередніх випусків іпотечних облігацій із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків іпотечних облігацій, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску)

 

9)

відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосовування санації щодо управителя, обслуговуючої установи та емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, у результаті реорганізації якого утворився управитель, обслуговуюча установа чи емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску іпотечних облігацій

 

2

Інформація про фінансово-господарський стан емітента:

 

1)

перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності на ринку цінних паперів, виданих відповідно до законів України, із зазначенням дат видачі та закінчення дії ліцензій

 

2)

опис діяльності емітента за станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій

 

3)

обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента

 

4)

відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє часткою понад 10 % статутного капіталу

 

5)

відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента

 

6)

відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо

 

7)

перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки

 

8)

можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента

 

9)

інформація про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

 

 

які існують на дату прийняття рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

 

 

які не були виконані:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

 

2. Інформація про іпотечні облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення

1

Інформація про іпотечні облігації:

 

1)

дата й номер рішення (протоколу) про розміщення іпотечних облігацій та найменування органу, який прийняв рішення

 

2)

розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення про випуск іпотечних облігацій

 

3)

розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його сплати. Якщо емітент планує змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу і на момент подання проспекту емісії іпотечних облігацій на реєстрацію до органу реєстрації здійснив оголошення про скликання загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про зміну розміру статутного капіталу, але зміни до статуту емітента, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу, не зареєстровані, емітент зобов'язаний відобразити таку інформацію в проспекті емісії

 

4)

мета емісії іпотечних облігацій (напрями використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення іпотечних облігацій, джерела погашення та виплата доходу за іпотечними облігаціями, зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення іпотечних облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності)

 

5)

параметри випуску іпотечних облігацій:

 

 

загальна сума випуску іпотечних облігацій

 

 

кількість іпотечних облігацій

 

 

номінальна вартість, ціна розміщення

 

 

серія та порядкові номери

 

 

права, що надаються власникам іпотечних облігацій

 

 

дохід за іпотечними облігаціями (фіксований або плаваючий процент), у разі застосування плаваючого процента - критерії або формула для його розрахунку

 

6)

умови дострокового виконання грошових зобов'язань за іпотечними облігаціями (за наявності)

 

7)

дії емітента в разі його припинення або в разі настання дефолту.
Якщо рішенням передбачено розміщення більш ніж одного випуску іпотечних облігацій, окремо вказуються характеристика іпотечних облігацій, кількість, номінальна вартість, загальна номінальна вартість та розмір іпотечного покриття, що забезпечує кожний випуск іпотечних облігацій.
Якщо іпотечні облігації випускаються різними серіями, то, крім зазначеного вище, зазначаються характеристика, кількість, номінальна вартість, загальна номінальна вартість та розмір іпотечного покриття, що забезпечує випуск іпотечних облігацій, окремо вказуються серія, кількість іпотечних облігацій, порядкові номери іпотечних облігацій, загальна номінальна вартість іпотечних облігацій та розмір іпотечного покриття, що забезпечує випуск іпотечних облігацій кожної серії

 

2

Інформація про іпотечні активи:

 

1)

опис іпотечних активів, що включені до складу іпотечного покриття:

 

 

значення коефіцієнта іпотечного покриття на дату прийняття рішення про розміщення іпотечних облігацій

 

 

початковий розмір іпотечного покриття та розмір іпотечного покриття на дату прийняття рішення про розміщення іпотечних облігацій

 

 

кількість іпотечних кредитів у пулі

 

 

середньозважений строк іпотечних активів у складі іпотечного покриття

 

 

середньозважений розмір процентів за іпотечними активами у складі іпотечного покриття

 

 

сукупний розмір процентних платежів за іпотечними активами протягом процентного періоду за іпотечними облігаціями

 

 

сукупний розмір процентних платежів за іпотечними облігаціями протягом процентного періоду за іпотечними облігаціями

 

 

розмір іпотечних активів, зобов'язання боржників за якими забезпечені іпотекою житлових будинків або квартир, від сукупного розміру усіх іпотечних активів, уключених до складу іпотечного покриття

 

 

цільове призначення предмета іпотеки (іпотечні активи, зобов'язання боржників за якими забезпечені іпотекою нерухомого майна житлового призначення; іпотечні активи, зобов'язання боржників за якими забезпечені іпотекою нерухомого майна нежитлового призначення)

 

 

співвідношення суми основного боргу боржників і оцінної вартості предмета іпотеки (іпотека нерухомості житлового призначення; іпотека нерухомості нежитлового призначення)

 

 

порядок обслуговування іпотечного покриття і розподіл коштів від іпотечного покриття у разі звернення стягнення на іпотечне покриття

 

 

умови й строки заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття та включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

 

дії емітента в разі прийняття рішення про звернення стягнення на іпотечне покриття

 

 

порядок дій управителя щодо отримання рішення власників іпотечних облігацій про звернення стягнення на іпотечне покриття та про запропонований управителем спосіб звернення стягнення на іпотечне покриття

 

 

умови та періодичність проведення перевірок іпотечного покриття

 

 

порядок ведення реєстру іпотечного покриття

 

2)

опис умов щодо включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття:

 

 

іпотечні активи належать емітенту на праві власності

 

 

емітент є іпотекодержателем за відповідним іпотечним договором, унесений до відповідного державного реєстру в установленому законодавством України порядку

 

 

іпотечні активи не перебувають у заставі чи не обтяжені іншим чином для забезпечення виконання емітентом зобов'язань інших, ніж його зобов'язання за іпотечними облігаціями

 

 

за відповідним іпотечним чи кредитним договором не прийнято рішення про звернення стягнення і щодо боржника не порушено провадження у справі про банкрутство

