Идет загрузка документа (188 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерный государственный контракт о предоставлении услуг по повышению квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления по вопросам предупреждения и противодействия коррупции

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 09.09.2014
Утратил силу

ПРИМІРНИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ N ___
про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції

 

м. Київ

"___" ____________ 20__ р.

Національне агентство України з питань державної служби в особі
______________________________________________________________________________________
                                                                                                 (посада)
______________________________________________________________________________________,
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
який(а) діє на підставі Положення, затвердженого Указом Президента України від 18 липня 2011 року N 769 (далі - Замовник), з однієї сторони і
______________________________________________________________________________________
                                                                                    (повна назва навчального закладу)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який(а) діє на підставі ___________________________________________________________________
                                                                 (установчий документ навчального закладу - зазначити повну назву документа)
(далі - Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, відповідно до Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року N 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 року N 642-р "Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування" уклали цей Державний контракт про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДЕРЖАВНОГО КОНТРАКТУ

1.1. Виконавець зобов'язується у 20__ році забезпечити надання Замовникові послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування (далі - послуги) (код 85.59.1 "Послуги у сфері підвищення кваліфікації" відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010, затвердженого і введеного в дію наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457) загальною кількістю осіб, у тому числі
______________________________________________________________________________________,
                                                                      (розписати за видами підвищення кваліфікації)
а Замовник - оплатити такі послуги.

II. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

2.1. Виконавець повинен надати Замовнику послуги (термін, обсяги та форми навчання) згідно з планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції у _____________________________________
                                                                                                                                                           (назва навчального закладу)
на 20__ рік та навчальних програм, погоджених із Замовником.

III. ЦІНА ДЕРЖАВНОГО КОНТРАКТУ

3.1. Ціна Державного контракту становить _________________________________________________
                                                                                                                               (вказати цифрами та прописом)
без податку на додану вартість (згідно з абзацом "ґ" підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України) відповідно до Протоколу узгодження ціни на 20__ рік (додаток 1 до цього Державного контракту).

3.2. За згодою Сторін ціна Державного контракту може бути відкоригована шляхом укладання додаткових угод до Державного контракту у випадку зміни законодавства чи з інших об'єктивних причин, що призводять до змін складу витрат на надання послуг.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати послуг Замовником після підписання Сторонами акта наданих послуг.

4.2. Розрахунки за Державним контрактом здійснюються відповідно до Календарного плану розрахунків витрат на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції в _____________________________________
                                                                                                                                                      (назва навчального закладу)
на 20__ рік (додаток 2 до цього Державного контракту).

4.3. Замовник протягом 5 робочих днів підписує акт наданих послуг в двох примірниках чи надає вмотивовану відмову від прийняття зазначеного акта. Остаточний розрахунок здійснюється на підставі акта звірки, що відображає фактичний стан виконання Сторонами своїх зобов'язань.

V. НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Строк надання послуг: _______________ 20__ року.

5.2. Місце надання послуг: територія України.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за надані послуги відповідно до умов Державного контракту;

6.1.2. приймати акти наданих послуг, крім випадків повернення акта без погодження і оплати з підстав, передбачених цим Державним контрактом.

6.2. Замовник має право:

6.2.1 достроково розірвати цей Державний контракт у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це у _______________ строк;

6.2.2 контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Державним контрактом;

6.2.3. коригувати ціну Державного контракту шляхом укладення додаткових угод до Державного контракту у випадку зміни законодавства чи інших об'єктивних причин, які призводять до змін складу витрат на надання послуг.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1 забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Державним контрактом відповідно до Календарного плану розрахунків витрат на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції (додаток 2 до цього Державного контракту);

6.3.2. використовувати отримані за Державним контрактом кошти відповідно до їх цільового призначення згідно із затвердженим Сторонами Кошторисом витрат на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції (додаток 3 до цього Державного контракту), об'єктивним урахуванням діючих нормативів та стандартів за показниками витрат на одну особу, а також надати Замовнику до моменту укладання Державного контракту обґрунтування кошторису витрат за встановленими формами:

6.3.2.1 обґрунтування видатків на заробітну плату та нарахування на оплату праці щодо надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції в _________________________________________ на 20__ рік
                                                                                                                      (назва навчального закладу)
(додаток 3.1 до цього Державного контракту);

6.3.2.2. обґрунтування видатків на предмети, матеріали, обладнання та інвентар для надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції в ________________________ на 20__ рік (додаток 3.2 до цього
                                                                                               (назва навчального закладу)
Державного контракту);

6.3.2.3. обґрунтування видатків на оплату послуг (крім комунальних) для надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції в ______________________________ на 20__ рік (додаток 3.3 до цього
                                                                                      (назва навчального закладу)
Державного контракту);

