Идет загрузка документа (134 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерная форма договора о сотрудничестве территориальных общин в форме реализации совместных проектов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.10.2014

ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

_____________________
(місце укладення)

 

___ ____________ 20__ року

Територіальна громада _________________________________________________________________
                                                                                                          (найменування села, селища, міста)
через ______________________________________ раду в особі голови ________________________,
                        (найменування сільської, селищної, міської ради)                                                                  (П. І. Б.)
яка надалі іменується Сторона-1, та територіальна громада __________________________________
                                                                                                                                              (найменування села, селища, міста)
через ______________________________________ раду в особі голови ________________________,
                       (найменування сільської, селищної, міської ради)                                                                   (П. І. Б.)
яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або суб'єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту ___________________________________________________ вимог, визначених статтями 5 - 9 Закону
                    (зазначається про дотримання чи недотримання вимог)
України "Про співробітництво територіальних громад".

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі реалізації спільних проектів, що передбачає координацію діяльності суб'єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів.

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про співробітництво територіальних громад", ______________________________________________________________, а
                                                                (назва нормативно-правового акта(ів) у відповідній сфері(ах) у разі наявності)
також з метою вирішення питань місцевого значення Сторони домовились про реалізацію спільного проекту "__________________________________" (далі - Проект).
                                                      (назва проекту)

2.2. Метою реалізації Проекту є _________________________________________________________.
                                                                                                                (зазначається мета реалізації Проекту)

2.3. Проект реалізується упродовж _____________________, починаючи із ___ _________ 20__ року.
                                                               (зазначається строк реалізації Проекту)      (дата, яка визначає початок дії цього Договору)

3. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ, ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ

3.1. Перелік заходів в рамках реалізації Проекту:

3.1.1. ________________________________________________________________________________.
                                                                                  (зазначаються найменування заходів Проекту)

3.2. Суб'єкт співробітництва бере участь у реалізації заходів Проекту у формі:

3.2.1. ________________________________________________________________________________.
                                      (зазначається суб'єкт співробітництва та форма його участі у рамках реалізації Проекту)

3.3. Умови реалізації заходів Проекту:

3.3.1. ________________________________________________________________________________.
                                                                               (зазначаються умови реалізації заходів Проекту)

3.4. Фінансування Проекту здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін, обсяг яких становить: для Сторони-1 ________________
                                                                                                                                            (вказується сума коштів для реалізації Проекту)
та Сторони-2 _________________________.
                     (вказується сума коштів для реалізації Проекту)

3.5. Координація діяльності суб'єктів співробітництва здійснюється шляхом:
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (зазначається механізм координації діяльності)

3.6. _______________________________________ рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17
                        (найменування суб'єкта співробітництва)
Закону України "Про співробітництво територіальних громад" звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

4. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набирає чинності з ______________________________________________________.
                                                                                (зазначається дата, з якої набирає чинності Договір, відповідно до вимог статті 9
                                                                                                  Закону України "Про співробітництво територіальних громад"
)

4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною цього Договору.

4.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.

5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір припиняється у разі:

5.1.1 закінчення строку його дії;

5.1.2 досягнення цілей співробітництва;

5.1.3 невиконання суб'єктами співробітництва взятих на себе зобов'язань;

5.1.4 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

5.1.5 банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;

5.1.6 нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

5.1.7 прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України "Про співробітництво територіальних громад", та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості _____________________________ примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.
(зазначається кількість примірників договору)

Один примірник договору про припинення співробітництва _____________________________ рада
                                                                                                                                             (найменування суб'єкта співробітництва)
надсилає Мінрегіону упродовж _______________ робочих днів після підписання його Сторонами.
                                                                          (зазначається строк)

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними - у судовому порядку.

6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов'язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше ______________ днів з
                                                                                                                                                                              (зазначається строк)
дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв'язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

7.2. Цей Договір укладений на ________________ аркушах у кількості _____________ примірників,
                                                             (зазначається кількість аркушів)                       (зазначається кількість примірників)
з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

7.3. _______________________________________________________ рада надсилає один примірник
                                            (найменування суб'єкта співробітництва)
цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж __________________ робочих днів після підписання його Сторонами.
                                               (зазначається строк)

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона-1:
Юридична адреса:
Банківські реквізити:
Голова ___________________
____________ року
М. П.

Сторона-2:
Юридична адреса:
Банківські реквізити:
Голова ___________________
____________ року
М. П.

Опрос