 

 

умови відповідного іпотечного договору не передбачають можливості заміни чи відчуження іпотекодавцем предмета іпотеки без згоди іпотекодержателя

 

 

предмет іпотеки перебуває на території України, застрахований на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

 

 

іпотечні активи не включені до складу іпотечного покриття (іпотечного пулу) іншого випуску іпотечних цінних паперів

 

 

основна сума боргу боржника за забезпеченим іпотекою зобов'язанням не перевищує 75 відсотків оцінної вартості предмета іпотеки, визначеної суб'єктом оцінної діяльності, або 60 відсотків оцінної вартості предмета іпотеки нежитлового призначення, визначеної суб'єктом оцінної діяльності

 

3

Порядок розміщення іпотечних облігацій:

 

 

адреси місць, дати початку та закінчення розміщення іпотечних облігацій

 

 

запланована ціна продажу іпотечних облігацій

 

 

найменування фінансової установи та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за іпотечні облігації (якщо оплата здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валюті)

 

 

строк оплати іпотечних облігацій

 

 

можливість дострокового закінчення розміщення іпотечних облігацій

 

 

у разі приватного розміщення іпотечних облігацій - перелік осіб, серед яких буде здійснюватися розміщення іпотечних облігацій, із зазначенням таких відомостей про цих осіб:
для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код (згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), місце та дата проведення державної реєстрації;
для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізити документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи);
для фізичних осіб - резидентів: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер та серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ;
для фізичних осіб - нерезидентів: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), громадянство, номер та серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ

 

4

Умови та дата закінчення обігу іпотечних облігацій, можливість викупу емітентом іпотечних облігацій у власників на їх вимогу із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп іпотечних облігацій, порядок повідомлення власників таких облігацій про здійснення викупу облігацій, порядок установлення ціни викупу іпотечних облігацій і строк, у який такі облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу

 

5

Порядок виплати доходу за іпотечними облігаціями:

 

 

дати початку і закінчення виплати доходу за іпотечними облігаціями

 

 

запланований процент, метод розрахунку та порядок виплати доходу; валюта, в якій здійснюється виплата доходу

 

6

Порядок погашення іпотечних облігацій:

 

 

дати початку і закінчення погашення іпотечних облігацій

 

 

порядок виплати номінальної вартості та доходу за іпотечними облігаціями із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта)

 

 

можливість дострокового погашення іпотечних облігацій

 

 

дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання іпотечних облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії)

 

7

Порядок внесення змін до проспекту емісії

 

8

Порядок повідомлення про розміщення іпотечних облігацій

 

9

Інформація про управителя іпотечним покриттям:

 

 

найменування управителя

 

 

місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв'язку управителя

 

 

предмет діяльності

 

 

розмір статутного капіталу, відомості щодо його сплати

 

 

умови сплати витрат та винагород управителя, а також максимальний розмір цих витрат і винагород

 

 

дата видачі ліцензії та строк дії відповідної ліцензії (для небанківської фінансової установи)

 

 

номер та дата договору про здійснення управління іпотечним покриттям

 

10

Інформація про обслуговуючу установу (якщо емітент самостійно не виконує функцій обслуговуючої установи):

 

 

найменування обслуговуючої установи

 

 

місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв'язку обслуговуючої установи

 

 

предмет діяльності

 

 

розмір статутного капіталу, відомості щодо його сплати

 

 

розмір винагороди обслуговуючої установи

 

 

порядок повідомлення установою боржників за іпотечними активами про місце та інші умови обслуговування їх забезпечених іпотекою зобов'язань

 

 

номер та дата договору про здійснення обслуговування іпотечних активів

 

11

Інформація про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення іпотечних облігацій цього випуску):

 

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів та факсів

 

 

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу

 

12

Інформація про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення іпотечних облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення іпотечних облігацій через фондову біржу):

 

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів та факсів

 

 

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

 

13

Інформація про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):

 

 

повне найменування

 

 

місцезнаходження

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)

 

 

номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)

 

14

Фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску іпотечних облігацій, та за останні три завершені фінансові роки

 

 

Проспект емісії іпотечних облігацій може передбачати надання власникам іпотечних облігацій гарантії щодо виконання грошових зобов'язань емітента або створення з цією метою спеціального резервного чи страхового фонду.
У разі якщо власникам іпотечних облігацій надаються додаткові гарантії виконання зобов'язань емітента за такими облігаціями або щодо іпотечного покриття застосовуються договори про збереження реальної вартості, проспект емісії має містити інформацію про зміст таких гарантій або договорів, відомості про особу-гаранта або сторону договору про збереження реальної вартості іпотечного покриття, а також про спосіб відшкодування премії гаранта або сторони договору про збереження реальної вартості

 

 

Реєстрація випуску іпотечних облігацій та проспекту емісії іпотечних облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих іпотечних облігацій. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту інформації, що міститься у зареєстрованих нею документах, та за її відповідність вимогам законодавства. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту їх емісії, несуть особи, що підписали ці документи

 

Від емітента:

____________
(посада)

__________
(підпис)

М. П.

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора:

____________
(посада)

__________
(підпис)

М. П.

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера*:

____________
(посада)

__________
(підпис)

М. П.

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від управителя
іпотечним покриттям:

 
____________
(посада)

 
__________
(підпис)

М. П.

 
____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від обслуговуючої
установи*:

 
____________
(посада)

 
__________
(підпис)

М. П.

 
____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі,
через яку прийнято
рішення здійснювати
публічне розміщення
іпотечних облігацій*:

 
 
 
 
____________
(посада)

 
 
 
 
__________
(підпис)

М. П.

 
 
 
 
____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Опрос