6.3.2.4. обґрунтування видатків на відрядження для надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції в _________________________________________________ на 20__ рік (додаток 3.4 до цього
                                                        (назва навчального закладу)
Державного контракту);

6.3.2.5. обґрунтування видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції в ______________________________________ на 20__ рік (додаток 3.5
                                                                                                 (назва навчального закладу)
до цього Державного контракту);

6.3.3. забезпечити надання послуг згідно з умовами, встановленими розділом II цього Державного контракту та Планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції (додаток 4);

6.3.4. забезпечити високу ефективність навчального процесу, створити необхідні умови для успішного засвоєння знань, що передбачені програмами підвищення кваліфікації, шляхом залучення науково-педагогічного складу Виконавця та, в разі необхідності, залучення провідних фахівців інших навчальних закладів і наукових установ України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, міністерств і відомств;

6.3.5. за умови успішного засвоєння програм підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції видавати відповідний документ;

6.4. Виконавець має право:

6.4.1 своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

6.4.2 у разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Державний контракт, повідомивши про це Замовника у ________________________________ строк.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Державним контрактом Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Державним контрактом.

7.2. За порушення Виконавцем умов зобов'язання щодо якості надання послуг Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків вартості неякісних послуг (частина 2 статті 231 Господарського кодексу України).

7.3. У випадку порушення Виконавцем строків надання послуг з нього стягується пеня в розмірі 0,1 відсотка вартості послуг за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості (частина 2 статті 231 Господарського кодексу України).

7.4. За затримку оплати вартості наданих послуг, що сталася з вини Замовника, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня, від несплаченої або несвоєчасно сплаченої суми за кожен день прострочення платежу (частина 6 статті 231 Господарського кодексу України).

7.5. Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі статті 49 Бюджетного кодексу України. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування наданих послуг на свій реєстраційний рахунок.

7.6. У разі порушення інших умов цього Державного контракту винна Сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Державним контрактом у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання цього Державного контракту та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Державним контрактом унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 30 календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видані уповноваженим органом.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше 180 днів, кожна зі Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Державний контракт.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. СТРОК ДІЇ ДЕРЖАВНОГО КОНТРАКТУ

10.1. Цей Державний контракт набирає чинності з дня його підписання і діє до "___" ____________ 20__ року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань в частині розрахунків за цим Державним контрактом.

10.2. Відповідно до статті 631 Цивільного кодексу України Сторони встановлюють, що умови цього Державного контракту застосовуються до відносин між ними, що виникли до його укладення, а саме з "___" ____________ 20__ року.

10.3 Цей Державний контракт укладається у двох примірниках, які мають однакову силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

XI. ІНШІ УМОВИ

11.1. За погодженням Сторін до цього Державного контракту можуть бути внесені зміни та доповнення шляхом укладання додаткових угод, оформлених в письмовій формі і підписаних уповноваженими представниками Сторін, що становитимуть його невід'ємну частину.

11.2. Одностороння відмова від виконання Сторонами окремих положень і умов цього Державного контракту неприпустима, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

11.3. При реорганізації чи зміні назви однієї зі Сторін її права та обов'язки, передбачені цим Державним контрактом, за погодженням Сторін передаються правонаступнику.

11.4. У випадках, не передбачених цим Державним контрактом, Сторони керуються чинним законодавством України.

XII. ДОДАТКИ ДО ДЕРЖАВНОГО КОНТРАКТУ

12. Невід'ємною частиною Державного контракту є:

12.1. Додаток 1 "Протокол узгодження ціни на 20__ рік";

12.2. Додаток 2 "Календарний план розрахунків витрат на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції у _________________________________________________________________на 20__ рік";
                                                                                (назва навчального закладу)

12.3. Додаток 3 "Кошторис витрат на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції у _____________________
                                                                                                                                                                               (назва навчального закладу)
на 20__ рік" та відповідні додатки до нього.

12.4. Додаток 4 "План-графік підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції на 20__ рік"

XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець

Замовник

 

Національне агентство України з питань державної служби

Адреса
тел.
Платіжні реквізити:
р/р
МФО
Код ЄДРПОУ
ІПН

01601, Київ-601, вул. Прорізна, 15
тел. 254-06-00, факс: 279-05-29
Платіжні реквізити:
р/р _____________ в ДКС
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 37819430

Посада

Посада

____________________
         (прізвище, ініціали)

____________________
         (прізвище, ініціали)

М. П.

М. П.

