Идет загрузка документа (313 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение о публичном/частном размещении обычных ипотечных облигаций

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.11.2014

Рішення про публічне/приватне розміщення звичайних іпотечних облігацій

_________________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

1

Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення звичайних іпотечних облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій

 

2

Інформація про емітента:

 

1)

номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента

 

2)

відомості про внесення емітента відповідним державним органом до Державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків

 

3)

розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій

 

4)

розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його сплати. Якщо емітент планує змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу і на момент подання документів на реєстрацію до органу реєстрації здійснив оголошення про скликання загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про зміну розміру статутного капіталу, але зміни до статуту емітента, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу, не зареєстровані, емітент зобов'язаний відобразити таку інформацію в проспекті емісії

 

5)

дані про розміщення раніше випущених звичайних іпотечних облігацій (перелік і результати попередніх випусків звичайних іпотечних облігацій із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску)

 

3

Інформація про фінансово-господарський стан емітента:

 

1)

перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності на ринку цінних паперів, виданих відповідно до законів України, із зазначенням дати видачі та строку закінчення їх дії

 

2)

опис діяльності емітента за станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій

 

3)

обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента

 

4)

відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє часткою, більшою ніж 10 % статутного капіталу

 

5)

відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента

 

6)

відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо

 

7)

політика щодо досліджень та розробок

 

8)

перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки

 

9)

можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента

 

10)

відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосовування санації відносно емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, у результаті реорганізації якого утворився емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску звичайних іпотечних облігацій

 

11)

інформація про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

 

 

які існують на дату прийняття рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

 

 

які не були виконані:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

 

4

Інформація про звичайні іпотечні облігації:

 

1)

мета емісії звичайних іпотечних облігацій (напрями використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення звичайних іпотечних облігацій, джерела погашення та виплата доходу за звичайними іпотечними облігаціями, зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення звичайних іпотечних облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності)

 

2)

параметри випуску звичайних іпотечних облігацій:

 

 

загальна сума випуску звичайних іпотечних облігацій

 

 

кількість звичайних іпотечних облігацій

 

 

номінальна вартість

 

 

серія та порядкові номери

 

 

права, що надаються власникам звичайних іпотечних облігацій

 

 

дохід за звичайними іпотечними облігаціями (фіксований або плаваючий процент), у разі застосування плаваючого процента - критерії або формула для його розрахунку

 

3)

умови дострокового виконання грошових зобов'язань за звичайними іпотечними облігаціями (за наявності)

 

4)

дії емітента в разі його припинення або в разі настання дефолту.
Якщо рішенням передбачено розміщення більш ніж одного випуску звичайних іпотечних облігацій, окремо вказуються характеристика звичайних іпотечних облігацій, кількість, номінальна вартість, загальна номінальна вартість та розмір іпотечного покриття, що забезпечує кожний випуск звичайних іпотечних облігацій.
Якщо звичайні іпотечні облігації випускаються різними серіями, окрім зазначеного вище, зазначаються серія, кількість звичайних іпотечних облігацій, порядкові номери звичайних іпотечних облігацій, загальна номінальна вартість звичайних іпотечних облігацій та розмір іпотечного покриття, що забезпечує випуск звичайних іпотечних облігацій кожної серії

 

5

Опис іпотечних активів, що включені до складу іпотечного покриття:

 

1)

значення коефіцієнта іпотечного покриття на дату прийняття рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій

 

2)

початковий розмір іпотечного покриття та розмір іпотечного покриття на дату прийняття рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій

 

3)

кількість іпотечних кредитів у пулі

 

4)

середньозважений строк іпотечних активів у складі іпотечного покриття

 

5)

іпотечні активи не перебувають у заставі чи не обтяжені іншим чином для забезпечення виконання емітентом зобов'язань інших, ніж його зобов'язання за звичайними іпотечними облігаціями

 

6)

за відповідним іпотечним чи кредитним договором не прийнято рішення про звернення стягнення і щодо боржника не порушено провадження у справі про банкрутство

 

7)

