Идет загрузка документа (91 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Дневник учета работы врача-стоматолога (стоматологической поликлиники, отделения, кабинета)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.09.2014

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров'я
______________________________________________________
______________________________________________________
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
______________________________________________________

Код за ЄДРПОУ                              |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 039-2/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України
|__|__|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

 

 

ЩОДЕННИК
обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету
)

 

 

"___" ____________ 20__ року                                                                                           _______________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові лікаря)

Дата

Фак-
тич-
но від-
пра-
цьо-
вано го-
дин

Кіль-
кість відві-
ду-
вань, усьо-
го

З них сіль-
ських жите-
лів

Кількість первинних відвідувань
(із графи 3)

Отри-
мали невід-
клад-
ну допо-
могу

Запломбовано зубів

Зроблено пломб з:

Кіль-
кість знебо-
лю-
вань (міс-
цеве/
загаль-
не)

Проведено курс лікування захворювань

усьо-
го

карієс

ускладнений карієс

пародонту

слизо-
вої обо-
лон-
ки по-
рож-
нини рота, усьо-
го

у тому числі у дітей до 17 років включ-
но

пос-
тій-
ні зуби, усьо-
го

у тому числі у дітей до 17 років включ-
но

тим-
часо-
ві зуби

постійні зуби

тимчасові зуби

у тому числі вилікувано

це-
мен-
тів

амаль-
гам

хіміч-
них ком-
по-
зитів

світ-
ло-
полі-
ме-
рів

кіль-
кість хво-
рих, усьо-
го

у тому числі у дітей до 17 років включ-
но

пов-
не знят-
тя зуб-
них нап-
лаc-
ту-
вань

меди-
ка-
мен-
тоз-
не ліку-
ван-
ня

хірургічне лікування

тим-
часо-
ве шину-
ван-
ня зубів

усьо-
го / у тому числі сіль-
ських жите-
лів

з них дітей до 17 років включ-
но

пуль-
піт, усьо-
го

у тому числі у дітей до 17 років включ-
но

періо-
дон-
тит, усьо-
го

у тому числі у дітей до 17 років включ-
но

P-ві-
таль-
но хірур-
гічно за 1 відві-
дуван-
ня, усьо-
го

у тому числі у дітей до 17 років включ-
но

Pt за 1 відві-
ду-
ван-
ня, усьо-
го

у тому числі у дітей до 17 років включ-
но

де-
пуль-
по-
вано зубів без ура-
жен-
ня каріє-
сом

пуль-
піт

пе-
ріо-
дон-
тит

кюре-
таж

клап-
тева та інші опе-
ра-
ції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видалено зубів

Зроблено операцій

Усього сановано в порядку планової роботи та за звернен-
нями

У тому числі у дітей до 17 років включ-
но

Планова санація

Профілактичні заходи

Від-
працьо-
вано умовних одиниць праце-
ємності (УОП)

усього

постійних у дорослих з приводу

у дітей до 17 років включно

усього

гострі запаль-
ні проце-
си

пухли-
ни та пухли-
нопо-
дібні утво-
рення

зубні імплан-
тати

інші

у дорослих

у дітей до 17 років включно

гігіє-
нічне навчання та вихо-
вання, індивіду-
альний вибір засобів про-
філак-
тики

навчан-
ня догляду за по-
рожни-
ною рота, конт-
роль та корекція навичок

профе-
сійна гігієна

ре-
міне-
ралі-
зуюча тера-
пія

герме-
тиза-
ція фісур

огля-
нуто в порядку планової санації

потребу-
вали санації з тих, що оглянуті

сановано, усього

постійних

тимчасових

огля-
нуто в порядку планової санації

потребу-
вали санації з тих, що оглянуті

сано-
вано, усього

усклад-
неного карієсу

паро-
дон-
титу

з при-
воду усклад-
неного карієсу

з орто-
дон-
тич-
ною метою

з при-
воду усклад-
неного карієсу

у зв'язку з фізіоло-
гічною зміною

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос