Идет загрузка документа (93 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор [относительно обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины по принципу "единого окна"]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.09.2014
Утратил силу

Примірний договір N _____

м. Київ

"___" ____________ 20__ року

Державна казначейська служба України (далі - орган Казначейства), в особі
_____________________________________________________________________________________,
                                                              (посада керівника, прізвище, ім'я, по батькові)
який дії на підставі Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого
Указом Президента України від 13.04.2011 N 460/2011, та довіреності від _________________ р. N _______, з одного боку, та
_______________________________________________________________________________ в особі
                                                 (повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові клієнта)
_____________________________________________________________________________________
                                                                (посада керівника, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
(далі - Клієнт),
який діє на підставі
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                     (назва установчого документа)
з другого боку (далі - Сторони), уклали цей Договір про таке:

1. Предметом цього Договору є здійснення органом Казначейства розрахунково-касового обслуговування Клієнта за принципом "єдиного вікна" з урахуванням вимог законодавства України, умов договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування від _________________ р. N ______, укладеного між органом Казначейства та Клієнтом, а також умов цього Договору.

2. Взаємодія між органом Казначейства та Клієнтом в процесі здійснення розрахунково-касового обслуговування Клієнта здійснюється за принципом "Єдиного вікна".

3. Взаємодія органу Казначейства та Клієнта в рамках цього Договору здійснюється відповідно до:

Порядку обміну електронними файлами на змінних носіях через пункт роботи зі змінними носіями в процесі казначейського обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів у Державній казначейській службі України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.08.2013 N 768, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.09.2013 за N 1594/24126 (далі - Порядок N 768).

4. Клієнт подає документи в електронному вигляді на змінних носіях через пункт роботи зі змінними носіями відповідно до Порядку N 768 та документи на паперових носіях.

5. Після обробки файлів у пункті роботи зі змінними носіями Клієнт отримує Повідомлення про отримання файлу обміну інформацією (далі - Повідомлення) за формою згідно з додатком 3 до Порядку N 768 у двох екземплярах разом з обробленим магнітним носієм.

6. Пакет документів (планові документи, реєстри зобов'язань, платіжні доручення тощо) на паперових носіях разом з Описом документів, які надаються на паперових носіях, та Повідомленням Клієнт подає працівнику органу Казначейства, який його обслуговує, через реєстрацію в "єдине вікно".

7. Працівник органу Казначейства, який обслуговує клієнта, перевіряє відповідність документів документам в Описі, опрацьовує їх та повертає Клієнту документи, які підлягають поверненню з відповідним Описом.

8. Видача вихідних документів у паперовому вигляді здійснюється органом Казначейства через "єдине вікно".

9. До цього Договору додається форма Опису документів, які надаються на паперових носіях та форма Опису документів, які повертаються (надаються) на паперових носіях, які є невід'ємними частинами цього Договору (Додаток 1, Додаток 2).

10. Укладення цього Договору не тягне за собою припинення та/або розірвання договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування від _________________ р. N ______, укладеного між органом Казначейства та Клієнтом, а також не є підставою невиконання та/або неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань по договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування від _________________ р. N ______, укладеного між органом Казначейства та Клієнтом.

11. Цей Договір не скасовує можливості використання паперових документів згідно з законодавством України у порядку та на умовах, передбачених у договорі про здійснення розрахунково-касового обслуговування від _________________ р. N ______, укладеного між органом Казначейства та Клієнтом.

12. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання представниками Сторін та діє до ___ ____________ 20__ року.

13. Договір уважається пролонгованим на кожний наступний календарний рік, якщо Сторони не заявлять про намір його розірвати за 30 календарних днів до закінчення поточного календарного року.

14. Цей Договір складений в 2 (двох) оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

Орган Казначейства

Клієнт

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Керівник ________________________________
                                        (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Керівник ________________________________
                                         (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

М. П.

М. П.

(додаток до наказу у редакції наказу Державної
 казначейської служби України від 23.09.2014 р. N 259
,
із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Державної казначейської служби України від 05.12.2014 р. N 340,
від 23.01.2015 р. N 16)

 

Ми, що нижче підписались, з одного боку від органу Казначейства
____________________________________________________________________________________,
                                                                   (посада керівника, прізвище, ім'я, по батькові)
та з іншого боку від Клієнта, ___________________________________________________________,
                                                                                                        (посада керівника, прізвище, ім'я, по батькові)
підтверджуємо, що сторонами відповідно до пункту 9 Договору досягнуто згоду використовувати наступну форму Опису:

ОПИС N _______
документів, які надаються на паперових носіях

_____________________________________________________________________________________
(назва установи)
_____________________________________________________________________________________
(назва самостійного структурного підрозділу ДКСУ)

___ ____________ 20__ рік

N з/п

Назва документа

Вхідні документи

кількість (шт.)

Примітка*

 1

 2

 3

 

 

 

 

 

 

 

 


____________
* при поданні бюджетної місячної звітності, та у разі необхідності при поданні інших документів, зазначаються кількість екземплярів, сторінок тощо.

Відмітка про прийняті документи Державною казначейською службою України:

Документи здав

____________
(підпис)

_______________________________________
(ініціали та прізвище уповноваженої особи РБК)

Документи прийняв
(працівник єдиного вікна)

____________
(підпис)

_______________________________________
(ініціали та прізвище уповноваженої особи ДКСУ)

Документи прийняв
(працівник самостійного структурного підрозділу ДКСУ)

____________
(підпис)

_______________________________________
(ініціали та прізвище уповноваженої особи ДКСУ)

Орган Казначейства

Клієнт

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Керівник _________________________________
                                      (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

М. П.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Керівник _________________________________
                                      (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

М. П.

(додаток 1 у редакції наказу Державної
 казначейської служби України від 23.01.2015 р. N 16)

 

Ми, що нижче підписались, з одного боку від органу Казначейства
__________________________________________________________________________________,
                                                                   (посада керівника, прізвище, ім'я, по батькові)
та з іншого боку від Клієнта, ___________________________________________________________,
                                                                                                     (посада керівника, прізвище, ім'я, по батькові)
підтверджуємо, що сторонами відповідно до пункту 9 Договору досягнуто згоду використовувати наступну форму Опису:

ОПИС N _______
документів, які повертаються (надаються) на паперових носіях

___________________________________________________________________________________
(назва самостійного структурного підрозділу ДКСУ)
___________________________________________________________________________________
(назва установи)

___ ____________ 20__ рік

N з/п

Назва документа

Вхідні документи

кількість (шт.)

Примітка*

 2

 3

 4

 

 

 

 

 

 

 

 


____________
* при поверненні бюджетної місячної звітності, та у разі необхідності при поданні (поверненні) інших документів, зазначаються кількість екземплярів, сторінок тощо.

Відмітка про передачу документів після опрацювання Державною казначейською службою України:

Документи передав (працівник самостійного структурного підрозділу ДКСУ)

__________
(підпис)

_______________________________________
(ініціали та прізвище уповноваженої особи ДКСУ)

Документи передав
(працівник єдиного вікна)

__________
(підпис)

_______________________________________
(ініціали та прізвище уповноваженої особи ДКСУ)

Документи прийняв

__________
(підпис)

_______________________________________
(ініціали та прізвище уповноваженої особи РБК)

Орган Казначейства

Клієнт

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Керівник _______________________________
                                     (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

М. П.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Керівник _________________________________
                                        (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

М. П.

(додаток 2 у редакції наказу Державної
 казначейської служби України від 23.01.2015 р. N 16)

Опрос