 

Протокол узгодження ціни на 20__ рік

Ми, що нижче підписалися, від Замовника - Національне агентство України з питань державної служби в особі _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                            (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
та від Виконавця - ______________________________________________________________________
                                                                                              (повна назва навчального закладу) 
______________________________________________________________________________________
                                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
засвідчуємо, що Сторони узгодили ціну за Державним контрактом N ______ від "___" ____________ 20__ року про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції в сумі (сума цифрами та прописом) без ПДВ.

Від Виконавця:

Від Замовника:

____________
        (посада)

____________
        (посада)

_____________
          (підпис)

___________________
(ініціали і прізвище)

_____________
          (підпис)

___________________
(ініціали і прізвище)

"___" ____________ 20__ року

"___" ____________ 20__ року

М. П.

М. П.

 

Календарний план розрахунків витрат на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції
в ________________________________________
(назва навчального закладу)
на 20__ рік

Показники

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Кількість слухачів (осіб)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виїзні семінари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК на базі навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість днів (навчальних занять)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виїзні семінари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК на базі навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість годин (навчальних занять)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виїзні семінари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК на базі навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість підготовки одного слухача (грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виїзні семінари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК на базі навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виїзні семінари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК на базі навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виїзні семінари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК на базі навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виїзні семінари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК на базі навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виїзні семінари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК на базі навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виїзні семінари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК на базі навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теплопостачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виїзні семінари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК на базі навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виїзні семінари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК на базі навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

електроенергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виїзні семінари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК на базі навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природного газу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виїзні семінари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК на базі навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інших енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замовник:

Виконавець:

____________
        (посада)

     

_____________
          (підпис)

______________
(ініціали і прізвище)

_____________
          (підпис)

________________
(ініціали і прізвище)

М. П.

М. П.

 

КОШТОРИС
витрат на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції
в ___________________________________________
(назва навчального закладу)
на 20__ рік

КЕКВ

Показники

Сума витрат на навчання за місцем проведення (грн.)

Обсяг фінансування на одного слухача (грн.)

виїзні семінари

ПК на базі навчального закладу

всього фінансування

виїзні семінари

ПК на базі навчального закладу

1

2

3

4

5

6

7

Усього витрат:

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв:

 

 

 

 

 

 

теплопостачання

 

 

 

 

 

 

водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

 

 

електроенергії

 

 

 

 

 

 

природного газу

 

 

 

 

 

 

інших енергоносіїв

 

 

 

 

 

Керівник навчального закладу

М. П.

______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали і прізвище)

Керівник фінансового відділу

 

______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали і прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Обґрунтування видатків на заробітну плату та нарахування на оплату праці щодо надання послуг з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції
в ____________________________________________
(назва навчального закладу)
на 20__ рік

Кількість осіб, що проходять навчання у 20__ році -

Виїзні семінари -

ПК на базі навчального закладу -

Орієнтовна кількість осіб в 1 групі -

Середньорічна кількість груп -

Термін навчання -

Показники

Кількість ставок /
штатних одиниць

Кількість годин

Середній розмір посадового окладу

Середній розмір погодин-
ної оплати праці

Фонд посадових окладів

Погодин-
ний фонд оплати праці

Надбавки обов'язкового характеру

Доплати обов'язкового характеру

Надбавки, що носять стимулюючий характер

Індексація заробітної плати

Інші види заробітної плати

Усього фонд заробітної плати

Усього нараху-
вання на оплату праці

Витрати на одного слухача (по заробітній платі)

Витрати на одного слухача (по нараху-
ванню на з/плату)

вислуга років

звання "Заслу-
жений"

інші надбавки
(розшифру-
вати)

за вчене звання

за науковий ступінь

за шкідли-
вість

інші доплати обов'язко-
вого харак-
теру*

за складність і напру-
женість

за збіль-
шення обсягу роботи

інші надбавки стимулю-
ючого харак-
теру*

премія

матері-
альна допомога

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Усього витрат:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виїзні семінари, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

науково-
педагогічний персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

професори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доценти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старші викладачі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

асистенти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогічний персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спеціалісти, робітники (не більше 25 % заробітної плати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК на базі навчального закладу, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

науково-
педагогічний персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

професори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доценти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старші викладачі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

асистенти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогічний персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спеціалісти, робітники (не більше 25 % заробітної плати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник навчального закладу

М. П.

______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали і прізвище)

Керівник фінансового відділу

 

______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали і прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Обґрунтування видатків на предмети, матеріали, обладнання та інвентар для надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції
в _________________________________________
(назва навчального закладу)
на 20__ рік

Показники

Одиниця виміру

Вартість одиниці

Кількість одиниць

Сума витрат
(кол. 3 х кол. 4)

Кількість слухачів

Сума витрат на одного слухача
(кол. 5/кол. 6)

1

2

3

4

5

6

7

Усього витрат

Х

Х

 

 

 

 

1.1. Виїзні семінари:

 

 

 

 

 

 

найменування предметів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ПК на базі навчального закладу:

 

 

 

 

 

 

найменування предметів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник навчального закладу

______________
(підпис)

М. П.

