Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт приемки-передачи [относительно передачи решений суда, исполнение которых гарантируется государством]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.09.2014

ЗАТВЕРДЖУЮ

_________________________________________
(посада керівника органу державної виконавчої служби)

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________________
(посада керівника органу, що здійснює казначейське
обслуговування бюджетних коштів)

_________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

                   М. П.

                  Дата

                     М. П.

                     Дата

АКТ
приймання-передавання за ____ квартал ____ р.
______ черга

Поряд-
ковий номер

Реквізити рішення суду або виконавчого документа

Заявник (право-
наступ-
ник, уповно-
важена особа)

Сума, що підлягає виплаті (з ураху-
ванням част-
кового вико-
нання)

Боржник

Реквізити банківського рахунка

Реквізити поштового переказу

Індиві-
дуальний подат-
ковий номер (код згідно з ЄДРПОУ)

Кіль-
кість аркушів рішення суду, виконав-
чого доку-
мента

Кіль-
кість аркушів додатка

При-
мітки

дата видачі рішення суду або викона-
вчого доку-
мента

номер справи

назва викона-
вчого доку-
мента або суду у разі пред'я-
влення до вико-
нання рішен-
ня суду

наймену-
вання банку - отри-
мувача коштів

код банку (МФО)

код банку (ЄДРПОУ)

розрахун-
ковий (тран-
зитний) раху-
нок

осо-
бовий (карт-
ковий) раху-
нок

країна призна-
чення

пошто-
вий індекс

наймену-
вання насе-
леного пункту, району, області

наймену-
вання вулиці (прос-
пекту, буль-
вару, провул-
ку), номер будинку, квар-
тири

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Опрос