Идет загрузка документа (134 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерная форма договора о сотрудничестве территориальных общин в форме образования совместного органа управления

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.10.2014

ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ УТВОРЕННЯ СПІЛЬНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ

_____________________
(місце укладення)

 

___ ____________ 20__ року

Територіальна громада _________________________________________________________________
                                                                                                          (найменування села, селища, міста)
через ______________________________________ раду в особі голови ________________________,
                   (найменування сільської, селищної, міської ради)                                                                          (П. І. Б.)
яка надалі іменується Сторона-1, та територіальна громада __________________________________
                                                                                                                                                 (найменування села, селища, міста)
через ______________________________________ раду в особі голови ________________________,
                  (найменування сільської, селищної, міської ради)                                                                        (П. І. Б.)
яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або суб'єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 5 - 9 Закону України "Про співробітництво територіальних громад".

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі утворення суб'єктами співробітництва спільного органу управління для спільного виконання визначених законом повноважень.

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про співробітництво територіальних громад", _______________________________________________________________,
                                                                  (назва нормативно-правового акта(ів) у відповідній сфері(ах) у разі наявності)
для спільного виконання визначених законом повноважень, що належать до компетенції суб'єктів співробітництва, та з метою економії коштів, необхідних для їх утримання (оптимізації чи зменшення видатків), Сторони домовилися утворити спільний орган управління -
"___________________________________________________________" (далі - Орган управління).
                                (зазначається найменування спільного органу управління)

2.2. Сторони визначили, що:

2.2.1 місцезнаходженням Органу управління є:
___________________________________________________________________________________ ;
       (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку місцезнаходження Органу управління)

2.2.2 метою утворення Органу управління є: ______________________________________________;
                                                                                                                    (зазначається мета утворення Органу управління)

2.2.3 утворення Органу управління та його майна здійснюється шляхом:
_____________________________________________________________________________________
       (зазначається спосіб утворення Органу управління та його майна відповідно до вимог статті 14 Закону України
                                                                          "Про співробітництво територіальних громад")

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ

3.1. Орган управління:
____________________________________________________________________________________.
                        (зазначається перелік повноважень та функцій Органу управління відповідно до законів України)

4. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ

4.1. Керівник Органу управління призначається (обирається) на посаду та звільняється з посади _____________________________________________________________________________________.
                         (зазначається порядок призначення (обрання) та звільнення з посади керівника Органу управління)

4.2. Посадові особи Органу управління призначаються на посаду та звільняються з посади _____________________________________________________________________________________.
                           (зазначається порядок призначення та звільнення з посади посадових осіб Органу управління)

4.3. Керівник Органу управління несе персональну відповідальність за діяльність Органу управління відповідно до законів України.

5. ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ ПРО ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Фінансування Органу управління здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України у порядку __________________________________________________________________ та
                                                                             (зазначається порядок фінансування Органу управління)
за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін, обсяг яких становить: для Сторони-1 _____________
                                                                                                                                                (вказується сума коштів для фінансування)
та Сторони-2 ________________________________.
                                   (вказується сума коштів для фінансування)

5.2. Орган управління _____________ звітує про свою діяльність перед суб'єктами співробітництва.
                       (зазначається порядок та період звітування Органом управління)

6. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ

6.1. Орган управління припиняє свою діяльність з підстав та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

6.2. Майно, що залишилося унаслідок припинення діяльності Органу управління, передається _____________________________________________________________________________________.
                                                                               (зазначається порядок розподілу майна)

6.3. Повноваження та функції Органу управління, передбачені пунктом 3.1 цього Договору, після припинення функціонування Органу управління виконуються _____________________________________________________________________________________.
                        (зазначається орган місцевого самоврядування, який виконує повноваження Органу управління)

7. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності з _____________________________________________________.
                                                                                      (зазначається дата, з якої набирає чинності Договір, відповідно до вимог
                                                                                       
статті 9 Закону України "Про співробітництво територіальних громад")

7.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною цього Договору.

7.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.

8. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір припиняється у разі:

8.1.1 закінчення строку його дії;

8.1.2 досягнення цілей співробітництва;

8.1.3 невиконання суб'єктами співробітництва взятих на себе зобов'язань;

8.1.4 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

8.1.5 банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;

8.1.6 нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

8.1.7 прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

8.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України "Про співробітництво територіальних громад", та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

8.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості ________________________________ примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.
(зазначається кількість примірників договору)

Один примірник договору про припинення співробітництва _____________________________ рада
                                                                                                                                            (найменування суб'єкта співробітництва)
надсилає Мінрегіону упродовж _______________ робочих днів після підписання його Сторонами.
                                                                          (зазначається строк)

8.4. У разі припинення однією із Сторін участі у співробітництві, її права та обов'язки, частка майна передаються ____________________________________________________________________.
                                                                       (зазначається найменування суб'єкта співробітництва)

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними - у судовому порядку.

9.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов'язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

9.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 9.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше ________________ днів
                                                                                                                                                                                 (зазначається строк)
з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв'язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 9.3 цього Договору.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

10.2. Цей Договір укладений на _____________ аркушах у кількості ______________ примірників, з
                                                             (зазначається кількість аркушів)                   (зазначається кількість примірників)
розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

10.3. ______________________________________________________ рада надсилає один примірник
                                             (найменування суб'єкта співробітництва)
цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж ______________ робочих днів після підписання його Сторонами.
                                         (зазначається строк)

10.4 _______________________________________ рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17
                         (найменування суб'єкта співробітництва)
Закону України "Про співробітництво територіальних громад" звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона-1:
Юридична адреса:
Банківські реквізити:
Голова ___________________
____________ року
М. П.

Сторона-2:
Юридична адреса:
Банківські реквізити:
Голова ___________________
____________ року
М. П.

Опрос