_____________________________
(ініціали і прізвище)

Керівник фінансового відділу

______________
(підпис)

 

_____________________________
(ініціали і прізвище)

 

Обґрунтування видатків на оплату послуг (крім комунальних) для надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції
в ___________________________________________________
(назва навчального закладу)
на 20__ рік

Показники

Одиниця виміру

Вартість одиниці

Кількість одиниць послуг

Сума витрат
(кол. 3 х кол. 4)

Кількість слухачів

Сума витрат за послуги на одного слухача
(кол. 5/кол. 6)

1

2

3

4

5

6

7

Разом витрат

Х

Х

Х

 

 

 

1.1. Виїзні семінари:

 

 

 

 

 

 

найменування послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ПК на базі навчального закладу:

 

 

 

 

 

 

найменування послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник навчального закладу

М. П.

______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали і прізвище)

Керівник фінансового відділу

 

______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали і прізвище)

 

Обґрунтування видатків на відрядження для надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції
в _________________________________________________________________
(назва навчального закладу)
на 20__ рік

N з/п

Мета відрядження

Населений пункт

Кількість слухачів

Одиниця виміру

Кількість відряджень

Вартість проїзду (грн.)
(в обидва кінці)

Термін відрядження
(доба)

Добові (грн.)

Термін проживання (доба)

Вартість проживання (грн.)

Сума

Сума витрат на одного слухача
(кол. 12/кол. 4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

РАЗОМ видатків на відрядження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виїзні семінари

 

 

особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК на базі навчального закладу

 

 

особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник навчального закладу

М. П.

______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали і прізвище)

Керівник фінансового відділу

 

______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали і прізвище)

 

Обґрунтування видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції
в _________________________________________________________
(назва навчального закладу)
на 20__ рік

Показники

Одиниця виміру

Тариф за одиницю виміру

Загальна кількість спожитих одиниць
(в т. ч. площа приміщення)

Сума витрат
(кол. 3 х кол. 4)

Кількість днів споживання

Кількість слухачів

Сума витрат на одного слухача (грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

Оплата теплопостачання

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Виїзні семінари

Гкал

 

 

 

 

 

 

м2

 

 

 

 

 

 

1.2. ПК на базі навчального закладу

Гкал

 

 

 

 

 

 

м2

 

 

 

 

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Виїзні семінари

м3

 

 

 

 

 

 

1.2. ПК на базі навчального закладу

м3

 

 

 

 

 

 

Оплата електроенергії

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Виїзні семінари

Квт

 

 

 

 

 

 

1.2. ПК на базі навчального закладу

Квт

 

 

 

 

 

 

Оплата природного газу

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Виїзні семінари

м3

 

 

 

 

 

 

1.2. ПК на базі навчального закладу

м3 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Виїзні семінари

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ПК на базі навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

Керівник навчального закладу

М. П.

______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали і прізвище)

Керівник фінансового відділу

 

______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали і прізвище)

 

ПЛАН-ГРАФІК
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції на 20__ рік

Термін навчання

Кількість груп

Кількість та категорія слухачів

Програма (професійна, короткотермінова)

 

 

 

 

Керівник навчального закладу

М. П.

______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали і прізвище)

Керівник фінансового відділу

 

______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали і прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

 

АКТ ЗВІРКИ
за примірним державним контрактом з надання послуг
________________
(вид послуги)

Національне агентство України з питань державної служби в особі _____________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                   (посада) (прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі Положення, затвердженого Указом Президента України від 18 липня 2011 року N 769 (далі - Замовник), з однієї сторони, та _________________________ (назва НЗ) в особі __________ (посада) ________ (П. І. Б.), який діє на підставі ________ (установчий документ НЗ) (далі - Виконавець), з другої сторони, склали цей акт звірки.

За результатами звірки з "___" ____________ 20__ р. по "___" ____________ 20__ р.
встановлено:

Державний контракт N ___ від "___" ____________

За даними
Замовника

За даними
Виконавця

Розбіжності

Місяць

Кількість осіб

Сума, грн.

Кількість осіб

Сума, грн.

Кількість осіб

Сума, грн.

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Сальдо на "___" ____________ 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за ____ рік

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо на "___" ____________ 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Від Замовника

Від Виконавця

_______________
(посада)

_______________
(посада)

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

"___" ____________ 20__ року

М. П.

Опрос