умови відповідного іпотечного договору не передбачають можливості заміни чи відчуження іпотекодавцем предмета іпотеки без згоди іпотекодержателя

 

8)

предмет іпотеки перебуває на території України, застрахований на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

 

9)

іпотечні активи не включені до складу іпотечного покриття (іпотечного пулу) іншого випуску іпотечних цінних паперів

 

10)

основна сума боргу боржника за забезпеченим іпотекою зобов'язанням не перевищує 75 відсотків оцінної вартості предмета іпотеки, визначеної суб'єктом оцінної діяльності, або 60 відсотків оціночної вартості предмета іпотеки нежитлового призначення, визначеної суб'єктом оцінної діяльності

 

6

Порядок розміщення звичайних іпотечних облігацій:

 

1)

адреси місць, дати початку та закінчення розміщення звичайних іпотечних облігацій

 

2)

запланована ціна розміщення звичайних іпотечних облігацій

 

3)

найменування фінансової установи та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за звичайні іпотечні облігації (якщо оплата здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валюті)

 

4)

строк оплати звичайних іпотечних облігацій

 

5)

можливість дострокового закінчення розміщення звичайних іпотечних облігацій

 

7

Умови та дата закінчення обігу звичайних іпотечних облігацій, можливість викупу емітентом звичайних іпотечних облігацій у власників на їх вимогу із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп звичайних іпотечних облігацій, порядок повідомлення власників звичайних іпотечних облігацій про здійснення викупу таких облігацій, порядок установлення ціни викупу звичайних іпотечних облігацій і строк, у який такі облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу

 

8

Порядок виплати доходу за звичайними іпотечними облігаціями:

 

1)

дати початку і закінчення виплати доходу за звичайними іпотечними облігаціями

 

2)

запланований процент, метод розрахунку та порядок виплати доходу, валюта, у якій здійснюється виплата доходу

 

9

Порядок погашення звичайних іпотечних облігацій:

 

1)

дати початку і закінчення погашення звичайних іпотечних облігацій

 

2)

порядок виплати номінальної вартості та доходу за звичайними іпотечними облігаціями із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта)

 

3)

можливість дострокового погашення звичайних іпотечних облігацій

 

4)

дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання звичайних іпотечних облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії)

 

10

Порядок повідомлення про розміщення звичайних іпотечних облігацій

 

11

Інформація про управителя іпотечним покриттям:

 

1)

найменування управителя

 

2)

місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв'язку управителя

 

3)

предмет діяльності

 

4)

розмір статутного капіталу, відомості щодо його сплати

 

5)

умови сплати витрат та винагород управителя, а також максимальний розмір цих витрат і винагород

 

6)

дата видачі ліцензії та строк дії відповідної ліцензії (для небанківської фінансової установи)

 

7)

номер та дата договору про здійснення управління іпотечним покриттям

 

12

Інформація про обслуговуючу установу (якщо емітент самостійно не виконує функцій обслуговуючої установи):

 

1)

найменування обслуговуючої установи

 

2)

місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв'язку обслуговуючої установи

 

3)

предмет діяльності

 

4)

розмір статутного капіталу, відомості щодо його сплати

 

5)

розмір винагороди обслуговуючої установи

 

6)

порядок повідомлення установою боржників за іпотечними активами про місце та інші умови обслуговування їх забезпечених іпотекою зобов'язань

 

7)

номер та дата договору про здійснення обслуговування іпотечних активів

 

13

Інформація про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення іпотечних облігацій цього випуску):

 

1)

повне найменування

 

2)

код за ЄДРПОУ

 

3)

місцезнаходження

 

4)

номери телефонів та факсів

 

5)

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу

 

14

Інформація про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення звичайних іпотечних облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення звичайних іпотечних облігацій через фондову біржу):

 

1)

повне найменування

 

2)

код за ЄДРПОУ

 

3)

місцезнаходження

 

4)

номери телефонів та факсів

 

5)

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

 

15

Інформація про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):

 

1)

повне найменування

 

2)

місцезнаходження

 

3)

код за ЄДРПОУ

 

4)

реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)

 

5)

номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)

 

Опрос